"ഫലകം:Infobox India university ranking" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

411 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
Add OUTLOOK_U_2020 correctly
(Reverted 3 edits by Neurofreak (talk): This ranking is still used by some articles!)
(Add OUTLOOK_U_2020 correctly)
<!----General---->
 
| header17 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_O_2019|}}}{{{NIRF_O_2020|}}}{{{NIRF_U_2019|}}}{{{NIRF_U_2020|}}}{{{NIRF_C_2019|}}}{{{NIRF_C_2020|}}}{{{QS_INDIA_2020|}}}{{{WEEK_U_2019|}}}{{{OUTLOOK_U_2019|}}}{{{OUTLOOK_U_2020|}}}|General – India}}
 
| label18 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Overall) (2019)<ref name="Rankings_NIRF_O_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Overall) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/OverallRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| label26 = ''[[Outlook India]]'' (Universities) (2019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_U_2019">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/outlook-icare-india-university-rankings-2019-top-100-universities/301946|title=Outlook India University Rankings 2019|date=2019-07-18|website=The Outlook|language=en|access-date=2020-06-10}}</ref>
| data26 = {{{OUTLOOK_U_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label26 = ''[[Outlook India]]'' (Universities) (2020)<ref name="Rankings_OUTLOOK_U_2020">{{Cite web|url=https://magazine.outlookindia.com/story/education-news-top-75-universities-in-india-in-2020/303692|title=Top 75 Universities In India In 2020|date8 October 2020|website=The Outlook|language=en|access-date=2020-10-08}}</ref>
| data26 = {{{OUTLOOK_U_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Engineering---------->
 
| header27header28 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_E_2019|}}}{{{NIRF_E_2020|}}}{{{OUTLOOK_E_2019|}}}{{{WEEK_E_2019|}}}{{{IT_E_2020|}}}|Engineering – India}}
 
| label28label29 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_E_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/EngineeringRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data28data29 = {{{NIRF_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label29label30 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_E_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/EngineeringRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data29data30 = {{{NIRF_E_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label30label31 = ''[[Outlook India]]'' (2019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_E_2019">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/amp/business-news-top-100-engineering-colleges/301749|title=India's Top 150 Engineering Colleges In 2019|newspaper=[[Outlook India]]|date=6 June 2019}}</ref>
| data30data31 = {{{OUTLOOK_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label31label32 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2019)<ref name="Rankings_WEEK_E_2019">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=Best colleges: THE WEEK-Hansa Research Survey 2019|first=Vijaya|last=Pushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 8 June 2019}}</ref>
| data31data32 = {{{WEEK_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label32label33 = ''[[India Today]]'' (2020)<ref name="Rankings_IT_E_2020">{{Cite web|title=Best ENGINEERING Colleges 2020: List of Top ENGINEERING Colleges 2020 in India|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2020/ranks/1824927|access-date=2020-07-13|website=indiatoday.in}}</ref>
| data32data33 = {{{IT_E_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Medical---------->
 
| header33header34 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_M_2019|}}}{{{NIRF_M_2020|}}}{{{OUTLOOK_M_2019|}}}{{{WEEK_M_2019|}}}{{{IT_M_2019|}}}{{{IT_M_2020|}}}|Medical – India}}
 
| label34label35 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_M_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Medical) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/MEDICALRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data34data35= {{{NIRF_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label35label36 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_M_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Medical) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/MEDICALRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data35data36= {{{NIRF_M_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label36label37 = ''[[Outlook India]]'' (2019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2019">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/business-news-top-25-medical-colleges-in-2019/301752|title=Outlook Ranking: India's Top 25 Medical Colleges In 2019 Outlook India Magazine |access-date=2020-01-22}}</ref>
| data36data37 = {{{OUTLOOK_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label37label38 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2019)<ref name="Rankings_WEEK_M_2019">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=Best colleges: THE WEEK-Hansa Research Survey 2019|first=Vijaya|last=Pushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 8 June 2019}}</ref>
| data37data38 = {{{WEEK_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label38label39= ''[[India Today]]'' (2019)<ref name="Rankings_IT_M_2019">{{Cite web|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2019/ranks/1807535|title=Best Medical Colleges 2019: List of Top Medical Colleges in 2019 in India|website=www.indiatoday.in|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data38data39 = {{{IT_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label39label40= ''[[India Today]]'' (2020)<ref name="Rankings_IT_M_2020">{{Cite web|title=Best MEDICAL Colleges 2020: List of Top MEDICAL Colleges 2020 in India|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2020/ranks/1824931|access-date=2020-07-13|website=www.indiatoday.in}}</ref>
| data39data40 = {{{IT_M_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Law---------->
 
| header40header41 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_L_2020|}}}{{{WEEK_L_2019|}}}{{{OUTLOOK_L_2019|}}}{{{IT_L_2019|}}}|Law – India}}
 
| label41label42 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_L_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Law) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/LawRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data41data42 = {{{NIRF_L_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label42label43 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2019)<ref name="Rankings_WEEK_L_2019">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=Best colleges: THE WEEK-Hansa Research Survey 2019|first=Vijaya|last=Pushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 8 June 2019}}</ref>
| data42data43 = {{{WEEK_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label43label44 = ''[[Outlook India]]'' (2019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2019">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/business-news-top-30-law-in-2019/301755|title=Outlook India: India's Top 30 Law Colleges In 2019 Outlook India Magazine | access-date=2020-01-22}}</ref>
| data43data44 = {{{OUTLOOK_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label44label45 = ''[[India Today]]'' (2019)<ref name="Rankings_IT_L_2019">{{cite web|url=https://www.indiatoday.in/magazine/web-exclusive/story/20190527-top-40-law-colleges-1527602-2019-05-18 | newspaper=[[India Today]]|year= 2019|title=India's Best Colleges 2019: Law | accessdate=20 June 2020}}</ref>
| data44data45 = {{{IT_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Business---------->
 
| header45header46 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_B_2019|}}}{{{NIRF_B_2020|}}}{{{BT_2019|}}}{{{OUTLOOK_B_G_2020|}}}{{{OUTLOOK_B_P_2020|}}}|Business/Management – India}}
 
| label46label47 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_B_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Management) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ManagementRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data46data47 = {{{NIRF_B_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label47label48 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_B_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Management) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/ManagementRanking.html |date=2020-06-11 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data47data48 = {{{NIRF_B_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label48label49 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' (2019)<ref name="Rankings_BT_2019">{{cite news|url= https://www.businesstoday.in/magazine/indias-best-b-schools-2019/india-best-b-schools-2019-overall-ranking/story/385127.html |title=India's best B-schools 2019: Overall Ranking 2019 |newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=3 November 2019}}</ref>
| data48data49 = {{{BT_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!--Business - Government-->
| label49label50 = Government colleges:
| data49data50 = {{#if:{{{OUTLOOK_B_G_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}|<nowiki />}}
 
| label50label51= ''[[Outlook India]]'' (2020)<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_G_2020">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/outlook-icare-india-mba-rankings-2020-top-public-mba-institutions/302200|title=Outlook-ICARE India MBA Rankings 2020: Top Public MBA Institutions Outlook India Magazine| access-date=2020-01-22}}</ref>
| data50data51 = {{{OUTLOOK_B_G_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!--Business - Private-->
| label51label52 = Private colleges:
| data51data52 = {{#if:{{{OUTLOOK_B_P_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}|<nowiki />}}
 
| label52label53= ''[[Outlook India]]'' (2020)<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_P_2020">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/outlook-icare-india-mba-rankings-2020-top-private-mba-institutions/302201|title=Outlook-ICARE MBA Rankings: Top 150 Private MBA Institutions Outlook India Magazine |access-date=2020-01-22}}</ref>
| data52data53 = {{{OUTLOOK_B_P_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Pharmacy---------->
 
| header53header54 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_P_2020|}}}|Pharmacy – India}}
 
| label54label55 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_P_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/PharmacyRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data54data55= {{{NIRF_P_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Architecture---------->
 
| header55header56 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_A_2020|}}}|Architecture – India}}
 
| label56label57 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_A_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Education (India)|Ministry of Education]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/ArchitectureRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data56data57= {{{NIRF_A_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox India university ranking]] with outdated parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| QS_W_2021 | QS_W_2020 | ARWU_W_2019 | QS_A_2020 | QS_BRICS_2019 | THE_W_2020 | THES_E_2020 | THES_A_2020 | QS_B_2020 | QS_B_A_2020 | QS_EMBA_2019 | FT_MBA_2020 | FT_MiM_2019 | ECO_W_2019 | NIRF_U_2020 | NIRF_O_2020| NIRF_C_2020 | WEEK_U_2019 | OUTLOOK_U_2019OUTLOOK_U_2020 | NIRF_E_2020 | QS_INDIA_2020 | OUTLOOK_E_2019 | IT_E_2020 | WEEK_E_2019 | IT_M_2020 | OUTLOOK_M_2019 | NIRF_M_2020 |WEEK_M_2019 | NIRF_L_2020 | IT_L_2019 | WEEK_L_2019 | OUTLOOK_L_2019 | NIRF_B_2020 | BT_2019 | OUTLOOK_B_G_2020 | OUTLOOK_B_P_2020 | NIRF_P_2020 | NIRF_A_2020 | type | mainwidth}}<noinclude>
 
==References==
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3560295" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്