"ഫലകം:Infobox India university ranking" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,395 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  3 വർഷം മുമ്പ്
Added The Week 2019 rankings, Engineering, Medical, Law
(typo)
(Added The Week 2019 rankings, Engineering, Medical, Law)
 
<!----------Engineering---------->
| header42 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{IT_E_2017|}}}{{{OUTLOOK_E_2017|}}}{{{OUTLOOK_E_2018|}}}{{{OUTLOOK_E_2019|}}}{{{WEEK_E_2017|}}}{{{WEEK_E_2018|}}}{{{WEEK_E_2019|}}}{{{NIRF_E_2017|}}}{{{NIRF_E_2018|}}}{{{NIRF_E_2019|}}}{{{IT_E_G_2018|}}}{{{IT_E_P_2018|}}}{{{IT_E_P_2019|}}}{{{IT_E_G_2019|}}}|Engineering – India}}
 
| label43 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_E_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/EngineeringRanking.html |date=2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data51 = {{{WEEK_E_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label52 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_WEEK_E_2019">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=Best colleges: THE WEEK-Hansa Research Survey 2019|first=Vijaya|last=Pushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 8 June 2019}}</ref>
| label52 = Government colleges:
| data52 = {{#if:{{{IT_E_G_2018WEEK_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{IT_E_G_2019|}}}|<nowiki />}}
 
| label52label53 = Government colleges:
| label53= ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_E_G_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Government |url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792405 |newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data53 = {{#if:{{{IT_E_G_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{IT_E_G_2019|}}}|<nowiki />}}
 
| label54= ''[[India Today]]'' {{small|(20192018)}}<ref name="Rankings_IT_E_G_2019Rankings_IT_E_G_2018">{{cite news|title=TopIndia's 10Best Colleges -2018: Engineering - Government |url=https://www.indiatoday.in/magazinebestcolleges/web-exclusive2018/storyranks/20190527-top-10-colleges-engineering-1527185-2019-05-181792405 |newspaper=[[India Today]]|date=18 May 20192018}}</ref>
| data54 = {{{IT_E_G_2019IT_E_G_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label53label55= ''[[India Today]]'' {{small|(20182019)}}<ref name="Rankings_IT_E_G_2018Rankings_IT_E_G_2019">{{cite news|title=India'sTop Best10 Colleges 2018:- Engineering - Government |url=https://www.indiatoday.in/bestcollegesmagazine/2018web-exclusive/ranksstory/179240520190527-top-10-colleges-engineering-1527185-2019-05-18 |newspaper=[[India Today]]|date=201818 May 2019}}</ref>
| label55 = Private colleges:
| data55 = {{#if:{{{IT_E_P_2018IT_E_G_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{IT_E_P_2019|}}}|<nowiki />}}
 
| label55label56 = Private colleges:
| label56 = ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_E_P_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Private|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792404|newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data56 = {{#if:{{{IT_E_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{IT_E_P_2019|}}}|<nowiki />}}
 
| label57 = ''[[India Today]]'' {{small|(20192018)}}<ref name="Rankings_IT_E_P_2019Rankings_IT_E_P_2018">{{cite news|title=TopIndia's 10Best Colleges -2018: Engineering - Private|url=https://www.indiatoday.in/magazinebestcolleges/web-exclusive2018/storyranks/20190527-top-10-colleges-engineering-1527185-2019-05-18 1792404|newspaper=[[India Today]]|date=18 May 20192018}}</ref>
| data57 = {{{IT_E_P_2019IT_E_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label56 label58= ''[[India Today]]'' {{small|(20182019)}}<ref name="Rankings_IT_E_P_2018Rankings_IT_E_P_2019">{{cite news|title=India'sTop Best10 Colleges 2018:- Engineering - Private|url=https://www.indiatoday.in/bestcollegesmagazine/2018web-exclusive/ranksstory/179240420190527-top-10-colleges-engineering-1527185-2019-05-18 |newspaper=[[India Today]]|date=201818 May 2019}}</ref>
| data58 = {{{IT_E_P_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Medical---------->
| header58header59 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_M_2018|}}}{{{NIRF_M_2019|}}}{{{OUTLOOK_M_2017|}}}{{{OUTLOOK_M_2018|}}}{{{WEEK_M_2017|}}}{{{WEEK_M_2019|}}}{{{IT_M_2017|}}}{{{IT_M_2018|}}}|Medical - India}}
 
| label59label60 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_M_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/MEDICALRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data59data60 = {{{NIRF_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label60label61 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_M_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/MEDICALRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data60data61= {{{NIRF_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label61label62= ''[[India Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_IT_M_2017">{{cite web|url=http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Medical|title=India's Best Colleges 2017: Medical |year= 2017|work =[[India Today]]|accessdate=21 June 2017}}</ref>
| data61data62= {{{IT_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label62label63= ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_M_2018">{{cite web|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792403|title=India's Best Colleges 2018: Medical |year= 2018|work =[[India Today]]}}</ref>
| data62data63 = {{{IT_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label63label64 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2017">{{cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-medical-colleges-in-2017/298918/231884|title=Top 25 Medical Colleges In 2017|work=[[Outlook India]]|accessdate=21 June 2017|date=5 June 2017}}</ref>
| data63data64 = {{{OUTLOOK_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label64label65 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2018">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-medical-colleges-in-2018/300178|title=Top 25 Medical Colleges In 2018|work=[[Outlook India]]|accessdate=9 October 2018|date=24 May 2018}}</ref>
| data64data65 = {{{OUTLOOK_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label65label66 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_WEEK_M_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Medical Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data65data66 = {{{WEEK_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label67 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_WEEK_M_2019">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=Best colleges: THE WEEK-Hansa Research Survey 2019|first=Vijaya|last=Pushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 8 June 2019}}</ref>
| data67 = {{{WEEK_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Law---------->
| header66header68 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_L_2018|}}}{{{NIRF_L_2019|}}}{{{WEEK_L_2016|}}}{{{WEEK_L_2017|}}}{{{WEEK_L_2019|}}}{{{OUTLOOK_L_2017|}}}{{{OUTLOOK_L_2018|}}}{{{IT_L_2017|}}}{{{IT_L_2018|}}}{{{IT_L_2019|}}}|Law – India}}
 
| label68label69 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(20192018)}}<ref name="Rankings_NIRF_L_2019Rankings_NIRF_L_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 20192018 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/20192018/LAWRanking.html |date=20192018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data69 = {{{NIRF_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label67label70 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(20182019)}}<ref name="Rankings_NIRF_L_2018Rankings_NIRF_L_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 20182019 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/20182019/LAWRanking.html |date=20182019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data67data70 = {{{NIRF_L_2018NIRF_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label71 = ''[[India Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_IT_L_2017">{{cite news|url= http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Law | newspaper=[[India Today]]|year= 2017|title=India's Best Colleges 2017: Law | accessdate=25 June 2017}}</ref>
| label68 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_L_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/LAWRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data68data71 = {{{NIRF_L_2019IT_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label69label72 = ''[[India Today]]'' {{small|(20172018)}}<ref name="Rankings_IT_L_2017Rankings_IT_L_2018">{{cite news|url= httphttps://indiatodaywww.intodayindiatoday.in/bestcolleges/20172018/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Lawranks/1792402 | newspaper=[[India Today]]|year= 20172018|title=India's Best Colleges 20172018: Law | accessdate=25 June 2017}}</ref>
| data69data72 = {{{IT_L_2017IT_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label70label73 = ''[[India Today]]'' {{small|(20182019)}}<ref name="Rankings_IT_L_2018Rankings_IT_L_2019">{{cite newsweb|url= https://www.indiatoday.in/bestcolleges/20182019/ranks/1792402 1807534 | newspaper=[[India Today]]|year= 20182019|title=India's Best Colleges 20182019: Law }}</ref>
| data70data73 = {{{IT_L_2018IT_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label71label74 = ''[[IndiaOutlook TodayIndia]]'' {{small|(20192017)}}<ref name="Rankings_IT_L_2019Rankings_OUTLOOK_L_2017">{{cite webnews| url =https http://www.indiatodayoutlookindia.incom/bestcollegesmagazine/2019story/rankstop-25-law-colleges-in-2017/1807534 298922| title = Top 25 Law Colleges In 2017 |newspaper=[[IndiaOutlook TodayIndia]]|yearaccessdate=25 2019June 2017|titledate=India's5 BestJune Colleges 2019: Law2017 }}</ref>
| data71data74 = {{{IT_L_2019OUTLOOK_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label72label75 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(20172018)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2017Rankings_OUTLOOK_L_2018">{{cite news| url = httphttps://www.outlookindia.com/magazine/storyamp/top-25-law-colleges-in-20172018/298922300182| title = Top 25 Law Colleges In 20172018 |newspaper=[[Outlook India]]|accessdate=25 June 2017|date=5 June 2017 }}</ref>
| data72data75 = {{{OUTLOOK_L_2017OUTLOOK_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label73label76 = ''[[OutlookThe IndiaWeek (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(20182016)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2018Rankings_WEEK_L_2016">{{citeCite news| url = httpshttp://www.outlookindiatheweek.comin/magazinetheweek/ampcover/topindias-25-lawbest-colleges-in-2018/300182.html| title = Top 25 LawBest Colleges: InWorldly 2018Wisdom |newspaper=[[OutlookThe IndiaWeek (Indian magazine)|The Week]]|date=9 June 2016|accessdate=5 June 2017}}</ref><includeonly>[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking]]</includeonly>
| data73data76 = {{{OUTLOOK_L_2018WEEK_L_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label74label77 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(20162017)}}<ref name="Rankings_WEEK_L_2016Rankings_WEEK_L_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/indias-best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: WorldlyTop WisdomLaw Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=918 June 20162017|accessdate=58 JuneSeptember 2017}}</ref><includeonly>[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking]]</includeonly>
| data74data77 = {{{WEEK_L_2016WEEK_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label75label78 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(20172019)}}<ref name="Rankings_WEEK_L_2017Rankings_WEEK_L_2019">{{Cite news|url=httphttps://www.theweek.in/theweek/cover/2019/06/07/best-colleges-2017the-week-hansa-research-survey-2019.html|title=TheBest Weekcolleges: THE WEEK- Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Law Colleges - All India2019|first=AbhinavVijaya|last=SinghPushkarna|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 SeptemberJune 20172019}}</ref>
| data75data78 = {{{WEEK_L_2017WEEK_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Business---------->
| header76header79 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{BT_2016|}}}{{{BT_2017|}}}{{{NIRF_B_2017|}}}{{{NIRF_B_2018|}}}{{{NIRF_B_2019|}}}{{{OUTLOOK_B_2016|}}}{{{OUTLOOK_B_2017|}}}{{{BUSINESSSTD_B_2016|}}}|Business/Management – India}}
 
| label77label80 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/ManagementRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data77data80 = {{{NIRF_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label78label81 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ManagementRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data78data81 = {{{NIRF_B_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label79label82 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ManagementRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data79data82 = {{{NIRF_B_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label80label83 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_BT_2016">{{cite news|url= http://www.businesstoday.in/magazine/features/india-best-b-schools-2016-full-list/story/240287.html |title=India's best B-schools 2016: Full List |accessdate=29 June 2017|newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=4 December 2016}}</ref>
| data80data83 = {{{BT_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label81label84 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_BT_2017">{{cite news|url= https://www.businesstoday.in/magazine/features/indias-best-b-schools-2017-full-list/story/261507.html |title=India's best B-schools 2017: Full List |newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=22 October 2017}}</ref>
| data81data84 = {{{BT_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label82label85 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2016">{{Cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/fits-and-start-ups-the-a-schools/297902|title=Fits And Start-Ups: The A+ Schools|newspaper=[[Outlook India]]|date=3 October 2016}}</ref>
| data82data85 = {{{OUTLOOK_B_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label83label86 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2017">{{Cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/scenes-from-up-and-down-the-stairs/299355|title=Scenes From Up And Down The Stairs|newspaper=[[Outlook India]]|date=2 October 2017|first=Arindam|last=Mukherjee}}</ref>
| data83data86 = {{{OUTLOOK_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label84label87 = ''[[Business Standard]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_BUSINESSSTD_B_2016">{{Cite web|url=http://bsmedia.business-standard.com/_media/bs/data/general-file-upload/2016-06/061716_01.pdf|format=PDF|pages=1-4|title=The class of 2016|date=16 June 2016|access-date=3 July 2017}}</ref>
| data84data87 = {{{BUSINESSSTD_B_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Pharmacy---------->
| header85header88 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_P_2017|}}}{{{NIRF_P_2018|}}}{{{NIRF_P_2019|}}}|Pharmacy – India}}
 
| label86label89 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/PharmacyRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data86data89 = {{{NIRF_P_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label87label90 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/PharmacyRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data87data90= {{{NIRF_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label88label91 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/PharmacyRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data88data91= {{{NIRF_P_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Architecture---------->
| header89header92 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_A_2018|}}}{{{NIRF_A_2019|}}}|Architecture – India}}
 
| label90label93 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_A_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ArchitectureRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data90data93= {{{NIRF_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label91label94 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_A_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ArchitectureRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data91data94= {{{NIRF_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox India university ranking]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| QS_W_2020 | ARWU_W_2017 | QS_A_2019 | QS_BRICS_2019 | THE_W_2020 | THES_E_2019 | THES_A_2019 | QS_B_2019 | QS_B_A_2019 | FT_MBA_2019 | FT_MiM_2018 | ECO_W_2017 | NIRF_U_2019 | NIRF_O_2019| NIRF_C_2019| NIRF_E_2019 | QS_INDIA_2019 | OUTLOOK_E_2019 | IT_E_G_2018 | IT_E_P_2018 | IT_E_P_2019| IT_E_G_2019 | WEEK_E_2018WEEK_E_2019 | IT_M_2018 | OUTLOOK_M_2018 | NIRF_M_2019 |WEEK_M_2017WEEK_M_2019 | NIRF_L_2019 | IT_L_2019 | WEEK_L_2017WEEK_L_2019 | OUTLOOK_L_2018 | NIRF_B_2019 | BT_2017 | OUTLOOK_B_2017 | BUSINESSSTD_B_2016 | NIRF_P_2019 | NIRF_A_2019 | type | mainwidth}}<noinclude>
 
==References==
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3560204" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്