ഒരു കാർബണിക സംയുക്തത്തിന്റെ രാസഗുണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആറ്റത്തേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആറ്റങ്ങളേയോ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ആൽകഹോളുകളിലെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് -OH.

സംയുക്തത്തിന്റെ പേര് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്
ആൽക്കഹോൾ -OH ഹൈഡ്രോക്സിൽ
കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് -COOH കാർബോക്സിൽ
ഈഥർ -O- ഈഥർ
അമീനുകൾ -NH2 അമിനോ
കീറ്റോണുകൾ -CO- കീറ്റോ(കാർബണിൽ)
ആൽഡിഹൈഡുകൾ -CHO ആൽഡിഹൈഡ്
നൈട്രോ സം‌യുക്തം -NO2 നൈട്രോ


ഹൈഡ്രോകാർബൈൽതിരുത്തുക

ഹൈഡ്രജനും കാർബണും മാത്രം അടങ്ങുന്നതും എന്നാൽ ഘടനയിലും ബന്ധനങ്ങളിലും പ്രതിപ്രവർത്തനസ്വഭാവങ്ങളിലും ഒന്നിനോടൊന്നു വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളവയുമാണു് ഹൈഡ്രോകാർബൈൽ ഫങ്ക്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ.

രാസവർഗ്ഗം വിഭാഗം രാസസൂത്രം ഘടനാസൂത്രം മുൻ‌അക്ഷരങ്ങൾ പിൻ‌അക്ഷരങ്ങൾ ഉദാഹരണം
ആൽക്കേൻ ആൽക്കൈൽ R(CH2)nH   ആൽക്കൈൽ- -ഏൻ  
ഇഥേൻ
ആൽക്കീൻ ആൽക്കീനൈൽ R2C=CR2   ആൽക്കീനൈൽ- -ഈൻ  
എഥിലീൻ
(എഥീൻ)
ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈനൈൽ RC≡CR'   ആൽക്കൈനൈൽ- -ഐൻ  
അസറ്റൈലീൻ
(എഥൈൻ)
ബെൻസീൻ ജന്യം ഫിനൈൽ RC6H5
RPh
  ഫിനൈൽ- -ബെൻസീൻ  
ക്യുമീൻ
(2-ഫിനൈൽ പ്രൊപേൻ)
ടൊളുവിൻ ജന്യം ബെൻസൈൽ RCH2C6H5
RBn
  ബെൻസൈൽ- 1-(substituent)ടൊളുവിൻ  
ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡ്
(α-ബ്രോമോടൊളുവിൻ)


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫങ്ഷണൽ_ഗ്രൂപ്പ്&oldid=3735803" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്