"നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

348 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
No edit summary
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
[[ചിത്രം:NangyarKoothu.jpg|ഗുരു [[പത്മശ്രീ]] [[മാണി മാധവ ചാക്യാര്‍ചാക്യാർ|മാണി മാധവ ചാക്യാരുെട]] ശിഷ്യ കോശമ്പിള്ളീ സന്ധ്യ നങ്ങ്യാരമ്മ നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു|thumb|right|280px]]
[[കൂടിയാട്ടം|കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ]] ഒരു ഭാഗമായും, കൂടിയാട്ടത്തില്‍നിന്നുകൂടിയാട്ടത്തിൽനിന്നു വേറിട്ട് [[ക്ഷേത്രം|ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ]] ഒരു ഏകാംഗാഭിനയ ശൈലിയായിട്ടും ചെയ്തുവരുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് '''നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്'''. കൂടിയാട്ടത്തില്‍കൂടിയാട്ടത്തിൽ സ്ത്രീവേഷങ്ങള്‍സ്ത്രീവേഷങ്ങൾ കെട്ടുന്നത് നങ്ങ്യാന്മാരാണ്. നങ്ങ്യാന്മാർ മാത്രമായി നടത്തുന്ന കൂത്താണ് നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്. ചാക്യാന്മാര്‍ക്ക്ചാക്യാന്മാർക്ക് അംഗുലീയാങ്കം എങ്ങനെയോ, അതുപോലെയാണ് നങ്ങ്യാന്മാര്‍ക്ക്നങ്ങ്യാന്മാർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണചരിതമെന്നുസാരം. അതിലെ കഥാപാത്രം ''[[സുഭദ്രാധനഞ്ജയം]]'' നാടകത്തിന്റെ രണ്ടാമങ്കത്തിലെ ‘ചേടി’ (സുഭദ്രയുടെ ദാസി) ആ‍ണ്. ദ്വാരകാവര്‍ണനദ്വാരകാവർണന, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരം, ബാലലീലകള്‍ബാലലീലകൾ എന്നിവ തൊട്ട് സുഭദ്രയും അര്‍ജ്ജുനനുംഅർജ്ജുനനും തമ്മില്‍തമ്മിൽ പ്രേമബദ്ധരാകുന്നതുവരെയുള്ള ഭാഗം ചേടി വിസ്തരിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ഇതിനിടയിൽ ചേടിക്ക് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായ പലകഥാപാത്രങ്ങളുമായി പകര്‍ന്നാടേണ്ടിപകർന്നാടേണ്ടി വരുന്നു.
 
പണ്ടു പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ‘അടിയന്തര’മായി നങ്ങ്യാര്‍കൂത്ത്നങ്ങ്യാർകൂത്ത് നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂര്‍തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥക്ഷേത്രത്തില്‍വടക്കുന്നാഥക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം അഷ്ടമിരോഹിണിയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ കൂത്ത് പതിവുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മുഴുവന്‍മുഴുവൻ അവതരിപ്പിക്കാന്‍അവതരിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചുരുക്കം നങ്ങ്യാന്മാരെയേ ഇന്ന് കാണാന്‍കാണാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ.
 
ആംഗികം, വാചികം, ആഹാര്യം, സാത്ത്വികം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിധം അഭിനയങ്ങളെ കൂട്ടി ഇണക്കി നൃത്തവാദ്യങ്ങളോടുകൂടി അഭിനയിക്കുന്ന സംസ്കൃതനാടകമാണ് [[കൂടിയാട്ടം]]. ചാക്യാര്‍ചാക്യാർ പുരാണകഥ പറയുന്നതിനെ [[ചാക്യാർക്കൂത്ത്|ചാക്യാർക്കൂത്തെന്നും]] നങ്ങ്യാര്‍നങ്ങ്യാർ പുരാണകഥ അഭിനയിക്കുന്നതിനെ നങ്ങ്യാർക്കൂത്തെന്നും പറയുന്നു. നങ്ങ്യാരുടെ ഉടയാടയിലെ ചുവന്ന പട്ട്, ശിരോഭൂഷണത്തിലെ ചെത്തിപ്പൂവ്, മുടിയിലെ നാഗഫണം എന്നിവയെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഭഗവതീസങ്കല്പത്തോട് ഏറെ ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നവയാണ്പുലർത്തുന്നവയാണ്. [[അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം]] ,തൃശ്ശൂര്‍തൃശ്ശൂർ [[വടക്കുംനാഥന്‍വടക്കുംനാഥൻ ക്ഷേത്രം]], ഇരിഞ്ഞാലക്കുട [[കൂടല്‍മാണിക്യംകൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം]], തൃപ്പൂണിത്തുറ [[പൂര്‍ണ്ണത്രയീശക്ഷേത്രംപൂർണ്ണത്രയീശക്ഷേത്രം]], കോട്ടയം [[കുമാരനല്ലൂര്‍കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതീക്ഷേത്രം]] തുടങ്ങിയ പല പ്രമുഖക്ഷേത്രങ്ങളിലും നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത് ഒരനുഷ്ഠാനമായി നാമമാത്രമായി നടത്തിവരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണകഥയാണ് നങ്ങ്യാർക്കൂത്തിലെ ഇതിവൃത്തം.
 
വില്ലുവട്ടം, കോശമ്പിള്ളി, മേലട്ട്, എടാട്ട് തുടങ്ങിയ കുടുംബങ്ങളില്‍കുടുംബങ്ങളിൽ നങ്ങ്യാര്‍കൂത്ത്നങ്ങ്യാർകൂത്ത് അനുഷ്ഠാനമായി ചെയ്തുവരുന്ന നങ്ങ്യാരമ്മമാര്‍നങ്ങ്യാരമ്മമാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരു ചടങ്ങെന്ന നിലയില്‍നിലയിൽ കാണിക്കുവാനേ ഇവരില്‍ഇവരിൽ പലര്‍ക്കുംപലർക്കും സാധിക്കുകയുള്ളു. പ്രോത്സാഹനക്കുറവുകൊണ്ട് കുറേവര്‍ഷങ്ങളായികുറേവർഷങ്ങളായി നിഷ്കൃഷ്ടമായ അഭ്യാസമില്ലാതെ പോയതായിരിക്കണം ഇതിന് കാരണം.
 
== ചിത്രശാല ==
അപര്‍ണ്ണഅപർണ്ണ നങ്ങ്യാര്‍നങ്ങ്യാർ അവതരിപ്പിച്ച കംസവധത്തില്‍കംസവധത്തിൽ നിന്നും.
<gallery>
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്1നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്1.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്2നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്2.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്3നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്3.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്4നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്4.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്5നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്5.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്6നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്6.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്7നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്7.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്8നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്8.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്9നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്9.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്10നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്10.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്11നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്11.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്12നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്12.JPG
ചിത്രം:നങ്ങ്യാര്‍ക്കൂത്ത്14നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്14.JPG
</gallery>
 
{{കേരളത്തിലെ തനതു കലകള്‍കലകൾ}}
 
== അവലംബം ==
*ഭക്തപ്രിയ-ഗുരുവായുര്‍ഗുരുവായുർ ദേവസ്വം പ്രസിദ്ധീകരണം.
{{art-stub}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:കേരളത്തിലെ കലകള്‍കലകൾ]]
 
[[en:Nangiǎr Kūthu]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/670143" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്