"ആർദ്രത" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

846 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം പുതുക്കുന്നു: tr:Nem (meteoroloji))
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
[[ചിത്രം:Umidaderelativa.jpg|right|thumb|200px|ഹൈഗ്രോമീറ്റര്‍ഹൈഗ്രോമീറ്റർ]]
[[ഭൗമാന്തരീക്ഷം|ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ]] [[നീരാവി|നീരാവിയുടെ]] അഥവാ ഈര്‍പ്പത്തിന്റെഈർപ്പത്തിന്റെ അളവാണ്‌ ആര്‍ദ്രതആർദ്രത (ഇംഗ്ലീഷ്: Humidity). സൈക്രോമീറ്റര്‍സൈക്രോമീറ്റർ അഥവാ [[ഹൈഗ്രോമീറ്റര്‍ഹൈഗ്രോമീറ്റർ]] ഉപയോഗിച്ചാണ്‌ ആര്‍ദ്രതആർദ്രത അളക്കുന്നത്.
 
== ആപേക്ഷിക ആര്‍ദ്രതആർദ്രത ==
ആര്‍ദ്രതയെആർദ്രതയെ വിശേഷിപ്പിക്കുവാന്‍വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങളില്‍പ്രവചനങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകം റിലേറ്റീവ് ഹ്യുമിഡിറ്റി അഥവാ ആപേക്ഷിക ആര്‍ദ്രതആർദ്രത എന്നതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക താപനിലയില്‍താപനിലയിൽ അന്തരീക്ഷവായുവിന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാവുന്നഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന നീരാവിയുടെ അളവ് ശതമാന രീതിയില്‍രീതിയിൽ വിവക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
ആപേക്ഷിക ആര്‍ദ്രതആർദ്രത എന്നത്‌ അന്തരീക്ഷവായുവിലെ ആകെ ആര്‍ദ്രതയുടെആർദ്രതയുടെ അളവാണെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്‌. അന്തരീക്ഷവായുവിന്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന നീരാവിയുടെ അളവ്‌ ഓരോ താപനിലയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്‌. വായുവിന്റെ താപനില കൂടുംതോറും നീരാവിയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനുള്ളഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുവർദ്ധിക്കുന്നു.
 
ഉദാഹരണത്തിന്‌, 17.5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ഘനമീറ്റര്‍ഘനമീറ്റർ (cubic metre) അന്തരീക്ഷവായുവിന്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന നീരാവിയുടെ അളവ്‌ 15 ഗ്രാം ആണ്‌. 25 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍സെൽഷ്യസിൽ ഇത്‌ 23 ഗ്രാമും, 30 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍സെൽഷ്യസിൽ ഇത്‌ 30 ഗ്രാമും ആയി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നുവർദ്ധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക താപനിലയില്‍താപനിലയിൽ, വായുവിന്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി നീരാവിയുടെ അളവിനെ കേവല ആര്‍ദ്രതആർദ്രത (absolute humidity) എന്നു വിളിക്കുന്നു. കേവല ആര്‍ദ്രതയില്‍ആർദ്രതയിൽ എത്തിനില്‍ക്കുന്നഎത്തിനിൽക്കുന്ന വായുവിന്റെ ആര്‍ദ്രതആർദ്രത നൂറുശതമാനം ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 100% ആര്‍ദ്രതയെത്തുന്നആർദ്രതയെത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍സാഹചര്യങ്ങൾ സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്‍ദിവസങ്ങളിൽ തുലോം കുറവാണ്‌. അതുകൊണ്ട്‌, കാലാവസ്ഥയില്‍കാലാവസ്ഥയിൽ അന്തരീക്ഷ ആര്‍ദ്രതയെപ്പറ്റിആർദ്രതയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍പറയുമ്പോൾ, ആ ദിവസത്തെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയില്‍താപനിലയിൽ വായുവിന്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന കേവല ആര്‍ദ്രതയുടെആർദ്രതയുടെ (absolute humidity) എത്ര ശതമാനം ആര്‍ദ്രതയാണ്‌ആർദ്രതയാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്‌ എന്നാണ്‌ പറയാറുള്ളത്‌. അതിനെയാണ്‌ ആപേക്ഷിക ആര്‍ദ്രതആർദ്രത എന്നു വിളിക്കുന്നത്‌.
 
ചുരുക്കത്തിൽ
ചുരുക്കത്തില്‍
 
Relative humidity = (measured humidity at a particular temp / absolute humidity at that temp) x 100
 
മേല്‍പ്പറഞ്ഞമേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തില്‍ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നു നോക്കുകയാണെങ്കില്‍നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 15 ഗ്രാം നീരാവി ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്‌ എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴത്തെ താപനില 17.5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണെങ്കില്‍സെൽഷ്യസാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റിലേറ്റീവ്‌ ഹ്യുമിഡിറ്റി 100%. അതേ ആര്‍ദ്രതയില്‍ആർദ്രതയിൽ (15 g/cub.metre) താപനില 25 ഡിഗ്രിയാണെങ്കില്‍ഡിഗ്രിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റിലേറ്റീവി ഹ്യുമിഡിറ്റി 65% ഉം താപനില 30 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണെങ്കില്‍സെൽഷ്യസാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവി ഹ്യുമിഡിറ്റി 50% ഉം ആണ്‌ എന്നുപറയാം. ചുരുക്കത്തില്‍ചുരുക്കത്തിൽ, 30 ഡിഗ്രിസെല്‍ഷ്യസിലെഡിഗ്രിസെൽഷ്യസിലെ 60% റിലേറ്റീവി ഹ്യുമിഡിറ്റിയും 50 ഡിഗ്രിസെല്‍‌ഷ്യസിലെഡിഗ്രിസെൽ‌ഷ്യസിലെ 60% റിലേറ്റീവ് ഹ്യുമിഡിറ്റിയും ഒരേ അളവ് നീരാവിയെ അല്ല പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
 
അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ താപനില കുറയുന്തോറും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈര്‍പ്പത്തിന്റെഈർപ്പത്തിന്റെ അളവും കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ്‌ തണുപ്പുകാലാവസ്ഥയില്‍തണുപ്പുകാലാവസ്ഥയിൽ വായു വരണ്ടതായും നമ്മുടെ ചര്‍മ്മംചർമ്മം അതോടൊപ്പം വരളുന്നതായും തോന്നുന്നത്‌. ഫ്രിഡ്ജുകളിലെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവില്‍ഊഷ്മാവിൽ ആര്‍ദ്രതആർദ്രത വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജുകളില്‍ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികള്‍പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങള്‍പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയില്‍തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വളരെ വേഗത്തില്‍‍വേഗത്തിൽ‍ ജലാംശം ഫ്രിഡ്ജിലെ വായുവിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. അതിനാലാണ് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍തന്നെദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽതന്നെ അവ ചുളിഞ്ഞുണങ്ങി പോകുന്നത്.. അതിനാല്‍അതിനാൽ പച്ചക്കറികള്‍പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങള്‍പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഫ്രിഡ്ജുകളില്‍ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
 
== ബാഷ്പീകരണം ==
ജലം നീരാവിയായി മാറുന്നതിന്റെ (ബാഷ്പീകരണം) വേഗത, അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈര്‍പ്പത്തിന്റെഈർപ്പത്തിന്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആപേക്ഷിക ആര്‍ദ്രതആർദ്രത കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളില്‍അവസരങ്ങളിൽ ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ തോതും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്‌ ആര്‍ദ്രതആർദ്രത കൂടിയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ദിവസങ്ങളിൽ അലക്കിയ തുണികള്‍തുണികൾ ഉണങ്ങാന്‍ഉണങ്ങാൻ വളരെയേറെ സമയം എടുക്കുന്നത്‌. മഴക്കാലത്ത്‌ തുണികള്‍തുണികൾ ഉണങ്ങാന്‍ഉണങ്ങാൻ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണവും വായുവിലെ ഈ ഉയര്‍ന്നഉയർന്ന ആര്‍ദ്രതആർദ്രത തന്നെ.
=== വിയര്‍പ്പ്വിയർപ്പ് ===
മനുഷ്യരില്‍മനുഷ്യരിൽ ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപങ്ക്‌ വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണല്ലോ വിയര്‍പ്പ്‌വിയർപ്പ്‌ എന്നത്‌. ശരീരത്തില്‍നിന്നുംശരീരത്തിൽനിന്നും ജലം (വിയര്‍പ്പ്‌വിയർപ്പ്‌) ബാഷ്പമായിപ്പോകുമ്പോള്‍ബാഷ്പമായിപ്പോകുമ്പോൾ, ശരീരം തണുക്കുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഹ്യുമിഡിറ്റി കൂടിയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ദിവസങ്ങളിൽ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിയര്‍പ്പ്‌വിയർപ്പ്‌ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്‌ ആവിയായി മാറുന്നതിന്‌ താമസം നേരിടുന്നു. അപ്പോള്‍അപ്പോൾ നാം "വിയര്‍ത്തൊഴുകുന്നുവിയർത്തൊഴുകുന്നു". അതുകൊണ്ടാണ്‌ താരതമ്യേന എല്ലാ സീസണിലും ഹ്യുമിഡിറ്റി കൂടുതലായികാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തില്‍കേരളത്തിൽ വിയര്‍ത്തൊഴുകലുംവിയർത്തൊഴുകലും, പുഴുകലും സാധാരണമായിരിക്കുന്നത്‌. എന്നാല്‍എന്നാൽ സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്‍ദിവസങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ ആര്‍ദ്രതആർദ്രത വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗള്‍ഫ്‌ഗൾഫ്‌ നാടുകളിലും, കടലില്‍നിന്നുംകടലിൽനിന്നും അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും, ഹരിതാഭകുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും, വിയര്‍ത്തൊഴുകുന്നില്ലവിയർത്തൊഴുകുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്കു തോന്നുന്നത്‌. ഈ അവരസരത്തിലും വിയര്‍പ്പ്‌വിയർപ്പ്‌ ശരീരത്തില്‍ശരീരത്തിൽ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്‌ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്‌, എന്നാല്‍എന്നാൽ അത്‌ അതേ തോതില്‍ത്തന്നെതോതിൽത്തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്‌ ആവിയായിപ്പോകുന്നതിനാല്‍ആവിയായിപ്പോകുന്നതിനാൽ നാം അറിയുന്നില്ല എന്നുമാത്രം.
 
== ഡ്യൂ പോയിന്റ് ==
 
അന്തരിക്ഷവായുവിലെ ജലബാഷ്പം ഘനീഭവിക്കുന്ന താപനിലയെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് (dew point) എന്നു പറയുന്നു. അന്തരീക്ഷ താപനിലയും, ആര്‍ദ്രതയുംആർദ്രതയും ഡ്യൂപോയിന്റും തമ്മില്‍തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഡ്യൂപോയിന്റ് അന്തരീക്ഷതാപനിലയ്ക്കു സമമാകുന്ന അവസ്ഥയില്‍അവസ്ഥയിൽ ഹ്യുമിഡിറ്റി 100% ആയിരിക്കും. ഡ്യൂ പോയിന്റിനേക്കാള്‍പോയിന്റിനേക്കാൾ താഴെ താപനിലയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് അന്തരീക്ഷവായുവിലെ ബാഷ്പം ഘനീഭവിച്ച് ജലമായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജില്‍നിന്നുംഫ്രിഡ്ജിൽനിന്നും പുറത്തേക്കെടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിലും ശീതളപാനീയ കുപ്പികളിലും മറ്റും ജലകണങ്ങള്‍ജലകണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
=== തുഷാരം ===
പുലര്‍കാലങ്ങളില്‍പുലർകാലങ്ങളിൽ പുല്‍ക്കൊടികളിലുംപുൽക്കൊടികളിലും ഇലകളിലും ചെറിയ ജലകങ്ങങ്ങള്‍ജലകങ്ങങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതായി കാണാം. ഇതാണ് തുഷാരം. പുലര്‍ച്ചയോടടുത്തപുലർച്ചയോടടുത്ത സമയങ്ങളില്‍സമയങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ താപനില കുറഞ്ഞുവരും. ഈ അവസരത്തില്‍അവസരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും, അപ്പോഴത്തെ താപനിലയില്‍താപനിലയിൽ വായുവിന് ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാവുന്നതിലുംഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നതിലും അധികമുള്ള ജലബാഷ്പം, ഇലകളിലും പുല്‍ക്കൊടികളിലുംപുൽക്കൊടികളിലും മറ്റും ജലകണങ്ങളായി ഘനീഭവിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് തുഷാരകണങ്ങള്‍തുഷാരകണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.
 
 
 
 
{{അപൂർണ്ണം}}
{{അപൂര്‍ണ്ണം}}
{{Link FA|de}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:കാലാവസ്ഥ]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഭൂമിശാസ്ത്രം]]
 
[[ar:رطوبة]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/661904" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്