"സുശ്രുതൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

600 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Sushruta}}
ക്രി.മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു [[ശസ്ത്രക്രിയ|ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു]] '''സുശ്രൂതന്‍സുശ്രൂതൻ'''. [[സുശ്രൂതസംഹിത]] എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവുമാണ്കർത്താവുമാണ്. 300 ശസ്ത്രക്രിയാരീതികളെക്കുറിച്ചും 120 ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിക്കുന്നപരാമർശിക്കുന്നഗ്രന്ഥത്തില്‍ഗ്രന്ഥത്തിൽ മനുഷ്യശസ്ത്രക്രിയയെ എട്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും ശസ്ത്രക്രിയാരംഗത്തിനും അദ്ദേഹം നല്‍കിയനൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് ''ശസ്ത്രക്രിയയുടെ പിതാവ്'' എന്നാണ് സുശ്രൂതന്‍സുശ്രൂതൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. [[ഗംഗാനദി|ഗംഗാനദിയുടെ]] തീരത്ത് ഇന്നത്തെ [[വരാണസി|വരാണസിയിലാണ്]] സുശ്രൂതന്‍സുശ്രൂതൻ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നു കരുതുന്നു.<ref> [http://www.infinityfoundation.com/mandala/t_es/t_es_agraw_susruta.htm ഇന്‍ഫിനിറ്റ്യ്ഇൻഫിനിറ്റ്യ് ഫൌണ്ടേഷനില്‍ഫൌണ്ടേഷനിൽ ശുശ്രുതനെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനം. ശേഖരിച്ച തിയ്യതി 2007 മാര്‍ച്ച്മാർച്ച് 12] </ref>
 
== ജീവിത രേഖ ==
വിശ്വാമിത്ര മഹര്‍ഷിയുടെമഹർഷിയുടെ മകനായ സുശ്രുതന്‍സുശ്രുതൻ{{തെളിവ്}}, ആയുര്‍വേദആയുർവേദ വിദഗ്ദ്ധനായ കാശിരാജാവ്‌ ദിവോദാസ ധന്വന്തരിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. വാരണാസിയില്‍വാരണാസിയിൽ വെച്ച്‌ സുശ്രുതന്‍സുശ്രുതൻ ഗുരുമുഖത്തുനിന്ന്‌ വൈദ്യം അഭ്യസിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയയില്‍ശസ്ത്രക്രിയയിൽ മാത്രമല്ല, ഇതര വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖകളിലും പില്‍ക്കാലത്ത്‌പിൽക്കാലത്ത്‌ അദ്ദേഹം വിദഗ്ദ്ധനായി. ശല്യചികിത്സാ പ്രധാനമായ ആയുര്‍വേദംആയുർവേദം വികസിപ്പിച്ചത്‌ സുശ്രുതനാണ്‌. അദ്ദേഹം തന്റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍കണ്ടെത്തലുകൾ 'ശല്യതന്ത്രം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചു. അത്‌ ക്രി.പി. മൂന്നോ നാലോ ശതകത്തില്‍ശതകത്തിൽ നാഗാര്‍ജുനന്‍നാഗാർജുനൻ എന്നയാള്‍എന്നയാൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചതാണ്‌ ഇന്നു ലഭ്യമായ 'സുശ്രുതസംഹിത'.
 
== സവിശേഷതകൾ ==
== സവിശേഷതകള്‍ ==
ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹത്തായ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ്‌ [[പ്ലാസ്റ്റിക്‌ സര്‍ജറിസർജറി]]. എന്നാല്‍എന്നാൽ, ഇന്ന്‌ ലോകമെങ്ങുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്‌ സര്‍ജന്‍മാര്‍സർജൻമാർ ചെയ്യുന്നത്‌, 26 നൂറ്റാണ്ട്‌ മുമ്പ്‌ സുശ്രുതന്‍സുശ്രുതൻ ചെയ്ത ശസ്ത്രക്രിയകളില്‍ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ നിന്ന്‌ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുരാതന ഭാരതത്തില്‍ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ വൈദ്യശാസ്ത്രപ്രതിഭയെ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ സര്‍ജറിയുടെസർജറിയുടെ പിതാവായും ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നു. [[സിസേറിയന്‍സിസേറിയൻ ശാസ്ത്രക്രിയ]] അഥവാ സി സെക്ഷന്‍സെക്ഷൻ നടത്താന്‍നടത്താൻ ആദ്യമായി ഉപദേശിച്ച വ്യക്തിയും സുശ്രുതനാണെന്നു കരുതുന്നു. [[അനസ്തേഷ്യ|അനസ്തേഷ്യയുടെ]] ആദിമരൂപം ചികിത്സയില്‍ചികിത്സയിൽ പ്രായോഗിമാക്കിയതും അദ്ദേഹം തന്നെ. [[മദ്യം|മദ്യമായിരുന്നു]] ശുശ്രുതന്‍ശുശ്രുതൻ ബോധം കെടുത്താനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
 
[[തിമിരം|തിമിര]] ശസ്ത്രക്രിയയിലും, [[മൂത്രാശയക്കല്ലുകള്‍മൂത്രാശയക്കല്ലുകൾ]] നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും, എല്ലിനുണ്ടാകുന്ന ഒടിവുകള്‍ഒടിവുകൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിലും അതീവ പ്രാവിണ്യം നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു സുശ്രുതന്‍സുശ്രുതൻ. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക്‌ കത്തികളുള്‍പ്പെടെകത്തികളുൾപ്പെടെ 101 തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ സുശ്രുതന്‍സുശ്രുതൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്‌ കരുതുന്നത്‌. പ്രഗല്ഭനായ അദ്ധ്യാപകന്‍അദ്ധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വൈദ്യന്‍മാര്‍വൈദ്യൻമാർ പാലിക്കേണ്ട ധര്‍മ്മങ്ങളുംധർമ്മങ്ങളും മര്യാദകളും ശിഷ്യന്‍മാര്‍ക്ക്‌ശിഷ്യൻമാർക്ക്‌ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിരുന്നു. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൃഗശരീരങ്ങളും മാതൃകകളും കീറിമുറിച്ചു പരിശോധിക്കാനാണ്‌ അദ്ദേഹം ശിഷ്യര്‍ക്കുശിഷ്യർക്കു നല്‍കിയിരുന്നനൽകിയിരുന്ന നിര്‍ദ്ദേശംനിർദ്ദേശം.
 
== സുശ്രുതന്‍സുശ്രുതൻ ഉപയോഗിച്ചതായി കരുതുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ ==
[[ചരകന്‍ചരകൻ|ചരകത്തെക്കാള്‍ചരകത്തെക്കാൾ]] ആധുനികമാണ്‌ സുശ്രുതം. സൂത്രസ്ഥാനം, നിദാനസ്ഥാനം, ശാരീരസ്ഥാനം, ചികിത്സാസ്ഥാനം, കല്‍പസ്ഥാനംകൽപസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചുഭാഗങ്ങളിലായി 120 അധ്യായങ്ങള്‍അധ്യായങ്ങൾ കൂടാതെ, 66 അധ്യായങ്ങളുള്ള ഉത്തരതന്ത്രവും ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ്‌ഉൾപ്പെട്ടതാണ്‌ '[[സുശ്രുതസംഹിത]]'. [[അഥര്‍വവേദംഅഥർവവേദം|അഥര്‍വേദത്തിന്റെഅഥർവേദത്തിന്റെ]] ഉപാംഗമാണ്‌ [[ആയുര്‍വേദംആയുർവേദം|ആയുര്‍വേദമെന്ന്‌ആയുർവേദമെന്ന്‌]] സുശ്രുതസംഹിത പറയുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കാണ്‌ സുശ്രുതസംഹിതയില്‍സുശ്രുതസംഹിതയിൽ പ്രധാന്യം. എട്ടുതരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച്‌ സുശ്രുതസംഹിത വിവരിക്കുന്നു-ഛേദ്യം(മുറിക്കല്‍മുറിക്കൽ), ഭേദ്യം(പിളര്‍ക്കല്‍പിളർക്കൽ), ലേഖ്യം(മാന്തല്‍മാന്തൽ), വേധ്യം(തുളയ്ക്കല്‍തുളയ്ക്കൽ), ഏഷ്യം(ശസ്ത്രം കടത്തല്‍കടത്തൽ), ആഹാര്യം(പിടിച്ചെടുക്കല്‍പിടിച്ചെടുക്കൽ), വിസ്രാവ്യം(ചോര്‍ത്തിയെടുക്കല്‍ചോർത്തിയെടുക്കൽ), സീവ്യം(തുന്നല്‍തുന്നൽ) എന്നിങ്ങനെ.
 
ചരക-സുശ്രുതസംഹിതകളുയെ സംഗ്രഹമാണ്‌ [[വാഗ്ഭടന്‍വാഗ്ഭടൻ|വാഗ്ഭടന്റെ]] '[[അഷ്ടാംഗഹൃദയം]]'. സുശ്രുതത്തിലെ നിദാനസ്ഥാനം, കല്‍പകസ്ഥാനംകൽപകസ്ഥാനം എന്നീ ഭാഗങ്ങള്‍ഭാഗങ്ങൾ മലയാളത്തില്‍മലയാളത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ [[സി.കെ. വാസുദേവശര്‍മവാസുദേവശർമ|സി.കെ. വാസുദേവശര്‍മയാണ്‌വാസുദേവശർമയാണ്‌]]. സൂത്രസ്ഥാനം [[വടക്കേപ്പാട്ട് നാരായണന്‍നാരായണൻ ‍നായര്‍‍നായർ|‍വടക്കേപ്പാട്ട് നാരായണന്‍നാരായണൻ ‍നായരും]] ശരീരസ്ഥാനം, ചികിത്സാസ്ഥാനം, കല്‍പസ്ഥാനംകൽപസ്ഥാനം എന്നീ ഭാഗങ്ങള്‍ഭാഗങ്ങൾ [[എം. നാരായണന്‍നാരായണൻ വൈദ്യന്‍വൈദ്യൻ|എം. നാരായണന്‍നാരായണൻ വൈദ്യനും]] മലയാളിത്തില്‍മലയാളിത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. സുശ്രുതന്റെ ജീവിതകാലത്തെക്കുറിച്ച്‌ പണ്ഡിതര്‍ക്കിടയില്‍പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. 2600 വര്‍ഷംവർഷം മുമ്പാണ്‌ ഈ മഹാവൈദ്യന്‍മഹാവൈദ്യൻ ജിവിച്ചിരുന്നത്‌ എന്നത്‌ ഒരു ഏകദേശ ധാരണയാണ്‌. സുശ്രുതന്‍സുശ്രുതൻ എന്നപേര്‌ ഗോത്രത്തിന്റെയോ കുലത്തിന്റെയോ പേരാകാമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്‌.
 
== അവലംബം ==
<references/>
 
== കൂടുതല്‍കൂടുതൽ അറിവിന് ==
* Sankaran P. S. and P.J. Deshpande. 1990. Susruta. In V. Raghvan (Ed.) Scientists. Delhi: Publications Division (Govt of India).
 
[[വിഭാഗം:വൈദ്യശാസ്ത്രം]]
[[വിഭാഗം:പൗരാണിക ഭാരതീയചിന്തകര്‍ഭാരതീയചിന്തകർ]]
[[Category:വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ]]
 
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/657608" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്