മാനവതാവാദം

(മാനവതാവാദം (ഹ്യൂമനിസം) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മനുഷ്യനും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവുമാണ് ഹ്യൂമനിസം. മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ കലാചിന്തയ്ക്കാണ് മാനവതാവാദത്തിൽ പ്രാധാന്യം. പ്രാദേശികഭേദങ്ങളോ മറ്റുമില്ലാതെ ഏകലോകമെന്ന ആശയത്തിലേക്കാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ വളരുന്നത്. വ്യക്തി, സമൂഹം മുതലായവയാണ് പ്രധാന ആശയലോകം.

ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അമാനുഷിക ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കാൾ ശാസ്ത്രത്തെയും യുക്തിയെയും ആശ്രയിക്കുന്നു . ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം, പുരോഗമന നയങ്ങൾ, ജനാധിപത്യം എന്നിവയ്ക്കായി വാദിക്കുന്നു. മതം ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയല്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഭരണകൂട ഉപകരണങ്ങളിലും മതപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും നല്ലതും അർത്ഥവത്തായതുമായ ജീവിതം നയിക്കാനും കഴിയും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാനവതാവാദം&oldid=3658296" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്