"സ്മൃതി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

534 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം പുതുക്കുന്നു: it:Smṛti)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{Hindu scriptures}}
[[ഹിന്ദുമതം|ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ]] അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായ തത്ത്വശാസ്ത്ര സംഹിതകള്‍സംഹിതകൾ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂല ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആണ്‌ '''സ്മൃതികള്‍സ്മൃതികൾ'''.അതിപ്രാചീനകാലം മുതല്‍മുതൽ ഭാരതത്തിലെ കോടതികളില്‍കോടതികളിൽ വ്യവഹാരനിര്‍ണയത്തിനുവ്യവഹാരനിർണയത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് സ്മൃതികള്‍സ്മൃതികൾ. ഇംഗ്ലീഷ്: Smriti. സ്മൃതികളിലെ നീതി നിയമങ്ങളും ധര്‍മ്മാചാരങ്ങളുമാണ്ധർമ്മാചാരങ്ങളുമാണ് ഭാരതത്തില്‍ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആര്യ സമൂഹത്തിന്റേയും അതുവഴി അവര്‍അവർ അധിനിവേശം ചെയ്ത ദ്രാവിഡദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദുവല്കരിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടേയും നിയമവാഴ്ചയുടെ ആധാരം.<ref> {{cite book |last= എന്‍എൻ.|first=ഗോപിനാഥന്‍ഗോപിനാഥൻ നായര്‍നായർ |authorlink=പ്രൊഫ. എന്‍എൻ. ഗോപിനാഥന്‍ഗോപിനാഥൻ നായര്‍നായർ |coauthors= |editor= |others=|title= മനുസ്മ്തി - സംഗൃഹീത പുനരാഖ്യാനം|origdate= |origyear=1983 |origmonth= |url=ഏപ്രില്‍ഏപ്രിൽ |format= |accessdate= |accessyear= |accessmonth= |edition=ഏഴാം പതിപ്പ് |series= |date= |year=2007 |month=|publisher=ഡി.സി. ബുക്സ് |location= കോട്ടയം|language=മലയാളം |isbn=81-264-0449-3 |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref> സ്മൃതികള്‍സ്മൃതികൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും 97- 106 എണ്ണമെങ്കിലും വരുമെന്നാണ്‌ അഭിജ്ഞമതം. സ്മൃതികളില്‍സ്മൃതികളിൽ [[മനുസ്മൃതി]] യാണ്‌ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത്. ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സ്മൃതികള്‍സ്മൃതികൾ അവയുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ പേരിലാണ്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്. മുനിമാര്‍മുനിമാർ ഓര്‍ത്തിരുന്ന്ഓർത്തിരുന്ന് പിന്നീട് മനോധര്‍മ്മംമനോധർമ്മം പോലെ എഴുതിയത് എന്നതിനാല്‍എന്നതിനാൽ സ്മൃതികള്‍സ്മൃതികൾ മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിതവുംനിർമ്മിതവും അക്കാരണത്താല്‍അക്കാരണത്താൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉള്ളതാണ്‌. ഇവ ശ്രുതികളെപോലെ ആധികാരികങ്ങള്‍ആധികാരികങ്ങൾ അല്ല. സ്മൃതികലിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തര്‍ക്കമുണ്ടാവുന്നതർക്കമുണ്ടാവുന്ന പക്ഷം [[ശ്രുതി|ശ്രുതികളെ]]സ്വീകരിക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്.
{{Cquote|ശ്രുതിസ്തു വേദോ വിജ്ഞയോ <br /> ധര്‍മ്മശാസ്ത്രംധർമ്മശാസ്ത്രം തു വൈസ്മൃതി <br /> }}ശ്രുതിയെന്നാല്‍ശ്രുതിയെന്നാൽ വേദമെന്നും സ്മൃതിയെന്നാല്‍സ്മൃതിയെന്നാൽ ധര്‍മ്മശാസ്ത്രമെന്നുംധർമ്മശാസ്ത്രമെന്നും ഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ്‌ മനുസ്മൃതിയില്‍മനുസ്മൃതിയിൽ .
== നിരുക്തം ==
സ്മൃതി എന്നാല്‍എന്നാൽ ഓര്‍മ്മയിലേത്ഓർമ്മയിലേത്, ഓര്‍മ്മയില്‍ഓർമ്മയിൽ നിന്നുണടായത് എന്നൊക്കെയാണ്‌ അര്‍ത്ഥംഅർത്ഥം. മുനിമാര്‍മുനിമാർ മനസ്സില്‍മനസ്സിൽ ഓര്‍ത്തുഓർത്തു വച്ചത് എന്നെല്ലമാണ്‌ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥംഅർത്ഥം. മുനിമാര്‍മുനിമാർ ഓര്‍ത്തിരുന്ന്ഓർത്തിരുന്ന് പിന്നീട് മനോധര്‍മ്മംമനോധർമ്മം പോലെ എഴുതിയത് . <ref> {{cite book |last=കെ.എ.|first= കുഞ്ചക്കന്‍കുഞ്ചക്കൻ|authorlink=കെ.എ. കുഞ്ചക്കന്‍കുഞ്ചക്കൻ|coauthors= |title=ജാതി ചിന്തയുടെ സത്യവും മിഥ്യയും|year= 1991|publisher= ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താഗ്രന്ഥകർത്താ|location= ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം |isbn=}} </ref>
 
== പ്രമുഖ സ്മൃതികള്‍സ്മൃതികൾ ==
# [[അഗ്നി (സ്മൃതികര്‍ത്താസ്മൃതികർത്താ)|അഗ്നി]]
# [[അംഗിരസ്സ്]]
# [[അത്രി]]
# [[അപസ്തംഭൻ]]
# [[അപസ്തംഭന്‍]]
# [[ഉസാനത്ത്]]
# [[ഋഷ്യശൃംഗൻ]]
# [[ഋഷ്യശൃംഗന്‍]]
# [[കാശ്യപൻ]]
# [[കാശ്യപന്‍]]
# [[കടായനൻ]]
# [[കടായനന്‍]]
# [[കുതുമി]]
# [[ഗാർഗ്യൻ]]
# [[ഗാര്‍ഗ്യന്‍]]
# [[ഗൗതമന്‍ഗൗതമൻ]]
# [[യമുന]]
# [[യാഗലേയ]]
# [[ജാതുകർണ്ണൻ]]
# [[ജാതുകര്‍ണ്ണന്‍]]
# [[ജബാലി]]
# [[ദക്ഷന്‍ദക്ഷൻ]]
# [[ദേവലന്‍ദേവലൻ]]
# [[നാരദന്‍നാരദൻ]]
# [[പരാശരൻ]]
# [[പരാശരന്‍]]
# [[പരസ്കാരൻ]]
# [[പരസ്കാരന്‍]]
# [[പിതാമഹൻ]]
# [[പിതാമഹന്‍]]
# [[പുലസ്ത്യൻ]]
# [[പുലസ്ത്യന്‍]]
# [[വൈതിനാശി]]
# [[പ്രചേതാസ്]]
# [[പ്രജാപതി]]
# [[ബുദ്ധൻ (സ്മൃതികർത്താ)|ബുദ്ധൻ]]
# [[ബുദ്ധന്‍ (സ്മൃതികര്‍ത്താ)|ബുദ്ധന്‍]]
# [[ബൗദ്ധായനൻ]]
# [[ബൗദ്ധായനന്‍]]
# [[ഭൃഗു]]
# [[മനു]]
# [[മരച്ചി]]
# [[യമന്‍യമൻ]]
# [[യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതി|യാജ്ഞവല്‍ക്യന്‍യാജ്ഞവൽക്യൻ]]
# [[ലിഖിതൻ]]
# [[ലിഖിതന്‍]]
# [[ലൗഗാക്ഷി]]
# [[വസിസ്ഷ്ഠൻ]]
# [[വസിസ്ഷ്ഠന്‍]]
# [[വിശ്വാമിത്രൻ]]
# [[വിശ്വാമിത്രന്‍]]
# [[വിഷ്ണു]]
# [[വ്യാസൻ]]
# [[വ്യാസന്‍]]
# [[ശംഖന്‍ശംഖൻ]]
# [[സതാനപൻ]]
# [[സതാനപന്‍]]
# [[സത്യായനൻ]]
# [[സത്യായനന്‍]]
# [[സം‌വർത്തൻ]]
# [[സം‌വര്‍ത്തന്‍]]
# [[സുമതു]]
# [[സോമൻ (സ്മൃതികർത്താ)|സോമൻ]]
# [[സോമന്‍ (സ്മൃതികര്‍ത്താ)|സോമന്‍]]
# [[ഹരിതന്‍ഹരിതൻ]]
 
== അവലംബം ==
<references/>
== കുറിപ്പുകൾ ==
== കുറിപ്പുകള്‍ ==
<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> </div>
 
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/669078" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്