"എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

810 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം പുതുക്കുന്നു: es:Sistema embebido)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Embedded system}}
[[പ്രമാണം:ADSL modem router internals labeled.jpg|thumb|300px|ഒരു എ.എസ്.ഡി.എല്‍എൽ [[മോഡം]]/[[റൗട്ടര്‍റൗട്ടർ|റൗട്ടറിന്റെ]] ചിത്രം. ആധുനിക എംബെഡെഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരുദാഹരണമാണിത്. [[മൈക്രോപ്രൊസസ്സര്‍മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ]] (4), [[റാം]] (6), and [[ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി]] (7). മുതലായവ കാണാം]]
 
നിശ്ചിതമായ ഒന്നോ അതിലധികമോ ജോലികള്‍ജോലികൾ ചെയ്യുവാനുപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് '''എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍സിസ്റ്റങ്ങൾ''' എന്നു വിളിക്കുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും റിയല്‍റിയൽ-ടൈം വിവരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് യഥസമയം പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള ജോലികളാണ് ഇവക്ക് നല്‍കപ്പെടുകനൽകപ്പെടുക. നേരേ മറിച്ച് സാധാരണ വിവിധാവശ്യ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ആവശ്യത്തിനുള്ള [[സോഫ്റ്റ്വെയര്‍സോഫ്റ്റ്വെയർ]] ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപഭോക്താവിന്റെ അസംഖ്യം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്ന് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അനവധി ഉപകരണങ്ങളില്‍ഉപകരണങ്ങളിൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
[[മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍മൈക്രോകൺട്രോളർ]], [[മൈക്രോപ്രൊസസ്സര്‍മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ]], [[ഡിജിറ്റല്‍ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നല്‍സിഗ്നൽ പ്രൊസസ്സര്‍പ്രൊസസ്സർ]] മുതലായവയാണ് ഇവ നിയന്ത്രിക്കാന്‍നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 
== വിവിധ തരം എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍സിസ്റ്റങ്ങൾ ==
എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് അനവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.
വിദൂര ആശയവിനിമയത്തില്‍ആശയവിനിമയത്തിൽ അനവധി എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. [[ടെലിഫോണ്‍ടെലിഫോൺ]] ശൃംഖലയില്‍ശൃംഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെലിഫോണ്‍ടെലിഫോൺ സ്വിച്ചുകള്‍സ്വിച്ചുകൾ മുതല്‍മുതൽ സാധാരണക്കാരന്റെ കയ്യിലെ [[മൊബൈല്‍മൊബൈൽ ഫോണ്‍ഫോൺ]] വരെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ക്ക്സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. [[കമ്പ്യൂട്ടര്‍കമ്പ്യൂട്ടർ]] ശൃംഖലകളില്‍ശൃംഖലകളിൽ റൗട്ടറുകളും ബ്രിഡ്ജുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 
[[എം.പി.ത്രീ. പ്ലെയര്‍പ്ലെയർ|എം.പി.ത്രീ. പ്ലെയറുകള്‍പ്ലെയറുകൾ]] ‍, [[പേഴ്സണല്‍പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റല്‍ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്|പേഴ്സണല്‍പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റല്‍ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റുകള്‍അസിസ്റ്റന്റുകൾ]]‍, [[മൊബൈല്‍മൊബൈൽ|മൊബൈല്‍മൊബൈൽ ഫോണുകള്‍ഫോണുകൾ]] , [[വീഡിയോ ഗെയിം|വീഡിയോ ഗെയിമുകള്‍ഗെയിമുകൾ]]‍, [[ഡിജിറ്റല്‍ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ|ഡിജിറ്റല്‍ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകള്‍ക്യാമറകൾ]], [[ജി.പി.എസ്.]] സ്വീകരണികള്‍സ്വീകരണികൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങളായ [[അലക്കുയന്ത്രം]], [[മൈക്രോ വേവ് ഓവന്‍ഓവൻ|മൈക്രോ വേവ് ഓവനുകള്‍ഓവനുകൾ]] മുതാലായവയെല്ലാം എംബെഡെഡ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവയോ എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍സിസ്റ്റങ്ങൾ തന്നെയോ ആണ്.
 
ഗതാഗത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന [[വിമാനം]] മുതല്‍മുതൽ സാധാരണ നിരത്തിലോടുന്ന വാഹനങ്ങളില്‍വാഹനങ്ങളിൽ വരെ എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വിമാനങ്ങളില്‍വിമാനങ്ങളിൽ ഇനേര്‍ഷ്യല്‍ഇനേർഷ്യൽ ഗയിഡന്‍സ്ഗയിഡൻസ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ, [[ജി.പി.എസ്.]] സ്വീകരണികള്‍സ്വീകരണികൾ മുതലായ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍സജ്ജീകരണങ്ങൾ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. [[ബ്രഷ് ലെസ്സ് ഡി.സി. മോട്ടോര്‍മോട്ടോർ|ബ്രഷ് ലെസ്സ് ഡി.സി. മോട്ടോറുകള്‍മോട്ടോറുകൾ]], [[ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോര്‍മോട്ടോർ|ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകള്‍മോട്ടോറുകൾ]], മറ്റു [[ഡി.സി. മോട്ടോര്‍മോട്ടോർ|ഡി.സി. മോട്ടോറുകള്‍മോട്ടോറുകൾ]] മുതലായവ ഇലക്ടോണിക് മോട്ടോര്‍മോട്ടോർ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ വാഹനങ്ങള്‍വാഹനങ്ങൾ, [[വൈദ്യുത വാഹനം|വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍വാഹനങ്ങൾ]], ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങള്‍വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയില്‍എന്നിവയിൽ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, കാര്യക്ഷമത വര്‍ദ്ദിപ്പിക്കുന്നതിനുംവർദ്ദിപ്പിക്കുന്നതിനും എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങളില്‍വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ ആന്റി ബ്രേക്കിങ്ങ് സംവിധാനം, 4 വീല്‍വീൽ ഡ്രൈവ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാക്ഷന്‍ട്രാക്ഷൻ നിയന്ത്രണം മുതലായവയാണ്.
 
[[ഇ.സി.ജി.]],[[ഇ.ഇ.ജി.]],ഇലക്ട്രോണിക് സ്പന്ദമാപിനകള്‍സ്പന്ദമാപിനകൾ തുടങ്ങിയ വൈദ്യോപകരണങ്ങളില്‍വൈദ്യോപകരണങ്ങളിൽ തരംഗങ്ങളുടെ ഉച്ചത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുംവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും റെക്കോര്‍ഡ്റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നതിനും എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. [[സി.ടി. സ്കാന്‍സ്കാൻ]], [[എം.ആര്‍ആർ.ഐ. സ്കാന്‍സ്കാൻ]] മുതലായ ഇമേജിങ്ങ് സംവിധാനങ്ങളും [[കാര്‍ഡിയാക്കാർഡിയാക് പേസ് മേക്കര്‍മേക്കർ]] പോലുള്ള അനവധി റിയല്‍റിയൽ ടൈം എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
 
== സവിശേഷതകൾ ==
== സവിശേഷതകള്‍ ==
# അനവധി ജോലികള്‍ജോലികൾ ചെയ്യാന്‍ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സാധാരണ വിവിധാവശ്യ കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിന്നും വിപരീതമായി എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിശ്ചിതമായ ജോലികള്‍ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും. ചില എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ റിയല്‍റിയൽ ടൈം ജോലികള്‍ജോലികൾ നിര്‍വഹിക്കുവാന്‍നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. ചിലവയാകട്ടെ യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണതസങ്കീർണ്ണത കുറക്കാന്‍കുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും.
# എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി ഒറ്റക്ക് നിലനില്‍ക്കുന്നതുംനിലനിൽക്കുന്നതും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതുംപ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നപ്രവർത്തിക്കുന്ന എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് [[ഗ്ഗിബ്സണ്‍ഗ്ഗിബ്സൺ റോബോട്ട് ഗിത്താര്‍ഗിത്താർ|ഗ്ഗിബ്സണ്‍ഗ്ഗിബ്സൺ റോബോട്ട് ഗിത്താറില്‍ഗിത്താറിൽ]] ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എംബഡഡ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഗിത്താറിന്റെ ശ്രുതി ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്ന ജോലിയാണ്. എന്നാല്‍എന്നാൽ സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നതാണല്ലോ ഗിത്താര്‍ഗിത്താർ എന്ന ഉപകരണം ചെയ്യുന്ന ജോലി. അതു പോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളില്‍വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ ചെറിയ ജോലികള്‍ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഉപ സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ ആയിരിക്കും.
# എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങളിലെ പ്രോഗ്രാമുകളെ ഫേംവേറുകള്‍ഫേംവേറുകൾ(firmware) എന്നാണ് വിളിക്കുക. റോമുകളിലോ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറികളിലോ ആയിരിക്കും ഇവ സൂക്ഷിക്കുക. എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക്സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിപ്തമായ ഹാര്‍ഡ്ഹാർഡ് വെയറുകളേ ഉണ്ടാകൂ. പ്രദര്‍ശിനിപ്രദർശിനി, കീബോര്‍ഡ്കീബോർഡ് മുതലായവ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ഉണ്ടെങ്കില്‍ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മിക്കവാറും ചെറുതായിരിക്കും. അതു പോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മെമ്മറിയേ ഇവക്കുണ്ടാകൂ.
 
== അവലംബം ==
# [http://www.netrino.com/Embedded-Systems/Glossary എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍സംവിധാനങ്ങൾ : ചുരുക്കം ]
 
# [http://books.google.com/books?id=BjNZXwH7HlkC&pg=PA2 എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപകല്പന]
 
== പുറത്തേക്കുള്ള കണികള്‍കണികൾ ==
* [http://www.oreilly.com/catalog/dbhardware2/ Designing Embedded Hardware] John Catsoulis, O'Reilly, May 2005, ISBN 0-596-00755-8.
* [http://www.dkrypt.com/home/embsec Security needs in embedded systems], Anoop MS, Tata Elxsi, India, May 2008.
[[വിഭാഗം:ഇലക്ട്രോണിക്സ്]]
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ]]
 
[[als:Eingebettetes System]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/655519" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്