"വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{ഔദ്യോഗികനയം}}
{{രത്നചുരുക്കം|
#[[വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനം|ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ]] മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍സ്രോതസ്സുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ പരാമര്‍ശിക്കാവൂപരാമർശിക്കാവൂ.
#[[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയര്‍വിക്കിപീഡിയർ|ലേഖകര്‍ലേഖകർ]] പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ചേർക്കുമ്പോൾ അവ ലഭിച്ച സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിക്കാന്‍പരാമർശിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവയില്‍അവയിൽ സംശയിച്ചേക്കാം.
#ഇത്തരത്തില്‍ഇത്തരത്തിൽ ലേഖകരുടെ കൈയിലാണ് ലേഖനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇരിക്കുന്നത്. അവയുടെ വിശ്വാസ്യത സംശയിക്കുന്നവരുടെ കൈയിലല്ല.}}
{{നയങ്ങളുടെ പട്ടിക}}
പരിശോധനായോഗ്യങ്ങളായ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ രീതി, അവ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ സത്യമല്ലായേക്കാം. പരിശോധനായോഗ്യം എന്നാല്‍എന്നാൽ വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായ സ്രോതസ്സുകളില്‍സ്രോതസ്സുകളിൽ നേരത്തേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ഗ്രന്ഥസൂചികളായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ നല്‍കുകനൽകുക എന്നതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളില്‍കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ മറ്റു ലേഖകര്‍ലേഖകർ ശങ്കിക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തേക്കാം.
 
'''വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത''' എന്നത് വിക്കിപീഡിയയുടെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന നയങ്ങളിലൊന്നാണ്. [[വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകള്‍കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത്]], [[വിക്കിപീഡിയ:സന്തുലിതമായ കാഴ്ചപ്പാട്]] എന്നിവയാണ് മറ്റ് രണ്ട് അടിസ്ഥാന നയങ്ങള്‍നയങ്ങൾ ഈ മൂന്നുകാര്യങ്ങളും ചേര്‍ന്ന്ചേർന്ന് വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങളുടെ മേന്മയും സ്വഭാവവും നിശ്ചയിക്കുന്നു.
==തെളിവുകളുടെ ശക്തി==
വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ലേഖകരുടെ കൈയിലാണ് തെളിവുകളുടെ ശക്തി നിലകൊള്ളുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുതയെ പിന്താങ്ങാന്‍പിന്താങ്ങാൻ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു സ്രോതസ്(വിക്കിപീഡിയക്ക് പുറത്തുള്ളത്) ഇല്ലെങ്കില്‍ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം വിക്കിപീഡിയ കാത്തുസൂക്ഷിക്കില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയില്‍ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്ന മുറക്ക് വിക്കിപീഡിയ നീക്കം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
 
==ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതരേഖകള്‍ജീവിതരേഖകൾ==
{{Main|വിക്കിപീഡിയ:ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങള്‍ജീവചരിത്രങ്ങൾ}}
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വരച്ചുകാട്ടുന്ന ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ അവരെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബാധിച്ചേക്കാം, അത് ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ നിയമപോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കുംനിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചേക്കാം. അതിനാല്‍അതിനാൽ സ്രോതസ്സ് ലഭിക്കാത്തതോ മോശപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുകളെ അവലംബിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക.
 
==സ്രോതസ്സുകൾ==
==സ്രോതസ്സുകള്‍==
ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായിരിക്കണം, അതിനായി വസ്തുതകള്‍വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചറിയാനും കൃത്യത ഉറപ്പിക്കാനും മൂന്നാം കക്ഷികള്‍കക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളെ സ്വീകരിക്കുക.
===സ്രോതസ്സുകളുടെ ഭാഷ===
നാം ഇവിടെ മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാല്‍ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ മലയാളത്തിലുള്ള സ്രോതസ്സുകള്‍ക്കാവണംസ്രോതസ്സുകൾക്കാവണം പ്രഥമപരിഗണന. അവയില്ലാത്ത മുറക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവരണ്ടുമില്ലെങ്കിലേ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷകളിലെ സ്രോതസ്സുകളെ ആധാരമാക്കാവൂ.
 
===സംശയാസ്പദങ്ങളായ സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ===
പൊതുവേ പറഞ്ഞാല്‍പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസ്യതയില്‍വിശ്വാസ്യതയിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ എന്നാല്‍എന്നാൽ വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതോ വസ്തുതകളെ നേരാംവണ്ണം സമീപിക്കാത്തതോ എഴുതിയ ആളുടെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാട് പ്രതിഫലിക്കുന്നതോ ആണ്. അത്തരം സ്രോതസ്സുകളിലെ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായ മൂന്നാംകക്ഷിസ്രോതസ്സുകളില്‍മൂന്നാംകക്ഷിസ്രോതസ്സുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കില്‍പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
===സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രമാണരേഖകള്‍പ്രമാണരേഖകൾ===
ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലുംആർക്കുവേണമെങ്കിലും ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് തുടങ്ങാനോ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ, ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാനോ സാധിക്കും അതിനാല്‍അതിനാൽ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ സ്വയം ആധാരമാക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല.
 
ഒരാളെ കുറിച്ച് എഴുതണമെങ്കില്‍എഴുതണമെങ്കിൽ അയാളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിനേയോ ബ്ലോഗിനേയോ പുസ്തകത്തിനേയോ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല.
====അവയെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍സന്ദർഭങ്ങൾ====
മേല്‍പ്പറഞ്ഞമേൽപ്പറഞ്ഞ സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍മാർഗ്ഗരേഖകൾ:
*അവ വ്യക്തിയുടേയോ സംഘടനയുടേയോ സവിശേഷതകള്‍സവിശേഷതകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ടെങ്കില്‍കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ;
*അവ വിവാദരഹിതമെങ്കിൽ;
*അവ വിവാദരഹിതമെങ്കില്‍;
*അവ സ്വയം പ്രാമാണ്യത്വം വിളിച്ചോതുന്നില്ലെങ്കില്‍വിളിച്ചോതുന്നില്ലെങ്കിൽ;
*അവ മൂന്നാംകക്ഷികളുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയോ അഥവാ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവുമായി നേരിട്ടുബന്ധപ്പെടാഴികയോ ഇല്ലെങ്കില്‍ഇല്ലെങ്കിൽ;
 
==മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ള ഉപയോഗം==
ഔദ്യോഗികനയപ്രകാരം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഗ്രന്ഥസൂചികള്‍ഗ്രന്ഥസൂചികൾ ചേര്‍ക്കണംചേർക്കണം. കുറഞ്ഞത് ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ [[വിക്കിപീഡിയ:സമവായം|സമവായം]] പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം.. ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വസ്തുതകളെ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കില്‍സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവ നിര്‍ബന്ധമായുംനിർബന്ധമായും പ്രമാണരേഖകളിലേക്ക് ചൂണ്ടി നിര്‍ത്തുകനിർത്തുക.
 
==സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ നല്‍കുന്നനൽകുന്ന രീതി==
സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ നല്‍കുന്നനൽകുന്ന രീതി [[സഹായം:എഡിറ്റിങ്‌ വഴികാട്ടി#അവലംബം|എഡിറ്റിങ് വഴികാട്ടി]] എന്ന സഹായം താളില്‍താളിൽ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 
== ഇതും കാണുക ==
{{വിക്കിപീഡിയയുടെ തത്ത്വങ്ങള്‍തത്ത്വങ്ങൾ}}
{{വിക്കിപീഡിയ നയങ്ങളും മാര്‍ഗ്ഗരേഖകളുംമാർഗ്ഗരേഖകളും}}
 
[[ar:ويكيبيديا:قابلية الإثبات]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/662737" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്