"ക്യൂ (ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ച്ചർ)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

354 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: ക്യൂ (ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ച്ചര്‍) >>> ക്യൂ (ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ച്ചർ): പുതിയ ചില്ലുകള�)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Queue (data structure)}}
 
പുതിയ അംഗങ്ങളെ പിന്നില്‍പിന്നിൽ ചേര്‍ക്കുകചേർക്കുക, നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങളെ മുന്‍ഭാഗത്തുനിന്ന്മുൻഭാഗത്തുനിന്ന് നീക്കുക എന്നീ രണ്ട് പ്രക്രിയകള്‍പ്രക്രിയകൾ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന [[ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ച്ചര്‍സ്ട്രക്‌ച്ചർ|ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ച്ചറാണ്‌]] '''ക്യൂ'''. സാധാരണ ടിക്കറ്റിനും മറ്റും ജനങ്ങള്‍ജനങ്ങൾ ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നതിന്‌നിൽക്കുന്നതിന്‌ സമാനമാണ്‌ ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനംപ്രവർത്തനം. ക്യൂവില്‍ക്യൂവിൽ ആദ്യം ചേര്‍ക്കപ്പെടുന്നചേർക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളാണ്‌ ആദ്യം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നതിനാല്‍എന്നതിനാൽ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ്-ഇന്‍ഇൻ-ഫസ്റ്റ്-ഔട്ട് (FIFO) ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ചര്‍സ്ട്രക്‌ചർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഒരു രേഖീയ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ച്ചറാണ്‌ ഇത്.
 
== ഉപയോഗം ==
കൈവരുന്ന ക്രമത്തില്‍ക്രമത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെമേല്‍അംഗങ്ങളുടെമേൽ പ്രോസസ്സിങ്ങ് നടത്തേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ക്യൂ ആണ്‌ ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണമായി, രണ്ട് കം‌പ്യൂട്ടറുകള്‍കം‌പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ കാര്യമെടുക്കുക. ഒരു കം‌പ്യൂട്ടറില്‍കം‌പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അയക്കേണ്ട ബൈറ്റുകളെല്ലാം ഒരു [[ബഫര്‍ബഫർ|ബഫറിന്റെ]] രൂപത്തില്‍രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അയക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ബൈറ്റുകളാണ്‌ ആദ്യം അയക്കേണ്ടത് എന്നതിനാല്‍എന്നതിനാൽ ബഫര്‍ബഫർ ഒരു ക്യൂവിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം.
 
ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങ് നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള [[അല്‍ഗൊരിതംഅൽഗൊരിതം|അല്‍ഗൊരിതങ്ങള്‍അൽഗൊരിതങ്ങൾ]] ഉണ്ട്. [[ഗ്രാഫ്|ഗ്രാഫുകളില്‍ഗ്രാഫുകളിൽ]] ഉപയോഗിക്കുന്ന [[ബ്രെഡ്ത് ഫസ്റ്റ് സര്‍ച്ച്സർച്ച്]] ആണ്‌ ഒരുദാഹരണം. ഇതില്‍ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന [[ശീര്‍ഷംശീർഷം|ശീര്‍ഷങ്ങളെയാണ്‌ശീർഷങ്ങളെയാണ്‌]] ആദ്യം പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനാല്‍എന്നതിനാൽ ശീര്‍ഷങ്ങളെശീർഷങ്ങളെ ഒരു ക്യൂവില്‍ക്യൂവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
 
== സി++ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെം‌പ്ലേറ്റ് ലൈബ്രറി ==
[[സി++]] [[സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെം‌പ്ലേറ്റ് ലൈബ്രറി|സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെം‌പ്ലേറ്റ് ലൈബ്രറിയുടെ]] ഭാഗമായി ക്യൂ എന്ന [[ടെം‌പ്ലേറ്റ്]] ഉണ്ട്<ref>http://www.sgi.com/tech/stl/queue.html</ref>. ഇത് ഒരു [[കണ്ടെയ്നര്‍കണ്ടെയ്നർ (ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ച്ചര്‍സ്ട്രക്‌ച്ചർ)|കണ്ടെയ്നര്‍കണ്ടെയ്നർ]] അഡാപ്റ്റര്‍അഡാപ്റ്റർ ആണ്‌. queue എന്ന ഹെഡര്‍ഹെഡർ ഫയലിലാണ്‌ ഇത് നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ പ്രധാന ഫങ്ഷനുകള്‍ഫങ്ഷനുകൾ ഇവയാണ്‌:
 
* '''void push(T&)''' : പുതിയ ഒരംഗത്തെ ക്യൂവിന്റെ പിന്നിലേക്ക് ചേര്‍ക്കുകചേർക്കുക
* '''void pop()''' : ക്യൂവിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്തെമുൻഭാഗത്തെ അംഗത്തെ നീക്കുക
* '''T& front()''' : ക്യൂവിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്തെമുൻഭാഗത്തെ അംഗത്തെ റിട്ടേണ്‍റിട്ടേൺ ചെയ്യുക
* '''bool empty()''' : ക്യൂ ശൂന്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുക
 
=== ഉദാഹരണം ===
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെം‌പ്ലേറ്റ് ലൈബ്രറിയിലെ ക്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഭാഗം:
 
<source lang="cpp">
queue<int> theQueue; // സംഖ്യകള്‍ക്കായുള്ളസംഖ്യകൾക്കായുള്ള ക്യൂ നിര്‍മ്മിക്കുകനിർമ്മിക്കുക
theQueue.push(1); // ക്യൂവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം : 1
theQueue.push(2); // ക്യൂവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം : 1 2
theQueue.push(3); // ക്യൂവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം : 1 2 3
while( !theQueue.empty() ) // ക്യൂവില്‍ക്യൂവിൽ അംഗങ്ങള്‍അംഗങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം
{
cout << theQueue.front() << endl; // ക്യൂവിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്തെമുൻഭാഗത്തെ അംഗത്തെ ഔട്പുട്ട് ചെയ്യുക
theQueue.pop(); // ക്യൂവിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്തെമുൻഭാഗത്തെ അംഗത്തെ നീക്കുക
}
</source>
<references/>
{{Data structures}}
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഡാറ്റാ സ്ട്രക്‌ച്ചറുകള്‍സ്ട്രക്‌ച്ചറുകൾ]]
 
[[ar:طابور]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/673223" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്