മീഡിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമാണ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ഇത് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളു. പഴയ അഥവാ മായ്ക്കപ്പെട്ട പ്രമാണപതിപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 18:20, 28 ഒക്ടോബർ 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

ബിറ്റ്മാപ് ചിത്രങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/tiff.tiff, .tif1 (0.0156%)10,44,056 ബൈറ്റ് (1,020 കെ.ബി.; 0.127%)
image/gif.gif178 (2.77%)53,73,549 ബൈറ്റ് (5.12 എം.ബി.; 0.654%)
image/png.png, .apng1,000 (15.6%)12,56,07,646 ബൈറ്റ് (119.79 എം.ബി.; 15.3%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe5,040 (78.5%)55,01,60,320 ബൈറ്റ് (524.67 എം.ബി.; 67%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 68,21,85,571 ബൈറ്റുകൾ (650.58 എം.ബി.; 83.1%).

വരകൾ (വെക്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾ)

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/svg+xml.svg192 (2.99%)1,90,24,597 ബൈറ്റ് (18.14 എം.ബി.; 2.32%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 1,90,24,597 ബൈറ്റുകൾ (18.14 എം.ബി.; 2.32%).

ശബ്ദം

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus5 (0.0779%)29,09,206 ബൈറ്റ് (2.77 എം.ബി.; 0.354%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 29,09,206 ബൈറ്റുകൾ (2.77 എം.ബി.; 0.354%).

ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
video/webm.webm1 (0.0156%)6,12,39,913 ബൈറ്റ് (58.4 എം.ബി.; 7.46%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus3 (0.0467%)5,59,90,251 ബൈറ്റ് (53.4 എം.ബി.; 6.82%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 11,72,30,164 ബൈറ്റുകൾ (111.8 എം.ബി.; 14.3%).

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളുടേയും ആകെ പ്രമാണവലിപ്പം: 82,13,49,538 ബൈറ്റുകൾ (783.3 എം.ബി.).

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:MediaStatistics" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്