"ഒലിഗോസീൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

2,022 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: ഒലിഗോസീന്‍ >>> ഒലിഗോസീൻ: പുതിയ ചില്ലുകളാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{prettyurl|Oligocene}}
[[പാലിയോജീന്‍പാലിയോജീൻ]] കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഭൗമയുഗമാണ് '''ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ''' (Oligocene). 339 ലക്ഷം ആണ്ടുകള്‍ക്ക്ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാരംഭിച്ച ഇത് 110 ലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു (230 ലക്ഷം വര്‍ഷംവർഷം മുമ്പ് വരെ). [[സീനോസോയിക്]] മഹാകല്പത്തിലെ [[ടെര്‍ഷ്വറിടെർഷ്വറി കല്‍പംകൽപം|ടെര്‍ഷ്വറിടെർഷ്വറി കല്‍‌പത്തില്‍കൽ‌പത്തിൽ]] പഴക്കംകൊണ്ടു മൂന്നാമതു നില്‍ക്കുന്നനിൽക്കുന്ന ഭൗമയുഗമാണ് '''ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ'''.
 
വന്‍കരകള്‍വൻകരകൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോത്ഥാന (upheavel) ത്തിനു വിധേയമാവുകയും തത്ഫലമായി സമുദ്രങ്ങള്‍സമുദ്രങ്ങൾ പിന്‍വാങ്ങുകയുംപിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തയുഗമാണ് ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ. ഇക്കാരണത്താല്‍ഇക്കാരണത്താൽ അന്നത്തെ വന്‍കരകളുടെവൻകരകളുടെ അഗ്രങ്ങളിലാണ് ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലാവ്യൂഹങ്ങള്‍ശിലാവ്യൂഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവ ഒട്ടുമുക്കാലും ആഴം കുറഞ്ഞ സമുദ്രങ്ങളുടെ അടിത്തറകളായിരിക്കും. വന്‍കരകള്‍വൻകരകൾ ഉയര്‍ന്നുഉയർന്നു പൊങ്ങിയതുമൂലം അപരദനം അധികരിക്കയാല്‍അധികരിക്കയാൽ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ഏറിയഭാഗവും കാര്‍ന്നെടുക്കപ്പെട്ടുകാർന്നെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്മൂലം ഇവയ്ക്ക് സര്‍വലൗകികമായസർവലൗകികമായ ഒരു പ്രായപരിധി തിട്ടപ്പെടുത്തുവാന്‍തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഭൂവിജ്ഞാനികള്‍ക്കുഭൂവിജ്ഞാനികൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
 
ഒലിഗോസീന്‍ശിലാവ്യൂഹങ്ങളുടെഒലിഗോസീൻശിലാവ്യൂഹങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക [[ഫ്രാന്‍സ്ഫ്രാൻസ്|ഫ്രാന്‍സില്‍ഫ്രാൻസിൽ]] [[പാരീസ്|പാരീസിനു]] സമീപമാണുള്ളത്; ഈ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട ശിലാപടലങ്ങളില്‍ശിലാപടലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ കനമുള്ളവ [[ഇറ്റലി|ഇറ്റലിയിലുമാണ്]]. [[തെക്കേ അമേരിക്ക]], [[യു. എസ്]].,[[ഫ്രാന്‍സ്ഫ്രാൻസ്]], [[ജര്‍മനിജർമനി]] എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ജീവാശ്മ സമ്പുഷ്ടമായ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലാക്രമങ്ങള്‍ശിലാക്രമങ്ങൾ പ്രസ്പഷ്ടമായുണ്ട്. [[ഈജിപ്റ്റ്|ഈജിപ്തിലെ]] ഫയൂം നിക്ഷേപങ്ങള്‍നിക്ഷേപങ്ങൾ പുരാമാനവ വിജ്ഞാന (Paleo-anthropology) പരമായി പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നുപ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു; [[ആഫ്രിക്ക|ആഫ്രിക്കയെ]] സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ വ്യൂഹങ്ങള്‍വ്യൂഹങ്ങൾ ടെര്‍ഷ്യറിടെർഷ്യറി കല്പത്തിലേതായ ശിലക്രമങ്ങളില്‍ശിലക്രമങ്ങളിൽ പഴക്കമേറിയതാണ്; [[ഏഷ്യ|ഏഷ്യയില്‍ഏഷ്യയിൽ]] [[മംഗോളിയ|മഗോളിയയിലാണ്]] തികച്ചും പരിരക്ഷിതമായ നിലയില്‍നിലയിൽ ഉള്ളത്. ഊലാന്‍ഊലാൻ ഗോഷു, സന്‍ഡഗോള്‍സൻഡഗോൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലാക്രമങ്ങള്‍ശിലാക്രമങ്ങൾ ഇത്തരത്തില്‍ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടവയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ ഈ യുഗത്തിനു നമമാത്രമായ പ്രാതിനിധ്യമേ ഉള്ളു.<ref name=''lbm''>Zdnek V. Spinar, Life Before Man (1976);</ref>
 
ലൈയലിന്റെ നാമപദ്ധതിയിലെ പൂര്‍വപൂർവ ഇയോസീന്‍ഇയോസീൻ, ഉത്തരമയോസീന്‍ഉത്തരമയോസീൻ എന്നിവയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വ്യതിരിക്ത ഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാന്‍സൂചിപ്പിക്കുവാൻ 1854-ല്‍ ഏണസ്റ്റ് ഫൊണ്‍ഫൊൺ ബെയ്റിക്ക് ആണ് ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ എന്ന സംജ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചത്. പില്ക്കാലത്ത് ഒലിഗോസിന്‍ഒലിഗോസിൻ യുഗം മൂന്നു കാലഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.
 
ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലകളില്‍ശിലകളിൽ കാണുന്ന പ്രമുഖ ഇനം ജീവാശ്മം ഫൊറാമിനിഫെറ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സമുദ്രജീവികളുടേതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ക്രമങ്ങളില്‍ക്രമങ്ങളിൽ ലെപിഡോസൈക്ലിന (Lepidocyclina) എന്ന ജീനസ് സൂചകജീവാശ്മമായി വര്‍ത്തിക്കുന്നുവർത്തിക്കുന്നു. കരയിലും വെള്ളത്തിലും വസിച്ചിരുന്ന കശേരുകികളും അകശേരുകികളും ആയ ജന്തുക്കളുടെയും, സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവാശ്മങ്ങള്‍ജീവാശ്മങ്ങൾ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലകള്‍ശിലകൾ ധാരാളമായി ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകാണുന്നുഉൾക്കൊണ്ടുകാണുന്നു. ശുദ്ധജല ജീവികളും ലവണജലജീവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മത്സ്യങ്ങളും കടല്‍ജീവികളായകടൽജീവികളായ അകശേരുകികളും ഇയോസീന്‍ഇയോസീൻ യുഗത്തിലെ ജീവികളോട് ഒട്ടൊക്കെ സാദൃശ്യമുള്ളവയായിരുന്നു. കരയില്‍കരയിൽ ജീവിച്ചുപോന്ന ക്രിയോഡോണ്ട എന്നയിനം അസ്തമിതമായി; അതില്‍അതിൽ നിന്നും [[പട്ടി]], [[പൂച്ച]] തുടങ്ങി യഥാര്‍ഥയഥാർഥ മാംസഭുക്കുക്കളായ സസ്തനികള്‍സസ്തനികൾ പരിണമിച്ചു. രാക്ഷസപ്പന്നി (Archaetherium), പ്രാക്കാല ഒട്ടകം (Poebrotheruim), ആദിമാശ്വം[[ചിത്രം:Mesohippus.jpg|thumb|200px|''[[Mesohippus]]''.]] (Mesohippus), ഓട്ടക്കാരനായ കൂറ്റന്‍കൂറ്റൻ [[കാണ്ടാമൃഗം]] (Hiracodon),[[ചിത്രം:Hyaenodon Heinrich Harder.jpeg|thumb|200px|right|''Hyaenodon''.]] പ്രാചീന മഹാഗജം (Mastodon), വളഞ്ഞ ദംഷ്ട്രകളുള്ള (sabre toothed) ഇനം പൂച്ച (Hoplophoneus) എന്നിവയാണ് ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ യുഗത്തിലെ മുഖ്യ സസ്തനികള്‍സസ്തനികൾ. പൂര്‍വപൂർവ-പശ്ചിമ അര്‍ധഗോളങ്ങളില്‍അർധഗോളങ്ങളിൽ വിവിധയിനം വാനരന്മാരും ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളുംആൾക്കുരങ്ങുകളും ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ ഉത്ഭൂതമായി. നരവാനരഗണം (Primates) ഈ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ നിര്‍ണായകമായനിർണായകമായ പരിണാമ ദശകള്‍ദശകൾ പിന്നിടുകയുണ്ടായി.
 
== ഭൂപ്രകൃതി ==
 
ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവമേഖലയിലെ തീവ്രമായ ഹിമാതിക്രമണം സമുദ്രജലത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയില്‍വ്യാപ്തിയിൽ സാരമായ കുറവുണ്ടാക്കുക മൂലം ആഗോളവ്യാപകമായി സമുദ്രം പിന്‍വാങ്ങുകയുണ്ടായിപിൻവാങ്ങുകയുണ്ടായി; അക്കാലത്തെ അന്തരീക്ഷശീതളനം ഈ നിഗമനത്തിനു താങ്ങായി വര്‍ത്തിക്കുന്നുവർത്തിക്കുന്നു. വ്യാപകവും തീക്ഷണവുമായ ഭൂചലനവും പര്‍വതനവുംപർവതനവും കരഭാഗത്തിന്റെ വിസ്ത്രിതിയും ഉച്ചാവചവും ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനുവർദ്ധിക്കുന്നതിനു നിദാനമായി. ഒലിഗോസീനിന്റെ ആദ്യപാദത്തില്‍ആദ്യപാദത്തിൽ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ഉത്തരാര്‍ധഗോളത്തിലെഉത്തരാർധഗോളത്തിലെ വന്‍കരകള്‍വൻകരകൾ, പ്രസ്തുത യുഗാവസാനത്തോടെ വേര്‍പിരിഞ്ഞിരിക്കാമെന്നുവേർപിരിഞ്ഞിരിക്കാമെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏഷ്യയ്ക്ക് യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ വന്‍വൻ കരകളോട് സ്വഭാവപരമായ അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും യൂറോപ്പിനോട് സാദൃശ്യം കൂടുതലാണ്. വടക്കും തെക്കും അര്‍ദ്ധഗോളങ്ങള്‍അർദ്ധഗോളങ്ങൾ തമ്മില്‍തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്നുവെന്നു തീര്‍ത്തുതീർത്തു പറയാന്‍പറയാൻ വയ്യ. പൂര്‍വപൂർവ ഇയോസീനില്‍ഇയോസീനിൽ തെക്കും വടക്കും അമേരിക്കകള്‍ക്കിടയ്ക്കുള്ളഅമേരിക്കകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള പനാമാ പ്രദേശം കടലിലാണ്ടുപോവുകയാല്‍കടലിലാണ്ടുപോവുകയാൽ, തെക്കേ അമേരിക്ക ഉദ്ദേശം 4 കോടി വര്‍ഷങ്ങളോളംവർഷങ്ങളോളം വേര്‍പിരിഞ്ഞുവേർപിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നതിനു ഈ വന്‍കരയിളെവൻകരയിളെ അന്യാദൃശമായ സസ്തനിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍സസ്തനിവർഗ്ഗങ്ങൾ തെളിവു നല്‍കുന്നുനൽകുന്നു. ആഴക്കടല്‍ആഴക്കടൽ പരീക്ഷണങ്ങള്‍പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അന്റാര്‍ട്ടിക്കഅന്റാർട്ടിക്ക കഴിഞ്ഞ 4 കോടി വര്‍ഷങ്ങളായിവർഷങ്ങളായി ഹിമാവൃതമായിരുന്നു എന്നാണ്; അന്റാര്‍ട്ടിക്കയില്‍അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്നു ടാസ്മേനിയ പൂര്‍ണമായുംപൂർണമായും വേര്‍പെട്ടത്വേർപെട്ടത് 3 കോടി വര്‍ഷംവർഷം മുമ്പ് മധ്യ ഒലിഗോസീനിലായിരുന്നു. ഈ വിസ്ഥാപനമാണ് അന്റാര്‍ട്ടിക്അന്റാർട്ടിക് മേഖലയെ ചൂഴ്ന്നുള്ള സമുദ്രജലപ്രവാഹത്തിനു ഹേതുവായത്. അന്റാര്‍ട്ടിക്അന്റാർട്ടിക് പ്രവാഹം എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലെയും ജല പിണ്ഡങ്ങളെ പരസ്പരം കൂട്ടികലര്‍ത്തുന്നതിനാല്‍കൂട്ടികലർത്തുന്നതിനാൽ ആഗോളതാപ വിതരണത്തില്‍വിതരണത്തിൽ വലുതായ സ്വാധീനത ചെലുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ യൂറേഷ്യയുടെ ഏരിയഭാഗവും പ്രാക്കാലത്ത് ആഴം കുറഞ്ഞ സമുദ്രമായിരുന്നു. ടെഥിസ് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമുദ്രത്തിലെ അവസാദങ്ങള്‍അവസാദങ്ങൾ പ്രോത്ഥാന വിധേയമായി മടങ്ങി ഒടിഞ്ഞ് ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടാണ്ഉയർത്തപ്പെട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ആല്പ്സ്-ഹിമാലയ ശൃംഖല ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ കാലത്ത് ഈ പര്‍വതനപ്രക്രമംപർവതനപ്രക്രമം സജീവമായി തുടര്‍ന്നിരുന്നുതുടർന്നിരുന്നു. ഈ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ മഡഗാസ്കര്‍മഡഗാസ്കർ ദ്വീപ് ആഫ്രിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത്. <ref name=''aeh''>Preston Cloud, Adventure in Earth History (1972);</ref>
 
ഇന്നത്തെ ജര്‍മനിജർമനി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തര യൂറോപ്യന്‍യൂറോപ്യൻ ഭാഗങ്ങള്‍ഭാഗങ്ങൾ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ കാലത്ത് ഉഷ്ണകാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ചതുപ്പു പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടങ്ങളിലുള്ള ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍നിക്ഷേപങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏഷ്യയെ സബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൈലഭൃതപടലങ്ങളില്‍തൈലഭൃതപടലങ്ങളിൽ അധികവും ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ യുഗം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുന്നഉൾപ്പെടുന്ന ജൂറാസിക് മുതല്‍മുതൽ മയോസീന്‍വരെയുള്ളമയോസീൻവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആവിര്‍ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കാണാം.
 
== കാലാവസ്ഥ ==
 
വന്‍കരഭാഗങ്ങളുടെവൻകരഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നതിവര്‍ദ്ധനവ്ഉന്നതിവർദ്ധനവ് താപനില സമീകൃതമാകുന്നതിനും കാലാവസ്ഥ സുഖപ്രദമാകുന്നതിനും ഹേതുകമായി. ഐസോടോപ്പുകളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പ്രസക്ത പഠനങ്ങള്‍പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒലിഗോസീനില്‍ഒലിഗോസീനിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യമെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം മൊത്തത്തിലുള്ള താപക്കുറവിനു വിധേയമായി എന്നാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും കാലാവസ്ഥാപരവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായി നിരവധി പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുവെന്ന് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയില്‍ഇവയിൽ 380 ലക്ഷം വര്‍ഷംവർഷം മുമ്പുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ശീതളനം ഇയോസീനില്‍ഇയോസീനിൽ നിന്ന് ഒലിഗോസീനിലേക്കുള്ള യുഗപറ്റിണാമത്തിനു ഹേതുവായി. രണ്ടാമത്തേത് മധ്യ ഒലിഗോസീനില്‍ഒലിഗോസീനിൽ 360-320 ലക്ഷം വര്‍ഷംവർഷം മുമ്പ് സംഭവിച്ചു. സമശീതോഷ്ണ സമുദ്രങ്ങളില്‍സമുദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിക്കാനാവുന്ന പ്ലവകങ്ങളുടെ മധ്യരേഖാദിശയിലുള്ള അതിക്രമണമാണ് അന്തരീക്ഷശീതളനത്തിന്റെ സൂചകം; ഉഷ്ണമേഖലയുടെ വ്യപ്തി ചുരുങ്ങിയിരുന്നുവെന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. ടെതിസ് മേഖലയില്‍മേഖലയിൽ അക്കാലത്ത് ഉഷ്ണകാലാവസ്ഥയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഏഷ്യയില്‍ഏഷ്യയിൽ പൊതുവേ ഉഷ്ണ ഉപോഷ്ണ കാലാവസ്ഥകള്‍കാലാവസ്ഥകൾ നിലവിലിരുന്നു. യൂറോപ്പ് മേഖലയില്‍മേഖലയിൽ താരതമ്യേന ശൈത്യക്കൂടുതല്‍ശൈത്യക്കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തപനില കുറഞ്ഞത് പൊതുവേ സസ്യ വളര്‍ച്ചയുടെവളർച്ചയുടെ മുരടിപ്പിന് കാരണമായി. തന്മൂലം വനങ്ങളുടെ വിസ്ത്രിതി കുറയുകയും പുല്‍മേടുകളുടെപുൽമേടുകളുടെ വ്യാപ്തി വര്‍ദ്ധിക്കുകയുംവർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലാക്രമങ്ങളുടെ കനവും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും പാര്‍ശ്വികതലത്തില്‍പാർശ്വികതലത്തിൽ പൊടുന്നനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. സമുദ്രാവസാദങ്ങളും സ്ഥലീയ നിക്ഷേപങ്ങളും ഇടകലര്‍ന്നുഇടകലർന്നു കിടക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആഗോള വ്യാപകമാണ്. <ref name=''vp''>R. C. Moore, Vertebrate Palaeontology (1966);</ref>
 
== ജീവജാലം ==
[[ചിത്രം:Man of the woods.jpg|thumb|right|Orangutan]]
വന്‍കരകളുടെവൻകരകളുടെ അധിക വ്യാപ്തിയും കാലാവസ്ഥയുടെ ആനുകൂല്യവും കര ജീവികളുടെ എണ്ണം, ഇനം എന്നിവ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനുവർദ്ധിക്കുന്നതിനു കാരണമായി. ടെര്‍ഷ്യറിടെർഷ്യറി കല്പത്തിന്റെ ആദ്യപാതത്തിലുള്ള ജീവജാലം ആധുനിക ജീവജാലമായി പ്രിണമിച്ചതിലെ പല പ്രധാന ദശകളും പിന്നിട്ടത് ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ യുഗത്തിലായിരുന്നു. ബര്‍മബർമ, യു. എസ്സിലെ ടെക്സാസ്, ഈജിപ്തിലെ ഫയൂം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ജീവാശ്മങ്ങളില്‍ജീവാശ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നരവാനരഗണത്തിന്റെ പരിണാമ ദശകള്‍ദശകൾ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. ഫയൂം നിക്ഷേപങ്ങള്‍നിക്ഷേപങ്ങൾ പരിണാമത്തിന്റെ ആദ്യദശയില്‍പ്പെട്ടആദ്യദശയിൽപ്പെട്ട നരപൂര്‍വികനരപൂർവിക വാനരന്‍വാനരൻ (Anthropoid) മാരെക്കുറിച്ച് അറിവു നല്‍കിനൽകി. വിവിധ ജീനസുകളില്‍പ്പെട്ടജീനസുകളിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങുകളേയും ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളെയുംആൾക്കുരങ്ങുകളെയും സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ആദിമനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നപ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങളിലെത്തിച്ചേരാന്‍നിഗമനങ്ങളിലെത്തിച്ചേരാൻ ഫയൂമിലെ ജീവാശ്മങ്ങള്‍ജീവാശ്മങ്ങൾ വഴിതെളിച്ചു. ഇവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള, നരവാനരഗണത്തിന്റെ പരിണാമപുനഃസംവിധാനത്തില്‍പരിണാമപുനഃസംവിധാനത്തിൽ കുരങ്ങുകള്‍കുരങ്ങുകൾ (Parapethecus, Apedium തുടങ്ങിയവ), ആള്‍കുരങ്ങുകള്‍ആൾകുരങ്ങുകൾ (Aelopithecus, Aegyptopithecus തുടങ്ങിയവ), പ്രോപ്ലിയോപിതിക്കസ് (Pre-Anthropoid Ape) എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നുഉൾപ്പെടുന്നു. ഇയോസീനിന്റെ അന്ത്യത്തിലോ ഒലിഗോസീന്റെ ആരംഭത്തിലോ ആണ് നരപൂര്‍വികവാനരന്മാര്‍നരപൂർവികവാനരന്മാർ ഉണ്ടായതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.[[ചിത്രം:Gorilla 019.jpg|thumb|left|[[Gorilla]]]] ഇവയോടു സാദൃശ്യം പുലര്‍ത്തിപ്പോന്നവയുംപുലർത്തിപ്പോന്നവയും ഇയോസീന്‍ഇയോസീൻ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയുമായ ടാര്‍സിഡ്ടാർസിഡ് എന്ന ചെറു ജീവികളാണ് ത്രിമാന വീക്ഷണശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ നരവാനരഗണം. നീണ്ട വാലുള്ള സിബോയ്ഡ് (Ceboid), സെര്‍ബോപിതിക്കോയ്ഡ്സെർബോപിതിക്കോയ്ഡ് തുടങ്ങിയയിനം വാനരന്മാരും ഒലിഗോസീനില്‍ഒലിഗോസീനിൽ ധാരാളമായുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യന് ഏഴുകോടി വര്‍ഷത്തെവർഷത്തെ പരിണാമചരിത്രം തനതായുണ്ടെങ്കിലും ഉദ്ദേശം മൂന്നരക്കോടി ആണ്ടുകള്‍ക്കുആണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് ഒലിഗോസീനിന്റെ ആരംഭത്തോടെയാണ് നരപൂര്‍വികരായനരപൂർവികരായ ഹോമിനോയിഡുകള്‍ഹോമിനോയിഡുകൾ ആവിര്‍ഭവിച്ചത്ആവിർഭവിച്ചത് . കുറുകിയ വാലുള്ള ഇവയ്ക്ക് വികസിച്ച മസ്തിഷ്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഫയൂം ജീവാശ്മങ്ങളില്പ്പെട്ട പാരാപിതിക്കസ്, പ്രോപ്ലിയോപിതിക്കസ് തുടങ്ങിയ ജീനസുകളാണ് ഏറ്റവും പൂര്‍വികരായപൂർവികരായ ഹോമിനോയിഡുകള്‍ഹോമിനോയിഡുകൾ.
ഇവ പരിണമിച്ചുണ്ടായ ഹോമിനിഡേ (Hominidae), പൊന്‍ഗിഡേപൊൻഗിഡേ (Pongidae) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍വിഭാഗങ്ങളിൽ, അദ്യത്തേതില്‍അദ്യത്തേതിൽ നിന്നു മനുഷ്യനും രണ്ടാമത്തേതില്‍രണ്ടാമത്തേതിൽ ഗൊറില്ല, ചിമ്പന്‍സിചിമ്പൻസി, ഒറാങ്-ഊട്ടാന്‍ഊട്ടാൻ തുടങ്ങിയ വാനരഗണങ്ങളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. മനുഷ്യരും കുരങ്ങുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ പിരിവ് ഏര്‍പ്പെട്ടത്ഏർപ്പെട്ടത് ഒലിഗോസീനിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തോടെയാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. നരവാനരഗണത്തില്‍നരവാനരഗണത്തിൽ ഇലകള്‍ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവയും കായ്കനികള്‍കായ്കനികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവയുമായി രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്‍വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായതും ഈ യുഗത്തിലാണ്.
വടക്കേ അമേരിക്കയില്‍അമേരിക്കയിൽ ഒലിഗോസീനിന്റെ തുടക്കത്തിനും മുമ്പുതന്നെ നരവാനരഗണം അസ്തമിതമായിരുന്നു എന്ന അനുമാനത്തിന് അടുത്തകാലത്ത് ടെക്സാസിലെ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ സ്തരങ്ങളില്‍സ്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു തലയോട് കണ്ടെടുത്തതോടെ ആധാരമില്ലാതായിട്ടുണ്ട്.
 
ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ കടവാതിലുകള്‍കടവാതിലുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഗുഹകളില്‍ഗുഹകളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇവയുടെ വിസര്‍ജ്യങ്ങള്‍വിസർജ്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടി കനത്ത ഫോസ്ഫേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളായിത്തീനദിയാവസാദങ്ങള്‍നിക്ഷേപങ്ങളായിത്തീനദിയാവസാദങ്ങൾ പുറ്റുകളും ധാരാളമായുള്‍ക്കൊണ്ടുകാണുന്നുധാരാളമായുൾക്കൊണ്ടുകാണുന്നു. ഇന്നു കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളില്‍പക്ഷികളിൽ പത്തു ജീനസുകള്‍ജീനസുകൾ ഒലിഗോസീനിലും ഉണ്‍ണ്ടായിരുന്നുഉൺണ്ടായിരുന്നു. ബാള്‍ട്ടിക്ബാൾട്ടിക് മേഖലയില്‍മേഖലയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആംബറു (Amber)കളില്‍കളിൽ ശലഭം, തേനീച്ച്, ഉറുമ്പ്, ചിലന്തി, തേള്‍തേൾ, തേരട്ട തുടങ്ങിയവയുടെ ജീവാശ്മങ്ങള്‍ജീവാശ്മങ്ങൾ സംമരക്ഷിതമായിക്കാണുന്നു. പാന്‍ഗോലിന്‍പാൻഗോലിൻ, റോക്ക്റാബിറ്റ് എന്നീ ജീവികളും ഒലിഗോസീനില്‍ഒലിഗോസീനിൽ ഉണ്ടായവയാണ്. സഞ്ചിമൃങ്ങളി (Marsupial) ലെ പ്രാകൃതവര്‍ഗളുടെപ്രാകൃതവർഗളുടെ ജീവാശ്മങ്ങള്‍ജീവാശ്മങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയ, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലകളില്‍ശിലകളിൽ സുലഭമായുണ്ട്. കീരി, റക്കൂണ്‍റക്കൂൺ, വീസല്‍വീസൽ, വളഞ്ഞദംഷ്ട്രകളുള്ള പൂച്ച തുടങ്ങിയ ഫിസിപെഡു (Fissiped) കളും ധരാളമായി പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 
പ്രാക്കാലത്തെ പത്രഭോജി (Browser), കീടഭോജി (insectivore) എന്നിവയില്‍എന്നിവയിൽ നിന്നു പരിണാമദശകള്‍പരിണാമദശകൾ കടന്ന് ഒലിഗോസീനില്‍ഒലിഗോസീനിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തൃണഭോജികളും മാംസഭോജികളും.[[ചിത്രം:Common brown robberfly with prey.jpg|thumb|A [[Asilidae|robber fly]] eating a [[hoverfly]].]] കുതിരവര്‍ഗത്തിന്റെകുതിരവർഗത്തിന്റെ പൂര്‍വികരായപൂർവികരായ ഇയോഹിപ്പസ്, മീസോഹിപ്പസ്, പാരാഹിപ്പസ് എന്നിവ യഥാക്രമം ഇയോസീന്‍ഇയോസീൻ, ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ, മയോസിന്‍മയോസിൻ എന്നീ യുഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇവയില്‍ഇവയിൽ ഇയോഹിപ്പസിന് 4 കുളമ്പുണ്ടായിരുന്നത് മിസോഹിപ്പസിന് 3 ആയി കുറഞ്ഞു. പാരാഹിപ്പസിന്റെ ദന്തനിരകള്‍ക്കുണ്ടായദന്തനിരകൾക്കുണ്ടായ പരിഷ്കാരം പത്രഭോജിയില്‍പത്രഭോജിയിൽ നിന്നു തൃണഭോജിയിലേക്കുള്ള പരിണാമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 
കുളമ്പുള്ള സസ്തനികളിലെ രണ്ടു പിരിവുകളില്‍പിരിവുകളിൽ ഒരു ശാഖയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ബലൂചിത്തീരിയം, ഇന്ദ്രിത്തീരിയം, അന്ത്രാക്കോത്തിരീയം തുടങ്ങിയ ആര്‍ട്ടിയോഡക്ടൈലുകള്‍ആർട്ടിയോഡക്ടൈലുകൾ (Artiodactyla) പത്രഭോജികളായിരുന്നു. ഇവയില്‍ബലൂചിത്തീരിയമാണ്ഇവയിൽബലൂചിത്തീരിയമാണ് ഭൗമായുസില്‍ഭൗമായുസിൽ ഇതഃപര്യന്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സസ്തനികളില്‍സസ്തനികളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളത്. സാമാന്യം നീണ്ട കഴുത്തോടുകൂടിയ ഇതിന്റെ തോള്‍ഭാഗത്തിന്തോൾഭാഗത്തിന് 6 മീറ്ററോളം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കണ്ടാമൃഗളോടു സാദൃശ്യം വഹിച്ചിരുന്ന ബ്രോണ്ടോത്തിര്‍ബ്രോണ്ടോത്തിർ, ടൈറ്റാനോത്തീര്‍ടൈറ്റാനോത്തീർ തുടങ്ങിയ ഭീമാകാര പെരിസ്സോഡക് ടൈലുകള്‍ടൈലുകൾ (Perissodactyla) വൃക്ഷത്തലപ്പുകളും തളിരിലകളും തിന്നു ജീവിച്ചു പോന്നവയാണ്. ഇവയ്ക്കു നതമധ്യമായ കപാലവും നാസികയ്ക്കു മുകളില്‍മുകളിൽ കൊമ്പുപോലുള്ള പ്രവര്‍ദ്ധങ്ങളുംപ്രവർദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവയും ആര്‍ടിയോഡക്ടൈലുകളെപ്പോലെആർടിയോഡക്ടൈലുകളെപ്പോലെ പാരിസ്ഥിതിക പരിണാമത്തിനടിമപ്പെട്ട് ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ യുഗത്തില്‍യുഗത്തിൽ തന്നെ അസ്തമിതമായി. ആനയുടെ മുന്‍ഗാമികളുംമുൻഗാമികളും വിചിത്ര രൂപികളുമായ പ്രാചീനമഹാഗജ (Mastodom) ഗജങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെയും ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ സ്തരങ്ങള്‍സ്തരങ്ങൾ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈയുഗത്തില്‍ഈയുഗത്തിൽ കരളുന്ന ജീവികള്‍ജീവികൾ എണ്ണത്തിലും ഗണത്തിലും പെരുകി. ഉഷ്ണരക്തമുള്ള വന്‍ജീവികളുടെവൻജീവികളുടെ ആധിക്യം പേന്‍പേൻ, ചെള്ള് തുടങ്ങിയ ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ സമൃദ്ധിക്കു കാരണമായി. <ref name=''eop''>Rhoana M. Black, Elemets of Palaeontology (1974);</ref>
 
പൂര്‍വപൂർവ ഒലിഗോസീനിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചത് കടലില്‍കടലിൽ സര്‍വവ്യാപിയായിസർവവ്യാപിയായി ഉണ്ടായിരുന്ന നുമ്മുലൈറ്റുകളുടെ അസ്തമയത്തോടെയാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ സ്ഥാനത്ത് താരതമ്യേന വലിപ്പം കൂടിയ മയോജിപ്സിനിഡ (Miogipsinida) എന്നയിനം ഫൊറാമിനിഫെറ ഉത്ഭൂതമായി. മധ്യ ഉത്തര ഒലിഗോസീനില്‍ഒലിഗോസീനിൽ തന്നെ ഇവ സമൃദ്ധി പ്രപിച്ചിരുന്നു. സസ്യവര്‍ഗങ്ങളില്‍സസ്യവർഗങ്ങളിൽ സ്പഞ്ച്, പായല്‍പായൽ, ആല്‍ഗആൽഗ, പന്നച്ചെടികള്‍പന്നച്ചെടികൾ, കോറലുകള്‍കോറലുകൾ എന്നിവയും ആന്‍ജിയോസ്പേമുംആൻജിയോസ്പേമും ഇന്നത്തെപ്പോലെതന്നെ പ്രബലമായിരുന്നു.
 
== ഒലിഗോസീൻ ശിലകൾ, ഇന്ത്യയിൽ. ==
== ഒലിഗോസീന്‍ ശിലകള്‍, ഇന്ത്യയില്‍. ==
 
ടെര്‍ഷ്യറിടെർഷ്യറി കല്പത്തിന്റെ മധ്യത്തോടെയുണ്ടായ അപരദനംമൂലം ഇന്ത്യയിലെ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ സ്തരങ്ങള്‍സ്തരങ്ങൾ നഷ്ടപ്രായമായി. തൊട്ടുമുകളിലുള്ള മയോസീന്‍മയോസീൻ സ്തരങ്ങളില്‍സ്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിച്ഛിന്നതികളിലൂടെ വ്യതിരിക്തമാണെങ്കിലും ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലകള്‍ശിലകൾ താഴെയുള്ള ഇയോസീന്‍ഇയോസീൻ പടലങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയായാണ്തുടർച്ചയായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സമുദ്ര തീരത്തോടടുത്തുള്ളവയില്‍തീരത്തോടടുത്തുള്ളവയിൽ കച്ചിലെ നാരിക്രമം, കത്തിയവാഡിലെ ദ്വാരകാക്രമം എന്നീ ശിലാവ്യൂഹങ്ങളാണ് സുവ്യക്തമായ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ സ്തരങ്ങള്‍സ്തരങ്ങൾ. ആസാമിലെ ബറെയില്‍ക്രമവുംബറെയിൽക്രമവും ഭാഗികമായി ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ ശിലകളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുഉൾക്കൊള്ളുന്നു. <ref name=''goi''>D. N. Wadia, Geology of India (1976).</ref>
 
ഗുജറാത്തില്‍ഗുജറാത്തിൽ സൂററ്റ്, ഭരോച് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ''അഗേറ്റ് കണ്‍ഗ്ലോമറേറ്റ്കൺഗ്ലോമറേറ്റ്'' ലെപിഡോസൈക്ലീനയും; സൗരഷ്ട്രാ ഉപദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറരികിലെ ദ്വാരകയില്‍ദ്വാരകയിൽ, ഡക്കാണ്‍ട്രാപ്പിനുഡക്കാൺട്രാപ്പിനു മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന മണലിന്റെ അംശംകൂടിയ ചുണ്ണാമ്പുകല്ലും ജിപ്സത്തിന്റെ ആധിക്യമുള്ള കളിമണ്ണും ഫൊറാമിനിഫെറയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ബറെയില്‍ബറെയിൽ ക്രമത്തില്‍ക്രമത്തിൽ പൂര്‍വമയോസീന്‍സ്തരങ്ങളില്‍പൂർവമയോസീൻസ്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ വിച്ഛിന്നതയിലൂടെ വേര്‍തിരിഞ്ഞുവേർതിരിഞ്ഞു കാണുന്നശിലാപടലങ്ങളില്‍കാണുന്നശിലാപടലങ്ങളിൽ സൂചക ജീവാശ്മങ്ങള്‍ജീവാശ്മങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കില്പോലും അവ ഒലിഗോസീന്‍ഒലിഗോസീൻ യുഗത്തിലേതാണെന്നു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. <ref name=''sv''>SIEP Tvm, Sarva Vijnanakosam (1976)</ref>
 
== അവലംബം ==
<references/>
 
==പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍കണ്ണികൾ==
 
{{Commonscat|Oligocene}}
 
 
[[വർഗ്ഗം:ഭൗമയുഗങ്ങൾ]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:ഭൗമയുഗങ്ങള്‍]]
 
[[af:Oligoseen]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/667818" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്