ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണവും ടെലിവിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
British Film Institute logo.png
ചുരുക്കപ്പേര്BFI
രൂപീകരണം1933
തരംFilm, television charitable organisation
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾUnited Kingdom
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ
English/french
Chairman
Josh Berger
Chief Executive
Amanda Nevill
വെബ്സൈറ്റ്bfi.org.uk