ഫലകം:വിവരപ്പട്ടിക-മലയാള അക്ഷരം

മലയാള അക്ഷരം
{{{പേര്}}}
{{{ചിത്രം}}}
തരം {{{തരം}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം {{{ഉച്ചാരണസ്ഥാനം}}}
ഉച്ചാരണരീതി {{{ഉച്ചാരണരീതി}}}
സമാനാക്ഷരം {{{സമാനാക്ഷരം}}}
യുനികോഡ് പോയിന്റ് {{{യുനികോഡ്}}}