"ഹരിപ്പാട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

318 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
}}
 
[[ആലപ്പുഴ ജില്ല|ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ജില്ലയിൽ]] [[കാര്‍ത്തികപ്പള്ളികാർത്തികപ്പള്ളി]] താലൂക്കിലെ പ്രധാന നഗരമാണു''' ഹരിപ്പാട്'''. ഹരിപ്പാടിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളായ [[നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങരനങ്ങ്യാർകുളങ്ങര]], [[ചേപ്പാട്]], [[ചിങ്ങോലി]], [[പള്ളിപ്പാട്]], [[കാരിച്ചാല്‍കാരിച്ചാൽ]], [[ആനാരി]], [[ചെറുതന]], [[വെള്ളംകുളങ്ങര]], [[പിലാപ്പുഴ]], [[പായിപ്പാട്]], [[മണ്ണാറശ്ശാല]] എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലായി ചെറുതും വലുതുമായ നൂറോളം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ളതിനാല്‍ഉള്ളതിനാൽ ഹരിപ്പാടിനെ 'ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരം' എന്നാണു അറിയപ്പെടുന്നത്. [[മഹാഭാരതം|മഹാഭാരത കഥയിലെ]] 'ഏകചക്ര' എന്ന നഗരമാണു ഹരിപ്പാട് എന്നൊരു ഐതിഹ്യം നിലവിലുണ്ട്. [[കേരളചരിത്രം|കേരളചരിത്രത്തില്‍കേരളചരിത്രത്തിൽ]] പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളപരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിഗീതപുരമാണു പിന്നീട് ഹരിപ്പാട് എന്നറിയപ്പെട്ടതെന്നാണു മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം. ഹരിപ്പാട്ടുള്ള 'ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം,' 'മണ്ണാറശ്ശാല നാഗരാജക്ഷേത്രം,' 'ത്യപ്പക്കുടം മഹാദേവക്ഷേത്രം 'എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്.{{തെളിവ്}}
== പേരിനു പിന്നില്‍പിന്നിൽ ==
==ചരിത്രം==
 
ക്ഷേതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, നിരവധി ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലങ്ങളും, കൊട്ടാരങ്ങളും, ഹരിപ്പാടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അനന്തപുരത്ത് കൊട്ടാരം, ചെമ്പ്രോത്ത് കൊട്ടാരം, കരിപ്പോലില്‍കരിപ്പോലിൽ കൊട്ടരം, പുല്ലാംവഴി ഇല്ലം, കരിങ്ങമണ്‍കരിങ്ങമൺ ഇല്ലം, ചെങ്ങാറപ്പള്ളി ഇല്ലം എന്നിവ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്.
 
ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടുതന്നെ അമ്പലവാസി സമൂഹത്തില്‍പെട്ടസമൂഹത്തിൽപെട്ട [[വാര്യര്‍വാര്യർ]], [[മൂസ്സത്]], [[മാരാര്‍മാരാർ]], [[ഇളയത്]], [[ശര്‍മ്മശർമ്മ]], തുടങ്ങിയ അബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തില്‍സമൂഹത്തിൽ പെട്ടവരുടേയും, [[നമ്പൂതിരി]], [[പോറ്റി]], [[എമ്പ്രാന്തിരി]] തുടങ്ങിയ ബ്രാഹ്മണസമൂഹത്തില്‍ബ്രാഹ്മണസമൂഹത്തിൽ പെട്ടവരുടേയും കുടുംബങ്ങള്‍കുടുംബങ്ങൾ ഹരിപ്പാട് ധാരാളമായി കാണാന്‍കാണാൻ കഴിയും.
 
[[കേരളവര്‍മ്മകേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്‍കോയിത്തമ്പുരാൻ]] '[[മയൂരസന്ദേശം]]' എഴുതിയതു ഹരിപ്പാട് അനന്തപുരത്തു കൊട്ടാരത്തില്‍കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. [[കാളിദാസന്‍കാളിദാസൻ|കാളിദാസന്റെ]] [[മേഘസന്ദേശം]] മാത്യകയിലാണു കേരളവര്‍മ്മകേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്‍കോയിത്തമ്പുരാൻ മലയാളകാവ്യമായ 'മയൂരസന്ദേശം' എഴുതിയത്.
 
രാജകോപം മൂലം തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും നാടുകടത്തപ്പെട്ട് ഹരിപ്പാട് അനന്തപുരത്ത് കൊട്ടാരത്തില്‍കൊട്ടാരത്തിൽ തടവില്‍തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളവര്‍മ്മകേരളവർമ്മ, വിരഹിണിയായി തിരുവനന്തപുരത്തു കഴിയുന്ന തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനായ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വാഹനമായ മയില്‍മയിൽ മുഖേന സന്ദേശം അയക്കുന്നതായി സങ്കല്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടാണുസങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണു ഈ മലയാളകാവ്യം മണിപ്രവാള ശൈലിയില്‍ശൈലിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.
 
ഹരിപ്പാട് ക്ഷേത്രമതിലിനുള്ളില്‍ക്ഷേത്രമതിലിനുള്ളിൽ മയിലുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മയില്‍ശാലയില്‍മയിൽശാലയിൽ വെച്ചു മയിലിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും, ഹരിപ്പാട് മുതല്‍മുതൽ [[തിരുവനന്തപുരം]] വരെയുള്ള വഴിയോരദ്യശ്യങ്ങളും എന്നിവ വിശദമായി മയൂരസന്ദേശത്തില്‍മയൂരസന്ദേശത്തിൽ വര്‍ണിച്ചിട്ടുണ്ട്വർണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
== ഭൂമിശാസ്തം ==
==സാംസ്കാരികം==
ലോകപ്രശസ്തമായ [[മണ്ണാറശ്ശാല നാഗരാജക്ഷേത്രം]] സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു ഹരിപ്പാടാണ്. കന്നി, തുലാം മാസങ്ങളിലെ ആയില്യം നാളുകളില്‍നാളുകളിൽക്ഷേത്രത്തില്‍ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പൂജാദികര്‍മങ്ങള്‍പൂജാദികർമങ്ങൾ ദര്‍ശിക്കാനായിദർശിക്കാനായി കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നും നിരവധി ആളുകളും വിദേശികളും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്.
 
[[ശ്രീകുമാരന്‍ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി]] (സിനിമ, സാഹിത്യം), [[പി. ജി. തമ്പി]] (രാഷ്ട്രീയം , സാഹിത്യം), [[സി. ബി. സി. വാര്യര്‍വാര്യർ]] (രാഷ്ട്രീയം), [[ജി. പി. മംഗലത്തുമഠം]] (രാഷ്ട്രീയം), [[ഹരിപ്പാട് രാമക്യഷ്ണന്‍രാമക്യഷ്ണൻ]] (കഥകളി), [[ടി. എന്‍എൻ. ദേവകുമാര്‍ദേവകുമാർ]] (രാഷ്ട്രീയം), [[കെ. മധു]] (സിനിമ), [[നവ്യാ നായര്‍നായർ]] (സിനിമ), [[ഹരിപ്പാട് സോമന്‍സോമൻ]] (സിനിമ) എന്നിവര്‍എന്നിവർ പ്രസിദ്ധരായ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശികളാണ്.
 
സുപ്രസിദ്ധമായ '[[പായിപ്പാട് വള്ളംകളി]]' ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
==അവലംബം==
<references/>
== കുറിപ്പുകൾ ==
== കുറിപ്പുകള്‍ ==
<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> </div>
 
[[വിഭാഗം:കേരളത്തിലെ പട്ടണങ്ങള്‍പട്ടണങ്ങൾ]]
 
{{Kerala-geo-stub}}
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/669391" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്