"വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം ചേര്‍ക്കുന്നു: mk:Википедија:Без оригинално истражување)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
{{Prettyurl|WP:No original research}}
{{ഔദ്യോഗികനയം}}
{{രത്നചുരുക്കം|വിക്കിപീഡിയ താങ്കള്‍താങ്കൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍സ്രോതസ്സുകളിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.}}
{{നയങ്ങളുടെ പട്ടിക}}
വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായ ഏതെങ്കിലും സ്രോതസ്സുകളില്‍സ്രോതസ്സുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങള്‍വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വിക്കിപീഡിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പുതിയ വസ്തുതകളോ, സത്യങ്ങളോ, ആശയങ്ങളോ, സിദ്ധാന്തങ്ങളോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വിക്കിപീഡിയ വേദിയല്ല.
 
വസ്തുതകളുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ള സ്രോതസ്സുകളിലെ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ സ്രോതസ്സുകളെ ആധാരമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് വിക്കിപീഡിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
 
'''വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകള്‍കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത്''' എന്നത് വിക്കിപീഡിയയുടെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന നയങ്ങളിലൊന്നാണ്. [[വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത]], [[വിക്കിപീഡിയ:സന്തുലിതമായ കാഴ്ചപ്പാട്]] എന്നിവയാണ് മറ്റ് രണ്ട് നയങ്ങള്‍നയങ്ങൾ ഈ മൂന്നുകാര്യങ്ങളും ചേര്‍ന്ന്ചേർന്ന് വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങളുടെ മേന്മയും സ്വഭാവവും നിശ്ചയിക്കുന്നു.
==എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം==
കണ്ടെത്തലുകള്‍കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന നയം തന്നെ സ്വന്തം ആശയങ്ങള്‍ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളതാണ്. ലേഖകരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായം, വ്യക്തിവിചാരങ്ങള്‍വ്യക്തിവിചാരങ്ങൾ എന്നിവയെ ലേഖനത്തില്‍ലേഖനത്തിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതില്‍ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ലേഖകരെ വിലക്കുന്നു.
 
ലേഖനത്തില്‍ലേഖനത്തിൽ സ്രോതസ്സുകളെ അവലംബിക്കാതെ നടത്തുന്ന ഒരു പുതുക്കല്‍പുതുക്കൽ ഒരു പുതിയ കണ്ടെത്തലാകുന്നത് -
*അത് ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തേയോ നിര്‍ധാരണനിർധാരണ രീതിയേയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ;
*അത് പുത്തന്‍പുത്തൻ ആശയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ;
*അത് പുതിയ പദങ്ങളെ നിര്‍വ്വചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍‍നിർവ്വചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ‍;
*അത് പഴയകാര്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ;
*അത് പഴയകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍;
*അത് പുതിയൊരു വാദമുഖത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കില്‍കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റേതെങ്കിലും വാദമുഖത്തെ എതിര്‍ക്കാനായാലുംഎതിർക്കാനായാലും പിന്താങ്ങാനായാലും;
*അത് പുതിയൊരു വിശകലനരീതിയോ, പരീക്ഷണരീതിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
*അത് ഒരു നവചിന്താധാരയെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ;
 
==സ്രോതസ്സുകൾ==
==സ്രോതസ്സുകള്‍==
===വിശ്വാസ്യയോഗ്യങ്ങളായ സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ===
{{Main|വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത}}
ഏതൊരു കാര്യവും ആരെങ്കിലും എതിര്‍ത്തതോഎതിർത്തതോ എതിര്‍ക്കാന്‍എതിർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആണ്. എതിര്‍ക്കപ്പെടുന്നഎതിർക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതക്ക് ഗ്രന്ഥസൂചി നിര്‍ബന്ധമായുംനിർബന്ധമായും ചേര്‍ക്കുകചേർക്കുക. വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളായ ഏറ്റവും നല്ല സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ സര്‍വ്വകലാശാലാസർവ്വകലാശാലാ രേഖകള്‍രേഖകൾ, പത്രമാധ്യമങ്ങള്‍പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മുതലായവയാണ്. സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചേര്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
 
വിശ്വാസയോഗ്യത എന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു നിര്‍വ്വചനംനിർവ്വചനം നല്‍കാന്‍നൽകാൻ വിക്കിപീഡിയക്ക് കഴിയില്ല. ഉത്തമമായ കാര്യം വിക്കിപീഡിയര്‍വിക്കിപീഡിയർ അത് [[വിക്കിപീഡിയ:സമവായം|സമവായത്തിലൂടെ]] കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്.
===പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ, ഇതര സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ===
പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ എന്നാല്‍എന്നാൽ ഒരാള്‍ഒരാൾ അയാളുടെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ സ്വയം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയാണ്. കേരളസര്‍ക്കാരിന്റെകേരളസർക്കാരിന്റെ നയങ്ങള്‍നയങ്ങൾ പൊതുജനസമ്പര്‍ക്കവകുപ്പ്പൊതുജനസമ്പർക്കവകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോള്‍പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സാണ്. അവ മാത്രമായി വിക്കിപീഡിയയില്‍വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വിക്കിപീഡിയയുടെ ഉദ്ദേശത്തിനു ചേരുന്നില്ല. ഒരാള്‍ഒരാൾ അയാള്‍അയാൾ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥം അഥവാ ഗവേഷണപ്രബന്ധം എന്നിവയില്‍എന്നിവയിൽ നിന്ന് രേഖകള്‍രേഖകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതും ഇതേ പ്രശ്നത്തിനാല്‍പ്രശ്നത്തിനാൽ പാടില്ലാത്തതാണ്‌.
 
===ദ്വീതീയ സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ===
പൊതുജനങ്ങള്‍പൊതുജനങ്ങൾ, പത്രപ്രവര്‍ത്തകള്‍പത്രപ്രവർത്തകൾ, മറ്റു വിചിന്തകര്‍വിചിന്തകർ മുതലായവര്‍മുതലായവർ പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സുകളെ പഠിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോള്‍പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സാകുന്നു. മാതൃഭൂമി പത്രം കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെസർക്കാരിന്റെ നയങ്ങള്‍നയങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോള്‍പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സാകുന്നു. ഒരേ കാര്യം തന്നെ വിവിധ ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സുകളില്‍സ്രോതസ്സുകളിൽ വിവിധതരത്തില്‍വിവിധതരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കാം.
===ഇതര സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ===
പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സുകളിലും, വിവിധ ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ സമ്മിശ്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നവയെ ഇതര സ്രോതസ്സുകള്‍സ്രോതസ്സുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയ വെറുമൊരു ഇതരസ്രോതസ്സാകാന്‍ഇതരസ്രോതസ്സാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
==പുതിയൊരു കാര്യം ഉരുത്തിരിയുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍സന്ദർഭങ്ങൾ==
ഒരു കാര്യം ഒരു വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്രോതസ്സില്‍സ്രോതസ്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ, മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു സ്രോതസ്സിലുമുണ്ട് ഇതു രണ്ടും ചേര്‍ത്ത്ചേർത്ത് പുതിയൊരു കാര്യം സൃഷ്ടിക്കരുത്. വെള്ളിയും തിരയും ചേരുമ്പോള്‍ചേരുമ്പോൾ വെള്ളിത്തിര ആകുന്നു എന്നു പറയുന്നതുപോലാകും അത്.
==സ്വയം പരിശോധന==
ഈ നയം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തില്‍കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധരായവരെ അവരുടെ അറിവു പങ്കുവെക്കുന്നതില്‍പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കുന്നില്ല. അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍കണ്ടെത്തലുകൾ വിശ്വാസ്യയോഗ്യമായ മറ്റെവിടേയെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കണമെന്നുമാത്രം.
==സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ==
ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ ഈ നയത്തിന്റെ പരിധിയില്‍പരിധിയിൽ നിന്നും സൌകര്യപൂര്‍വ്വംസൌകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലേഖനങ്ങളെ വിജ്ഞാന സമ്പുഷ്ടമാക്കും എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ലേഖകര്‍ലേഖകർ ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുകയോ വരക്കുകയോ ചെയ്ത് സ്വതന്ത്ര അനുമതിയോടുകൂടി വിക്കിപീഡിയക്ക് നല്‍കുന്നത്നൽകുന്നത് വിക്കിപീഡിയ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതേയുള്ളു. ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക്ചിത്രങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു ആശയത്തെ വലിയതോതില്‍വലിയതോതിൽ വിശദീകരിക്കുക എന്നത് സാമാന്യേന അസാധ്യമാണ്. കൂടാതെ പൊതു ഉപയോഗത്തിനായുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ചിത്രങ്ങൾ വളരെ കുറവുമാണ് അതിനാല്‍അതിനാൽ ലേഖകര്‍ലേഖകർ ചിത്രങ്ങളും കൂടി സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നത് ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്.
 
== ഇതും കാണുക ==
{{വിക്കിപീഡിയയുടെ തത്ത്വങ്ങള്‍തത്ത്വങ്ങൾ}}
{{വിക്കിപീഡിയ നയങ്ങളും മാര്‍ഗ്ഗരേഖകളുംമാർഗ്ഗരേഖകളും}}
 
[[af:Wikipedia:Geen oorspronklike navorsing]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/652483" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്