"ത്രിദോഷങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

474 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: ത്രിദോഷങ്ങള്‍ >>> ത്രിദോഷങ്ങൾ: പുതിയ ചില്ലുകളാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
[[ആയുര്‍വേദംആയുർവേദം|ആയുര്‍വ്വേദത്തില്‍ആയുർവ്വേദത്തിൽ]] രോഗ നിര്‍ണ്ണയത്തിനുംനിർണ്ണയത്തിനും ചികിത്സാക്രമത്തിനും ആധാരം ത്രിദോഷങ്ങളാണ്‌.
 
വാതം, പിത്തം കഫം എന്നിവയാണ്‌ ത്രിദോഷങ്ങള്‍ത്രിദോഷങ്ങൾ.(ഇവ കൂടാതെ രക്തത്തെ ഒരു ദോഷമായി കാണാമെന്ന് [[ശുശ്രുതന്‍ശുശ്രുതൻ]] അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു<ref>Tridosha Theory, V V Subramanya Sastri, [http://www.aryavaidyasala.com/ Arya Vaidya Sala, Kottakkal.]
p27</ref>
 
 
"സ്വയം മലിനമായ ഘടകവും, മറ്റ്‌ ശരീര ഘടകങ്ങളെ മലിനമാക്കുവാന്‍മലിനമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്‌ ദോഷം"<ref>
Tridosha Theory, V V Subramanya Sastri, [http://www.aryavaidyasala.com/ Arya Vaidya Sala, Kottakkal.]
p26</ref>
=== ത്രിദോഷ [[സിദ്ധാന്തം]] ===
 
ആയുസ്സിന്റെ വേദമെന്ന നിലയ്ക്ക്‌ [[ജനനം]] മുതല്‍മുതൽ [[മരണം]] വരെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ്‌ ആയുര്‍വ്വേദത്തിന്റെആയുർവ്വേദത്തിന്റെ വിഷയം.
 
മറ്റേതു വസ്തുവിനേയും പോലെ ശരീരവും ശരീരത്തിലെ ഓരോ [[ആണു]]വും - [[ഭ്രൂണം|ഭ്രൂണാവസ്ഥ]] മുതല്‍മുതൽ [[മരണം]] വരെ<ref>Tridosha Theory, V V Subramanya Sastri, [http://www.aryavaidyasala.com/ Arya Vaidya Sala, Kottakkal.]
1p30</ref> [[പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ|പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ]] നിർമ്മിതമാണ്‌.
1p30</ref> [[പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍|പഞ്ചഭൂതങ്ങളാല്‍]] നിര്‍മ്മിതമാണ്‌.
ഉണ്ടായതോടെയുള്ള നിലനില്‍പ്പ്‌നിലനിൽപ്പ്‌ മരിക്കുന്നതോടെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇതിനിടയിലുള്ള അവസ്ഥകള്‍അവസ്ഥകൾ [[വൃദ്ധി]]യും(പുഷ്ടി) [[പരിണാമം|പരിണാമവും]] ക്ഷയവുമാകുന്നു.<ref>Tridosha Theory, V V Subramanya Sastri, [http://www.aryavaidyasala.com/ Arya Vaidya Sala, Kottakkal.]p31, ആയുര്‍വ്വേദആയുർവ്വേദ പരിചയം, കെ രാഘവന്‍രാഘവൻ തിരുമുല്പാട്, [http://www.nagarjun.com/ നാഗാര്‍ജ്ജുനനാഗാർജ്ജുന റിസേര്‍ച്ച്റിസേർച്ച് ഫൌണ്ടേഷന്‍ഫൌണ്ടേഷൻ.]p67</ref>, ഈ മൂന്നു പ്രക്രിയകളും ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും നടക്കുന്നു.
ഇത്‌ ശരീരത്തില്‍ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പോഷകവും പാചകവും ചാലകവുമായ പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമാണ്‌. ഈ മൂന്നു പ്രക്രിയകളെ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നവയായിനിർവ്വഹിക്കുന്നവയായി ശരീരത്തില്‍ശരീരത്തിൽ മൂന്നു ഭാവങ്ങള്‍ഭാവങ്ങൾ സങ്കല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുസങ്കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെയാണ്‌ ദോഷങ്ങള്‍ദോഷങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്‌.
 
 
 
ചലിപ്പിക്കുക, ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക, നശിപ്പിക്കുക എന്നെല്ലാമര്‍ത്ഥമുള്ളഎന്നെല്ലാമർത്ഥമുള്ള ''"വാ"'' എന്ന ധാതുവില്‍ധാതുവിൽ നിന്നാണ്‌ വാതം എന്ന ശബ്ദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്‌.
 
 
ജ്വലിപ്പിക്കുക, പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നര്‍ത്ഥമുള്ളഎന്നർത്ഥമുള്ള ''"തപ്‌"'' എന്ന ധാതുവില്‍ധാതുവിൽ നിന്ന് പിത്തമെന്ന ശബ്ദം.
 
 
കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകകൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നര്‍ത്ഥമുള്ളഎന്നർത്ഥമുള്ള ''"ശ്ലിഷ്മ"'' എന്ന ധാതുവിന്റെ പര്യായമാണ്‌ കഫം. (ജലമെന്ന ഭൂതത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനംപ്രവർത്തനം കൊണ്ട്‌ ഫലിക്കുന്നത്‌ എന്നും കഫത്തിന്‌ അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌അർത്ഥമുണ്ട്‌.) <ref>
 
ആയുര്‍വ്വേദആയുർവ്വേദ പരിചയം, കെ രാഘവന്‍രാഘവൻ തിരുമുല്പാട്, [http://www.nagarjun.com/ നാഗാര്‍ജ്ജുനനാഗാർജ്ജുന റിസേര്‍ച്ച്റിസേർച്ച് ഫൌണ്ടേഷന്‍ഫൌണ്ടേഷൻ.]p71</ref>
 
|}
 
ദോഷം എന്ന ശബ്ദത്തിന്‌ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നുംപ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, ദുഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അര്‍ത്ഥമുണ്ട്‌അർത്ഥമുണ്ട്‌. സന്തുലിതാവസ്ഥയില്‍സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ദോഷങ്ങള്‍ദോഷങ്ങൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി ആരോഗ്യത്തെയും(സമദോഷ സ്ഥിതിയില്‍സ്ഥിതിയിൽ ദോഷങ്ങളെ ധാതുക്കള്‍ധാതുക്കൾ എന്നും പറയുന്നു) അസന്തുലിതാവസ്ഥയില്‍അസന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ രോഗങ്ങളേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 
=== വാതം ===
''വ ഗതി ഗന്ധന്ന്യോഃ''. ''ഗതി'' എന്ന വാക്കിന്‌ ചലിക്കുക, ഇളകുക, ഗമിക്കുക മുതലായ അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍അർത്ഥങ്ങൾ പറയാം. ''ഗന്ധനം'' എന്നാല്‍എന്നാൽ അറിയിക്കുക, സൂചിപ്പിക്കുക മുതലായ അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍അർത്ഥങ്ങൾ.
 
വാതം എന്ന ശരീര ഘടനയ്ക്കുള്ള രണ്ട്‌ പ്രധാന കൃത്യങ്ങള്‍കൃത്യങ്ങൾ ചേഷ്ടയും ജ്ഞാനവും ആണന്ന് പൊതുവായി തരം തിരിക്കാം. ശരീരത്തില്‍ശരീരത്തിൽ ചേഷ്ടകള്‍ചേഷ്ടകൾ പേശികളുടെ ചുരുങ്ങലും വലിയലും നിമിത്തമാണുണ്ടാകുന്നത്‌. ദേഹനീര്‌ ഉളവാക്കല്‍ഉളവാക്കൽ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളില്‍പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനസ്വീകരണം മുതലായവ ജ്ഞാനമായി കാണാം.<ref>
 
Tridosha Theory, V V Subramanya Sastri, [http://www.aryavaidyasala.com/ Arya Vaidya Sala, Kottakkal.] p35</ref>
=== പിത്തം ===
 
ദുഷിക്കലും ക്ഷയിക്കലും ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നൈസര്‍ഗ്ഗികനൈസർഗ്ഗിക സവിശേഷതയാണ്‌. കൃത്യമായ പചന-പകന പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഇത്‌ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കുവാനാകും. ഒരു വ്യക്തിക്ക്‌ തന്റെ ശരീരത്തിലെ ജീവന്‍ജീവൻ നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍നിലനിർത്തുവാൻ പോഷക സമൃധമായ ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്‌. ''അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നമാണ്‌ഉൽപ്പന്നമാണ്‌''.<ref> Tridosha Theory, V V Subramanya Sastri, [http://www.aryavaidyasala.com/ Arya Vaidya Sala, Kottakkal.]p90</ref>
 
''തപ്‌'' എന്ന സംസ്കൃത ധാതുവില്‍ധാതുവിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ്‌ പിത്തം എന്ന ശബ്ദം. അതിന്‌ മൂന്ന് അര്‍ത്ഥങ്ങളാണ്‌അർത്ഥങ്ങളാണ്‌.
 
പിത്തത്തിന്റെ പ്രധാന കൃത്യങ്ങള്‍കൃത്യങ്ങൾ ''തപ്‌ ദഹെഃ'' ശരീരത്തിനുള്ളിലെത്തിയ ഭക്ഷണത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുക(പാകംചെയ്ത്‌ സ്വാംശീകരിക്കുക), ''തപ്‌ സന്തപെഃ'' അതില്‍അതിൽ നിന്ന് താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക, ''തപ്‌ ഐശ്വര്യെഃ'' അതില്‍അതിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങള്‍പോഷകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുക (?)<ref>
 
Tridosha Theory, V V Subramanya Sastri, [http://www.aryavaidyasala.com/ Arya Vaidya Sala, Kottakkal.]p91</ref>
=== കഫം (ശ്ലേഷ്മ, ബല, ഓജസ്സ്‌, ബലശ, സോമ) ===
 
കഫം ജലത്തില്‍ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉല്‍പ്പന്നമാകുന്നുഉൽപ്പന്നമാകുന്നു. ''കേന ജലാദി ഫലാതി ഇതിഃ കഫഃ'' <ref>
 
Tridosha Theory, V V Subramanya Sastri, [http://www.aryavaidyasala.com/ Arya Vaidya Sala, Kottakkal.]p135</ref> കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകകൂട്ടിച്ചേർക്കുക, ഒരുമിച്ചുവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ അര്‍ത്ഥങ്ങളുള്ളഅർത്ഥങ്ങളുള്ള ''സ്ലിഷ്‌ ആലിംഗനേ'' എന്ന വാക്കില്‍വാക്കിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവം. എതിരാളികളെ(രോഗങ്ങള്‍രോഗങ്ങൾ) ചെറുത്ത്‌ തോല്‍പ്പിച്ച്‌തോൽപ്പിച്ച്‌ ശരീര പ്രവൃത്തികള്‍പ്രവൃത്തികൾ മുറയ്ക്ക്‌ നടത്തുന്നതിനാല്‍നടത്തുന്നതിനാൽ ''ബല'' എന്നും അറിയുന്നു. രോഗാവസ്ഥയില്‍രോഗാവസ്ഥയിൽ കഫം, ശരീരം പുറത്തേക്കു തള്ളുന്ന ''മലം''(ദുഷിച്ചത്‌) ആണ്‌.
 
=== അവലംബം ===
<references/>
 
[[വർഗ്ഗം:ആയുർവേദം]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:ആയുര്‍വേദം]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/668243" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്