"വിക്കിപീഡിയ:നിയമസംഹിത" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,404 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: hy:Վիքիփեդիա:Վարքի օրենսգիրք)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{Prettyurl|WP:Etiquette}}
{{ഔദ്യോഗികമാർഗ്ഗരേഖ}} {{മാർഗ്ഗരേഖകൾ}}
{{ഔദ്യോഗികമാര്‍ഗ്ഗരേഖ}} {{മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍}}
താളില്‍താളിൽ വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന ചില അടിസ്ഥാന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശമാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്ത്വങ്ങള്‍തത്ത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതുന്നവര്‍എഴുതുന്നവർ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളവരും പല [[സംസ്കാരം|സംസ്കാരത്തെ]] സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരും, വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരും, വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലമുള്ളവരും ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സംഘടിത പ്രവര്‍ത്തനമാണ്പ്രവർത്തനമാണ് വിക്കിപീഡിയ മെച്ചപ്പെടുവാന്‍മെച്ചപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. തമ്മില്‍തമ്മിൽ തമ്മില്‍തമ്മിൽ ബഹുമാനമുള്ളവരാവുക എന്നതാണ് സംയുക്ത ശ്രമത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനം തന്നെ. ഒത്തുചേര്‍ന്നുഒത്തുചേർന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍പ്രവർത്തിക്കാൻതത്ത്വങ്ങള്‍തത്ത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
==വിക്കിപീഡിയയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങള്‍തത്ത്വങ്ങൾ==
*[[വിക്കിപീഡിയ:ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകപ്രവർത്തിക്കുക|ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകപ്രവർത്തിക്കുക]]. ആര്‍ക്കുംആർക്കും തിരുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കിക്കൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലേഖകര്‍ലേഖകർ ഇവിടെ സംയുക്തമായി ഒന്നാന്തരം ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ രചിക്കുന്നു.
*മറ്റുള്ളവരുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നോ അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും പെരുമാറുക. അവര്‍അവർ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ താങ്കള്‍ക്കുശേഷംതാങ്കൾക്കുശേഷം വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ എത്തിയതാവാം -എല്ലാവരും ഒരിക്കല്‍ഒരിക്കൽ പുതുക്കക്കാരായിരുന്നല്ലോ.
*വിനയപൂര്‍വ്വംവിനയപൂർവ്വം പെരുമാറുക.
**താങ്കള്‍താങ്കൾ പ്രയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന പരുഷവാക്കുകള്‍പരുഷവാക്കുകൾ താങ്കളെ പരിചയമുള്ളവര്‍പരിചയമുള്ളവർ ശരിയായി മനസ്സിലായേക്കാമെങ്കിലും പരിചയമില്ലാത്തവരെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വാക്കുകള്‍വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുക.
*ദയവായി വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ രജിസ്റ്റര്‍രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക; സംവാദം താളുകളിലെ ആശയവിനിമയ സമയങ്ങളില്‍സമയങ്ങളിൽ ഒപ്പും തീയതിയും പതിപ്പിക്കുക.
**വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ താങ്കള്‍താങ്കൾ രജിസ്റ്റര്‍രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലങ്കില്‍ചെയ്തിട്ടില്ലങ്കിൽ താങ്കള്‍താങ്കൾ രജിസ്റ്റര്‍രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോള്‍ചെയ്യുമ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന തരം ഒപ്പ് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി പതിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.
*പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുക.
*പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഐക്യം നിലനിര്‍ത്തുക.
*വസ്തുതകളെയാണ് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത്, വ്യക്തികളെയല്ല.
*മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കരുത്.
**താങ്കളുമായി മറ്റൊരാള്‍മറ്റൊരാൾ വിയോജിക്കുകയാണെങ്കില്‍വിയോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്തുകൊണ്ട് ശരിയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുക.
*താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാന്‍വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുതകള്‍ക്കായിവസ്തുതകൾക്കായി വാശിപിടിക്കരുത്.
*മര്യാദയോടെ പെരുമാറുക.
**ചൂടുപിടിച്ച ഒരു വാഗ്വാദത്തില്‍വാഗ്വാദത്തിൽ മറ്റുള്ളവര്‍മറ്റുള്ളവർ താങ്കളോട് മര്യാദയില്ലാതെ പെരുമാറിയേക്കാം, എങ്കിലും താങ്കളവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് അവരേക്കാള്‍അവരേക്കാൾ മര്യാദയോടെയാവണം അല്ലാതെ അവരേക്കാള്‍അവരേക്കാൾ മര്യാദകുറഞ്ഞ ആളായിട്ടാവരുത്.
**ഉരളക്കുപ്പേരി മറുപടികള്‍മറുപടികൾ പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുക-എല്ലാവരും അതാണാഗ്രഹിക്കുന്നത്. പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്.
**എന്നിരുന്നാലും, എതിരാളിയോട് മര്യാദയോടെ മറുപടി പറയാന്‍പറയാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ അവര്‍അവർ താന്താങ്ങളുടെ വാദങ്ങളില്‍വാദങ്ങളിൽ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കാനും അതുമല്ലെങ്കില്‍അതുമല്ലെങ്കിൽ താങ്കള്‍താങ്കൾ ഒരു ലജ്ജാലുവാണെന്നും കരുതാനിടയുണ്ട്. അവരെ ചെറുതായി പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് എതിര്‍ക്കാന്‍എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ശരിയല്ല.(ഉദാ: താങ്കള്‍താങ്കൾ ഏറെക്കുറെ ശരിയാണെങ്കിലും, കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു വിചിന്തനമാണ് ഉരുത്തിരിയുന്ന.........)‌
*തെറ്റുപറ്റിയാല്‍തെറ്റുപറ്റിയാൽ ക്ഷമചോദിക്കാന്‍ക്ഷമചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല.
**സജീവമായ ചര്‍ച്ചയില്‍ചർച്ചയിൽ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ നാം പ്രയോഗിക്കാന്‍പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതായി പിന്നീട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. മടിക്കാതെ ഖേദിക്കുക.
*മാപ്പുകൊടുക്കുക മറന്നേക്കുക.
*സ്വന്തം പക്ഷപാതങ്ങള്‍പക്ഷപാതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവയെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
*അര്‍ഹിക്കുമ്പോള്‍അർഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രശംസിക്കുക. പൊതുവേ അനുമോദനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടപ്രവർത്തിക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനത്തില്‍പ്രസ്ഥാനത്തിൽ- മറ്റൊന്നും അവര്‍ക്ക്അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലന്നും ഓര്‍ക്കുകഓർക്കുക. സൗഹൃദത്തോടെ മറ്റുപയോക്താക്കളുമായി സംവദിക്കുക.
*താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍നേതൃത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചെളിവാരിയെറിയലുകള്‍ചെളിവാരിയെറിയലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചുരുക്കുകയോ ചെയ്യുക.
*മറ്റുള്ളവരുടെ തര്‍ക്കങ്ങളില്‍തർക്കങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക.
*താങ്കള്‍താങ്കൾ അനാരോഗ്യകരമായ തരത്തില്‍തരത്തിൽ തര്‍ക്കത്തില്‍തർക്കത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കില്‍പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു ഇടവേള തിരഞ്ഞെടുക്കുക, താങ്കള്‍താങ്കൾ അത്തരം ചര്‍ച്ചക്ക്ചർച്ചക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയാണെങ്കില്‍വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇടവേള ശുപാര്‍ശശുപാർശ ചെയ്യുക.
**താങ്കള്‍താങ്കൾ കോപിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കില്‍കോപിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംവാദത്തിനോ തിരുത്തലിനോ മുമ്പ് അല്പനേരം മാറിയിരിക്കുക. ഒരു ദിവസത്തിനോ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കോ ശേഷം മടങ്ങിവന്നു നോക്കുക. താങ്കള്‍താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാറ്റമോ താങ്കള്‍താങ്കൾ പറയാനുദ്ദേശിച്ച കാര്യമോ മറ്റാരോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. താങ്കള്‍താങ്കൾ ഉള്‍പ്പെട്ടഉൾപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചചർച്ച ആരും മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നില്ലങ്കില്‍വഹിക്കുന്നില്ലങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും അതിനായി ക്ഷണിക്കുക.
**അകന്നു നില്‍ക്കുകനിൽക്കുക അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാന്‍വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ സ്വയം മറ്റൊരു ലേഖനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക -നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായി {{NUMBEROFARTICLES}} ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതുമല്ലങ്കില്‍അതുമല്ലങ്കിൽ പുതിയൊരു ലേഖനമെഴുതുക.
*[[വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല|വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല]] എന്നു മനസ്സിലാക്കുക.
*താങ്കള്‍താങ്കൾ എടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങള്‍തീരുമാനങ്ങൾ പുനപരിശോധിക്കുക.
*പുനര്‍പ്രാപനങ്ങളുംപുനർപ്രാപനങ്ങളും മായ്ച്ചുകളയലും സാധിക്കുമെങ്കില്‍സാധിക്കുമെങ്കിൽ നടത്തരുത്. [[വിക്കിപീഡിയ:മൂന്നു മുന്‍പ്രാപനമുൻപ്രാപന നിയമം|പുനര്‍പ്രാപനങ്ങള്‍ക്കായുള്ളപുനർപ്രാപനങ്ങൾക്കായുള്ള മൂന്നു നിയമങ്ങള്‍നിയമങ്ങൾ]] എപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുകഓർക്കുക. പുനര്‍പ്രാപനങ്ങള്‍പുനർപ്രാപനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക.
*താങ്കള്‍താങ്കൾ മറ്റുള്ളവരില്‍മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പെരുമാറ്റരീതികള്‍പെരുമാറ്റരീതികൾ താങ്കള്‍താങ്കൾ കാഴ്ചവെക്കുക.
 
==സംവാദം താൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ==
==സംവാദം താള്‍ ദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍==
*ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികളില്‍പ്രവൃത്തികളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും. ആ അഹന്തയ്ക്കു മറ്റുള്ളവരുടെ തിരുത്ത് മുറിവേല്‍പ്പിച്ചേക്കാംമുറിവേൽപ്പിച്ചേക്കാം. തിരിച്ചടിക്കാന്‍തിരിച്ചടിക്കാൻ സംവാദം താള്‍താൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അഭിമാനക്ഷതം മാറ്റാന്‍മാറ്റാൻ സംവാദം താള്‍താൾ നല്ല സ്ഥലമായിരിക്കാം, എന്നാല്‍എന്നാൽ നല്ല ലേഖനങ്ങള്‍ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായുള്ള പിന്നാമ്പുറമാണവ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആരെങ്കിലും താങ്കളോട് വിയോജിച്ചാല്‍വിയോജിച്ചാൽ, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചര്‍ച്ചാവേദിയില്‍ചർച്ചാവേദിയിൽ താങ്കളുടെ ആശയം മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കള്‍താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന്‌ പറയുക.
*ആള്‍ക്കാരെയോആൾക്കാരെയോ അവരുടെ തിരുത്തലുകളേയോ മുന്‍വിധിയോടെമുൻവിധിയോടെ കാണാതിരിക്കുക. വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാതിരിക്കുക. താങ്കളുടെ വാദം തെളിവുകള്‍തെളിവുകൾ നിരത്തി സ്ഥാപിക്കുക.
**വര്‍ഗ്ഗീയവാദിയെന്നോവർഗ്ഗീയവാദിയെന്നോ, അരാജകവാദിയെന്നോ ഉള്ള വിളികളും അത് മോശപ്പെട്ട തിരുത്തലാണെന്ന് ഉള്ള വാദങ്ങളും ആളുകളെ മിക്കവാറും വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിരൂപണങ്ങള്‍നിരൂപണങ്ങൾ വിനയത്തിലും സൃഷ്ടിപരതയിലും അധിഷ്ഠിതമാവട്ടെ.
*താങ്കള്‍താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം ഏറ്റവും വ്യക്തമാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും മറുപടികളില്‍മറുപടികളിൽ.
**മറുപടികളില്‍മറുപടികളിൽ താങ്കള്‍താങ്കൾ എന്തിനാണ് മറുപടി നല്‍കുന്നതെന്ന്നൽകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. ഉദ്ധരണികള്‍ഉദ്ധരണികൾ സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷേ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങള്‍വാക്യങ്ങൾ താങ്കള്‍ക്ക്താങ്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തില്‍വിധത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കാതിരിക്കുക. അത്തരം കൈകടത്തലുകള്‍കൈകടത്തലുകൾ കുറിപ്പോടെ ചെയ്യുക “താങ്കളുടെ ആശയം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയാണ്“ അഥവാ “താങ്കള്‍“താങ്കൾ പറയാനുദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്” എന്നോ മറ്റോ. ഒരാളുടെ വാദങ്ങളെ കണ്ണുമടച്ച് എതിര്‍ക്കുന്നതിനുഎതിർക്കുന്നതിനു മുമ്പ് താങ്കള്‍താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നു സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളെ തീര്‍ച്ചയായുംതീർച്ചയായും ലഘൂകരിക്കും.
**പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ എതിരാളിയുടെ മറുപടിയുടെ ഇടയില്‍ഇടയിൽ(അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചര്‍ച്ചകളുടെചർച്ചകളുടെ ഇടയില്‍ഇടയിൽ) ഇഴചേര്‍ത്തുകെട്ടുന്നത്ഇഴചേർത്തുകെട്ടുന്നത് മിക്കവാറും തെറ്റായ നടപടിയാവും. ചര്‍ച്ചയുടെചർച്ചയുടെ പോക്കിന്റെ ഗതി നശിക്കാണിട. പിന്മൊഴികളുടെ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമം അത്തരം പ്രവര്‍ത്തിപ്രവർത്തി തെറ്റിക്കും. ഒരു പക്ഷേ താങ്കളിരുവര്‍ക്കുംതാങ്കളിരുവർക്കും അത് മനസ്സിലായേക്കാമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്കങ്ങിനെയാകണമെന്നില്ലബാക്കിയുള്ളവർക്കങ്ങിനെയാകണമെന്നില്ല.
 
==സന്തുലിതമായ കാഴ്ചപ്പാടിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ==
നാം സന്തുലിതമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ക്കായിലേഖനങ്ങൾക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും “പ്രമാണങ്ങള്‍“പ്രമാണങ്ങൾ വിരല്‍വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്...”, “...മേല്‍പ്പറഞ്ഞമേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്...” എന്നിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം വാക്യങ്ങള്‍വാക്യങ്ങൾ സ്വയം അസന്തുലിതയുടെ മുഖലക്ഷണങ്ങളാണ്. പ്രധാന ഉപയോക്താക്കളാരെങ്കിലും അവ തെറ്റെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ മറ്റാരെങ്കിലും അത് വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കില്‍തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തല്‍തിരുത്തൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയായി. മെച്ചപ്പെട്ട രീതി താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.
#ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദം താളില്‍താളിൽ താങ്കള്‍താങ്കൾ അസന്തുലിതമെന്നു കരുതുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക അവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍മാറ്റങ്ങൾ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകനിർദ്ദേശിക്കുക.
#മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വയം മാറ്റങ്ങള്‍മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക.
#മറുപടി ലഭിച്ചാല്‍ലഭിച്ചാൽ (അനുകൂലമല്ലെങ്കില്‍അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ) സമൂഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒത്തുതീര്‍പ്പിനുഒത്തുതീർപ്പിനു ശ്രമിക്കുക.
==മനസ്സില്‍മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ==
*വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങളില്‍ലേഖനങ്ങളിൽ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളേയും ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, ഒന്നിനുപരിയായി മറ്റൊന്നല്ല. താങ്കള്‍താങ്കൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാവണമതെന്നില്ല. സംവാദം താളുകള്‍താളുകൾ ചര്‍ച്ചചെയ്ത്ചർച്ചചെയ്ത് വിധികല്‍പ്പിക്കാനുള്ളവിധികൽപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല, അതിനായി [[ബ്ലോഗ്|ബ്ലോഗുകളോ]] മറ്റു [[വിക്കി|വിക്കികളോ]] ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ അസന്തുലിതയേക്കുറിച്ചോ കൃത്യതയില്ലായ്മയേക്കുറിച്ചോ അവിടെ സംസാരിക്കുക. കൊച്ചുവര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ക്കുള്ളതോകൊച്ചുവർത്തമാനങ്ങൾക്കുള്ളതോ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ളതോപോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ളതോ ആയ സ്ഥലമല്ലവിടം.
 
*ആരെങ്കിലും താങ്കളോട് വിയോജിച്ചാല്‍വിയോജിച്ചാൽ അത് (1) അദ്ദേഹം താങ്കളെ വെറുക്കുന്നുവെന്നോ, (2) അദ്ദേഹം താങ്കള്‍താങ്കൾ ഒരു വിഡ്ഢിയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവെന്നോ, (3) അദ്ദേഹമൊരു വിഡ്ഢിയാണെന്നോ, (4) അദ്ദേഹം ആളു ശരിയല്ലന്നോ തുടങ്ങിയ ഒന്നും അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നില്ലഅർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം തികച്ചും ശരിയാകണമെന്നോ തികച്ചും തെറ്റാകണമെന്നോയില്ല. വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുത്തുന്ന എന്തുമാറ്റവും അതേപടി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഓര്‍ക്കുകഓർക്കുക, പുറമേ കാണത്തില്ലെങ്കില്‍കാണത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും.
 
*മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏറുമ്പോള്‍ഏറുമ്പോൾ മായ്ച്ചുകളയാനുള്ള പ്രേരണ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് കാത്തുപോരുക. താങ്കളടക്കമുള്ള അനേകര്‍അനേകർ ഉപകാരമുള്ള കാര്യമെന്ന നിലയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യം മായ്ചു കളയുന്നതിലൂടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തവര്‍ക്ക്ചെയ്തവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഇത്രയും അധ്വാനം വെറുതേയായി എന്ന വികാരമാണുണ്ടാവുക. അവരുടെ വിചാരങ്ങള്‍വിചാരങ്ങൾ ഒരു ഉപതാളുണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂടെ അവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്നഅവർക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമം ഒഴിവാക്കാം.
*വിക്കിപീഡിയ [[വിക്കിപീഡിയ:ധൈര്യശാലിയാകൂ|ധൈര്യശാലികളായി]] പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെപ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ചര്‍ച്ചക്ക്ചർച്ചക്ക് തുടക്കമിടുന്നതിനു മുമ്പ്, “ഇതാവശ്യമുണ്ടോ? അതോ എന്റെ തിരുത്തലിനു അനുയോജ്യമായ പിന്മൊഴി ചേര്‍ത്തിട്ട്ചേർത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കായിഅഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നാല്‍കാത്തിരുന്നാൽ മതിയാവുമോ?” എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക
*ലേഖനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലെങ്കില്‍അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിലുകള്‍മെയിലുകൾ വഴിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളുംചർച്ചകളും തുടരാം.
*ഒരാളെ തീര്‍ത്തുംതീർത്തും സഹിക്കാന്‍സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലങ്കില്‍കഴിയുന്നില്ലങ്കിൽ അയാളെ വെറുതേ വിട്ടേക്കുക, കൂടുതല്‍കൂടുതൽ സംവാദങ്ങള്‍സംവാദങ്ങൾ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക്പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാം.
 
[[als:Wikipedia:Wikiquette]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/662386" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്