"കാസ്‌കേഡിങ്ങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്‌സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം നീക്കുന്നു: km:Cascading Style Sheets)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Cascading style sheets}}
{{Infobox file format
| name = കാസ്‌കേഡിങ്ങ് സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്‌സ് <small> (Cascading style sheets) </small>
| screenshot = [[പ്രമാണം:CSS.svg|140px]]
| extension = .css
| mime = text/css
| owner = [[വേള്‍ഡ്വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കണ്‍സോര്‍ഷ്യംകൺസോർഷ്യം]]
| genre = [[സ്റ്റൈല്‍ഷീറ്റ്സ്റ്റൈൽഷീറ്റ് ഭാഷ]]
| standard = [http://www.w3.org/TR/CSS1 Level 1 (Recommendation)]<br />[http://www.w3.org/TR/CSS2/ Level 2 (Recommendation)]<br />[http://www.w3.org/TR/CSS21/ Level 2 Revision 1 (Candidate Recommendation)]
}}
 
[[മാര്‍ക്കപ്പ്മാർക്കപ്പ് ഭാഷ|മാര്‍ക്കപ്പ്മാർക്കപ്പ് ഭാഷകള്‍ഭാഷകൾ]] ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങള്‍പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെന്ന്പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല്‍ഷീറ്റ്സ്റ്റൈൽഷീറ്റ് ഭാഷയാണ് '''കാസ്‌കേഡിങ്ങ് സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്''' <small>(Cascading Style Sheets)</small> അഥവാ '''സി.എസ്.എസ്''' <small>(CSS)</small>. സാധാരണ ഗതിയില്‍ഗതിയിൽ [[എച്.റ്റി.എം.എല്‍എൽ.]] പിന്നെ [[എക്സ്.എച്.റ്റി.എം.എല്‍എൽ.]] എന്നീ മാര്‍ക്കപ്പ്മാർക്കപ്പ് ഭാഷകള്‍ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനംപ്രദർശനം നിയന്ത്രിക്കുവാനും ദൃശ്യഭംഗി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാനുംവർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും മറ്റും സി.എസ്.എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഈ സ്റ്റൈല്‍ഷീറ്റ്സ്റ്റൈൽഷീറ്റ് ഭാഷ ഏത് തരത്തിലുമുള്ള [[എക്സ്.എം.എല്‍എൽ]] പ്രമാണങ്ങളിലും, [[എസ്.വി.ജി.]] പിന്നെ [[എക്സ്.യു.എല്‍എൽ.]] ഉള്‍പ്പെടെഉൾപ്പെടെ, ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
 
ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് , ഒരു എച്.റ്റി.എം.എല്‍എൽ പ്രമാണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിന് പച്ചനിറവും അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാംഅക്ഷരങ്ങൾക്കെല്ലാം വെള്ളനിറവും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി.എസ്.എസ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാന്‍പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍മുൻകാലങ്ങളിൽ എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ താളുകളില്‍താളുകളിൽ ഉള്ളടക്കവും, താള്‍താൾ [[വെബ് ബ്രൗസര്‍ബ്രൗസർ|ബ്രൗസറില്‍ബ്രൗസറിൽ]] എങ്ങനെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളപ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓരോ എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകത്തിന്റേയും പ്രദര്‍ശനക്രമങ്ങള്‍പ്രദർശനക്രമങ്ങൾ അതാത് ടാഗിനുള്ളില്‍ടാഗിനുള്ളിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കില്‍അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ എത് ഫോണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം, ഫോണ്ടുകളുടെ നിറം, വലിപ്പം, താളിന്റെ കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ പശ്ചാത്തലനിറം, പശ്ചാത്തല ചിത്രം, മറ്റ് എച്ച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങളായ റ്റേബിള്‍റ്റേബിൾ, സ്പാന്‍സ്പാൻ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ അരികുകള്‍അരികുകൾ <small>(border)</small> അടയാളപ്പെടുത്തണോ, വേണമെങ്കില്‍വേണമെങ്കിൽ ഏത് നിറം ഉപയോഗിച്ചുവേണം , എത്ര വീതിയില്‍വീതിയിൽ വേണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേകം ഗുണങ്ങള്‍ഗുണങ്ങൾ അഥവാ പ്രോപ്പര്‍ട്ടികളുംപ്രോപ്പർട്ടികളും അവയുടെ മൂല്യങ്ങളും. ഉള്ളടക്കവും ഇത്തരം പ്രദര്‍ശനപ്രദർശന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളും എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ താളുകളില്‍താളുകളിൽ ഇടകലര്‍ന്നുഇടകലർന്നു കിടക്കുന്നതിനാല്‍കിടക്കുന്നതിനാൽ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം, സി.എസ്.എസിന്റെ വരവോടെ താളിലെ ഉള്ളടക്കവും പ്രദര്‍ശനക്രമീകരണപ്രദർശനക്രമീകരണ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വേര്‍തിരിവ്വേർതിരിവ് സാധ്യമായി. ഇത് പേജ് രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നയാള്‍ക്ക്ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം നല്‍കുന്നതോടൊപ്പംനൽകുന്നതോടൊപ്പം, ഒന്നില്‍ഒന്നിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ താളുകളില്‍താളുകളിൽ ഒരേ സി.എസ്.എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും മറ്റും ആവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ആവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു.
 
സി.എസ്.എസ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍മാനദണ്ഡങ്ങൾ [[വേള്‍ഡ്വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കണ്‍സോര്‍ഷ്യംകൺസോർഷ്യം|വേള്‍ഡ്വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെകൺസോർഷ്യത്തിന്റെ]] മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ്മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. 1998 മാര്‍ച്ചില്‍മാർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആര്‍ആർ.എഫ്.സി 2318 <small>(RFC 2318)</small> പ്രകാരം [[ഇന്റര്‍നെറ്റ്ഇന്റർനെറ്റ് മീഡിയാ തരം]] അഥവാ മൈം തരമായ text/css സി.എസ്.എസ് പ്രമാണങ്ങളില്‍പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
 
== എഴുത്തു രീതി ==
വളരെ ലളിതമായ നിയമങ്ങളാണ് സി.എസ്.എസിനുള്ളത്. പ്രദര്‍ശനക്രമീകരണപ്രദർശനക്രമീകരണ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക്നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂളുകള്‍റൂളുകൾ <small> (style rules)</small> എന്നാണ് പറയുക. സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകളില്‍ഷീറ്റുകളിൽ സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണുണ്ടാവുക. ഒരു സി.എസ്.എസ് സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂളിന് രണ്ടു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്
* ഒരു സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ
* ഒന്നോ അധികലധികമോ ഡിക്ലറേഷനുകള്‍ഡിക്ലറേഷനുകൾ
 
[[പ്രമാണം:Cssrule.png|100%]]
 
പ്രദര്‍ശനക്രമംപ്രദർശനക്രമം ബാധകമാകേണ്ട എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ. ഡിക്ലറേഷനുകള്‍ഡിക്ലറേഷനുകൾ വഴിയാണ് സെലക്‌ടറിന്റെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ഗുണഗണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരു ഡിക്ലറേഷനില്‍ഡിക്ലറേഷനിൽ ഒരു ഗുണവും <small>(property)</small> അതിന്റെ മൂല്യവുമുണ്ടാകും <small>(value)</small>. ഒരു സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂളില്‍റൂളിൽ ഒന്നില്‍ഒന്നിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ഡിക്ലറേഷനുകള്‍ഡിക്ലറേഷനുകൾ കാണും, ഇവ <big>{}</big> ആവരണചിഹ്നത്തിനുള്ളിലായി തമ്മില്‍തമ്മിൽ അര്‍ദ്ധവിരാമംഅർദ്ധവിരാമം ഉപയോഗിച്ച് വേര്‍തിരിച്ചാണെഴുതുകവേർതിരിച്ചാണെഴുതുക. മുകളില്‍മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണചിത്രത്തില്‍ഉദാഹരണചിത്രത്തിൽ , എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ താളുകളില്‍താളുകളിൽ ഖണ്ഡികകളെ നിര്‍വചിക്കുവാന്‍നിർവചിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന < '''<big>p</big>''' > ടാഗിനു വേണ്ടിയുള്ള സി.എസ്.എസ് സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂളാണ് കാണുന്നത്. അക്ഷരങ്ങളുടെ ഫോണ്ട് ഏരിയല്‍ഏരിയൽ ആയിരിക്കണം, വലിപ്പം 25 പിക്സ്‌ല്‍പിക്സ്‌ൽ വേണം, നിറം പച്ച എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ്നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. താളിലുള്ള എല്ലാ ഖണ്ഡികള്‍ക്കുംഖണ്ഡികൾക്കും മേല്‍പ്പറഞ്ഞമേൽപ്പറഞ്ഞ സ്റ്റൈല്‍റൂള്‍സ്റ്റൈൽറൂൾ ബാധകമാണ്, അതായത് എല്ലാ < <big>p</big> > ടാഗുകള്‍ക്കകത്തുംടാഗുകൾക്കകത്തും ഇത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടും.
 
സെലക്‌ടറുകള്‍സെലക്‌ടറുകൾ പലവിധമുണ്ട്, മുകളിലത്തെ ചിത്രത്തില്‍ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ടാഗിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രദര്‍ശനക്രമംപ്രദർശനക്രമം ബാധകമാകേണ്ട എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പലമാര്‍ഗങ്ങളില്‍പലമാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, ഇതിനെ ടൈപ്പ് സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ എന്നാണ് പറയുക. ഇത് കൂടാതെ ഡിസെന്‍ഡന്റ്ഡിസെൻഡന്റ് സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ <small>(Descendant selectors)</small> ചൈല്‍ഡ്ചൈൽഡ് സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ<small> (Child selectors)</small>, ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ <small>(Attribute selectors)</small>, ക്ലാസ് സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ <small>(Class selectors)</small>, ഐഡി സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ <small>(ID selectors)</small> തുടങ്ങിയവയുണ്ട്. ഇതില്‍ഇതിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തില്‍ഉപയോഗത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് ഐഡി സെലക്‌ടറും, ക്ലാസ് സെലക്‌ടറും.
 
=== ഐഡി സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ ===
ഒരു പ്രത്യേക എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകത്തിന് മാത്രമായി പ്രദര്‍ശനക്രമംപ്രദർശനക്രമം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാനാണ് ഐഡി സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏത് എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അതിന്റെ ഐഡി <small>(id)</small> എന്ന ഗുണത്തില്‍ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഐഡി സെലക്‌ടറുകള്‍സെലക്‌ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂളുകള്‍റൂളുകൾ എഴുതുമ്പോള്‍എഴുതുമ്പോൾ ' '''#''' 'ചിഹ്നം, അതിനുശേഷം ഐഡിയുടെ പേര്, പിന്നെ <big>{}</big> ആവരണചിഹ്നത്തിനുള്ളിലായി ഡിക്ലറേഷനുകള്‍ഡിക്ലറേഷനുകൾ എന്ന നിയമം പാലിക്കണം.
<ref name="class_id_selectors">
{{cite web
| url = http://w3schools.com/css/css_id_class.asp
| title = സി.എസ്.എസ് ക്ലാസ്, ഐഡി സെലക്‌ടറുകള്‍സെലക്‌ടറുകൾ
| accessdate = 24-11-2009
| publisher = ഡബ്ല്യു3സ്‌കൂള്‍സ്ഡബ്ല്യു3സ്‌കൂൾസ്.കോമില്‍കോമിൽ നിന്നും
| language =<small>[[ഇംഗ്ലീഷ്]]</small>
}}
}
</source>'''
ഏത് എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകത്തിനാണോ id="blueHead" എന്ന ഗുണമുള്ളത് ആ എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകത്തിനുള്ളില്‍ഘടകത്തിനുള്ളിൽ മേല്‍പ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നമേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂള്‍റൂൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെടും. ഐഡി ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്തെന്നു വച്ചാല്‍വച്ചാൽ അത് അദ്വയമാണ്, ഒരു എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ പ്രമാണത്തില്‍പ്രമാണത്തിൽ ഒരു ഘടകത്തിന്റെ ഐഡി മറ്റൊന്നിനു കൊടുക്കാന്‍കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
 
=== ക്ലാസ് സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ ===
ഒന്നില്‍ഒന്നിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങളില്‍ഘടകങ്ങളിൽ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പ്രദര്‍ശനക്രമങ്ങള്‍പ്രദർശനക്രമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ക്ലാസ് സെലക്‌ടറുകള്‍സെലക്‌ടറുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങളിലാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ ഘടകങ്ങളുടെ ക്ലാസ് <small>(class)</small> എന്ന ഗുണത്തില്‍ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ക്ലാസ് സെലക്‌ടറുകള്‍സെലക്‌ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂളുകള്‍റൂളുകൾ എഴുതുമ്പോള്‍എഴുതുമ്പോൾ ' '''.''' ' ചിഹ്നം, അതിനുശേഷം ക്ലാസിന്റെ പേര്, പിന്നെ <big>{}</big> ആവരണചിഹ്നത്തിനുള്ളിലായി ഡിക്ലറേഷനുകള്‍ഡിക്ലറേഷനുകൾ എന്ന നിയമം പാലിക്കണം. ഒന്നില്‍ഒന്നിൽ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ഘടകങ്ങള്‍ക്ക്ഘടകങ്ങൾക്ക് ഒരേ ക്ലാസ് ഗുണം കൊടുക്കാം. ഒരേ ക്ലാസ് പേരുള്ള എല്ലാ എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങള്‍ക്കുംഘടകങ്ങൾക്കും ആ ക്ലാസ് സെലക്‌ടര്‍സെലക്‌ടർ ഉപയോഗിച്ചു എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂളുകള്‍റൂളുകൾ ബാധകമാവും.
<ref name="class_id_selectors">
{{cite web
| url = http://w3schools.com/css/css_id_class.asp
| title = സി.എസ്.എസ് ക്ലാസ്, ഐഡി സെലക്‌ടറുകള്‍സെലക്‌ടറുകൾ
| accessdate = 24-11-2009
| publisher = ഡബ്ല്യു3സ്‌കൂള്‍സ്ഡബ്ല്യു3സ്‌കൂൾസ്.കോമില്‍കോമിൽ നിന്നും
| language =<small>[[ഇംഗ്ലീഷ്]]</small>
}}
}
</source>'''
ഏതൊക്കെ എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങള്‍ക്കാണോഘടകങ്ങൾക്കാണോ class="normalText" എന്ന ഗുണമുള്ളത് ആ എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങളില്‍ഘടകങ്ങളിൽ മേല്‍പ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നമേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ റൂള്‍റൂൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെടും.
 
== എച്.ടി.എം.എൽ താളുകളിൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകൾ നൽകാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ==
വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകള്‍ഷീറ്റുകൾ എച്.ടി.എം.എൽ താളുകൾ സ്വീകരിക്കും. സി.എസ്.എസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എച്.ടി.എം.എൽ താളിനുള്ളിൽ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സി.എസ്.എസ് സ്റ്റൈൽ നിയമങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഫയൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാം, ഇത്തരം ഫയലുകള്‍ക്ക്ഫയലുകൾക്ക് " .CSS " എക്സ്‌റ്റെന്‍ഷനായിരിക്കുംഎക്സ്‌റ്റെൻഷനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ ഫയലിനെ ആവശ്യമുള്ള എച്.ടി.എം.എൽ താളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. ഒരേ എച്.ടി.എം.എൽ താളിൽ തന്നെ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റൈൽ റൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകൾ ഒരു പ്രമാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വതവേ ഉള്ള ഒരു മുന്‍ഗണനാക്രമത്തിന്റെമുൻഗണനാക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്, അതേ ക്രമത്തില്‍ക്രമത്തിൽ തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു,
 
# '''ഓതർ സ്റ്റൈലുകൾ''' <small>(author style)</small>
# '''യൂസർ ഏജന്റ് സ്റ്റൈലുകൾ''' <small>(user agent style) </small>
 
ഓതര്‍ഓതർ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ ഏതെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ഏതെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അതാവും പ്രസ്തുത താളില്‍താളിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുക, ഇല്ലെങ്കില്‍ഇല്ലെങ്കിൽ യൂസര്‍യൂസർ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതുമില്ലെങ്കില്‍അതുമില്ലെങ്കിൽ യൂസര്‍യൂസർ ഏജന്റ് സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ എന്ന ക്രമത്തില്‍ക്രമത്തിൽ സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ നിയമങ്ങള്‍നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെടും.
 
=== ഓതർ സ്റ്റൈലുകൾ ===
എച്.ടി.എം.എൽ താള്‍താൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുന്ന ആൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ നിയമങ്ങളാണ് ഓതർ സ്റ്റൈലുകൾ. ഇത് മൂന്ന് വിധത്തിൽ എഴുതിക്കൊടുക്കുവാന്‍എഴുതിക്കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ മൂന്നു വിധത്തിൽ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ നിയമങ്ങളും മുന്‍ഗണനാക്രമത്തിലാണ്മുൻഗണനാക്രമത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്, പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
# '''ഇന്‍ലൈന്‍ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈലുകൾ''' <small>(inline styles) </small> ,എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ ഘടകങ്ങളുടെ ടാഗുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ടാഗുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ നിയമങ്ങള്‍നിയമങ്ങൾ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണിത്
# '''ഇന്റേർണൽ സ്റ്റൈലുകൾ അഥവാ എംബഡഡ് സ്റ്റൈലുകൾ''' <small>(internal or embedded styles)</small>, എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ താളിന്റെ ഹെഡ് ടാഗിന്റെ <small>(<head> - - - </head>)</small> ഉള്ളില്‍ഉള്ളിൽ സ്റ്റൈല്‍സ്റ്റൈൽ നിയമങ്ങള്‍നിയമങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതി
# '''എക്സ്‌‌റ്റേർണൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകൾ''' <small>(external style sheets)</small>, അതായത് സി.എസ്.എസിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഫയൽ തന്നെ
ഇന്‍ലൈന്‍ഇൻലൈൻ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ടെങ്കില്‍ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഇല്ലെങ്കില്‍ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേര്‍ണല്‍ഇന്റേർണൽ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ, അതുമില്ലെങ്കില്‍അതുമില്ലെങ്കിൽ എക്സ്‌റ്റേര്‍ണല്‍എക്സ്‌റ്റേർണൽ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് താളുകളില്‍താളുകളിൽ ഓതര്‍ഓതർ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുക
 
=== യൂസർ സ്റ്റൈലുകൾ ===
ഉപയോക്താവിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമുള്ളനിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു സി.എസ്.എസ് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദർശന ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുക. യൂസര്‍യൂസർ ഏജന്റില്‍ഏജന്റിൽ (സാധാരണ ഗതിയില്‍ഗതിയിൽ ഇതൊരു വെബ് ബ്രൗസര്‍ബ്രൗസർ ആയിരിക്കും) ഇങ്ങനെ ഒരു സി.എസ്.എസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. സ്വതവേ യൂസര്‍യൂസർ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ ഓതര്‍ഓതർ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ ഇല്ലെങ്കില്‍ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയുള്ളു, പക്ഷെ ഈ നിയമത്തെ മറികടന്ന്, ഓതര്‍ഓതർ സ്റ്റൈലുകള്‍ക്ക്സ്റ്റൈലുകൾക്ക് പകരം യൂസര്‍യൂസർ സ്റ്റൈലുകള്‍സ്റ്റൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എച്.ടി.എം.എല്‍എൽ താളുകള്‍താളുകൾ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുവാനുള്ളപ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം പുതിയ ബ്രൗസറുകളില്‍ബ്രൗസറുകളിൽ ഉണ്ട്.
<ref name="override_userstyle">
{{cite web
 
 
== പുറമെ നിന്നുള്ള കണ്ണികള്‍കണ്ണികൾ ==
* [http://w3schools.com/css/default.asp സി.എസ്.എസ് പഠനം ഡബ്ല്യു3സ്കൂള്‍സ്ഡബ്ല്യു3സ്കൂൾസ്.കോമില്‍കോമിൽ നിന്നും]
 
== അവലംബം ==
{{Itstub}}
 
[[വർഗ്ഗം:സ്റ്റൈൽഷീറ്റ് ഭാഷകൾ]]
[[വര്‍ഗ്ഗം:സ്റ്റൈല്‍ഷീറ്റ് ഭാഷകള്‍]]
 
[[ar:صفحات الطرز المتراصة]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/654532" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്