"ലിപി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,032 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  12 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (ling-stub)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
[[ഭാഷ|ഭാഷയുടെ]] ഘടകങ്ങളേയോ [[വാചകം|വാക്യങ്ങളേയോ]] വിനിമയസാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയില്‍രീതിയിൽ ചിഹ്നങ്ങള്‍ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെയാണ്‌ ലിപി എന്നു പറയുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തില്‍തരത്തിൽ പറഞ്ഞാല്‍പറഞ്ഞാൽ [[ഭാഷ|സംസാരഭാഷ]] രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കാന്‍രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വരമൊഴി രൂപമാണ് ലിപി. എന്നിരുന്നാലും വ്യക്തിമായി ലിപിയുടെ ഉത്ഭവം ക്രി.മു. 1000 നും 4000 നും ഇടയില്‍ഇടയിൽ ലിപിയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിന്‌നിർമ്മാണത്തിന്‌ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നതായി കാണാം <ref name="ref1">വി.രാം കുമാറിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണസമ്പൂർണ്ണ മലയാള വ്യാകരണം, സിസോ ബുക്സ്, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം. ISBN ISBN 81-7797-025-9 </ref>. അത് ചിത്രലിപി, സൂത്രലിപി, പ്രതീകലിപി, ഭാവാത്മകലിപി, ഭാവധ്വനിലിപി, ധ്വനിമൂലലിപി, വര്‍ണാത്മകലിപിവർണാത്മകലിപി, എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം <ref name="ref1"/>. അവയും അവയുടെ പിരവുകളില്‍പിരവുകളിൽ നിന്നും ആണ്‌ ഇന്ന് കാണുന്നതരത്തില്‍കാണുന്നതരത്തിൽ ലിപികള്‍ലിപികൾ ഉണ്ടായത്.[[അക്ഷരം|അക്ഷരങ്ങള്‍അക്ഷരങ്ങൾ]] എന്ന രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത്. [[മലയാളം അക്ഷരമാല|മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ]] [[സ്വരം (അക്ഷരമാല)|സ്വരങ്ങള്‍സ്വരങ്ങൾ]], [[വ്യഞ്ജനം (അക്ഷരമാല)|വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍വ്യഞ്ജനങ്ങൾ]], [[ചില്ല്|ചില്ലുകള്‍ചില്ലുകൾ]], [[അനുസ്വാരം]], [[വിസര്‍ഗ്ഗംവിസർഗ്ഗം]], ചിഹ്നം എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് [[മലയാളം]] ലിപി‍.
[[ചിത്രം:WritingSystemsoftheWorld4.png|thumb|right|400px|ലോകത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില്‍വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ലിപികള്‍ലിപികൾ]]
== ചിത്രലിപി ==
ലേഖനവിദ്യയുടെ തുടക്കം തന്നെ ചിത്രലിപികളിലൂടെയാണ്‌. അതിലൂടെയാണ്‌ ചിത്രകലയും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗുഹാജീവികളായിരുന്ന മനുഷ്യര്‍മനുഷ്യർ ഗുഹകളുടെ ഭിത്തികളില്‍ഭിത്തികളിൽ വരച്ചിരുന്ന [[മൃഗം|മൃഗങ്ങളുടേയും]] [[ചെടി|ചെടികളുടേയും]] ചിത്രങ്ങളും രേഖഗണിതരീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും രചിച്ചിരുന്നു. അത്തരം ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ [[ഫ്രാന്‍സ്ഫ്രാൻസ്]], [[സ്പെയിന്‍സ്പെയിൻ]], [[ഗ്രീസ്]], [[ഇറ്റലി]], [[മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ]], [[ഓസ്ട്രേലിയ]], [[സൈബീരിയ]] തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് <ref name="ref1"/>. ചിത്രലിപിയില്‍ചിത്രലിപിയിൽ സംസാരത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തതുമൂലം കാലദേശങ്ങള്‍ക്കതീതമായികാലദേശങ്ങൾക്കതീതമായി ചിത്രലി സന്ദേശങ്ങള്‍ക്കായിസന്ദേശങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ചിത്രലിപിയുടെ പ്രധാന മേന്മയായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ മേന്മപോലെ തന്നെയോ അതിനെക്കാള്‍അതിനെക്കാൾ ഉപരിയോ ദോഷങ്ങളും ചിത്രലിപിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നതിനായി ചിത്രലിപികളില്‍ചിത്രലിപികളിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഗുണഭാവങ്ങളേയും മനോഭാവനകളേയും വിവരിക്കുന്നതില്‍വിവരിക്കുന്നതിൽ ചിത്രലിപികള്‍ചിത്രലിപികൾ മൂലം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ചിത്രലിപി നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്‌നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‌ സമയവും; ചിത്രകലയില്‍ചിത്രകലയിൽ പ്രാഗല്ഭ്യവും അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് ചിത്രങ്ങള്‍‍ക്കുപകരമായുംചിത്രങ്ങൾ‍ക്കുപകരമായും സ്ഥലലാഭത്തിനായും ചില പ്രതീകങ്ങള്‍പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നും , അത്തരം പ്രതീകങ്ങള്‍പ്രതീകങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓര്‍മ്മയില്‍ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്‌ കഴിയാതെ വരുകയും ചെയ്തതോടെ ചിത്രലിപി സമ്പ്രദായം നശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു <ref name="ref1"/>.
== സൂത്രലിപി ==
ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നതുംനിലനിൽക്കുന്നതും വളരെ പുരാതനവുമായ ലേഖനരീതിയാണ്‌ സുത്രലിപി. പണ്ട് ആവര്‍ത്തിച്ച്ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന എന്തിനെയെങ്കിലും കണക്കാക്കുന്നതിനായി [[നൂല്‍നൂൽ|നൂലിലോ]], [[മരവുരി|മരവുരിയുടെ]] നാടയിലോ, ഓരോ ആവര്‍ത്തനത്തിനുംആവർത്തനത്തിനും ഓരോ കെട്ടുവീതം ഇടുന്ന രീതി നിലനിന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുണ്ടാക്കുന്ന കെട്ടുകള്‍കെട്ടുകൾ മൂലം ഒരു ചെറിയ കെട്ടില്‍കെട്ടിൽ നിന്നും വിപുലമായ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. ആ രീതിയുടെ ആധുനിക രൂപമാണ്‌ ഉടുമുണ്ടിന്റെ അറ്റത്തോ കൈലേസിലോ ഒരു കെട്ടിടുന്നത്. വീണ്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും അത്തരം കെട്ടുകള്‍കെട്ടുകൾ കാണുമ്പോള്‍കാണുമ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനാണോ നമ്മള്‍നമ്മൾ കെട്ടിട്ടത് അത് ഓര്‍മ്മയില്‍ഓർമ്മയിൽ വരുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുംപ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു<ref name="ref1"/>. സൂത്രലിപിയില്‍സൂത്രലിപിയിൽ ആശയസംവാദത്തിന്‌ പല രീതികളും നിലനിന്നിരുന്നു.
* ഒരു ചരടില്‍ചരടിൽ പല നിറങ്ങളിലുള്ള നൂലുകള്‍നൂലുകൾ ബന്ധിച്ച്.
* ഒരു ചരടില്‍ചരടിൽ തന്നെ പലനിറങ്ങള്‍പലനിറങ്ങൾ ചേര്‍ത്ത്ചേർത്ത്.
* ചരടിലോ തുകലിലോ മുത്ത്, ചിപ്പി, ചെറിയ ശംഖ് എന്നിവ കോര്‍ത്ത്കോർത്ത്.
* വ്യത്യസ്ത ദൈര്‍ഘ്യത്തിലുള്ളദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ചരടുകള്‍ചരടുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടി.
* ചരടുകളില്‍ചരടുകളിൽ അവിടവിടെയായി വിവിധ തരത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള കെട്ടുകള്‍കെട്ടുകൾ.
* ഒരു ദണ്ഡില്‍ദണ്ഡിൽ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലോ, ദൈര്‍ഘ്യത്തിലോദൈർഘ്യത്തിലോ, ഉള്ള ചരടുകള്‍ചരടുകൾ ബന്ധിച്ച്. ഇങ്ങനെ പലരീതികളിലും സൂത്രലിപി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ലിപികള്‍ക്കുദാഹരണമായിലിപികൾക്കുദാഹരണമായി ഹെറോഡോട്ടസ് , പീരു പ്രദേശത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന ക്വീപൂലിപി ഇതിന്‌ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കെട്ടുകളിട്ട വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും രൂപത്തിലും നീളത്തിലും നൂലുകള്‍നൂലുകൾ കൊരുത്ത ഒരു വലിയ കയര്‍കയർ മുഖേന ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു<ref name="ref1"/>.
== പ്രതീകലിപി ==
ഇത് ഏതെങ്കിലും പ്രതീകം അഥവാ അടയാളം മുഖേന ആശയസംവേദനം നടത്തുന്ന രീതിയാണ്‌. അംഗചലനങ്ങള്‍അംഗചലനങ്ങൾ മുഖേനയോ ഏതെങ്കിലും വസ്തുമുഖേനയോ ആണ്‌ ഇത്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് ഈ രീതിയില്‍രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ഊമകളാണ്‌. അവര്‍അവർ അവരുടെ കൈചലനങ്ങള്‍കൈചലനങ്ങൾ മുഖേന ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു<ref name="ref1"/>.
== ഭാവാത്മകലിപി ==
വിഭാഗത്തില്‍വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതും ഒരുതരത്തിലുള്ള ചിത്രലിപിയാണ്‌. ഇതില്‍ഇതിൽ ചിത്രലിപിയില്‍ചിത്രലിപിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഭാവങ്ങളേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്ക, [[ചൈന]], [[പശ്ചിമ ആഫ്രിക്ക]] എന്നീ പ്രദേശങ്ങളില്‍പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാവാത്മകലിപി പ്രചാരത്തിലിരുന്നതായി രേഖകള്‍രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു<ref name="ref1"/>.
== ഭാവധ്വനിമൂലകലിപി ==
പരിഷ്കാരം വരുത്തിയ ചിത്രലിപിയാണ്‌ ഭാവധ്വനിമൂലകലിപി. ചില നിരൂപകന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍അഭിപ്രായത്തിൽ [[മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ]], [[മിസ്രീ]] തുടങ്ങിയ ലിപികള്‍ലിപികൾഗണത്തില്‍ഗണത്തിൽ പെടുന്നതായി കരുതുന്നു<ref name="ref1"/>. ഈ ലിപികള്‍ലിപികൾ ചില അംശങ്ങളില്‍അംശങ്ങളിൽ ഭാവമൂലകലിപിയുടേയും ചില അംശങ്ങളില്‍അംശങ്ങളിൽ ധ്വനിമൂലകലിപിയുടേയും സ്വഭാവങ്ങള്‍സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ആധുനിക ചൈനീസ് ലിപി ഇത്തരത്തില്‍ഇത്തരത്തിൽ പെടുന്നവയാണ്‌<ref name="ref1"/>. ചൈനീസ് ലിപികളില്‍ലിപികളിൽ ചിലത് ചിത്രലിപികളും ചിലവ ഭാവമൂലകലിപികളും ചില ലിപികള്‍ലിപികൾ ധ്വനിമൂലകലിപികളുമാണ്‌<ref name="ref1"/>. ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍അഭിപ്രായത്തിൽ സിന്ധുനദീതടസംസ്കാരത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം ലിപി സമ്പ്രദായമായിരുന്നു<ref name="ref1"/>.
== ധ്വനിമൂലകലിപി ==
ധ്വനിമൂലകലിപികള്‍ധ്വനിമൂലകലിപികൾ ഒരു വസ്തുവിന്റേയോ ഭാവത്തേയോ പേരുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇത് ഒരു വസ്തുവിനേയോ ഭാവത്തേയോ കുറിക്കാതെ ധ്വനിയെ മാത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അത്തരം ധ്വനികൊണ്ട് വസ്തുവിന്റേയോ ഭാവത്തിനേയോ പേരുമൂലം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. [[ദേവനാഗരി]], [[അറബിക്]], [[ഇംഗ്ലീഷ്]], [[മലയാളം]], [[തമിഴ്]] തുടങ്ങിയവ ധ്വനിമൂലകലിപികള്‍ക്ക്ധ്വനിമൂലകലിപികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്‌<ref name="ref1"/>. ധ്വനിമൂലകലിപികളെ അക്ഷരാത്മകലിപി എന്നും വര്‍ണ്ണാത്മകലിപിവർണ്ണാത്മകലിപി എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം<ref name="ref1"/>.
=== അക്ഷരാത്മകലിപി ===
വിഭാഗത്തില്‍വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഓരോ ലിപിചിഹ്നവും ഓരോ അക്ഷരത്തെയാണ്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അറബി, പേര്‍ഷ്യന്‍പേർഷ്യൻ, ഗുജറാത്തി, ഒറിയ, തമിഴ്, മലയാളം, തെലുഗ് തുടങ്ങിയ ലിപികള്‍ലിപികൾ അക്ഷരാത്മകലിപികളാണ്‌<ref name="ref1"/>.
=== വർണ്ണാത്മകലിപി ===
=== വര്‍ണ്ണാത്മകലിപി ===
ലിപിയുടെ വികാസപരിണാമങ്ങളില്‍വികാസപരിണാമങ്ങളിൽ ചിത്രലിപി ആദ്യഘട്ടമാണ്‌ എങ്കില്‍എങ്കിൽ വര്‍ണ്ണാത്മകലിപിവർണ്ണാത്മകലിപി അന്തിമഘട്ടമാണ്‌. ഈ ലിപിയുടെ പ്രത്യേകത ധ്വനിയുടെ ഓരോ ഏകകത്തിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ്‌. ഏതുഭാഷയിലെ ഏതു ശബ്ദവും ഈ ലിപികളിലൂടെ എഴുതുന്നതിന്‌ സഹായകമാണ്‌. ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന ലിപികളെ രണ്ടുഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിക്കാം<ref name="ref1"/>.
* '''അക്ഷരമോ വര്‍ണ്ണമോവർണ്ണമോ ഇല്ലാത്ത ലിപികള്‍ലിപികൾ''':
# ക്യൂനിഫാം ലിപി
# ഹീരോഗ്ലഫിക് ലിപി
# ക്രീറ്റ് ലിപി
# സിന്ധുനദീതടത്തില്‍സിന്ധുനദീതടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപി
# ഹിറ്റൈറ്റ് ലിപി
# [[മെക്സിക്കോ]] മധ്യ [[അമേരിക്ക]] തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍പ്രദേശങ്ങളിൽ പണ്ട് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ലിപി.
 
* '''അക്ഷരപ്രധാനമോ വര്‍ണ്ണപ്രധാനമോവർണ്ണപ്രധാനമോ ആയ ലിപികള്‍ലിപികൾ''':
# ദക്ഷിണ സാമീ ലിപി
# ഹീബ്രു ലിപി
# ഫിനീഷ്യന്‍ഫിനീഷ്യൻ ലിപി
# ഖരോഷ്ടി ലിപി
# ആര്‍മായിക്ആർമായിക് ലിപി
# അറബിക് ലിപി
# [[ഭാരതീയ ലിപികള്‍ലിപികൾ]]
# ഗ്രീക്ക് ലിപി
# ലാറ്റിന്‍ലാറ്റിൻ ലിപി
എന്നിങ്ങനെ പല രീതികളിലായി ലിപികളെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
==== ക്യൂനിഫാം ലിപി ====
ഗവേഷകന്മരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിന്‌ മുന്‍പ്മുൻപ് 4000 വര്‍ഷത്തോളംവർഷത്തോളം ഈ ലിപി സമ്പ്രദായത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. സുമേറിയന്‍സുമേറിയൻ വര്‍ഗ്ഗക്കാരാണ്‌വർഗ്ഗക്കാരാണ്‌ ഈ ലിപിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരകരെന്ന് കരുതുന്നു. ക്രി.വര്‍ഷത്തിന്റെവർഷത്തിന്റെ ആരംഭകാലം വരെ ഈ ലിപി പ്രയോഗത്തിലിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. ചൈനീസ് ,സിന്ധുനദീതട ലിപികളെപ്പോലെ ഈ ലിപികള്‍ലിപികൾ ചിത്രലിപികളുടെ വിഭാഗത്തില്‍വിഭാഗത്തിൽ പ്പെടുന്നു. അധികവും നേര്‍വരകളായിരുന്നുനേർവരകളായിരുന്നുലിപികളില്‍ലിപികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്<ref name="ref1"/>. ക്രി.വ. 1700 കളില്‍കളിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന തോമസ് ഹൈഡന്‍ഹൈഡൻ ലിപിയുടെ ത്രികോണാകൃതി മൂലം ഈ ലിപിക്ക് ക്യൂനിഫാം ലിപി എന്ന് നാമകരണം നടത്തിയത്<ref name="ref1"/>.
==== ഹീരോഗ്ലിഫിക് ലിപി ====
പ്രാചീനമായ ലിപിയാണ്‌ ഈ വിഭാഗത്തില്‍വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ലിപിസമ്പ്രദായം. ക്രി.മു. 4000 വര്‍ഷത്തിനുംവർഷത്തിനും മുന്‍പേമുൻപേ ഈ ലേഖന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു<ref name="ref1"/>. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചിത്രലിപിയായിരുന്ന ഈ ലിപി പില്‍ക്കാലത്ത്പിൽക്കാലത്ത് ഭാവാത്മകലിപിയും തുടര്‍ന്ന്തുടർന്ന് അക്ഷരാത്മകലിപിയും ആയിത്തീര്‍ന്നുആയിത്തീർന്നു<ref name="ref1"/>. ഒരേ ശബ്ദത്തിന്‌ പല ചിഹ്നങ്ങള്‍ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നപോലെ ഒരേ ചിഹ്നത്തിന്‌ പല ശബ്ദങ്ങളും ഈ ലിപിയില്‍ലിപിയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലിപി വലിച്ചുനീട്ടി എഴുതുന്ന ലേഖന സമ്പ്രദായത്തെ '''ഹീരാടിക് ലിപി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു<ref name="ref1"/>.
==== ക്രീറ്റ് ലിപി ====
ഈ ലേഖന സമ്പ്രദായത്തില്‍സമ്പ്രദായത്തിൽ ചിത്രലിപികളും രേഖാലിപികളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം ലിപികള്‍ലിപികൾ ഹീരോഗ്ലിഫിക് ലിപികളില്‍ലിപികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടുതലായും ഈ ലിപികള്‍ലിപികൾ ഇടത്തുനിന്നും വലത്തോട്ട് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ വലത്തുനിന്നും ഇടത്തെയ്ക്കും ഇത്തരം ലിപികളില്‍ലിപികളിൽ ലേഖനവിദ്യ നടത്തിയിരുന്നു. ക്രി.മു. 3000 മുതല്‍മുതൽ 1700 വരെ ഈ ലേഖനസമ്പദായം നിലനിന്നിരുന്നു. തൊണ്ണൂറോളം ലിപി ചിഹ്നങ്ങളില്‍ചിഹ്നങ്ങളിൽ, ചിത്രലിപികളും ഭാവാത്മകലിപികളും ശബ്ദാത്മകലിപികളും അടങ്ങിയിരുന്നു<ref name="ref1"/>.
==== ഹിറൈറ്റ് ലിപി ====
ക്രി.മു. 1500 മുതല്‍മുതൽ 600 വരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ലിപി യാണ്‌ ഇത്. ഈ ലിപി '''ഹീരോഗ്ലാഫിക് ലിപി''' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ചിത്രലിപി ആയിരുന്നു, എങ്കിലും പിന്നീട് പല മാറ്റങ്ങളും ഇത്തരം ലിപില്‍ലിപിൽ ഉണ്ടായി. 419 ലിപി ചിഹ്നങ്ങള്‍ചിഹ്നങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈലിപി സമ്പ്രദായം ഇടത്തുനിന്നും വലത്തേയ്ക്കും വലത്തുനിന്നും ഇടത്തേയ്ക്കും എഴുതിയിരുന്നു<ref name="ref1"/>.
 
==== ചൈനീസ് ലിപി ====
ക്രി.മു. 3200 നോടടത്തു '''ഫൂഹേ''' എന്ന വ്യക്തിയെ ചൈനീസ് ലിപിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായി കരുതപ്പെടുന്നു. ചൈനയിലെ മതവിശ്വാസികള്‍മതവിശ്വാസികൾ ചൈനീസ് ദേവനായ '''ത്സൂശേന്‍ത്സൂശേൻ''' ആണ്‌ ഈ ലിപിയുടെ കര്‍ത്താവ്കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രി.മു.2700 നോടടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ''ത്‌സംകീ'' എന്ന പണ്ഡിതനാണ്‌ ഈ ലിപികലുടെ നിര്‍മ്മാതാവെന്നുംനിർമ്മാതാവെന്നും ഒരഭിപ്രായം നിലവിലുണ്ട്. [[മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ]], [[ഇറാന്‍ഇറാൻ]], [[സിന്ധുനദീതടം]] എന്നിവിടങ്ങളില്‍എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ലിപികളുടെ സ്വാധീനം ചൈനീസ് ലിപികളില്‍ലിപികളിൽ കാണുവാന്‍കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ രാജ്യങ്ങളുമായി വളരെ പണ്ടുമുതല്‍ക്കേപണ്ടുമുതൽക്കേ ചൈനയ്ക്ക് വ്യാപാരബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കാം ഈ സ്വാധീനത്തിനു കാരണം എന്നു കണക്കാക്കുന്നു.
 
വര്‍ണ്ണങ്ങളോവർണ്ണങ്ങളോ അക്ഷരങ്ങളോ ഇല്ല എന്നതാണ്‌ ചൈനീസ് ലിപികളുടെ പ്രത്യേകതയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. പകരമായി ഓരോ പദത്തിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചൈനീസ് ലിപികള്‍ലിപികൾ ഏകദേശം 5000 (അയ്യായിരം) എണ്ണത്തോളം വരും എന്നു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 
==== അറബിലിപി ====
ലോകത്തില്‍ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള ലിപികളില്‍ലിപികളിൽ ഒന്നാണ്‌ അറബിലിപി. മുന്‍പ്മുൻപ് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ''സാമീലിപിയ്ക്ക്'' ഉത്തര-ദക്ഷിണ ദേശങ്ങളിലായി രണ്ട് രൂപങ്ങള്‍രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും, ഉത്തരസാമീലിപിയില്‍ഉത്തരസാമീലിപിയിൽ നിന്നും '''ആര്‍മേയിക്ആർമേയിക്, ഫോനീഷ്യന്‍ഫോനീഷ്യൻ''' എന്ന രണ്ട് വകഭേദങ്ങളും ഉണ്ടായി. ആര്‍മേയിക്ആർമേയിക് ലിപിയില്‍ലിപിയിൽ നിന്നും [[ഹീബ്രു]], പഹല്‌വി, നേബാതേന്‍നേബാതേൻ തുടങ്ങി അനേകം ലിപികള്‍ലിപികൾ ഉണ്ടായി. നേബാതേന്‍നേബാതേൻ എന്ന ലിപിയില്‍ലിപിയിൽ നിന്നും സിനേതിക് ലിപിയും സിനങ്ക് ലിപിയില്‍ലിപിയിൽ നിന്നും പ്രാചീന അറബിലിപിയും രൂപംകൊണ്ടു. കണ്ടുകിട്ടിയതില്‍കണ്ടുകിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അറബിലിപീലിഖിതം ക്രിസ്ത്വബ്ദം 512ലേതാണ്‌. വലത്തുനിന്നും ഇടത്തേയ്ക്ക് എഴുതുന്ന അറബിലിപിയില്‍അറബിലിപിയിൽ 28 (ഇരുപത്തി എട്ട്) അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത്.
 
== ഇവ കൂടി കാണുക ==
 
* [[ഭാരതീയ ലിപികള്‍ലിപികൾ]]
 
 
{{ling-stub|Writing_system}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഭാഷ]]
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഭാഷാശാസ്ത്രം]]
 
[[am:የዓለም ጽሕፈቶች]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/655934" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്