"വിക്കിപീഡിയ:സംവാദം താളുകൾക്കായുള്ള മാർഗ്ഗരേഖകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം അക്ഷരപിശകു നീക്കുന്നു.)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{ഔദ്യോഗികമാർഗ്ഗരേഖ}}{{മാർഗ്ഗരേഖകൾ}}
{{ഔദ്യോഗികമാര്‍ഗ്ഗരേഖ}}{{മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍}}
വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളേയും മറ്റുതാളുകളേയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ചര്‍ച്ചചെയ്യുകചർച്ചചെയ്യുക എന്നതാണ് സംവാദം താളുകളുടെ ധര്‍മ്മംധർമ്മം.
 
സംവാദം താളില്‍താളിൽ എഴുതുമ്പോള്‍എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എഴുത്തുകള്‍എഴുത്തുകൾ അപ്രസക്തമോ സൃഷ്ടിപരമല്ലാത്തതോ ആകാം. സംവാദം താളുകളുടെ ഉദ്ദേശം വിനയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടുമുള്ള ആശയവിനിമയമാണ്.
==അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങള്‍പ്രമാണങ്ങൾ==
===വിക്കിപീഡിയയുടെ നയങ്ങള്‍നയങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക===
സംവാദം താള്‍താൾ ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ക്കുള്ളപഠനങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയാണ്, ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംവാദം താളിലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക. ചര്‍ച്ചയില്‍ചർച്ചയിൽ, [[വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത|പരിശോധനായോഗ്യത]], [[വിക്കിപീഡിയ:സന്തുലിതമായ കാഴ്ചപ്പാട്|സന്തുലിതമായ കാഴ്ചപ്പാട്]], [[വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകള്‍കണ്ടെത്തലുകൾ പാടില്ല|കണ്ടെത്തലുകള്‍കണ്ടെത്തലുകൾ പാടില്ല]] എന്നീ മൂന്നു നയങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണമായുംപൂർണ്ണമായും പാലിക്കുക. തീര്‍ച്ചയായുംതീർച്ചയായും സംവാദം താളില്‍താളിൽ വിശകലനം, നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പുനരന്വേഷണങ്ങള്‍പുനരന്വേഷണങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തോടെയാവരുത്.
 
[[വിക്കിപീഡിയ:ശുഭോദര്‍ശികളാകൂശുഭോദർശികളാകൂ|ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ]] മറ്റൊരാളോട് ഇടപഴകുക, അദ്ദേഹം താങ്കളെപ്പോലെ തന്നെ, വികാരവും, ചിന്താശക്തിയും, വിക്കിപീഡിയ മെച്ചപ്പെടുത്തണെമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതുമായപ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ആളാണ്. ആരെങ്കിലും താങ്കളോട് എതിര്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ കുറ്റമാകാനാണ് സാധ്യത എന്നു കരുതുക.
::സംവാദം താളില്‍താളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നല്ലതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ശക്തമല്ലാത്ത തെളിവുകളുടെ പിന്‍ബലത്തോടെപിൻബലത്തോടെ എഴുതുകയാണെകില്‍എഴുതുകയാണെകിൽ അത് നിര്‍ബന്ധമായുംനിർബന്ധമായും മായ്ച്ചുകളയുക.
===എങ്ങനെ ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താള്‍താൾ ഉപയോഗിക്കാം===
*'''ആശയവിനിമയത്തിന്''': താങ്കള്‍ക്കൊരുതാങ്കൾക്കൊരു സംശയമുണ്ടായാല്‍സംശയമുണ്ടായാൽ, അത് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും അവര്‍അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. സൗഹൃദത്തോടെ പെരുമാറുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലകാര്യം. അത് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക്മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. സമവായത്തിലെത്താന്‍സമവായത്തിലെത്താൻ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം സഹായിച്ചേക്കാം.
*'''വിഷയത്തില്‍വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകഉറച്ചുനിൽക്കുക''':സംവാദം താളില്‍താളിൽ കൊച്ചുവര്‍ത്തമാനംകൊച്ചുവർത്തമാനം ഒഴിവാക്കുക. ലേഖനങ്ങളെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നവിടെ ചിന്തിക്കുക. വിഷയേതര പരാമര്‍ശങ്ങള്‍പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ സര്‍വദാസർവദാ യോഗ്യമാണ്.
*'''ശുഭോദര്‍ശികളാകുകശുഭോദർശികളാകുക''':ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താള്‍താൾ ലേഖനങ്ങളെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നു കണ്ടെത്താന്‍കണ്ടെത്താൻ മാത്രമുള്ളതാണ്, നിരൂപണങ്ങളോ, പക്ഷം ചേരലോ, ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ അവിടെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക.
*'''നിഷ്പക്ഷനായി നിലകൊള്ളുക''': സംവാദം താള്‍താൾ വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവര്‍കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർ തമ്മില്‍തമ്മിൽ പോരാടാനുള്ള വേദിയല്ല. വിവിധ ദ്വിതീയ പ്രമാണങ്ങളെ അവലംബിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം എഴുതാം എന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള വേദിയാണ്. അതിനാല്‍അതിനാൽ തന്നെ സംവാദത്തിന്റെ അവസാന ഫലം സന്തുലിതമാവണം.
*'''വസ്തുതകള്‍വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുക''': പരിശോധനക്കു വിധേയമാകേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താന്‍കണ്ടെത്താൻ സംവാദം താള്‍താൾ ഉത്തമമായ സ്ഥലമാണ്. സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സ് വെളിപ്പെടുത്താന്‍വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുക.
*'''വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുക''':നല്ല സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ ലഭിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ സംവാദം താളില്‍താളിൽ കുറിച്ചിടുക. മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലുംമറ്റാർക്കെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ അറിയാമെങ്കില്‍അറിയാമെങ്കിൽ അവര്‍അവർ പിന്നീട് ചേര്‍ത്തുകൊള്ളുംചേർത്തുകൊള്ളും. ലേഖനത്തിലുള്ള സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടു മാറ്റുക.
*'''തിരുത്തലുകളെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചചെയ്യുകചർച്ചചെയ്യുക''': താങ്കളുടെ തിരുത്തലുകള്‍തിരുത്തലുകൾ ആരെങ്കിലും റിവേര്‍ട്ട്റിവേർട്ട് ചെയ്തെങ്കില്‍ചെയ്തെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് സംവാദം താളില്‍താളിൽ ചോദിക്കുക. തിരുത്തലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഏതുതരം സംശയവും അവിടെ ചോദിക്കുക.
*'''പരിഗണനക്കുവെക്കുക''': താങ്കളുടെ കൈയിലുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംവാദം താളില്‍താളിൽ പരിഗണനക്കുവെക്കുക. തലക്കെട്ട് മാറ്റം, ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ തമ്മില്‍തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, വലിയലേഖനത്തെ കഷണങ്ങള്‍കഷണങ്ങൾ ആക്കല്‍ആക്കൽ എന്നിങ്ങനെ എന്തും.
 
===നല്ല പെരുമാറ്റ രീതികള്‍രീതികൾ===
*'''എഴുത്തുകളില്‍എഴുത്തുകളിൽ ഒപ്പു പതിപ്പിക്കുക''': മൊഴികളില്‍മൊഴികളിൽ ഒപ്പു പതിപ്പിക്കാന്‍പതിപ്പിക്കാൻ നാലു റ്റില്‍ദ്റ്റിൽദ് ചിഹ്നങ്ങള്‍ചിഹ്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചാല്‍പതിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും(<nowiki>~~~~</nowiki>), അവ സ്വയം താങ്കള്‍താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര്, അപ്പോഴത്തെ സമയം എന്നിവയായി മാറിക്കൊള്ളും, ''ഇതുപോലെ-- [[User:Praveenp|പ്രവീണ്‍പ്രവീൺ]]''':'''<font color="green" style="font-size: 70%">[[User talk:Praveenp|സംവാദം‍]]</font> 18:31, 3 ഡിസംബര്‍ഡിസംബർ 2006 (UTC)''. സംവാദം താളില്‍താളിൽ അജ്ഞാതനായിരിക്കാന്‍അജ്ഞാതനായിരിക്കാൻ ആര്‍ക്കുംആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് ഓര്‍മ്മിക്കുകഓർമ്മിക്കുക. അവിടെ താങ്കളുടെ ഐ.പി. വിലാസം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
*'''ആക്രോശങ്ങള്‍ആക്രോശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക''': സ്വന്തം ആശയങ്ങള്‍ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരില്‍മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ സംവദിക്കാതിരിക്കുക.
*'''സംക്ഷിപ്തരൂപം ഉപയോഗിക്കുക''': താങ്കള്‍താങ്കൾ എഴുതാന്‍എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നൂറുവാക്കിലും കവിയുകയാണെങ്കില്‍കവിയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചുരുക്കാന്‍ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വലിയ സന്ദേശങ്ങള്‍സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാകാന്‍മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവ പലപ്പോഴും ആളുകള്‍ആളുകൾ വായിക്കാതെ വിടുകയാണ് പതിവ്. ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ഏതാനം വരികള്‍വരികൾ വായിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും മതി.
*'''രൂപം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക''': സംവാദം താള്‍താൾ ആകര്‍ഷകരൂപംആകർഷകരൂപം ഉള്ളതാകട്ടെ. ആവര്‍ത്തനവുംആവർത്തനവും വിഷയേതര പരാമര്‍ശവുംപരാമർശവും ഒഴിവാക്കുക. സംവാദം താളില്‍താളിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങള്‍ആശയങ്ങൾ വരുന്നോ അത്രയും ലേഖനം ആകര്‍ഷകമാണെന്നര്‍ത്ഥംആകർഷകമാണെന്നർത്ഥം.
*'''സഞ്ചയികകള്‍സഞ്ചയികകൾ വായിക്കുക''': വലിയ സംവാദം താള്‍താൾ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ പലതായി ഭാഗിച്ചിരിക്കാം അപ്പോള്‍അപ്പോൾ സംവാദം താളില്‍താളിൽ അത്തരം സഞ്ചയികകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുണ്ടായിരിക്കും അവ വായിച്ചു നോക്കുക. താങ്കളുടെ ആശയം/സംശയം നേരത്തേ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടാവാംപരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.
*'''മലയാളം ഉപയോഗിക്കുക''':നമ്മുടേത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയാണ് അതില്‍അതിൽ മലയാളം ഉപയോഗിക്കുക.
===അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങള്‍പെരുമാറ്റങ്ങൾ===
വിക്കിപീഡിയയുടെ ഔദ്യോഗിക നയങ്ങള്‍നയങ്ങൾ പാലിക്കാന്‍പാലിക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവ ഒരിക്കലും ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.
*'''വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക''': വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍തരത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കാണാന്‍താഴ്ത്തിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കലാണ്
**'''ഇകഴ്ത്താതിരിക്കുക''': ഒരാളെ ഇകഴ്ത്തിക്കാണുന്ന തരം വാക്കുകള്‍വാക്കുകൾ വിളിക്കാതിരിക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന് വിഡ്ഢീ, എന്നോ മറ്റോ ഉള്ള വിളി. പകരം എന്തുകൊണ്ട് അയാള്‍അയാൾ തെറ്റാണെന്നു തോന്നുന്നു എന്നും അതെങ്ങിനെ തിരുത്താം എന്നും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.
**'''ഭയപ്പെടുത്താതിരിക്കുക''': ഉദാഹരണത്തിന് ഞാന്‍ഞാൻ ‘അഡ്മിനാണ് അറിയാമോ?’ എന്ന രീതിയില്‍രീതിയിൽ പെരുമാറാതിരിക്കുക.
**'''നിയമം വലിച്ചിഴക്കാതിരിക്കുക''':ഞാന്‍ഞാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കും എന്ന മട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയെ വിഷമസന്ധിയില്‍വിഷമസന്ധിയിൽ കുടുക്കുകയേ ചെയ്യുകയുള്ളു.
**'''വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ നല്‍കാതിരിക്കുകനൽകാതിരിക്കുക''': ഒരുപയോക്താവിന് സമ്മതമല്ലെങ്കില്‍സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ എവിടേയും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
*'''മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യരുത്''': വിക്കിപീഡിയ എല്ലാകാര്യങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് നന്നായറിയാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ചെയ്യരുത്.
**'''മറ്റൊരാളുടെ മൊഴി തിരുത്തരുത്''': ഒരാളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ മൊഴി തിരുത്തരുത്(ഈ നയം മോശപ്പെട്ട പദപ്രയോഗങ്ങളുടേയും ഭാഷയുടേയും കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ പിന്തുടരേണ്ടതില്ല). സംവാദങ്ങള്‍സംവാദങ്ങൾ ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ അല്ല. അവ അക്ഷരപിശകിനേയോ, വ്യാകരണപിഴവിനേയോ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ആശയവിനിമയം മാത്രമാണവയുടെ കാതല്‍കാതൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്കായികാര്യങ്ങൾക്കായി അവ തിരുത്തേണ്ടതില്ല.
***'''ഒപ്പിടാത്ത മൊഴികള്‍മൊഴികൾ''': ഒപ്പിടാത്ത മൊഴികളില്‍മൊഴികളിൽ {{[[:Template:unsigned|unsigned]]}} എന്ന ഫലകം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാംകൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ആ മൊഴി ചേര്‍ത്തത്ചേർത്തത് ആരെന്ന് ആ ഫലകം ഇങ്ങനെ കാട്ടിത്തരും {{unsigned|മാതൃകാ ഉപയോക്താവ്}}
*'''സ്വന്തം എഴുത്തുകളും മാറ്റരുത്''': താങ്കള്‍താങ്കൾ താങ്കള്‍താങ്കൾ എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും കാര്യം നീക്കം ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയാന്‍വെട്ടിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് <nowiki><s>ഇതുപോലെ</s></nowiki> ഇത്തരത്തില്‍ഇത്തരത്തിൽ അത് പ്രത്യക്ഷമാകും <s>ഇതുപോലെ</s>
**'''നീക്കം ചെയ്തേ മതിയാവൂയെങ്കില്'''‍: ചിന്താരഹിതവും വിവേകരഹിതവുമായ ഈ മൊഴി സ്രഷ്ടാവ് തന്നെ നീക്കം ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ കുറിക്കുക. ഒരു പക്ഷേ താങ്കളുടെ എഴുത്ത് വേദനിപ്പിച്ച സഹവിക്കിപീഡിയര്‍ക്ക്സഹവിക്കിപീഡിയർക്ക് ആശ്വാസമാകുമത്.
 
==സാങ്കേതികവും ഘടനാപരവുമായ മാനകങ്ങള്‍മാനകങ്ങൾ==
===രൂപഘടന===
*'''അടിയിലടിയിലായി ഉത്തരങ്ങള്‍ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക''': അപ്പോള്‍അപ്പോൾ അടുത്ത എഴുത്ത് അതിനടിയില്‍അതിനടിയിൽ വരും അത് സമയക്രമത്തില്‍സമയക്രമത്തിൽ എഴുത്തുകള്‍എഴുത്തുകൾ വായിക്കാന്‍വായിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയത് ഏറ്റവും താഴെയായിരിക്കും.
*'''വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ഇടയിട്ടെഴുതുക''': ഒരു മൊഴിയില്‍മൊഴിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖണ്ഡികയായി തിരിച്ചെഴുതുവാന്‍തിരിച്ചെഴുതുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
*'''എഴുത്തുകള്‍ക്കുമുന്നില്‍എഴുത്തുകൾക്കുമുന്നിൽ അല്പം ഇടയിട്ടെഴുതുക''': ഓരോ പോസ്റ്റിലും ഇത്തരത്തില്‍ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുമൂലം എഴുതിയ ഓരോത്തരേയും വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാന്‍തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അതിനായി, അര്‍ദ്ധഅർദ്ധ വിരാമങ്ങള്‍വിരാമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
**'''ഓരോ ഉപയോക്താവും അവനവന്‍അവനവൻ ഇട്ട ഇട വീണ്ടുമുപയോഗിക്കുക''':എഴുത്തു തുടങ്ങിയയാള്‍തുടങ്ങിയയാൾ താളിന്റെ ഏറ്റവും ഇടത്തു ഭാഗത്തുനിന്നാവും തുടങ്ങുക. അടുത്തയാള്‍അടുത്തയാൾ ഒരിടവിട്ടും(:), രണ്ടാമത്തെയാള്‍രണ്ടാമത്തെയാൾ രണ്ടിടവിട്ടും തുടങ്ങുക(::) ആദ്യത്തെയാള്‍ആദ്യത്തെയാൾ വീണ്ടുമെഴുതുകയാണെങ്കില്‍വീണ്ടുമെഴുതുകയാണെങ്കിൽ അയാള്‍അയാൾ താളിന്റെ ഏറ്റവും ഇടതുഭാഗം ഉപയോഗിക്കുക.
===പുതിയ തലക്കെട്ടുകളും വിഷയങ്ങളും===
*'''പുതിയ തലക്കെട്ട് താളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായി തുടങ്ങുക''':താങ്കള്‍താങ്കൾ താളിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി എഴുത്തു തുടങ്ങിയാല്‍തുടങ്ങിയാൽ അത് ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചേക്കാംശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചേക്കാം, എന്നാല്‍എന്നാൽ അത് കുഴപ്പിച്ചുകളയും. പുതിയ വിഷയങ്ങള്‍വിഷയങ്ങൾ താളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണു കാണുക.
*'''പുതിയ വിഷയത്തിന് പുതിയ തലക്കെട്ടു കൊടുക്കുക''': പുതിയ വിഷയം പുതിയ തലക്കെട്ടിനടിയില്‍തലക്കെട്ടിനടിയിൽ കൊടുക്കുക. അത് മറ്റുള്ളവയില്‍മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താന്‍കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. (താങ്കള്‍താങ്കൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്വതവേയുള്ള എടുത്തുകെട്ടാണുപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍എടുത്തുകെട്ടാണുപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സംവാദം താളിനുപരിയായുള്ള “+“ റ്റാബില്‍റ്റാബിൽ അമര്‍ത്തുന്നതുഅമർത്തുന്നതു വഴി അത് എളുപ്പത്തില്‍എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ്)
*'''ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുകള്‍തലക്കെട്ടുകൾ നല്‍കുകനൽകുക''': വിഷയത്തിന് ലേഖനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തലക്കെട്ടില്‍തലക്കെട്ടിൽ അറിയിക്കുക.
*'''തലക്കെട്ടുകള്‍തലക്കെട്ടുകൾ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കട്ടെ''':തലക്കെട്ടുകള്‍തലക്കെട്ടുകൾ എന്താണ് കാര്യം എന്നറിയിക്കുന്നതായിരിക്കണം, താങ്കള്‍താങ്കൾ എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാകരുത്.
**'''തലക്കെട്ടില്‍തലക്കെട്ടിൽ പുകഴ്ത്തലുകള്‍പുകഴ്ത്തലുകൾ വേണ്ട''':താങ്കള്‍താങ്കൾ പുകഴ്ത്തുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാള്‍ക്ക്മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാവാം അതിനാല്‍അതിനാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യരുത്.
**'''തലക്കെട്ടില്‍തലക്കെട്ടിൽ ഇകഴ്ത്തലുകള്‍ഇകഴ്ത്തലുകൾ വേണ്ട''': താങ്കള്‍താങ്കൾ ഇകഴ്ത്തുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാള്‍ക്ക്മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാവാം അതിനാല്‍അതിനാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യരുത്.
**'''മറ്റുള്ളവരെ തലക്കെട്ടുവഴി സംബോധന ചെയ്യരുത്''': നാമൊരു സമൂഹമാണ്; സന്ദേശം ഒരാള്‍ക്കായിഒരാൾക്കായി മാത്രം നല്‍കുന്നത്നൽകുന്നത് ശരിയല്ല.
 
===അങ്കനം===
*'''എച്ച്.റ്റി.എം.എല്‍എൽ അങ്കന രീതി സംവാദം താളില്‍താളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്'''. എന്നിരുന്നാലും മുകളില്‍മുകളിൽ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചതനുസരിച്ച് <nowiki><s></nowiki> ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുമില്ല.
===ലിങ്ക്, സമയം, താളിന്റെ പേര്===
*'''ലിങ്കുകള്‍ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക''':സംവാദം താളുകളില്‍താളുകളിൽ ശൂന്യമായതാണെങ്കില്‍ശൂന്യമായതാണെങ്കിൽ കൂടി ലിങ്കുകള്‍ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുക.
*'''ആഗോള സമയക്രമം സൂക്ഷിക്കുക''':ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ളവര്‍ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ളവർ വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനാല്‍അതിനാൽ ആഗോള സമയക്രമം പാലിക്കുക.
===താളുകൾ വലുതാകുമ്പോൾ===
===താളുകള്‍ വലുതാകുമ്പോള്‍===
*'''ശേഖരിക്കുക-മായ്ച്ചുകളയരുത്''':സംവാദം താളിന്റെ വലിപ്പം വളരെ വര്‍ദ്ധിച്ചാല്‍വർദ്ധിച്ചാൽ അവ സഞ്ചയികകളാക്കി ശേഖരിക്കുക.
*പുതിയൊരു താളുണ്ടാക്കുക
*അത് സംവാദം താളിന്റെ അനുബന്ധമായാകട്ടെ.
*അനുയോജ്യമായ പേരു നല്‍കുകനൽകുക.
*സംവാദം താളിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍ചർച്ചകൾ വെട്ടിയെടുക്കുക.
*അത് പുതിയ താളില്‍താളിൽ ചേര്‍ക്കുകചേർക്കുക.
===ഫലകങ്ങളുടെ സംവാദം താള്‍താൾ===
ഫലകങ്ങളുടെ സംവാദം താള്‍താൾ രണ്ടുപയോഗങ്ങള്‍ക്കുപയോഗിക്കാറുണ്ട്രണ്ടുപയോഗങ്ങൾക്കുപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫലകം എങ്ങനെ, എന്തിനുപയോഗിക്കണെമെന്നു വിശദീകരിക്കാനും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുംചർച്ചകൾക്കും. അതിനു രണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത തലക്കെട്ടുകള്‍തലക്കെട്ടുകൾ ആദ്യമേ നല്‍കിനൽകി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം.
<nowiki>=ഉപയോഗരീതി=
=ചര്‍ച്ചകള്‍ചർച്ചകൾ=</nowiki>
എന്നിങ്ങനെ
 
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/663623" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്