"നന്ദ രാജവംശം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

468 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: id:Dinasti Nanda)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Nanda Dynasty}}
[[ചിത്രം:Nanda Empire.gif|thumb|250px|നന്ദസാമ്രാജ്യം, അതിന്റെ പരമോന്നതിയില്‍പരമോന്നതിയിൽ. ധന നന്ദന്റെ കീഴില്‍കീഴിൽ. ക്രി.മു. 323]]
ക്രി.മു. 5-ആം നൂറ്റാണ്ടിലും 4-ആം നൂറ്റാണ്ടിലും [[മഗധ സാമ്രാജ്യം]] ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശമാണ്‌ '''നന്ദ രാജവംശം'''. ഈ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് [[ശിശുനാഗരാജവംശം|ശിശുനാഗ രാജവംശത്തിലെ]] രാജാവായ [[മഹാനന്ദന്‍മഹാനന്ദൻ]] എന്ന രാ‍ജാവിന്റെ ഒരു അവിഹിതപുത്രനായ [[മഹാപത്മനന്ദന്‍മഹാപത്മനന്ദൻ]] ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മഹാപത്മനന്ദന്‍മഹാപത്മനന്ദൻ 88-ആം വയസ്സില്‍വയസ്സിൽ മരിച്ചു. 100 വര്‍ഷംവർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഈ രാജവംശത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഭരിച്ചത് മഹാപത്മനന്ദന്‍മഹാപത്മനന്ദൻ ആണ്. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയുടെ പാരമ്യത്തില്‍പാരമ്യത്തിൽ നന്ദ സാമ്രാജ്യം ബിഹാര്‍ബിഹാർ മുതല്‍മുതൽ കിഴക്ക് ബംഗാള്‍ബംഗാൾ വരെയും പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്കന്‍കിഴക്കൻ പഞ്ചാബ് വരെയും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. നന്ദസാമ്രാജ്യത്തെ [[ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്‍ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യൻ]] ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി, [[മൗര്യസാമ്രാജ്യം]] സ്ഥാപിച്ചു.
 
== സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനം ==
 
[[ശിശുനാഗ രാജവംശം|ശിശുനാഗ രാജവംശത്തിലെ]] രാജാവായ [[മഹാനന്ദിന്‍മഹാനന്ദിൻ|മഹാനന്ദിന്]] അവിഹിതമായി ഉണ്ടായ മകനായ മഹാപത്മനന്ദന്‍മഹാപത്മനന്ദൻ ആണ് ഈ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത്. മഹാപത്മനന്ദന്‍മഹാപത്മനന്ദൻ '''ക്ഷത്രിയരുടെ അന്തകന്‍അന്തകൻ''' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം [[ഇക്ഷ്വാകു രാജവംശം]], [[പാഞ്ചാലര്‍പാഞ്ചാലർ]], [[കാശികള്‍കാശികൾ]], [[ഹൈഹയര്‍ഹൈഹയർ]], [[കലിംഗര്‍കലിംഗർ]], [[അസ്മാകര്‍അസ്മാകർ]], [[കുരുക്കള്‍കുരുക്കൾ]], [[മൈഥിലര്‍മൈഥിലർ]], [[സുരസേനര്‍സുരസേനർ]], [[വിതിഹോത്രര്‍വിതിഹോത്രർ]] തുടങ്ങിയവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. [[ഡെക്കാന്‍ഡെക്കാൻ|ഡെക്കാന്റെ]] തെക്കുവരെ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചു. 88-ആം വയസ്സിലാണ് മഹാപത്മനന്ദന്‍മഹാപത്മനന്ദൻ മരിച്ചത്. തന്മൂലം, 100 വര്‍ഷംവർഷം നീണ്ടുനിന്ന നന്ദ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഭരണകാലവും ഭരിച്ചത് മഹാപത്മനന്ദന്‍മഹാപത്മനന്ദൻ ആണ്.
 
== നന്ദ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനം ==
 
അവസാനത്തെ നന്ദന്‍നന്ദൻ [[ധനനന്ദന്‍ധനനന്ദൻ]] ആയിരുന്നു. ('''ക്സാന്‍ഡ്രാമെസ്ക്സാൻഡ്രാമെസ്''', അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ '''അഗ്ഗ്രാമ്മെസ്''' എന്ന് [[ഗ്രീക്ക് ഭാഷ|ഗ്രീക്ക്]], [[ലത്തീന്‍ലത്തീൻ ഭാഷ|ലാറ്റിന്‍ലാറ്റിൻ]] ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു). ഒരു നന്ദ രാജകുമാരന് ''മുര'' എന്ന ഭൃത്യയിലുണ്ടായ മകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൌര്യന്‍മൌര്യൻ ധനനന്ദനെ യുദ്ധത്തില്‍യുദ്ധത്തിൽ പരാ‍ജയപ്പെടുത്തി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി. ഇതില്‍ഇതിൽ [[ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്‍മൗര്യൻ|ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ]] തന്റെ ഗുരുവും വഴികാട്ടിയുമായ [[ചാണക്യന്‍ചാണക്യൻ]] സഹായിച്ചു. ക്രി.മു. 321-ല്‍ ധനനന്ദന്‍ധനനന്ദൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇത് [[മൗര്യ സാമ്രാജ്യം|മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ]] തുടക്കം കുറിച്ചു.
 
[[പ്ലൂട്ടാര്‍ക്ക്പ്ലൂട്ടാർക്ക്|പ്ലൂട്ടാര്‍ക്കിന്റെപ്ലൂട്ടാർക്കിന്റെ]] രേഖകള്‍രേഖകൾ പ്രകാരം ധനനന്ദന്റെ ദുഷ്:ചെയ്തികള്‍ചെയ്തികൾ കാരണം തന്റെ പ്രജകള്‍പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ വെറുത്തതുകൊണ്ട് [[ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്‍ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യൻ|ചന്ദ്രഗുപ്തമൌര്യന്]] ധനനന്ദനെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചന്ദ്രഗുപ്തമൌര്യന്‍ചന്ദ്രഗുപ്തമൌര്യൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു:
 
:"സാന്ദ്രോക്കോട്ടസ്, ഒരു ബാലനായിരുന്നപ്പോള്‍ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ, അലക്സാണ്ടറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, "അലക്സാണ്ടര്‍അലക്സാണ്ടർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനാവുന്നതില്‍അധിപനാവുന്നതിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് മാറിപ്പോയത്, കാരണം രാജ്യത്തെ രാജാവിനെ തന്റെ ദുഷ്:ചെയ്തികളും തന്റെ താഴ്ന്ന ജന്മവും കാരണം ജനങ്ങള്‍ജനങ്ങൾ വെറുക്കുകയും മോശമായി കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പലതവണ പില്‍ക്കാലത്ത്പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു."<ref>[http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0243&layout=&loc=62.1 Plut. "Alex." 62-3.]</ref>
 
== നന്ദ രാജാക്കന്മാര്‍‍രാജാക്കന്മാർ‍ ==
* [[Mahapadma Nanda|മഹാപത്മ നന്ദന്‍നന്ദൻ]] (ക്രി.മു. 424 – ?)
* പന്ധൂകൻ
* പന്ധൂകന്‍
* പങ്ഹുപതി
* ഭൂതപാലൻ
* ഭൂതപാലന്‍
* രാഷ്ട്രപാലൻ
* രാഷ്ട്രപാലന്‍
* ഗോവിശങ്കരൻ
* ഗോവിശങ്കരന്‍
* ദഷാസിദ്ഖകൻ
* ദഷാസിദ്ഖകന്‍
* കൈവർതൻ
* കൈവര്‍തന്‍
* ധന നന്ദന്‍നന്ദൻ (അര്‍ഗാമെസ്അർഗാമെസ്) (? – ക്രി.മു. 321)
 
== അവലംബം ==
{{start box}}
{{succession box
| title = [[Magadha|മഗധ സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍സാമ്രാജ്യങ്ങൾ]]
| years =
| before = [[ശിശുനാഗ രാജവംശം]]
{{India-hist-stub|Nanda Dynasty}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഇന്ത്യാചരിത്രം]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ബംഗാളിലെ രാജവംശങ്ങള്‍രാജവംശങ്ങൾ]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ബംഗാള്‍ബംഗാൾ ചരിത്രം]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഇന്ത്യയിലെ രാജവംശങ്ങള്‍രാജവംശങ്ങൾ]]
 
[[cs:Nandovci]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/670226" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്