"യാഗം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

768 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...
(ചെ.) (യന്ത്രം പുതുക്കുന്നു: ta:வேள்வி)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ, നൾ എഡിറ്റ് ...)
{{unreferenced}}
[[വേദ കാലം|വൈദിക കാലത്തെ]] അതായത് ഇന്‍ഡോഇൻഡോ-[[ആര്യന്‍ആര്യൻ|ആര്യന്മാരുടെ]] ഒരു ആരാധനാ രീതിയാണ്‌ '''യാഗം''' അഥവാ യജ്ഞം. [[വേദം|വേദങ്ങളുടെ]] കര്‍മ്മഭാഗമാണ്കർമ്മഭാഗമാണ് യാഗങ്ങള്‍യാഗങ്ങൾ എന്നു പറയാറുണ്ട്. വേദങ്ങളുടെ കര്‍മ്മകാണ്ഡമാണ്‌കർമ്മകാണ്ഡമാണ്‌ [[ബ്രാഹ്മണങ്ങള്‍ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ]]; ഈ ബ്രാഹ്മണങ്ങള്‍ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് യാഗങ്ങള്‍യാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്താം എന്നും അതിലെ വിധികളും മന്ത്രങ്ങളുമൊക്കെയാണ്‌. വേദങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാംപ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നാണ്‌ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. <ref> {{cite book |last=ഉണ്ണിത്തിരി |first=ഡോ: എന്‍എൻ.വി.പി. |authorlink= ഡോ: എന്‍എൻ.വി.പി. ഉണ്ണിത്തിരി|coauthors= |title=പ്രാചീന ഭാരതീയ ദര്‍ശനംദർശനം |year= 1993|publisher= ചിന്ത പബ്ലീഷേഴ്സ്|location= തിരുവനന്തപുരം |isbn= }} </ref> ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാ രീതിയായി യാഗങ്ങള്‍യാഗങ്ങൾ അഥവാ യജ്ഞങ്ങള്‍യജ്ഞങ്ങൾ പരിണമിച്ചു. ഇന്ന് വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിലും മറ്റും കാണുന്ന ഹോമവും അഗ്നിയില്‍അഗ്നിയിൽ അര്‍പ്പിക്കുന്നഅർപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പൂജകളും യജ്ഞങ്ങള്‍യജ്ഞങ്ങൾ തന്നെ. അഞ്ചുതരം യജ്ഞങ്ങളാണ്‌ ഗൃഹനാഥന്‍മാര്‍ഗൃഹനാഥൻമാർ അനുദിനം ആചരിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം. ചില പ്രത്യേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആഘോഷസന്ദര്‍ഭങ്ങളിലുംആഘോഷസന്ദർഭങ്ങളിലും മറ്റും ആചരിക്കുന്ന ബലിയാണ്‌ യാഗം. യാഗം നാലുവിധമുണ്ട്. ഇഷ്ടി, പശുബന്ധം, സോമം, ഹോമം. (നിര്‍വചനംനിർവചനം മാറ്റി എഴുതണം)
 
[[സോമയാഗം]], [[സൗത്രാമണിയാഗം]], [[പൗണ്ഡരീകം]], [[അശ്വമേധയാഗം]], [[അതിരാത്രം]], [[വാജപേയം]], [[അഗ്നിഹോത്രം]] എന്നിങ്ങനെ നിരവധി യാഗങ്ങള്‍യാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. വിവിധവേദങ്ങള്‍വിവിധവേദങ്ങൾ വിവിധ യാഗങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കുന്നപരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ഭാഗങ്ങൾ ആണ്‌ ബ്രാഹ്മണങ്ങള്‍ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ. പുരാതനകാലത്ത് യാഗങ്ങള്‍യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരാണ്‌. സമ്പദ് വര്‍ദ്ധനവിനുംവർദ്ധനവിനും രാജ്യാഭിവൃദ്ധിക്കും മറ്റുമായാണ്‌ ഇവ നടത്തിയിരുന്നത്. <ref> {{cite book |last= ശങ്കരന്‍ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് |first=കാണിപ്പയ്യൂര്‍കാണിപ്പയ്യൂർ |authorlink=കാണിപ്പയ്യൂര്‍കാണിപ്പയ്യൂർ ശങ്കരന്‍ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് |coauthors= |editor= |others= |title= എന്റെ സ്മരണകള്‍സ്മരണകൾ (രണ്‍ടാംരൺടാം ഭാഗം) |origdate= |origyear=1957 |origmonth= |url= |format= |accessdate= മേയ്|accessyear= |accessmonth= |edition= |series= |date= |year= |month= |publisher=പഞ്ചാംഗം പ്രസ്സ് |location= കുന്നംകുളം|language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |chapter= |chapterurl= |quote= }} </ref> എന്നാല്‍എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്ത് രോഗശാന്തി, വരള്‍ച്ചവരൾച്ച, എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി മന്ത്രിമാര്‍ക്ക്മന്ത്രിമാർക്ക് ബുദ്ധിയുദിക്കാന്‍ബുദ്ധിയുദിക്കാൻ വരെ യാഗങ്ങള്‍യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. യാഗങ്ങളെപ്പറ്റി നിരവധി പഠനങ്ങള്‍പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. [[കിര്‍ലിയന്‍കിർലിയൻ ഫോട്ടൊഗ്രാഫി]] ഉപയോഗിച്ച് യാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയും അതിലെ പുരോഹിതന്മാരെയും പഠിക്കാന്‍പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
== പേരിനു പിന്നില്‍പിന്നിൽ ==
യജിക്കുക എന്ന സംസ്കൃക പദത്തില്‍പദത്തിൽ നിന്നാണ്‌ യാഗം ഉണ്ടായത് അര്‍ത്ഥംഅർത്ഥം ബലി കഴിക്കുക. ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ്‌.
 
== ചരിത്രം ==
കേരളത്തില്‍കേരളത്തിൽ [[1976]] [[1984]], [[2003]], [[2006]] എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളില്‍വർഷങ്ങളിൽ സോമയാഗം നടന്നിട്ടുണ്ട്‌.
 
== തരം തിരിവ് ==
യജ്ഞങ്ങള്‍യജ്ഞങ്ങൾ വൈദികം താന്ത്രികം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട്‌ തരം ഉണ്ട്‌. വൈദിക യജ്ഞത്തില്‍യജ്ഞത്തിൽ സോമയാഗമാണ്‌ മുഖ്യം. കേരളത്തില്‍കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ശ്രൗതകര്‍മ്മങ്ങള്‍ശ്രൗതകർമ്മങ്ങൾ ആണ്‌ പ്രധാനമായും നടന്നു വരുന്നത്‌ അഗ്ന്യാധാനം (ആധാനം) സോമയാഗം (അഗ്നിഷ്ടോമം) അതിരാത്രം (അഗ്നിഹോത്രം) എന്നിവയാണ്‌. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട്‌ നടത്താവുന്ന യാഗം മുതല്‍മുതൽ ആയിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍വർഷങ്ങൾ വരെ നടത്തേണ്ടുന്ന യാഗങ്ങള്‍യാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്‌. ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ദിക്കുമുന്നായി ധാരാളം യാഗങ്ങള്‍യാഗങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എങ്കിലും അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട്‌ ദശാബ്ദക്കാലത്താണ്‌ ഒരു യാഗം നടന്നുവരുന്നത്‌. ഭാരിച്ച ചിലവ്‌, അദ്ധ്വാനം, പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗര്‍ലഭ്യംദൗർലഭ്യം, വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ്‌ എന്നിവയാണ്‌ കാരണങ്ങള്‍കാരണങ്ങൾ. {{തെളിവ്}}
 
ഏകാഹം, അഹീനം, സത്രം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം യാഗകര്‍മ്മങ്ങള്‍യാഗകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട്‌.
 
=== ഏകാഹം ===
 
=== അഹീനം ===
രണ്ട്‌ ദിവസം മുതല്‍മുതൽ പന്ത്രണ്ട്‌ നാള്‍നാൾ വരെ വേണ്ടി വരുന്നവയാണ്‌ അഹീനം. സോമയാഗം അഹീനഗണത്തില്‍അഹീനഗണത്തിൽ പെടുന്നു.
 
=== സത്രം ===
പന്ത്രണ്ട്‌ നാള്‍നാൾ മുതല്‍മുതൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നീണ്ട്‌ നില്‍കാവുന്നവയാണ്‌നിൽകാവുന്നവയാണ്‌ സത്രങ്ങള്‍സത്രങ്ങൾ. അശ്വമേധയാഗം സത്രത്തില്‍സത്രത്തിൽ പെടുന്നു
വേദങ്ങളില്‍വേദങ്ങളിൽ യജുര്‍വേദംയജുർവേദം ആണ്‌ യാഗങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച്‌ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. മന്ത്രങ്ങള്‍മന്ത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഋഗ്‌വേദത്തിലാണ്‌ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌. യാഗത്തില്‍യാഗത്തിൽ ഋക്‍യജുസ്സാമവേദങ്ങള്‍ഋൿയജുസ്സാമവേദങ്ങൾ ഒന്നായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
== യോഗ്യതകൾ ==
== യോഗ്യതകള്‍ ==
=== സമയം ===
ഏറ്റവും യോഗ്യമായ സമയം വസന്തകാലത്തെ ശുക്ല (വെളുത്ത) പക്ഷമാണ്‌ ഈ പക്ഷത്തില്‍പക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ യാഗം നടത്താവൂ. (മാര്‍ച്ച്‌മാർച്ച്‌ പകുതി മുതല്‍മുതൽ മേക്‌ പകുതിവരെയാണ്‌ വസന്തകാലം)
=== കുടുംബങ്ങൾ ===
=== കുടുംബങ്ങള്‍ ===
കേരളത്തില്‍കേരളത്തിൽ [[ശുകപുരം]], [[പെരുവനം]], [[ഇരിങ്ങാലക്കുട]] എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വിധിക്കപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിലെ നമ്പൂതിരിമാര്‍ക്കാണ്‌നമ്പൂതിരിമാർക്കാണ്‌ യാഗ കര്‍മ്മങ്ങള്‍കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത. ഗ്രന്ഥവിധിപ്രകാരം ചടങ്ങുകള്‍ചടങ്ങുകൾ നടത്തിക്കൊടുക്കാനും സംശയനിവൃത്തിവരുത്താനും പിഴപറ്റിയാല്‍പിഴപറ്റിയാൽ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങള്‍പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ വിധിക്കുന്നതിനും യോഗ്യതയുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍കുടുംബങ്ങൾ ഒരോ ഗ്രാമത്തിലുമുണ്ട്‌. ഇവരെ വൈദികന്മാര്‍വൈദികന്മാർ എന്നാണ്‌ പറയുന്നത്‌. തൈക്കാട്‌, ചെറുമുക്ക്‌, പന്തല്‍പന്തൽ, കൈമുക്ക്‌, കപ്ലിങ്ങാട്‌ തൂടങ്ങിയ കുടുംബക്കാര്‍കുടുംബക്കാർ വൈദികന്മാരാണ്‌.
 
ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്കേ യാഗം ചെയ്യാനാവൂ. അയാള്‍അയാൾ സ്വഭാര്യയോടു കൂടിയാണ്‌ യാഗം ചെയ്യുക. യാഗാധികാരമുള്ള കുടുംബത്തില്‍കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമായിരിക്കണം യജമാനന്‍യജമാനൻ.
 
സോമയയാഗം ചെയ്യും മുന്‍പ്‌മുൻപ്‌ ആധാനം ചെയ്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആധാനം ചെയ്തവരെ അടിതിരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിരാത്രം ചെയ്യണമെങ്കില്‍ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു മുന്‍പ്‌മുൻപ്‌ സോമയാഗം ചെയ്തിരിക്കണം ഇകൂട്ടരെ സോമയാജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിരാത്രം ചെയ്തവരെ അഗ്നിഹോത്രി(ഉത്തരദേശത്ത്‌) എന്നോ അക്കിത്തിരി എന്നോ (കേര്‍ളത്തില്‍കേർളത്തിൽ) വിളിക്കുന്നു.
 
=== ഋത്വിക്കുകൾ ===
=== ഋത്വിക്കുകള്‍ ===
==== അധ്വര്യു ====
അഗ്ന്യാധനം കഴിഞ്ഞാല്‍കഴിഞ്ഞാൽ യജമാനന്‍യജമാനൻ അടിതിരിപ്പാടാവുന്നു. അതോടെ അദ്ദേഹം യാഗാധികാരമുള്ളവനാവുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കനുള്ള സഹ വൈദികരാണ്‌ ഋത്വിക്കുകള്‍ഋത്വിക്കുകൾ. ശാലാമാത്രയില്‍ശാലാമാത്രയിൽ യജുര്‍വേദംയജുർവേദം ചൊല്ലേണ്ട അധ്വര്യുവാണ്‌ പ്രധാനി. ഈ ഗണത്തില്‍ഗണത്തിൽ വേറെയും പലര്‍പലർ ഉണ്ട്‌.
==== ഹോതാവ്‌ ====
ഹോതൃഗണം എന്ന ഗണത്തില്‍ഗണത്തിൽ ഋഗ്‌വേദ മന്ത്രങ്ങള്‍മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന വൈദികനും മറ്റു മൂന്ന് പേരും ഉള്‍പ്പെടുന്നുഉൾപ്പെടുന്നു.
==== ഉദ്ഗാതാവ്‌ ====
സാമവേദ മന്ത്രങ്ങള്‍മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കഴിക്കുന്ന വൈദികനും മറ്റു മൂന്നു പേരും.
==== സദസ്യര്‍സദസ്യർ ====
എല്ലാ ക്രിയാ കര്‍മ്മങ്ങളുംകർമ്മങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ്‌ സദസ്യന്‍സദസ്യൻ അല്ലെങ്കില്‍അല്ലെങ്കിൽ സദസ്യര്‍സദസ്യർ.
മേല്‍മേൽ പറഞ്ഞ സഹായികളെല്ലാം യജമാനനും പത്നിക്കും വേണ്ടിയും യജമാനന്‍യജമാനൻ ദേവന്മാര്‍ക്ക്‌ദേവന്മാർക്ക്‌ വേണ്ടിയുമാണ്‌ കര്‍മ്മങ്ങള്‍കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്‌.
 
== അവലംബം ==
<references/>
== കുറിപ്പുകൾ ==
== കുറിപ്പുകള്‍ ==
<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> </div>
 
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഹൈന്ദവം]]
 
[[bg:Яджна]]
37,054

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/652649" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്