"കണാദൻ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

342 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  10 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (തലക്കെട്ടു മാറ്റം: കണാദന്‍ >>> കണാദൻ: പുതിയ ചില്ലുകളാക്കുന്നു)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{prettyurl|Kanada}}
{{Hindu philosophy}}
ക്രി.മു. പത്താം ശതകത്തിനും ആറാം ശതകത്തിനുമിടയില്‍ശതകത്തിനുമിടയിൽ [[ഇന്ത്യ|ഭാരതത്തില്‍ഭാരതത്തിൽ]] ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് '''കണാദന്‍കണാദൻ'''. രൂപരഹിതമായ സൂക്ഷ്‌മകണങ്ങള്‍സൂക്ഷ്‌മകണങ്ങൾ ചെര്‍ന്നാണ്‌ചെർന്നാണ്‌ എല്ലാ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുംപദാർത്ഥങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന്‌ കണാദന്‍കണാദൻ വാദിച്ചു. [[കണം]] (പരമാണു) ആണ്‌ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്ന്‌ ആദ്യമായി വാദിച്ച ദാര്‍ശനികനാണ്‌ദാർശനികനാണ്‌ ഇദ്ദേഹം. [[രാസമാറ്റം]] സംബന്ധിച്ച ആദ്യ ആശയങ്ങള്‍ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചതും കണാദനാണെന്ന്‌ കരുതപ്പെടുന്നു. ഏത്‌ രാസമാറ്റത്തിനും അടിസ്ഥാനം താപമാണെന്ന്‌ അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ചൂടാക്കുമ്പോൾ പരമാണുവിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നതായും കണാദന്‍കണാദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. [[വൈശേഷകം|വൈശേഷികദര്‍ശനമെന്നവൈശേഷികദർശനമെന്ന]] തത്ത്വചിന്തയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌ കണാദനാണ്‌. പ്രാചീന ഭാരതീയ ദര്‍ശനങ്ങളിലെദർശനങ്ങളിലെ പ്രധാനമായ ഒന്നാണിത്‌.
 
== നിരുക്തം ==
കണം കഴിക്കുന്നവന്‍കഴിക്കുന്നവൻ ആരോ അവന്‍അവൻ എന്നാണ്‌ കണാദനര്‍ത്ഥംകണാദനർത്ഥം. ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നതാണെന്നും ഭാഷ്യമുണ്ട്‌. വിളവെടുപ്പിന്‌ ശേഷം വയലില്‍നിന്നോവയലിൽനിന്നോ വഴിയില്‍വഴിയിൽ നിന്നോ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ധാന്യമണികള്‍ധാന്യമണികൾ ഭക്ഷിച്ചു ജിവിച്ച സന്യാസിയായിരുന്നു കണാദനെന്നൊരു കഥയുണ്ട്‌. [[പരമശിവന്‍പരമശിവൻ|ശിവന്‍ശിവൻ]] മൂങ്ങയുടെ രൂപത്തില്‍രൂപത്തിൽ കണാദനു മുന്നിലെത്തി വൈശേഷിക സൂത്രങ്ങള്‍സൂത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നാണ്‌ ഐതിഹ്യം. ഇത്തരത്തില്‍ഇത്തരത്തിൽ കണാദനെപ്പറ്റി ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങള്‍ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
 
== ചരിത്രം ==
കണാദന്‍കണാദൻ ആരായിരുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും പണ്ഡിതര്‍ക്കിടയില്‍പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്‌ത അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. [[ബുദ്ധന്‍ബുദ്ധൻ|ബുദ്ധനു]] ശേഷമാണ്‌ കണാദന്റെ കാലഘട്ടമെന്ന്‌ ആധുനിക പണ്ഡിതര്‍പണ്ഡിതർ വാദിക്കുന്നു. [[വായുപുരാണം]], [[പദ്‌മപുരാണം]], [[ന്യായകോശം]], [[മഹാഭാരതം]] എന്നിവയില്‍എന്നിവയിൽ കണാദനെക്കുറിച്ച്‌ പരാമര്‍ശമുണ്ട്‌പരാമർശമുണ്ട്‌. വൈശേഷിക സൂത്രങ്ങളും അവയ്‌ക്ക്‌ [[ശങ്കരമിശ്രന്‍ശങ്കരമിശ്രൻ]] രചിച്ച ഭാഷ്യവും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ [[നന്ദലാല്‍നന്ദലാൽ സിന്‍ഹസിൻഹ]]യുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍അഭിപ്രായത്തിൽ, ബി.സി. 10-6 ശതകങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ്‌ശതകങ്ങൾക്കിടയിലാണ്‌ കണാദന്റെ കാലം. [[മിഥില]]യാണ്‌ കണാദന്റെ സ്ഥലമെന്ന്‌ ന്യായകോശം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 
== വൈശേഷികം ==
{{Main|വൈശേഷികം}}
രൂപരഹിതമായ സൂക്ഷ്‌മകണങ്ങള്‍സൂക്ഷ്‌മകണങ്ങൾ ചേര്‍ന്നാണ്‌ചേർന്നാണ്‌ പ്രത്യേക ആകൃതിയുള്ള എല്ലാ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുംപദാർത്ഥങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും അവ അനശ്വരമാണെന്നും വൈശേഷികദര്‍ശനംവൈശേഷികദർശനം പറയുന്നു. ഓരോ വസ്‌തുവിന്റെയും സവിശേഷഗുണങ്ങളും സാമാന്യഗുണങ്ങളും, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും അറിയേണ്ടത്‌ പ്രകൃതിയെ അറിയാന്‍അറിയാൻ ആവശ്യമാണെന്ന്‌ കണാദന്റെ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു.
 
വൈശേഷിക വ്യാഖ്യാതാക്കളില്‍വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ [[പ്രശസ്തപാദര്‍പ്രശസ്തപാദർ|പ്രശസ്‌തപാദരുടെ]] `[[പദാര്‍ത്ഥധര്‍മസംഗ്രഹംപദാർത്ഥധർമസംഗ്രഹം]]' (എ.ഡി.അഞ്ചാം ശതകം) പദാര്‍ത്ഥങ്ങളെപദാർത്ഥങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വേര്‍തിരിക്കുന്നുവേർതിരിക്കുന്നു: [[ദ്രവ്യം]], [[ഗുണം]], [[കര്‍മംകർമം]], [[സാമാന്യം]], [[വിശേഷം]], [[സമവായം]]. ദ്രവ്യങ്ങളെ [[ഭൂമി]], [[ജലം]], [[വെളിച്ചം]], [[വായു]], [[ആകാശം]], [[കാലം]], [[ഇടം]], [[ആത്മാവ്‌]], [[മനസ്സ്‌]] എന്നിങ്ങനെ വര്‍ഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രവ്യമാണ്‌ ഗുണത്തെയും കര്‍മ്മത്തെയുംകർമ്മത്തെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്‌ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്‌. [[രൂപം]], [[രസം]], [[ഗന്ധം]], [[സ്‌പര്‍ശംസ്‌പർശം]], [[സംഖ്യ]], [[പരിമാണം]], വേര്‍തിരിവ്‌വേർതിരിവ്‌ ([[പൃഥക്ത്വം]]), [[സംയോഗം]], [[വിഭാഗം]], [[പരത്വം]], [[അപരത്വം]], [[ബുദ്ധി]], [[സുഖം]], [[ദുഃഖം]], [[ഇച്ഛ]], [[ദ്വേഷം]], [[പ്രയത്‌നം]] എന്നിങ്ങനെ 17 ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ കണാദന്‍കണാദൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.
 
== അവലംബം ==
<references/>
 
== കുറിപ്പുകൾ ==
== കുറിപ്പുകള്‍ ==
<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> </div>
 
{{Indian_Philosophy}}
 
[[വിഭാഗം:പൗരാണിക ഭാരതീയചിന്തകര്‍ഭാരതീയചിന്തകർ]]
 
[[bpy:কান্দ]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/652744" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്