"ഫലകം:Navbox with columns" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

440 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
moving to CSS bold for header and footer to allow it to be disabled through style parameters
imported>Plastikspork
(pp-template)
(moving to CSS bold for header and footer to allow it to be disabled through style parameters)
--><td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col1headercolspan|1}}} style="<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col1headerstyle|}}}">'''{{{col1header}}}'''</td><!--
 
-->{{#if:{{{col2header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col2headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col2headerstyle|}}}">'''{{{col2header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col3header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col3headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col3headerstyle|}}}">'''{{{col3header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col4header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col4headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col4headerstyle|}}}">'''{{{col4header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col5header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col5headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col5headerstyle|}}}">'''{{{col5header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col6header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col6headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col6headerstyle|}}}">'''{{{col6header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col7header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col7headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col7headerstyle|}}}">'''{{{col7header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col8header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col8headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col8headerstyle|}}}">'''{{{col8header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col9header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col9headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col9headerstyle|}}}">'''{{{col9header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col10header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col10headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col10headerstyle|}}}">'''{{{col10header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col11header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col11headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col11headerstyle|}}}">'''{{{col11header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col12headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col12headerstyle|}}}">'''{{{col12header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col13headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col13headerstyle|}}}">'''{{{col13header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col14headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col14headerstyle|}}}">'''{{{col14header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col15headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col15headerstyle|}}}">'''{{{col15header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col16headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col16headerstyle|}}}">'''{{{col16header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col17headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col17headerstyle|}}}">'''{{{col17header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col18headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col18headerstyle|}}}">'''{{{col18header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col19headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col19headerstyle|}}}">'''{{{col19header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col20header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->font-weight:bold;{{{colheaderstyle|}}}{{{col20headerstyle|}}}">'''{{{col20header}}}'''</td>}}<!--
 
--></tr>}}<!--
 
--><td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col1footercolspan|1}}} style="<!--
-->font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col1footerstyle|}}}">'''{{{col1footer}}}'''</td><!--
 
-->{{#if:{{{col2footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col2footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col2footerstyle|}}}">'''{{{col2footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col3footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col3footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col3footerstyle|}}}">'''{{{col3footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col4footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col4footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col4footerstyle|}}}">'''{{{col4footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col5footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col5footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col5footerstyle|}}}">'''{{{col5footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col6footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col6footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col6footerstyle|}}}">'''{{{col6footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col7footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col7footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col7footerstyle|}}}">'''{{{col7footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col8footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col8footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col8footerstyle|}}}">'''{{{col8footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col9footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col9footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col9footerstyle|}}}">'''{{{col9footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col10footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col10footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col10footerstyle|}}}">'''{{{col10footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col11footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col11footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col11footerstyle|}}}">'''{{{col11footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col12footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col12footerstyle|}}}">'''{{{col12footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col13footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col13footerstyle|}}}">'''{{{col13footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col14footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col14footerstyle|}}}">'''{{{col14footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col15footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col15footerstyle|}}}">'''{{{col15footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col16footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col16footerstyle|}}}">'''{{{col16footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col17footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col17footerstyle|}}}">'''{{{col17footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col18footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col18footerstyle|}}}">'''{{{col18footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col19footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col19footerstyle|}}}">'''{{{col19footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col20footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;font-weight:bold;{{{colfooterstyle|}}};{{{col20footerstyle|}}}">'''{{{col20footer}}}'''</td>}}<!--
 
--></tr>}}<!--
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/755614" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്