മാറ്റിനി

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ഉച്ചക്ക് ശേഷമുള്ള സിനിമാ-നാടക പ്രദർശനങ്ങളാണ് മാറ്റിനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാറ്റിനി&oldid=3508045" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്