നാൾവഴി

18 സെപ്റ്റംബർ 2020

13 സെപ്റ്റംബർ 2020

12 സെപ്റ്റംബർ 2020

2 ഒക്ടോബർ 2019

14 ഓഗസ്റ്റ് 2019

4 ഒക്ടോബർ 2018

12 മാർച്ച് 2018

10 മാർച്ച് 2018

20 ഫെബ്രുവരി 2018

6 ഓഗസ്റ്റ് 2017

19 ഡിസംബർ 2016

2 മേയ് 2016

4 ഏപ്രിൽ 2016

12 ജനുവരി 2016

26 ഡിസംബർ 2015

24 ജൂലൈ 2015

23 ജൂലൈ 2015

 • 7niju7

  →‎അവലംബം: അക്ഷരപിശക് തിരുത്തി, വ്യാകരണം ശരിയാക്കി, കണ്ണികൾ ചേർത്തു

  20:46

  −1

 • 7niju7

  →‎അവലംബം

  20:45

  −14

 • 7niju7

  →‎അവലംബം

  20:43

  +110

 • 7niju7

  →‎അവലംബം

  20:29

  −2

 • 7niju7

  →‎അവലംബം: അക്ഷരപിശക് തിരുത്തി, വ്യാകരണം ശരിയാക്കി, കണ്ണികൾ ചേർത്തു

  20:28

  +2

 • 7niju7

  →‎അവലംബം

  20:27

  +4

 • 7niju7

  →‎അവലംബം

  20:24

  +14

 • 7niju7

  →‎അവലംബം

  11:01

  +111

 • 7niju7

  →‎പ്രധാനസ്ഥാപനങ്ങൾ: അക്ഷരപിശക് തിരുത്തി, വ്യാകരണം ശരിയാക്കി, കണ്ണികൾ ചേർത്തു

  10:49

  +1

 • 7niju7

  അക്ഷരപിശക് തിരുത്തി, വ്യാകരണം ശരിയാക്കി, കണ്ണികൾ ചേർത്തു

  10:48

  +4

 • 7niju7

  അക്ഷരപിശക് തിരുത്തി, വ്യാകരണം ശരിയാക്കി, കണ്ണികൾ ചേർത്തു

  10:46

  −2,572

 • 7niju7

  അക്ഷരപിശക് തിരുത്തി, വ്യാകരണം ശരിയാക്കി, കണ്ണികൾ ചേർത്തു

  10:38

  +2,781

 • 7niju7

  →‎അവലംബം: അക്ഷരപിശക് തിരുത്തി, വ്യാകരണം ശരിയാക്കി, കണ്ണികൾ ചേർത്തു

  10:32

  +43

 • 7niju7

  →‎സാംസ്കാരിക രംഗം: അക്ഷരപിശക് തിരുത്തി, വ്യാകരണം ശരിയാക്കി, കണ്ണികൾ ചേർത്തു, http://lsgkerala.in/panoorpanchayat/history/

  10:18

  +15

 • 7niju7

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  10:09

  +1

 • 7niju7

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  10:08

  +8,215

 • 7niju7

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  10:06

  +9,580

10 ജൂൺ 2015

4 ജൂൺ 2015

2 ജൂൺ 2015

26 ഫെബ്രുവരി 2015

26 ഡിസംബർ 2014

പഴയ 50
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/പാനൂർ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്