"സംഘം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

498 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (നാനാർത്ഥം ശരിയാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{നാനാർത്ഥം|സംഘം}}
[[ബുദ്ധമതം|ബുദ്ധമതത്തിലും]] [[ജൈനമതം|ജൈനമതത്തിലും]] യഥാര്‍ത്ഥജ്ഞാനലബ്ധിക്കായിയഥാർത്ഥജ്ഞാനലബ്ധിക്കായി മനുഷ്യന്‍മനുഷ്യൻ വീടുവിട്ടിറങ്ങണം എന്നു നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്നവര്‍വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്നവർ പൊതുവേ കൂട്ടങ്ങളായാണ്‌ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത്തരം കൂട്ടങ്ങളെ സംഘങ്ങള്‍സംഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു<ref name=ncert6-7>{{cite book |last= |first= |authorlink= |coauthors= |title=Social Science - Class VI - Our Pasts-I |year=2007 |publisher=NCERT |location=New Delhi|isbn=8174504931|chapter=CHAPTER 7 - NEW QUESTIONS AND IDEAS|pages=70-71|url=http://www.ncert.nic.in/textbooks/testing/Index.htm}}</ref>‌.
== ബുദ്ധസംഘങ്ങൾ ==
== ബുദ്ധസംഘങ്ങള്‍ ==
{{main|ബുദ്ധമതം}}
ബുദ്ധസംഘങ്ങള്‍ക്കായിബുദ്ധസംഘങ്ങൾക്കായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്‍നിയമങ്ങൾ [[വിനയ പിതക]] എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ പുരുഷന്മാര്‍ക്കുംപുരുഷന്മാർക്കും സംഘത്തില്‍സംഘത്തിൽ ചേരാമായിരുന്നു എന്നാല്‍എന്നാൽ
*കുട്ടികള്‍കുട്ടികൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും
*അടിമകള്‍അടിമകൾ അവരുടെ യജമാനനില്‍യജമാനനിൽ നിന്നും
*രാജഭൃത്യന്മാര്‍രാജഭൃത്യന്മാർ രാജാവില്‍രാജാവിൽ നിന്നും
*കടക്കാര്‍കടക്കാർ അവര്‍ക്ക്അവർക്ക് കടം നല്‍കിയവരില്‍നൽകിയവരിൽ നിന്നും
*സ്ത്രീകള്‍സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭര്‍ത്താവില്‍ഭർത്താവിൽ നിന്നും
സംഘത്തില്‍സംഘത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മുന്‍പ്മുൻപ് അനുവാദം വാങ്ങിയിരിക്കണം.
 
സംഘങ്ങളില്‍സംഘങ്ങളിൽ അംഗമാകുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ലളിതജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു. മിക്കസമയവും ഇവര്‍ഇവർ ധ്യാനനിരതരായിരുന്നു. നിശ്ചിതസമയങ്ങളില്‍നിശ്ചിതസമയങ്ങളിൽ ഇവര്‍ഇവർ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പോയി ഭക്ഷണം യാചിച്ചു. ഇതിനാല്‍ഇതിനാൽ ഇവര്‍ഇവർ [[പ്രാകൃതഭാഷ|പ്രാകൃതഭാഷയില്‍പ്രാകൃതഭാഷയിൽ]] യാചകന്‍യാചകൻ എന്നര്‍ത്ഥമുള്ളഎന്നർത്ഥമുള്ള '''ഭിക്ഷു''' എന്നും '''ഭിക്ഷുണി''' എന്നും പേരുകളില്‍പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ഇവര്‍ഇവർ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധമാര്‍ഗ്ഗംബുദ്ധമാർഗ്ഗം ഉപദേശിക്കുകയും സംഘത്തിനുള്ളിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്‌ യോഗങ്ങള്‍യോഗങ്ങൾ ചേരുകയും ചെയ്തു<ref name=ncert6-7/>.
 
[[ബ്രാഹ്മണര്‍ബ്രാഹ്മണർ]], [[ക്ഷത്രീയര്‍ക്ഷത്രീയർ]], വ്യാപാരികള്‍വ്യാപാരികൾ, തൊഴിലാളികള്‍തൊഴിലാളികൾ, വെപ്പാട്ടികള്‍വെപ്പാട്ടികൾ, അടിമകള്‍അടിമകൾ എന്നിങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുമുള്ളവര്‍നാനാതുറകളിലുമുള്ളവർ സംഘങ്ങളില്‍സംഘങ്ങളിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഇവരില്‍ഇവരിൽ പലരും [[ശ്രീബുദ്ധന്‍ശ്രീബുദ്ധൻ|ബുദ്ധന്റെ]] ആശയങ്ങള്‍ആശയങ്ങൾ രചനകളാക്കി. ചിലര്‍ചിലർ സംഘത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനോഹരകാവ്യങ്ങളും എഴുതി<ref name=ncert6-7/>.
== വിഹാരങ്ങൾ ==
== വിഹാരങ്ങള്‍ ==
ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധജൈനഭിക്ഷുക്കള്‍ബുദ്ധജൈനഭിക്ഷുക്കൾ വര്‍ഷംവർഷം മുഴുവനും‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍വിവിധയിടങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യാത്രചെയ്യാന്‍യാത്രചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മഴക്കാലത്തു മാത്രമേ ഇവര്‍ഇവർ ഒരിടത്ത് തങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാലത്ത് തദ്ദേശീയരായ അനുഗാമികള്‍അനുഗാമികൾ പണിതു നല്‍കുന്നനൽകുന്ന താല്‍ക്കാലികകൂരകളിലോതാൽക്കാലികകൂരകളിലോ പ്രകൃതിദത്തമായ [[ഗുഹ|ഗുഹകളിലോ]] ആണ്‌ ഇവര്‍ഇവർ വസിച്ചിരുന്നത്. കാലക്രമേണ സന്യാസിമാര്‍ക്കുംസന്യാസിമാർക്കും അവരുടെ അനുചരന്മാര്‍ക്കുംഅനുചരന്മാർക്കും ഒരിടത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കേണ്ടതായി തോന്നുകയും അങ്ങനെ സന്യാസിമാര്‍ക്ക്സന്യാസിമാർക്ക് സ്ഥിരമായ വാസസ്ഥലങ്ങള്‍വാസസ്ഥലങ്ങൾ പണിയുകയും ചെയ്തു. ഇവ '''വിഹാരങ്ങള്‍വിഹാരങ്ങൾ''' എന്നറിയപ്പെട്ടു.
 
ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മരം കൊണ്ടായിരുന്നു വിഹാരങ്ങള്‍വിഹാരങ്ങൾ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. പില്‍ക്കാലത്ത്പിൽക്കാലത്ത് ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചില വിഹാരങ്ങള്‍വിഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് [[പശ്ചിമഭാരതം|പശ്ചിമഭാരതത്തില്‍പശ്ചിമഭാരതത്തിൽ]] മലകളില്‍മലകളിൽ ഗുഹകള്‍ഗുഹകൾ നിര്‍മ്മിച്ചുംനിർമ്മിച്ചും വിഹാരങ്ങള്‍വിഹാരങ്ങൾ പണിതിരുന്നു<ref name=ncert6-7/>.
 
== അവലംബം ==
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/653948" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്