ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക/പത്തനംതിട്ട ജില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി ജനസംഖ്യ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ജില്ല
ആനിക്കാട് പത്തനംതിട്ട
ആറന്മുള പത്തനംതിട്ട
അരുവാപ്പുലം പത്തനംതിട്ട
അയിരൂർ പത്തനംതിട്ട
ചെന്നീർക്കര പത്തനംതിട്ട
ചെറുകോൽ പത്തനംതിട്ട
ചിറ്റാർ പത്തനംതിട്ട
ഇലന്തൂർ പത്തനംതിട്ട
ഏനാദിമംഗലം പത്തനംതിട്ട
ഏറത്ത് 17 21.74 പറക്കോട് അടൂർ പത്തനംതിട്ട
ഇരവിപേരൂർ പത്തനംതിട്ട
ഏഴംകുളം പത്തനംതിട്ട
എഴുമറ്റൂർ പത്തനംതിട്ട
കടമ്പനാട് പത്തനംതിട്ട
കടപ്ര പത്തനംതിട്ട
കലഞ്ഞൂർ പത്തനംതിട്ട
കല്ലൂപ്പാറ പത്തനംതിട്ട
കവിയൂർ പത്തനംതിട്ട
കൊടുമൺ പത്തനംതിട്ട
കോയിപ്രം പത്തനംതിട്ട
കോന്നി പത്തനംതിട്ട
കൊറ്റനാട് പത്തനംതിട്ട
കോട്ടാങ്ങൽ പത്തനംതിട്ട
കോഴഞ്ചേരി പത്തനംതിട്ട
കുളനട പത്തനംതിട്ട
കുന്നന്താനം പത്തനംതിട്ട
കുറ്റൂർ പത്തനംതിട്ട
മലയാലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട
മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ട
മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പത്തനംതിട്ട
മെഴുവേലി പത്തനംതിട്ട
മൈലപ്ര പത്തനംതിട്ട
നാറാണംമൂഴി പത്തനംതിട്ട
നാരങ്ങാനം പത്തനംതിട്ട
നെടുമ്പ്രം പത്തനംതിട്ട
നിരണം പത്തനംതിട്ട
ഓമല്ലൂർ പത്തനംതിട്ട
പള്ളിയ്ക്കൽ പത്തനംതിട്ട
പന്തളം പത്തനംതിട്ട
പന്തളം തെക്കേക്കര പത്തനംതിട്ട
പെരിങ്ങര പത്തനംതിട്ട
പ്രമാടം പത്തനംതിട്ട
പുറമറ്റം പത്തനംതിട്ട
റാന്നി പത്തനംതിട്ട
റാന്നി അങ്ങാടി പത്തനംതിട്ട
റാന്നി പഴവങ്ങാടി പത്തനംതിട്ട
റാന്നി പെരുനാട് പത്തനംതിട്ട
സീതത്തോട് പത്തനംതിട്ട
തണ്ണിത്തോട് പത്തനംതിട്ട
തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി പത്തനംതിട്ട
തുമ്പമൺ പത്തനംതിട്ട
വടശ്ശേരിക്കര പത്തനംതിട്ട
വള്ളിക്കോട് പത്തനംതിട്ട
വെച്ചൂച്ചിറ പത്തനംതിട്ട