"ട്രാൻസിസ്റ്റർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,044 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: te:ట్రాన్సిస్టర్)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{Prettyurl|Transistor}}
[[ചിത്രം:Transistorer (croped).jpg||thumb|180px|വ്യത്യസ്ത തരം ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ.]]
[[ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സര്‍ക്യൂട്ട്സർക്യൂട്ട്|ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സര്‍ക്യൂട്ടുകളടക്കമുള്ളസർക്യൂട്ടുകളടക്കമുള്ള]], [[ഇലക്ട്രോണിക്സ്|ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ‍]] മിക്കവാറും സര്‍ക്യൂട്ടുകളിലുംസർക്യൂട്ടുകളിലും സിഗ്നലുകളുടെ ഉച്ചത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാനുംവർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സ്വിച്ച് ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനുമായിപ്രവർത്തിക്കുവാനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു [[അര്‍ദ്ധചാലകംഅർദ്ധചാലകം|അര്‍ദ്ധചാലകഅർദ്ധചാലക]] ഉപാധിയാണ്‌ '''ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ'''. അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട്അർദ്ധചാലകങ്ങൾക്കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്‌നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്‌ ഇവ, പുറത്തേക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പിന്നുകള്‍കളെങ്കിലുംപിന്നുകൾകളെങ്കിലും ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഇതില്‍ഇതിൽ ഒരു ജോഡി പിന്നുകള്‍ക്കിടയില്‍പിന്നുകൾക്കിടയിൽ [[വോള്‍ട്ടതവോൾട്ടത]] (voltage) അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ [[വൈദ്യുതപ്രവാഹം]] (current) പ്രയോഗിക്കുമ്പോള്‍പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജോഡി പിന്നുകള്‍കിടയിലെപിന്നുകൾകിടയിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്‌ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാഹത്തിന്‌ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രവാഹത്തേക്കാള്‍പ്രവാഹത്തേക്കാൾ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ അളവ് കൈവരിക്കാമെന്നതിനാല്‍കൈവരിക്കാമെന്നതിനാൽ ഇതിനെ സിഗ്നലുകളുടെ ഉച്ചത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്‍വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗ്യമാക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്‌ ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ, [[റേഡിയോ]], [[ടെലഫോണ്‍ടെലഫോൺ]]‍, [[കം‌പ്യൂട്ടര്‍കം‌പ്യൂട്ടർ]] തുടങ്ങി അനേകം ഉപകരണങ്ങളില്‍ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇതുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഒറ്റയായ അവസ്ഥയില്‍അവസ്ഥയിൽ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുകയുംനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന ഉപാധിയായി നമുക്കു കമ്പോളത്തില്‍കമ്പോളത്തിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍എന്നാൽ ഇന്നു നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകളില്‍ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സര്‍ക്യൂട്ടുകളിലാണ്‌സർക്യൂട്ടുകളിലാണ്‌ കാണപ്പെടുന്നത്.
 
ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നു സാധാരണഗതിയില്‍സാധാരണഗതിയിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത് 'ബൈപോളാര്‍ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷന്‍ജംഗ്ഷൻ ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപാധിയാണ്‌. എന്നാല്‍എന്നാൽ 'ഫെറ്റ്', 'മോസ്ഫെറ്റ്', 'ഐ ജി ബി റ്റി' തുടങ്ങിയ ഉപാധികളും അവയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ബൃഹത് കുടുംബമാണ്‌ ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ.
 
== ചരിത്രം ==
[[ചിത്രം:Replica-of-first-transistor.jpg|thumb|180px|പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായപ്രവർത്തനക്ഷമമായ ആദ്യത്തെ ട്രാന്‍സിസ്റ്ററിന്റെട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ രൂപം.]]
ഫീല്‍ഡ്ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാന്‍സിസ്റ്ററിന്ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ പേറ്റന്റ്<ref>{{patent|US|1745175|[[Julius Edgar Lilienfeld]]: "Method and apparatus for controlling electric current" first filed in Canada on 22.10.1925, describing a device similar to a [[MESFET]]}}</ref> ആസ്ട്രിയന്‍ആസ്ട്രിയൻ-ഹംഗറിയന്‍ഹംഗറിയൻ ഭൗതികശാസ്ത്രഞ്ജനായിരുന്ന ജൂലിയസ് എഡ്ഗര്‍എഡ്ഗർ ലിലീന്‍ഫെല്‍ഡിന്റെലിലീൻഫെൽഡിന്റെ പേരില്‍പേരിൽ 1925 ഒക്ടോബര്‍ഒക്ടോബർ 22 ല്‍ കാനഡയില്‍കാനഡയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. 1934 ല്‍ ജര്‍മ്മന്‍ജർമ്മൻ ഭൗതികശാസ്ത്രഞ്ജനായ ഡോ.ഓസ്കാര്‍ഓസ്കാർ ഹെയ്‌ലിന് മറ്റൊരു ഫില്‍ഡ്ഫിൽഡ്-എഫക്ട് ട്രാന്‍സിസ്റ്ററിന്റെട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. 1947 നവംബര്‍നവംബർ 17 ന്‌ ജോണ്‍ജോൺ ബര്‍ഡീനുംബർഡീനും വാള്‍ട്ടര്‍വാൾട്ടർ ബ്രാട്ടെയ്നും ജെമേനിയത്തിന്റെ പരലില്‍പരലിൽ വൈദ്യുതിപ്രവഹിപ്പിച്ചപ്പോള്‍വൈദ്യുതിപ്രവഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിക്ഷേപ (input) ഊര്‍ജ്ജത്തേക്കാള്‍ഊർജ്ജത്തേക്കാൾ കൂടുതല്‍കൂടുതൽ ഉല്പന്ന (output) ഊര്‍ജ്ജംഊർജ്ജം പ്രവഹിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വില്യം ഷോക്ക്‌ലി ഈ മേഖലയില്‍മേഖലയിൽ മാസങ്ങളോളം ഗവേഷണത്തിലേര്‍പ്പെടുകയുംഗവേഷണത്തിലേർപ്പെടുകയും അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങളെഅർദ്ധചാലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍കൂടുതൽ അറിവുകള്‍അറിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു, അതിനാല്‍അതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ട്രാന്‍സിസ്റ്ററിന്റെട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പിതാവ് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
 
ടെക്സാസ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ്സ്ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന കമ്പനിയാണ്‌ 1954 ഇല്‍ഇൽ ആദ്യമായി ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിര്‍മ്മിച്ചത്നിർമ്മിച്ചത്. പരലുകളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തില്‍ശുദ്ധീകരണത്തിൽ വിദഗ്ദനായ ഗോര്‍ഡന്‍ഗോർഡൻ റ്റീല്‍റ്റീൽ എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നില്‍പിന്നിൽ.
 
== പ്രാധാന്യം ==
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന വളരെ വലിയ ഒരു കണ്ടുപുടുത്തമായി ട്രാന്‍സിറ്ററിന്റെട്രാൻസിറ്ററിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമായും കരുതപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ മിക്കവാറും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനം ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകളാണ്‌ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ്‌. യന്ത്രവല്‍കൃതയന്ത്രവൽകൃത മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ വലിയ അളവിലും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിലുമുള്ള ഇതിന്റെ ഉല്പാദനം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രധാന്യമുള്ളതാണ്‌.
 
വിവിധ കമ്പനികള്‍കമ്പനികൾ വര്‍ഷംവർഷം തോറും ബില്ല്യണ്‍ബില്ല്യൺ കണക്കിന്‌ ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ തനത് ഉപാധികളായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സിംഹഭാഗവും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സര്‍ക്യൂട്ടുകള്‍ക്കുള്ളിലുള്ളസർക്യൂട്ടുകൾക്കുള്ളിലുള്ള രൂപത്തില്‍രൂപത്തിൽ ഡയോഡുകള്‍ഡയോഡുകൾ, റെസിസ്റ്ററുകള്‍റെസിസ്റ്ററുകൾ, കപ്പാസിറ്ററുകള്‍കപ്പാസിറ്ററുകൾ എന്നിവയോടുകൂടിയ നിലയിലാണ്‌ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നത്നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡിജിറ്റല്‍ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലകളായ ലോജിക് ഗേറ്റുകള്‍ഗേറ്റുകൾ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്നിർമ്മിക്കുന്നത് ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഒരു പരിപഥത്തില്‍പരിപഥത്തിൽ കൂട്ടിയണക്കിക്കൊണ്ടാണ്‌. ഒരു ലോജിക്ക് ഗേറ്റില്‍ഗേറ്റിൽ ഇരുപത് ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേസമയം 2010 ലെ സങ്കേതികവിദ്യയനുസരിച്ച് ഉന്നതതല മൈക്രോപ്രൊസസ്സറില്‍മൈക്രോപ്രൊസസ്സറിൽ 2.3 ബില്ല്യണ്‍ബില്ല്യൺ ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ (MOSFET) ഉണ്ടായിരിക്കും. "2002 ല്‍ ലോകത്തിലെ ഒരോ വ്യക്തിക്കും 60 മില്ല്യണ്‍മില്ല്യൺ ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ എന്ന നിരക്കില്‍നിരക്കിൽ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു".
 
യന്ത്രങ്ങളിലും മറ്റും ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കല്‍ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളെ ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സര്‍ക്യൂട്ടുകള്‍സർക്യൂട്ടുകൾ പുറംതള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മെക്കാനിക്കല്‍മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളുപയോഗിച്ചുള്ള നിയന്ത്രിത സം‌വിധാങ്ങളേക്കാള്‍സം‌വിധാങ്ങളേക്കാൾ ലളിതവും എളുപ്പവുമാണ്‌ [[മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍മൈക്രോകൺട്രോളർ]] ഉപയോഗിക്കുകയും അതില്‍അതിൽ ഒരു കം‌പ്യൂട്ടര്‍കം‌പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതും.
 
== പ്രവര്‍ത്തനപ്രവർത്തന രീതി - ചുരുക്കത്തില്‍ചുരുക്കത്തിൽ ==
ഏതെങ്കിലും രണ്ടു പിന്നുകള്‍ക്കിടയില്‍പിന്നുകൾക്കിടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ദുര്‍ബ്ബലമായദുർബ്ബലമായ ഒരു സിഗ്നല്‍സിഗ്നൽ മറ്റു രണ്ടു പിന്നുകള്‍ക്കിടയിലെപിന്നുകൾക്കിടയിലെ താരതമ്യേന വലിയ സിഗ്നലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന പ്രതിഭാസമാണ്‌ ട്രാന്‍സിസ്റ്റടിന്റെട്രാൻസിസ്റ്റടിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വം. ട്രാന്‍സിസ്റ്ററിന്റെട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഈ പ്രത്യേകതയാണ്‌ ഗെയിന്‍ഗെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു 'ആമ്പ്ലിഫയര്‍ആമ്പ്ലിഫയർ' ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതേ രീതിയില്‍രീതിയിൽ ഇന്‍പുട്ട്ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഉച്ചതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹതീവ്രത നിയന്ത്രിക്കാന്‍നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാല്‍കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക നിയന്ത്രിത സ്വിച്ച് ആയും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 
 
[[വിഭാഗം:ഇലക്ട്രോണിക്സ്]]
 
[[Category:ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ഉപകരണങ്ങൾ]]
 
[[af:Transistor]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/653170" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്