നാൾവഴി

30 ഓഗസ്റ്റ് 2023

30 ജൂലൈ 2023

 • TheWikiholic

  Restored revision 3918277 by 2409:4073:4E0A:3D3B:D37F:8643:7E77:EA0E (talk): Lgv

  16:39

  −7,072

 • Altocar 2020

  →‎ജീവിതരേഖ: ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കി ലേഖനം പുതുക്കുന്നു.

  14:41

  +1

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:36

  −10

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:35

  −723

 • Altocar 2020

  →‎പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

  14:35

  +9

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:34

  −952

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:33

  −36

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:32

  −1,582

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:30

  −4,189

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:30

  −12

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:26

  −23

 • Altocar 2020

  Altocar 2020 (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 3950528 നീക്കം ചെയ്യുന്നു

  14:25

  +4,201

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:25

  −4,201

 • Altocar 2020

  പഴയ ലേഖനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പുതുക്കുന്നതിനോട് സഹകരിക്കുക. വിലാസം ലഭ്യമല്ലാത്ത ലിങ്കുകൾ ഒഴിവാക്കി ലഭ്യമായ ലിങ്കുകൾ ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ലേഖനം പുതുക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി പുതുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ജോലിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളുടെ അഭിപ്രായമാണിത്.

  14:13

  +1

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  14:05

  +789

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:59

  +921

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:59

  −952

 • Altocar 2020

  →‎മരണം

  13:58

  −23

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:57

  +29

 • Altocar 2020

  →‎ജീവിതരേഖ

  13:56

  −8

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:55

  +1,517

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:54

  −1,528

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:54

  −2,072

 • Altocar 2020

  →‎സിനിമ ജീവിതം

  13:53

  −27

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:52

  −591

 • Altocar 2020

  →‎ജീവിതരേഖ: ഈ ലേഖനം ഒരുപാട് പഴയതാണ്. കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡെത്ത് ഡേറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങളാണിവ. പഴയ ലിങ്കുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ പുതുക്കുന്നു.

  13:51

  −2,082

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:44

  −1

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:43

  +30,791

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:31

  −12,175

 • Irshadpp

  Altocar 2020 (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലുള്ള പതിപ്പ് 2409:4073:4E0A:3D3B:D37F:8643:7E77:EA0E സൃഷ്ടിച്ചതാണ്

  (ചെ.)

  13:31

  −5,692

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:30

  −4,201

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:30

  +1,273

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:23

  +483

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  13:19

  +912

 • Altocar 2020

  →‎ജീവിതരേഖ

  13:13

  +2,293

 • Altocar 2020

  →‎ജീവിതരേഖ

  13:01

  +3,308

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  12:43

  +3,313

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  12:29

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  12:27

  +534

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  12:21

  +183

 • Altocar 2020

  തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല

  12:18

  −2,406

6 മേയ് 2023

4 നവംബർ 2022

പഴയ 50