"ഫലകം:Infobox India university ranking" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

786 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
Added IT_E_P_2019 and IT_E_G_2019 though I only found a source for top 10. Keeping the old one as valid for now
No edit summary
(Added IT_E_P_2019 and IT_E_G_2019 though I only found a source for top 10. Keeping the old one as valid for now)
 
<!----------Engineering---------->
| header41 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{IT_E_2017|}}}{{{OUTLOOK_E_2017|}}}{{{OUTLOOK_E_2018|}}}{{{OUTLOOK_E_2019|}}}{{{WEEK_E_2017|}}}{{{NIRF_E_2017|}}}{{{NIRF_E_2018|}}}{{{NIRF_E_2019|}}}{{{IT_E_G_2018|}}}{{{IT_E_P_2018|}}}{{{IT_E_P_2019|}}}{{{IT_E_G_2019|}}}|Engineering – India}}
 
| label42 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_E_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/EngineeringRanking.html |date=2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
 
| label51 = Government colleges:
| data51 = {{#if:{{{IT_E_G_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{IT_E_G_2019}}}|<nowiki />}}
 
| label52= ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_E_G_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Government |url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792405 |newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data52 = {{{IT_E_G_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label54 label53= ''[[India Today]]'' {{small|(20182019)}}<ref name="Rankings_IT_E_P_2018Rankings_IT_E_G_2019">{{cite news|title=India'sTop Best10 Colleges 2018:- Engineering - Private|url=https://www.indiatoday.in/bestcollegesmagazine/2018web-exclusive/ranksstory/179240420190527-top-10-colleges-engineering-1527185-2019-05-18 |newspaper=[[India Today]]|date=201818 May 2019}}</ref>
| label53 = Private colleges:
| data53 = {{#if:{{{IT_E_P_2018IT_E_G_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}|<nowiki />}}
 
| label53label54 = Private colleges:
| label54 = ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_E_P_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Private|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792404|newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data54 = {{#if:{{{IT_E_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}|<nowiki />}}
 
| label55 = ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_E_P_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Private|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792404|newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data55 = {{{IT_E_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label56= ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_E_P_2019">{{cite news|title=Top 10 Colleges - Engineering |url=https://www.indiatoday.in/magazine/web-exclusive/story/20190527-top-10-colleges-engineering-1527185-2019-05-18 |newspaper=[[India Today]]|date=18 May 2019}}</ref>
| data56 = {{{IT_E_P_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Medical---------->
| header55header57 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_M_2018|}}}{{{NIRF_M_2019|}}}{{{OUTLOOK_M_2017|}}}{{{OUTLOOK_M_2018|}}}{{{WEEK_M_2017|}}}{{{IT_M_2017|}}}{{{IT_M_2018|}}}|Medical - India}}
 
| label56label58 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_M_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/MEDICALRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data56data58 = {{{NIRF_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label57label59 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_M_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/MEDICALRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data57data59= {{{NIRF_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label58label60= ''[[India Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_IT_M_2017">{{cite web|url=http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Medical|title=India's Best Colleges 2017: Medical |year= 2017|work =[[India Today]]|accessdate=21 June 2017}}</ref>
| data58data60= {{{IT_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label59label61= ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_M_2018">{{cite web|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792403|title=India's Best Colleges 2018: Medical |year= 2018|work =[[India Today]]}}</ref>
| data59data61 = {{{IT_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label60label62 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2017">{{cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-medical-colleges-in-2017/298918/231884|title=Top 25 Medical Colleges In 2017|work=[[Outlook India]]|accessdate=21 June 2017|date=5 June 2017}}</ref>
| data60data62 = {{{OUTLOOK_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label61label63 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2018">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-medical-colleges-in-2018/300178|title=Top 25 Medical Colleges In 2018|work=[[Outlook India]]|accessdate=9 October 2018|date=24 May 2018}}</ref>
| data61data63 = {{{OUTLOOK_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label62label64 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_WEEK_M_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Medical Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data62data64 = {{{WEEK_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Law---------->
| header63header65 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_L_2018|}}}{{{NIRF_L_2019|}}}{{{WEEK_L_2016|}}}{{{WEEK_L_2017|}}}{{{OUTLOOK_L_2017|}}}{{{OUTLOOK_L_2018|}}}{{{IT_L_2017|}}}{{{IT_L_2018|}}}{{{IT_L_2019|}}}|Law – India}}
 
| label64label66 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_L_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/LAWRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data64data66 = {{{NIRF_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label65label67 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_L_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/LAWRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data65data67 = {{{NIRF_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label66label68 = ''[[India Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_IT_L_2017">{{cite news|url= http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Law | newspaper=[[India Today]]|year= 2017|title=India's Best Colleges 2017: Law | accessdate=25 June 2017}}</ref>
| data66data68 = {{{IT_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label67label69 = ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_L_2018">{{cite news|url= https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792402 | newspaper=[[India Today]]|year= 2018|title=India's Best Colleges 2018: Law }}</ref>
| data67data69 = {{{IT_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label68label70 = ''[[India Today]]'' {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_IT_L_2019">{{cite web|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2019/ranks/1807534 | newspaper=[[India Today]]|year= 2019|title=India's Best Colleges 2019: Law }}</ref>
| data68data70 = {{{IT_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label69label71 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2017">{{cite news| url = http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-law-colleges-in-2017/298922| title = Top 25 Law Colleges In 2017 |newspaper=[[Outlook India]]|accessdate=25 June 2017|date=5 June 2017 }}</ref>
| data69data71 = {{{OUTLOOK_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label70label72 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2018">{{cite news| url = https://www.outlookindia.com/magazine/amp/top-25-law-colleges-in-2018/300182| title = Top 25 Law Colleges In 2018 |newspaper=[[Outlook India]]|date=}}</ref>
| data70data72 = {{{OUTLOOK_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label71label73 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_WEEK_L_2016">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/indias-best-colleges.html|title=Best Colleges: Worldly Wisdom |newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=9 June 2016|accessdate=5 June 2017}}</ref><includeonly>[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking]]</includeonly>
| data71data73 = {{{WEEK_L_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label72label74 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_WEEK_L_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Law Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data72data74 = {{{WEEK_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Business---------->
| header73header75 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{BT_2016|}}}{{{BT_2017|}}}{{{NIRF_B_2017|}}}{{{NIRF_B_2018|}}}{{{NIRF_B_2019|}}}{{{OUTLOOK_B_2016|}}}{{{OUTLOOK_B_2017|}}}{{{BUSINESSSTD_B_2016|}}}|Business/Management – India}}
 
| label74label76 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/ManagementRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data74data76 = {{{NIRF_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label75label77 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ManagementRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data75data77 = {{{NIRF_B_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label76label78 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ManagementRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data76data78 = {{{NIRF_B_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label77label79 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_BT_2016">{{cite news|url= http://www.businesstoday.in/magazine/features/india-best-b-schools-2016-full-list/story/240287.html |title=India's best B-schools 2016: Full List |accessdate=29 June 2017|newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=4 December 2016}}</ref>
| data77data79 = {{{BT_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label78label80 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_BT_2017">{{cite news|url= https://www.businesstoday.in/magazine/features/indias-best-b-schools-2017-full-list/story/261507.html |title=India's best B-schools 2017: Full List |newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=22 October 2017}}</ref>
| data78data80 = {{{BT_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label79label81 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2016">{{Cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/fits-and-start-ups-the-a-schools/297902|title=Fits And Start-Ups: The A+ Schools|newspaper=[[Outlook India]]|date=3 October 2016}}</ref>
| data79data81 = {{{OUTLOOK_B_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label80label82 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2017">{{Cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/scenes-from-up-and-down-the-stairs/299355|title=Scenes From Up And Down The Stairs|newspaper=[[Outlook India]]|date=2 October 2017|first=Arindam|last=Mukherjee}}</ref>
| data80data82 = {{{OUTLOOK_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label81label83 = ''[[Business Standard]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_BUSINESSSTD_B_2016">{{Cite web|url=http://bsmedia.business-standard.com/_media/bs/data/general-file-upload/2016-06/061716_01.pdf|format=PDF|pages=1-4|title=The class of 2016|date=16 June 2016|access-date=3 July 2017}}</ref>
| data81data83 = {{{BUSINESSSTD_B_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Pharmacy---------->
| header82header84 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_P_2017|}}}{{{NIRF_P_2018|}}}{{{NIRF_P_2019|}}}|Pharmacy – India}}
 
| label83label85 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/PharmacyRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data83data85 = {{{NIRF_P_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label84label86 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/PharmacyRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data84data86= {{{NIRF_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label85label87 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/PharmacyRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data85data87= {{{NIRF_P_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Architecture---------->
| header86header88 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_A_2018|}}}{{{NIRF_A_2019|}}}|Architecture – India}}
 
| label87label89 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_A_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ArchitectureRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data87data89= {{{NIRF_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label88label90 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_A_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ArchitectureRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data88data90= {{{NIRF_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox India university ranking]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| QS_W_2020 | ARWU_W_2017 | QS_A_2019 | QS_BRICS_2019 | THE_W_2019 | THES_E_2019 | THES_A_2019 | QS_B_2019 | QS_B_A_2019 | FT_MBA_2019 | FT_MiM_2018 | ECO_W_2017 | NIRF_U_2019 | NIRF_O_2019| NIRF_C_2019| NIRF_E_2019 | QS_INDIA_2019 | OUTLOOK_E_2019 | IT_E_G_2018 | IT_E_P_2018 | IT_E_P_2019| IT_E_G_2019 | WEEK_E_2018 | IT_M_2018 | OUTLOOK_M_2018 | NIRF_M_2019 |WEEK_M_2017 | NIRF_L_2019 | IT_L_2019 | WEEK_L_2017 | OUTLOOK_L_2018 | NIRF_B_2019 | BT_2017 | OUTLOOK_B_2017 | BUSINESSSTD_B_2016 | NIRF_P_2019 | NIRF_A_2019 | type | mainwidth}}<noinclude>
 
==References==
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3560198" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്