"ഫലകം:Infobox India university ranking" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

3,251 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
From sandbox, removing 2016 rankings which are no longer used
(ചെ.) (Protected "Template:Infobox India university ranking": Highly visible template ([Edit=Require autoconfirmed or confirmed access] (indefinite) [Move=Require autoconfirmed or confirmed access] (indefinite)))
(From sandbox, removing 2016 rankings which are no longer used)
 
<!----------Global---------->
| header1 = {{#if:{{{ARWU_W_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{ARWU_W_2019|}}}{{{QS_W_2018|}}}{{{QS_W_2019|}}}{{{QS_W_2020|}}}{{{QS_W_2021|}}}{{{QS_A_2016|}}}{{{QS_A_2018|}}}{{{QS_A_2019|}}}{{{QS_A_2020|}}}{{{QS_BRICS_2018|}}}{{{QS_BRICS_2019|}}}{{{THE_W_2018|}}}{{{THE_W_2019|}}}{{{THE_W_2020|}}}{{{THES_BRICS_2017|}}}{{{THES_E_2019|}}}{{{THES_E_2020|}}}{{{THES_A_2018|}}}{{{THES_A_2019|}}}{{{THES_A_2020|}}}|General – international}}
 
| label2 = ''[[Academic Ranking of World Universities|ARWU]]'' (2017)<ref name="Rankings_ARWU_W_2017">{{cite web|url=http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html|title=Academic Ranking of World Universities 2017 |year=2017|publisher=Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University |accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data7 = {{{QS_W_2021|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label8 = ''[[QS Asian University Rankings|QS]]'' (BRICS) (20162018)<ref name="Rankings_QS_BRICS_2016Rankings_QS_BRICS_2018">{{cite web |url=https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/20162018 |title=QS BRICS University Rankings 20162018|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |accessdate=202 AprilDecember 20162017|year=20162017}}</ref>[[Category:Pages using Infobox India university ranking with 2016 rankings]]
| data8 = {{{QS_BRICS_2016QS_BRICS_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label9 = ''[[QS Asian University Rankings|QS]]'' (BRICS) (20182019)<ref name="Rankings_QS_BRICS_2018Rankings_QS_BRICS_2019">{{cite web |url=https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/20182019 |title=QS BRICS University Rankings 20182019|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |accessdate=2 December 2017|year=20172018}}</ref>
| data9 = {{{QS_BRICS_2018QS_BRICS_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label10 = ''[[QS Asian University Rankings|QS]]'' (BRICSAsia) (20192018)<ref name="Rankings_QS_BRICS_2019Rankings_QS_A_2018">{{cite web |url=https://www.topuniversities.com/university-rankings/bricsasian-university-rankings/20192018 |title=QS BRICSAsian University Rankings 20192018|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |accessdate=12 November 2017|year=20182017}}</ref>
| data10 = {{{QS_BRICS_2019QS_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label11 = ''[[QS Asian University Rankings|QS]]'' (Asia) (20162019)<ref name="Rankings_QS_A_2016Rankings_QS_A_2019">{{cite web |url=https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/20162019 |title=QS AsianAsia University Rankings 20162019|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |accessdate=20 April 2016|year=20162018}}</ref>[[Category:Pages using Infobox India university ranking with 2016 rankings]]
| data11 = {{{QS_A_2016QS_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label12 = ''[[QS Asian University Rankings|QS]]'' (Asia) (20182020)<ref name="Rankings_QS_A_2018Rankings_QS_A_2020">{{cite web |url=https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/20182020 |title=QS AsianAsia University Rankings 20182020|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |accessdate=12 November 2017|year=20172020}}</ref>
| data12 = {{{QS_A_2018QS_A_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label13 = ''[[QSTimes AsianHigher Education World University Rankings|QSTimes]]'' (AsiaWorld) (20192018)<ref name="Rankings_QS_A_2019Rankings_THE_W_2018">{{citeCite web |url=https://www.topuniversitiestimeshighereducation.com/university-rankings/asianworld-university-rankings/20192018/world-ranking |title=QSTop Asia1000 World University Rankings 20192018 |publisheryear=QS2017|work=[[Times Quacquarelli Symonds LimitedHigher Education]]|yearaccessdate=201812 April 2017}}</ref>
| data13 = {{{QS_A_2019THE_W_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label14 = ''[[QSTimes AsianHigher Education World University Rankings|QSTimes]]'' (AsiaWorld) (20202019)<ref name="Rankings_QS_A_2020Rankings_THE_W_2019">{{citeCite web |url=https://www.topuniversitiestimeshighereducation.com/university-rankings/asianworld-university-rankings/20202019/world-ranking |title=QSTop 1000 AsiaWorld University Rankings 2020|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited2019 |year=20202018|work=[[Times Higher Education]]}}</ref>
| data14 = {{{QS_A_2020THE_W_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label15 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (World) (2018)<ref name="Rankings_THE_W_2018">{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking |title=Top 1000 World University Rankings 2018 |year=2017|work=[[Times Higher Education]]|accessdate=12 April 2017}}</ref>
| data15 = {{{THE_W_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label16 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (World) (2019)<ref name="Rankings_THE_W_2019">{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking |title=Top 1000 World University Rankings 2019 |year=2018|work=[[Times Higher Education]]}}</ref>
| data16 = {{{THE_W_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
| label17label15 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (World) (2020)<ref name="Rankings_THE_W_2020">{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking |title=Top 1000 World University Rankings 2020 |year=2019|work=[[Times Higher Education]]}}</ref>
| data17data15 = {{{THE_W_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label18label16 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (BRICS) (2017)<ref name="Rankings_THES_BRICS_2017">{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings |title=Top 400 - Times Higher Education BRICS and Emerging Economies University Rankings (2017) |year=2017 |work=[[Times Higher Education]]|accessdate=12 April 2017}}</ref>
| data18data16 = {{{THES_BRICS_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label19label17 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (Emerging) (2019)<ref name="Rankings_THES_E_2019">{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/emerging-economies-university-rankings |title=Times Higher Education Emerging Economies University Rankings (2019) |year=2019 |work=[[Times Higher Education]]|accessdate=12 April 2017}}</ref>
| data19data17 = {{{THES_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label20label18 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (Emerging) (2020)<ref name="Rankings_THES_E_2020">{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/emerging-economies-university-rankings |title=Times Higher Education Emerging Economies University Rankings (2020) |year=2020 |work=[[Times Higher Education]]|accessdate=13 March 2020}}</ref>
| data20data18 = {{{THES_E_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label21label19 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (Asia) (2017)<ref name="Rankings_THES_A_2017>{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/regional-ranking |title=Top 400 - Times Higher Education Asia University Rankings (2017)|year=2017 |work=[[Times Higher Education]]|accessdate=12 April 2017}}</ref>
| data21data19 = {{{THES_A_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label22label20 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (Asia) (2018)<ref name="Rankings_THES_A_2018>{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/regional-ranking |title=Times Higher Education Asia University Rankings (2018)|year=2018 |work=[[Times Higher Education]]|accessdate=25 March 2018}}</ref>
| data22data20 = {{{THES_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label23label21 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (Asia) (2019)<ref name="Rankings_THES_A_2019>{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking |title=Times Higher Education Asia University Rankings (2019)|year=2019 |work=[[Times Higher Education]]|accessdate=4 September 2019}}</ref>
| data23data21 = {{{THES_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label24label22 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (Asia) (2020)<ref name="Rankings_THES_A_2020>{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/regional-ranking |title=Times Higher Education Asia University Rankings (2020)|year=2020 |work=[[Times Higher Education]]|accessdate=4 June 2020}}</ref>
| data24data22 = {{{THES_A_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| header25header23 = {{#if:{{{QS_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{QS_B_2018|}}}{{{QS_B_2019|}}}{{{QS_B_2020|}}}{{{QS_B_A_2018|}}}{{{QS_B_A_2019|}}}{{{QS_EMBA_2017|}}}{{{QS_EMBA_2019|}}}{{{FT_MBA_2017|}}}{{{FT_MBA_2019|}}}{{{FT_MBA_2019|}}}{{{FT_MiM_2016|}}}{{{FT_MiM_2018|}}}{{{FT_MiM_2019|}}}{{{ECO_W_2017|}}}{{{ECO_W_2019|}}}|Business – international}}
 
| label26label24 = ''[[Financial Times]]'' (MiM) (20162018)<ref name="Rankings_FT_MiM_2016Rankings_FT_MiM_2018">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-20162018 |title=Masters in Management 20162018 |year=20162018 |work=[[Financial Times]] |accessdate=1828 JuneJanuary 20172019}}</ref>[[Category:Pages using Infobox India university ranking with 2016 rankings]]
| data26data24 = {{{FT_MiM_2016FT_MiM_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label27label25 = ''[[Financial Times]]'' (MiM) (20182019)<ref name="Rankings_FT_MiM_2018Rankings_FT_MiM_2019">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2018 2019|title=MastersBusiness inschool Management 2018rankings |yearwebsite=2018 |work=[[Financial Times]] rankings|accessdateaccess-date=28 January 20192020-01-22}}</ref>
| data27data25 = {{{FT_MiM_2018FT_MiM_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label28label26 = ''[[Financial Times]]'' (MiMMBA) (20192017)<ref name="Rankings_FT_MiM_2019Rankings_FT_MBA_2017">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/mastersglobal-inmba-managementranking-20192017 |title=BusinessGlobal schoolMBA rankingsRankings 2017 |websiteyear=2017|work=[[Financial Times]] rankings|access-dateaccessdate=2020-01-2218 June 2017}}</ref>
| data28data26 = {{{FT_MiM_2019FT_MBA_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label29label27 = ''[[Financial Times]]'' (MBA) (20172019)<ref name="Rankings_FT_MBA_2017Rankings_FT_MBA_2019">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-ranking-20172019 |title=Global MBA Rankings 20172019 |year=20172019|work=[[Financial Times]] |accessdate=1828 JuneJanuary 20172019}}</ref>
| data29data27 = {{{FT_MBA_2017FT_MBA_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label30label28 = ''[[Financial Times]]'' (MBA) (20192020)<ref name="Rankings_FT_MBA_2019Rankings_FT_MBA_2020">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-ranking-2019 2020|title=GlobalBusiness MBA Rankings 2019school rankings|yearwebsite=2019|work=[[Financial Times]] rankings|accessdateaccess-date=28 January 20192020-02-13}}</ref>
| data30data28 = {{{FT_MBA_2019FT_MBA_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label31label29 = ''[[FinancialQuacquarelli TimesSymonds|QS]]'' (MBA) (20202017)<ref name="Rankings_FT_MBA_2020Rankings_QS_B_2017">{{Citecite web |url=httphttps://rankingswww.fttopmba.com/businessschoolrankingswhy-mba/publications/global-mba250-rankingbusiness-2020schools-report-2017 |title= Global 250 Business schoolSchools Report rankings2017|websitepublisher=FinancialQS TimesQuacquarelli Symonds Limited rankings|access-dateyear=2020-02-132017 |pages=39}}</ref>
| data31data29 = {{{FT_MBA_2020QS_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label32label30 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA) (20172018)<ref name="Rankings_QS_B_2017Rankings_QS_B_2018">{{cite web |url=https://www.topmba.com/why-mba-rankings/publicationsglobal/global-250-business-schools-report-20172018 |title= QS Global 250MBA BusinessRankings Schools2018: ReportGlobal 2017|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=2017 |pages=39}}</ref>
| data32data30 = {{{QS_B_2017QS_B_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label33label31 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA) (20182019)<ref name="Rankings_QS_B_2018Rankings_QS_B_2019">{{cite web |url=https://www.topmba.com/mba-rankings/global/20182019 |title= QS Global MBA Rankings 20182019: Global |publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=20172018}}</ref>
| data33data31 = {{{QS_B_2018QS_B_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label34label32 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA) (20192020)<ref name="Rankings_QS_B_2019Rankings_QS_B_2020">{{citeCite web |url=https://www.topmba.com/mba-rankings/global/2019 2020|title=World QSUniversity GlobalRankings MBA- RankingsFull 2019Time MBA: Global 2020|publisherdate=QS Quacquarelli Symonds Limited 2019-09-24|yearwebsite=2018TopMBA.com|language=en|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data34data32 = {{{QS_B_2019QS_B_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label35label33 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA-Asia,Aus,NZ) (20202018)<ref name="Rankings_QS_B_2020Rankings_QS_B_A_2018">{{Citecite web |url=https://www.topmba.com/mba-rankings/globalasia-australia-nz/20202018 |title=World UniversityQS Global MBA Rankings -2018: FullAsia, TimeAustralia MBA:& GlobalNew Zealand 2020|datepublisher=2019-09-24QS Quacquarelli Symonds Limited |websiteyear=TopMBA.com|language=en|access-date=2020-01-222017}}</ref>
| data35data33 = {{{QS_B_2020QS_B_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label36label34 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA-Asia,Aus,NZ) (20182019)<ref name="Rankings_QS_B_A_2018Rankings_QS_B_A_2019">{{cite web |url=https://www.topmba.com/mba-rankings/asia-australia-nz/20182019 |title= QS Global MBA Rankings 20182019: Asia, Australia & New Zealand |publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=20172018}}</ref>
| data36data34 = {{{QS_B_A_2018QS_B_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label37label35 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA-Asia) (20192020)<ref name="Rankings_QS_B_A_2019Rankings_QS_B_A_2020">{{citeCite web |url=https://www.topmbatopuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/asia/2019 2020|title=World QSUniversity GlobalRankings MBA- RankingsFull 2019Time MBA: Asia 2020|publisherdate=QS Quacquarelli Symonds Limited2019-09-24|website=Top Universities|yearlanguage=2018en|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data37data35 = {{{QS_B_A_2019QS_B_A_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label38label36 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBAEMBA-AsiaAsian) (20202017)<ref name="Rankings_QS_B_A_2020Rankings_QS_EMBA_2017">{{Citecite web |url=https://www.topuniversitiestopmba.com/universityemba-rankings/mba-rankingsregion/asia/20202017 |title=World UniversityQS RankingsGlobal -100 EMBA Rankings Fullby TimeRegion MBA2017: Asia-Pacific 2020|datepublisher=2019-09-24QS Quacquarelli Symonds Limited |websiteyear=Top2017 Universities|languageaccessdate=en|access-date=2020-01-2218 June 2017}}</ref>
| data38data36 = {{{QS_B_A_2020QS_EMBA_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label39label37 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (EMBA-Asian) (20172019)<ref name="Rankings_QS_EMBA_2017Rankings_QS_EMBA_2019">{{citeCite web |url=https://www.topmba.com/emba-rankings/region/asia/2017 2019|title=Executive QS Global 100 EMBAMBA Rankings by- RegionAsia 2017: Asia-Pacific 2019|publisherdate=QS Quacquarelli Symonds Limited 2019-04-10|yearwebsite=2017 TopMBA.com|accessdatelanguage=18 June 2017en|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data39data37 = {{{QS_EMBA_2017QS_EMBA_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label40 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (EMBA-Asian) (2019)<ref name="Rankings_QS_EMBA_2019">{{Cite web|url=https://www.topmba.com/emba-rankings/asia/2019|title=Executive MBA Rankings - Asia Pacific 2019|date=2019-04-10|website=TopMBA.com|language=en|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data40 = {{{QS_EMBA_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label41 = ''[[The Economist]]'' (2017)<ref name="Rankings_ECO_W_2017">{{Cite web|url=http://www.economist.com/whichmba/full-time-mba-ranking |title=Full time MBA ranking |year=2017 |work=[[The Economist]]|accessdate=18 June 2017}}</ref>
| data41 = {{{ECO_W_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label42 = ''[[The Economist]]'' (2019)<ref name="Rankings_ECO_W_2019">{{Cite web|url=https://www.economist.com/whichmba/full-time-mba-ranking|title=2019 MBA & Business School Rankings Which MBA?|website=The Economist|language=en|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data42 = {{{ECO_W_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label41label38 = ''[[The Economist]]'' (2017)<ref name="Rankings_ECO_W_2017">{{Cite web|url=http://www.economist.com/whichmba/full-time-mba-ranking |title=Full time MBA ranking |year=2017 |work=[[The Economist]]|accessdate=18 June 2017}}</ref>
| data15data38 = {{{THE_W_2018ECO_W_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label40label39 = ''[[QuacquarelliThe Symonds|QSEconomist]]'' (EMBA-Asian) (2019)<ref name="Rankings_QS_EMBA_2019Rankings_ECO_W_2019">{{Cite web|url=https://www.topmbaeconomist.com/embawhichmba/full-rankings/asia/2019time-mba-ranking|title=Executive2019 MBA Rankings& -Business AsiaSchool PacificRankings 2019|date=2019-04-10Which MBA?|website=TopMBA.comThe Economist|language=en|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data16data39 = {{{THE_W_2019ECO_W_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----General---->
| header43header40 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_O_2017|}}}{{{NIRF_O_2018|}}}{{{NIRF_O_2019|}}}{{{NIRF_O_2020|}}}{{{NIRF_U_2017|}}}{{{NIRF_U_2018|}}}{{{NIRF_U_2019|}}}{{{NIRF_U_2020|}}}{{{NIRF_C_2018|}}}{{{NIRF_C_2019|}}}{{{NIRF_C_2020|}}}{{{QS_INDIA_2019|}}}{{{QS_INDIA_2020|}}}{{{WEEK_U_2019|}}}{{{OUTLOOK_U_2019|}}}|General – India}}
 
| label44label41 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Overall) (2017)<ref name="Rankings_NIRF_O_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Overall) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/OverallRanking.html |date=2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data44data41 = {{{NIRF_O_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label45label42 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Overall) (2018)<ref name="Rankings_NIRF_O_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Overall) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/OverallRanking.html |date=2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data45data42 = {{{NIRF_O_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label46label43 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Overall) (2019)<ref name="Rankings_NIRF_O_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Overall) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/OverallRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data46data43 = {{{NIRF_O_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label47label44 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Overall) (2020)<ref name="Rankings_NIRF_O_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Overall) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/OverallRanking.html |date=2020-06-11 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data47data44 = {{{NIRF_O_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label48label45 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Universities) (2017)<ref name="Rankings_NIRF_U_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Universities) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/UniversityRanking.html |date=2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data48data45 = {{{NIRF_U_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label49label46 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Universities) (2018)<ref name="Rankings_NIRF_U_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Universities) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/UniversityRanking.html |date=2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data49data46 = {{{NIRF_U_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label50label47 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Universities) (2019)<ref name="Rankings_NIRF_U_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Universities) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/UniversityRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data50data47 = {{{NIRF_U_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label51label48 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Universities) (2020)<ref name="Rankings_NIRF_U_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Universities) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/UniversityRanking.html |date=2020-06-11 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data51data48 = {{{NIRF_U_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label52label49 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Colleges) (2018)<ref name="Rankings_NIRF_C_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Colleges) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/CollegeRanking.html |date=2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data52data49 = {{{NIRF_C_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label53label50 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Colleges) (2019)<ref name="Rankings_NIRF_C_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Colleges) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/CollegeRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data53data50 = {{{NIRF_C_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label54label51 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Colleges) (2020)<ref name="Rankings_NIRF_C_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Colleges) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/CollegeRanking.html |date=2020-06-11 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data54data51 = {{{NIRF_C_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label55label52 = ''[[QS World University Rankings|QS]]'' (India) (2019)<ref name="Rankings_QS_INDIA_2019">{{cite web |url=https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/india/2019 |title= QS India University Rankings 2019|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=2018}}</ref>
| data55data52 = {{{QS_INDIA_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label56label53 = ''[[QS World University Rankings|QS]]'' (India) (2020)<ref name="Rankings_QS_INDIA_2020">{{Cite web|url=https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/india/2020|title=QS India University Rankings 2020|date=2019-10-11|website=Top Universities|language=en|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data56data53 = {{{QS_INDIA_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label57label54 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (Universities) (2019)<ref name="Rankings_The Week_2019">{{Cite web|url=https://www.theweek.in/theweek/specials/2019/05/17/best-universities-2019-can-indian-varsities-make-graduates-employable.html|title=The Week India University Rankings 2019|date=2019-05-18|website=The Week|language=en|access-date=2020-06-09}}</ref>
| data57data54 = {{{WEEK_U_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label58label55 = ''[[Outlook India]]'' (Universities) (2019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_U_2019">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/outlook-icare-india-university-rankings-2019-top-100-universities/301946|title=Outlook India University Rankings 2019|date=2019-07-18|website=The Outlook|language=en|access-date=2020-06-10}}</ref>
| data58data55 = {{{OUTLOOK_U_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Engineering---------->
| header59header56 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{IT_E_2017|}}}{{{OUTLOOK_E_2017|}}}{{{OUTLOOK_E_2018|}}}{{{OUTLOOK_E_2019|}}}{{{WEEK_E_2017|}}}{{{WEEK_E_2018|}}}{{{WEEK_E_2019|}}}{{{NIRF_E_2017|}}}{{{NIRF_E_2018|}}}{{{NIRF_E_2019|}}}{{{NIRF_E_2020|}}}{{{IT_E_G_2018|}}}{{{IT_E_P_2018|}}}{{{IT_E_P_2019|}}}{{{IT_E_G_2019|}}}|Engineering – India}}
 
| label60label57 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2017)<ref name="Rankings_NIRF_E_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/EngineeringRanking.html |date=2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data60data57 = {{{NIRF_E_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label61label58 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2018)<ref name="Rankings_NIRF_E_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/EngineeringRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data61data58 = {{{NIRF_E_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label62label59 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_E_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/EngineeringRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data62data59 = {{{NIRF_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label63label60 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_E_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/EngineeringRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data63data60 = {{{NIRF_E_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label64label61 = ''[[India Today]]'' (2017)<ref name="Rankings_IT_E_2017">{{cite news|title=India's Best Colleges 2017: Engineering|url=http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Engineering|newspaper=[[India Today]]|accessdate=17 May 2017|date=2017}}</ref>
| data64data61 = {{{IT_E_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label65label62 = ''[[Outlook India]]'' (2017)<ref name="Rankings_OUTLOOK_E_2017">{{cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-100-engineering-colleges-in-2017/298916|title=Top 100 Engineering Colleges In 2017|newspaper=[[Outlook India]]|date =5 June 2017|access-date=13 June 2017}}</ref>
| data65data62 = {{{OUTLOOK_E_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label66label63 = ''[[Outlook India]]'' (2018)<ref name="Rankings_OUTLOOK_E_2018">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/top-100-engineering-colleges-in-2018/300176|title=Top 100 Engineering Colleges In 2018|newspaper=[[Outlook India]]|date =24 May 2018}}</ref>
| data66data63 = {{{OUTLOOK_E_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label67label64 = ''[[Outlook India]]'' (2019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_E_2019">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/amp/business-news-top-100-engineering-colleges/301749|title=India's Top 150 Engineering Colleges In 2019|newspaper=[[Outlook India]]|date=6 June 2019}}</ref>
| data67data64 = {{{OUTLOOK_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label68label65 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2017)<ref name="Rankings_WEEK_E_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Engineering Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data68data65 = {{{WEEK_E_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label69label66 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2018)<ref name="Rankings_WEEK_E_2018">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2018/06/08/best-colleges-in-india-research-survey-2018.html|title=Perfect blend: The Week-Hansa Research Best Colleges Survey: Top Engineering Colleges – All India|author=Vandana|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 17 June 2018}}</ref>
| data69data66 = {{{WEEK_E_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label70label67 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2019)<ref name="Rankings_WEEK_E_2019">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=Best colleges: THE WEEK-Hansa Research Survey 2019|first=Vijaya|last=Pushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 8 June 2019}}</ref>
| data70data67 = {{{WEEK_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label71label68 = Government colleges:
| data71data68 = {{#if:{{{IT_E_G_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{IT_E_G_2019|}}}|<nowiki />}}
 
| label72label69= ''[[India Today]]'' (2018)<ref name="Rankings_IT_E_G_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Government |url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792405 |newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data72data69 = {{{IT_E_G_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label73label70= ''[[India Today]]'' (2019)<ref name="Rankings_IT_E_G_2019">{{cite news|title=Start-Up Station {{!}} Best Engineering Colleges in India |url=https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20190527-start-up-station-best-engineering-college-1526183-2019-05-18 |newspaper=[[India Today]]|date=18 May 2019|first=Harshita|last=Das}}</ref>
| data73data70 = {{{IT_E_G_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label74label71 = Private colleges:
| data74data71 = {{#if:{{{IT_E_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{IT_E_P_2019|}}}|<nowiki />}}
 
| label75label72 = ''[[India Today]]'' (2018)<ref name="Rankings_IT_E_P_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Private|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792404|newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data75data72 = {{{IT_E_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label76label73= ''[[India Today]]'' (2019)<ref name="Rankings_IT_E_P_2019">{{cite news|title=Start-Up Station {{!}} Best Engineering Colleges in India |url=https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20190527-start-up-station-best-engineering-college-1526183-2019-05-18 |newspaper=[[India Today]]|date=18 May 2019|first=Harshita|last=Das}}</ref>
| data76data73 = {{{IT_E_P_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Medical---------->
| header77header74 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_M_2018|}}}{{{NIRF_M_2019|}}}{{{NIRF_M_2020|}}}{{{OUTLOOK_M_2017|}}}{{{OUTLOOK_M_2018|}}}{{{OUTLOOK_M_2019|}}}{{{WEEK_M_2017|}}}{{{WEEK_M_2019|}}}{{{IT_M_2017|}}}{{{IT_M_2018|}}}{{{IT_M_2019|}}}|Medical – India}}
 
| label78label75 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2018)<ref name="Rankings_NIRF_M_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/MEDICALRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data78data75 = {{{NIRF_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label79label76 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_M_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/MEDICALRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data79data76= {{{NIRF_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label80label77 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_M_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/MEDICALRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data80data77= {{{NIRF_M_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label81label78= ''[[India Today]]'' (2017)<ref name="Rankings_IT_M_2017">{{cite web|url=http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Medical|title=India's Best Colleges 2017: Medical |year= 2017|work =[[India Today]]|accessdate=21 June 2017}}</ref>
| data81data78= {{{IT_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label82label79= ''[[India Today]]'' (2018)<ref name="Rankings_IT_M_2018">{{cite web|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792403|title=India's Best Colleges 2018: Medical |year= 2018|work =[[India Today]]}}</ref>
| data82data79 = {{{IT_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label83label80= ''[[India Today]]'' (2019)<ref name="Rankings_IT_M_2019">{{Cite web|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2019/ranks/1807535|title=Best Medical Colleges 2019: List of Top Medical Colleges in 2019 in India|website=www.indiatoday.in|access-date=2020-01-22}}</ref>
| data83data80 = {{{IT_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label84label81 = ''[[Outlook India]]'' (2017)<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2017">{{cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-medical-colleges-in-2017/298918/231884|title=Top 25 Medical Colleges In 2017|work=[[Outlook India]]|accessdate=21 June 2017|date=5 June 2017}}</ref>
| data84data81 = {{{OUTLOOK_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label85label82 = ''[[Outlook India]]'' (2018)<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2018">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-medical-colleges-in-2018/300178|title=Top 25 Medical Colleges In 2018|work=[[Outlook India]]|accessdate=9 October 2018|date=24 May 2018}}</ref>
| data85data82 = {{{OUTLOOK_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label86label83 = ''[[Outlook India]]'' (2019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2019">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/business-news-top-25-medical-colleges-in-2019/301752|title=Outlook Ranking: India's Top 25 Medical Colleges In 2019 Outlook India Magazine |access-date=2020-01-22}}</ref>
| data86data83 = {{{OUTLOOK_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label87label84 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2017)<ref name="Rankings_WEEK_M_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Medical Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data87data84 = {{{WEEK_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label88label85 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2019)<ref name="Rankings_WEEK_M_2019">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=Best colleges: THE WEEK-Hansa Research Survey 2019|first=Vijaya|last=Pushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 8 June 2019}}</ref>
| data88data85 = {{{WEEK_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Law---------->
| header89header86 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_L_2018|}}}{{{NIRF_L_2019|}}}{{{NIRF_L_2020|}}}{{{WEEK_L_2016|}}}{{{WEEK_L_2017|}}}{{{WEEK_L_2019|}}}{{{OUTLOOK_L_2017|}}}{{{OUTLOOK_L_2018|}}}{{{OUTLOOK_L_2019|}}}{{{IT_L_2017|}}}{{{IT_L_2018|}}}{{{IT_L_2019|}}}|Law – India}}
 
| label90label87 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2018)<ref name="Rankings_NIRF_L_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/LAWRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data90data87 = {{{NIRF_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label91label88 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_L_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/LAWRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data91data88 = {{{NIRF_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label92label89 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_L_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/LawRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data92data89 = {{{NIRF_L_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label93label90 = ''[[India Today]]'' (2017)<ref name="Rankings_IT_L_2017">{{cite news|url= http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Law | newspaper=[[India Today]]|year= 2017|title=India's Best Colleges 2017: Law | accessdate=25 June 2017}}</ref>
| data93data90 = {{{IT_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label94label91 = ''[[India Today]]'' (2018)<ref name="Rankings_IT_L_2018">{{cite news|url= https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792402 | newspaper=[[India Today]]|year= 2018|title=India's Best Colleges 2018: Law }}</ref>
| data94data91 = {{{IT_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label95label92 = ''[[India Today]]'' (2019)<ref name="Rankings_IT_L_2019">{{cite web|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2019/ranks/1807534 | newspaper=[[India Today]]|year= 2019|title=India's Best Colleges 2019: Law }}</ref>
| data95data92 = {{{IT_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label96label93 = ''[[Outlook India]]'' (2017)<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2017">{{cite news| url = http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-law-colleges-in-2017/298922| title = Top 25 Law Colleges In 2017 |newspaper=[[Outlook India]]|accessdate=25 June 2017|date=5 June 2017 }}</ref>
| data96data93 = {{{OUTLOOK_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label97label94 = ''[[Outlook India]]'' (2018)<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2018">{{cite news| url = https://www.outlookindia.com/magazine/amp/top-25-law-colleges-in-2018/300182| title = Top 25 Law Colleges In 2018 |newspaper=[[Outlook India]]|date=}}</ref>
| data97data94 = {{{OUTLOOK_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label98label95 = ''[[Outlook India]]'' (2019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2019">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/business-news-top-30-law-in-2019/301755|title=Outlook India: India's Top 30 Law Colleges In 2019 Outlook India Magazine | access-date=2020-01-22}}</ref>
| data98data95 = {{{OUTLOOK_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label99label96 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (20162017)<ref name="Rankings_WEEK_L_2016Rankings_WEEK_L_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/indias-best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: WorldlyTop WisdomLaw Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=918 June 20162017|accessdate=58 JuneSeptember 2017}}</ref>[[Category:Pages using Infobox India university ranking with 2016 rankings]]
| data99data96 = {{{WEEK_L_2016WEEK_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label100label97 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (20172019)<ref name="Rankings_WEEK_L_2017Rankings_WEEK_L_2019">{{Cite news|url=httphttps://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-2017the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=TheBest Weekcolleges: THE WEEK- Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Law Colleges - All India2019|first=AbhinavVijaya|last=SinghPushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 SeptemberJune 20172019}}</ref>
| data100data97 = {{{WEEK_L_2017WEEK_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label101 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' (2019)<ref name="Rankings_WEEK_L_2019">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=Best colleges: THE WEEK-Hansa Research Survey 2019|first=Vijaya|last=Pushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 8 June 2019}}</ref>
| data101 = {{{WEEK_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Business---------->
| header102header98 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{BT_2016|}}}{{{BT_2017|}}}{{{BT_2019|}}}{{{NIRF_B_2017|}}}{{{NIRF_B_2018|}}}{{{NIRF_B_2019|}}}{{{NIRF_B_2020|}}}{{{OUTLOOK_B_2016|}}}{{{OUTLOOK_B_2017|}}}{{{OUTLOOK_B_2018|}}}{{{BUSINESSSTD_B_2016|}}}{{{OUTLOOK_B_G_2020|}}}{{{OUTLOOK_B_P_2020|}}}|Business/Management – India}}
 
| label103 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2017)<ref name="Rankings_NIRF_B_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/ManagementRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data103 = {{{NIRF_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label104 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2018)<ref name="Rankings_NIRF_B_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ManagementRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data104 = {{{NIRF_B_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label105 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_B_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ManagementRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data105 = {{{NIRF_B_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label106label99 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (20202017)<ref name="Rankings_NIRF_B_2020Rankings_NIRF_B_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 20202017 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/20202017/ManagementRanking.html |date=2020-06-112017 |accessdate=18 June 2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data106data99 = {{{NIRF_B_2020NIRF_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label103label100 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (20172018)<ref name="Rankings_NIRF_B_2017Rankings_NIRF_B_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 20172018 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/20172018/ManagementRanking.html |date=20172018 |accessdate=183 JuneApril 20172018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| label107 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' (2016)<ref name="Rankings_BT_2016">{{cite news|url= http://www.businesstoday.in/magazine/features/india-best-b-schools-2016-full-list/story/240287.html |title=India's best B-schools 2016: Full List |accessdate=29 June 2017|newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=4 December 2016}}</ref>[[Category:Pages using Infobox India university ranking with 2016 rankings]]
| data107data100 = {{{BT_2016NIRF_B_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label104label101 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (20182019)<ref name="Rankings_NIRF_B_2018Rankings_NIRF_B_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 20182019 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/20182019/ManagementRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 20182019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| label108 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' (2017)<ref name="Rankings_BT_2017">{{cite news|url= https://www.businesstoday.in/magazine/features/indias-best-b-schools-2017-full-list/story/261507.html |title=India's best B-schools 2017: Full List |newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=22 October 2017}}</ref>
| data108data101 = {{{BT_2017NIRF_B_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label105label102 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (20192020)<ref name="Rankings_NIRF_B_2019Rankings_NIRF_B_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 20192020 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/20192020/ManagementRanking.html |date=20192020-06-11 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| label109 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' (2019)<ref name="Rankings_BT_2019">{{cite news|url= https://www.businesstoday.in/magazine/indias-best-b-schools-2019/india-best-b-schools-2019-overall-ranking/story/385127.html |title=India's best B-schools 2019: Overall Ranking 2019 |newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=3 November 2019}}</ref>
| data109data102 = {{{BT_2019NIRF_B_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label110label103 = ''[[OutlookBusiness IndiaToday (business magazine)|Business Today]]'' (20162017)<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2016Rankings_BT_2017">{{Citecite news|url=http https://www.outlookindiabusinesstoday.comin/magazine/storyfeatures/fitsindias-andbest-startb-upsschools-the2017-afull-schoolslist/297902story/261507.html |title=FitsIndia's Andbest StartB-Upsschools 2017: TheFull A+List Schools|newspaper=[[OutlookBusiness IndiaToday (business magazine)|Business Today]]|date=322 October 20162017}}</ref>[[Category:Pages using Infobox India university ranking with 2016 rankings]]
| data110data103 = {{{OUTLOOK_B_2016BT_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label111label104 = ''[[OutlookBusiness IndiaToday (business magazine)|Business Today]]'' (20172019)<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2017Rankings_BT_2019">{{Citecite news|url= https://www.outlookindiabusinesstoday.comin/magazine/storyindias-best-b-schools-2019/scenesindia-frombest-upb-andschools-down2019-theoverall-stairsranking/299355story/385127.html |title=ScenesIndia's Frombest UpB-schools 2019: AndOverall DownRanking The2019 Stairs|newspaper=[[OutlookBusiness IndiaToday (business magazine)|Business Today]]|date=23 OctoberNovember 2017|first=Arindam|last=Mukherjee2019}}</ref>
| data111data104 = {{{OUTLOOK_B_2017BT_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label112label105 = ''[[Outlook India]]'' (20182017)<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2018Rankings_OUTLOOK_B_2017">{{Cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/outlookscenes-drshtifrom-surveyup-topand-100down-bthe-schools-in-indiastairs/300668299355|title=Outlook-DrshtiScenes Survey:From TopUp 100And B-SchoolsDown InThe IndiaStairs|newspaper=[[Outlook India]]|date=262 SeptemberOctober 20182017|first=Arindam|last=Mukherjee}}</ref>
| data112data105 = {{{OUTLOOK_B_2018OUTLOOK_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label106 = ''[[Outlook India]]'' (2018)<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2018">{{Cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/outlook-drshti-survey-top-100-b-schools-in-india/300668|title=Outlook-Drshti Survey: Top 100 B-Schools In India|newspaper=[[Outlook India]]|date=26 September 2018|first=Arindam|last=Mukherjee}}</ref>
| label113 = ''[[Business Standard]]'' (2016)<ref name="Rankings_BUSINESSSTD_B_2016">{{Cite web|url=http://bsmedia.business-standard.com/_media/bs/data/general-file-upload/2016-06/061716_01.pdf|format=PDF|pages=1-4|title=The class of 2016|date=16 June 2016|access-date=3 July 2017}}</ref>[[Category:Pages using Infobox India university ranking with 2016 rankings]]
| data113data106 = {{{BUSINESSSTD_B_2016OUTLOOK_B_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!--Business - Government-->
| label114label107 = Government colleges:
| data114data107 = {{#if:{{{OUTLOOK_B_G_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}|<nowiki />}}
 
| label115label108= ''[[Outlook India]]'' (2020)<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_G_2020">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/outlook-icare-india-mba-rankings-2020-top-public-mba-institutions/302200|title=Outlook-ICARE India MBA Rankings 2020: Top Public MBA Institutions Outlook India Magazine| access-date=2020-01-22}}</ref>
| data115data108 = {{{OUTLOOK_B_G_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!--Business - Private-->
| label116label109 = Private colleges:
| data116data109 = {{#if:{{{OUTLOOK_B_P_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}|<nowiki />}}
 
| label117label110= ''[[Outlook India]]'' (2020)<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_P_2020">{{Cite web|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/outlook-icare-india-mba-rankings-2020-top-private-mba-institutions/302201|title=Outlook-ICARE MBA Rankings: Top 150 Private MBA Institutions Outlook India Magazine |access-date=2020-01-22}}</ref>
| data117data110 = {{{OUTLOOK_B_P_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Pharmacy---------->
| header118header111 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_P_2017|}}}{{{NIRF_P_2018|}}}{{{NIRF_P_2019|}}}{{{NIRF_P_2020|}}}|Pharmacy – India}}
 
| label119label112 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2017)<ref name="Rankings_NIRF_P_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/PharmacyRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data119data112 = {{{NIRF_P_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label120label113 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2018)<ref name="Rankings_NIRF_P_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/PharmacyRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data120data113= {{{NIRF_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label121label114 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_P_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/PharmacyRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data121data114= {{{NIRF_P_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label122label115 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_P_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/PharmacyRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data122data115= {{{NIRF_P_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Architecture---------->
| header123header116 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_A_2018|}}}{{{NIRF_A_2019|}}}{{{NIRF_A_2020|}}}|Architecture – India}}
 
| label124label117 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2018)<ref name="Rankings_NIRF_A_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ArchitectureRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data124data117= {{{NIRF_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label125label118 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2019)<ref name="Rankings_NIRF_A_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ArchitectureRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data125data118= {{{NIRF_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label126label119 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (2020)<ref name="Rankings_NIRF_A_2020">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2020 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2020/ArchitectureRanking.html |date=2020-06-11| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data126data119= {{{NIRF_A_2020|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox India university ranking]] with outdated parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| QS_W_2021 | ARWU_W_2019 | QS_A_2020 | QS_BRICS_2019 | THE_W_2020 | THES_E_2020 | THES_A_2020 | QS_B_2020 | QS_B_A_2020 | FT_MBA_2020 | FT_MiM_2019 | ECO_W_2019 | NIRF_U_2020 | NIRF_O_2020| NIRF_C_2020| NIRF_E_2020 | QS_INDIA_2019 | WEEK_U_2019 | OUTLOOK_U_2019 | OUTLOOK_E_2019 | IT_E_G_2018 | IT_E_P_2018 | IT_E_P_2019| IT_E_G_2019 | WEEK_E_2019 | IT_M_2019 | OUTLOOK_M_2019 | NIRF_M_2020 |WEEK_M_2019 | NIRF_L_2020 | IT_L_2019 | WEEK_L_2019 | OUTLOOK_L_2019 | NIRF_B_2020 | BT_2019 | OUTLOOK_B_G_2020 | OUTLOOK_B_P_2020 | BUSINESSSTD_B_2016 | NIRF_P_2020 | NIRF_A_2020 | type | mainwidth}}<noinclude>
 
==References==
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3560248" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്