"ഫലകം:Infobox India university ranking" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

433 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  2 വർഷം മുമ്പ്
Have added Times Higher Education Ranking Asia for 2019
(Reverted good faith edits by Rich Farmbrough (talk): Consensus is not to use older references if newer ones exist, so we prefer to warn if they are used (TW))
(Have added Times Higher Education Ranking Asia for 2019)
| data16 = {{{THES_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label17 = ''[[Times Higher Education World University Rankings|Times]]'' (Asia) {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_THES_A_2019>{{Cite web|url=https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking |title=Times Higher Education Asia University Rankings (2019)|year=2019 |publisher=The Times Higher Education|accessdate=04 September 2019}}</ref>
| header17 = {{#if:{{{QS_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{QS_B_2018|}}}{{{QS_B_2019|}}}{{{QS_B_A_2018|}}}{{{QS_B_A_2019|}}}{{{QS_EMBA_2017|}}}{{{FT_MBA_2017|}}}{{{FT_MBA_2019|}}}{{{FT_MiM_2016|}}}{{{FT_MiM_2018|}}}{{{ECO_W|}}}{{{ECO_W_2017|}}}|Business – international}}
| data18data17 = {{{FT_MiM_2016THES_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| header17header18 = {{#if:{{{QS_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{QS_B_2018|}}}{{{QS_B_2019|}}}{{{QS_B_A_2018|}}}{{{QS_B_A_2019|}}}{{{QS_EMBA_2017|}}}{{{FT_MBA_2017|}}}{{{FT_MBA_2019|}}}{{{FT_MiM_2016|}}}{{{FT_MiM_2018|}}}{{{ECO_W|}}}{{{ECO_W_2017|}}}|Business – international}}
| label18 = ''[[Financial Times]]'' (MiM) {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_FT_MiM_2016">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2016 |title=Masters in Management 2016 |year=2016 |work=[[Financial Times]] |accessdate=18 June 2017}}</ref>
| data18 = {{{FT_MiM_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label19 = ''[[Financial Times]]'' (MiM) {{small|(20182016)}}<ref name="Rankings_FT_MiM_2018Rankings_FT_MiM_2016">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-20182016 |title=Masters in Management 20182016 |year=20182016 |work=[[Financial Times]] |accessdate=2818 JanuaryJune 20192017}}</ref>
| data19 = {{{FT_MiM_2018FT_MiM_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label20 = ''[[Financial Times]]'' (MBAMiM) {{small|(20172018)}}<ref name="Rankings_FT_MBA_2017Rankings_FT_MiM_2018">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/globalmasters-mbain-rankingmanagement-20172018 |title=GlobalMasters MBAin RankingsManagement 20172018 |year=20172018 |work=[[Financial Times]] |accessdate=1828 JuneJanuary 20172019}}</ref>
| data20 = {{{FT_MBA_2017FT_MiM_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label21 = ''[[Financial Times]]'' (MBA) {{small|(20192017)}}<ref name="Rankings_FT_MBA_2019Rankings_FT_MBA_2017">{{Cite web |url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-ranking-20192017 |title=Global MBA Rankings 20192017 |year=20192017|work=[[Financial Times]] |accessdate=2818 JanuaryJune 20192017}}</ref>
| data21 = {{{FT_MBA_2019FT_MBA_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label22 = ''[[QuacquarelliFinancial Symonds|QSTimes]]'' (MBA) {{small|(20172019)}}<ref name="Rankings_QS_B_2017Rankings_FT_MBA_2019">{{citeCite web |url=httpshttp://wwwrankings.topmbaft.com/why-mba/publicationsbusinessschoolrankings/global-250mba-businessranking-schools-report-20172019 |title= Global 250MBA BusinessRankings Schools2019 Report 2017|publisheryear=2019|work=QS[[Financial Quacquarelli Symonds LimitedTimes]] |yearaccessdate=201728 |pages=39January 2019}}</ref>
| data22 = {{{QS_B_2017FT_MBA_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label23 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA) {{small|(20182017)}}<ref name="Rankings_QS_B_2018Rankings_QS_B_2017">{{cite web |url=https://www.topmba.com/mbawhy-rankingsmba/globalpublications/2018global-250-business-schools-report-2017 |title= QS Global MBA250 RankingsBusiness 2018:Schools GlobalReport 2017|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=2017 |pages=39}}</ref>
| data23 = {{{QS_B_2018QS_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label24 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA) {{small|(20192018)}}<ref name="Rankings_QS_B_2019Rankings_QS_B_2018">{{cite web |url=https://www.topmba.com/mba-rankings/global/20192018 |title= QS Global MBA Rankings 20192018: Global |publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=20182017}}</ref>
| data24 = {{{QS_B_2019QS_B_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label25 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA-Asia,Aus,NZ) {{small|(20182019)}}<ref name="Rankings_QS_B_A_2018Rankings_QS_B_2019">{{cite web |url=https://www.topmba.com/mba-rankings/asia-australia-nzglobal/20182019 |title= QS Global MBA Rankings 20182019: Asia, Australia & New ZealandGlobal |publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=20172018}}</ref>
| data25 = {{{QS_B_A_2018QS_B_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label26 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (MBA-Asia,Aus,NZ) {{small|(20192018)}}<ref name="Rankings_QS_B_A_2019Rankings_QS_B_A_2018">{{cite web |url=https://www.topmba.com/mba-rankings/asia-australia-nz/20192018 |title= QS Global MBA Rankings 20192018: Asia, Australia & New Zealand |publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=20182017}}</ref>
| data26 = {{{QS_B_A_2019QS_B_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label27 = ''[[Quacquarelli Symonds|QS]]'' (EMBAMBA-AsianAsia) {{small|(20172019)}}<ref name="Rankings_QS_EMBA_2017Rankings_QS_B_A_2019">{{cite web |url=https://www.topmba.com/embamba-rankings/region/asia/20172019 |title= QS Global 100 EMBAMBA Rankings by Region 20172019: Asia-Pacific |publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=2017 |accessdate=18 June 20172018}}</ref>
| data27 = {{{QS_EMBA_2017QS_B_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label28 = ''[[TheQuacquarelli EconomistSymonds|QS]]'' (EMBA-Asian) {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_ECO_W_2017Rankings_QS_EMBA_2017">{{Citecite web |url=httphttps://www.economisttopmba.com/whichmba/fullemba-time-mba-rankingrankings/region/asia/2017 |title=Full timeQS MBAGlobal ranking100 EMBA Rankings by Region |year=2017: Asia-Pacific |publisher=[[TheQS Quacquarelli Symonds Limited |year=2017 Economist]]|accessdate=18 June 2017}}</ref>
| data28 = {{{ECO_W_2017QS_EMBA_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label18label29 = ''[[FinancialThe TimesEconomist]]'' (MiM) {{small|(20162017)}}<ref name="Rankings_FT_MiM_2016Rankings_ECO_W_2017">{{Cite web |url=http://rankingswww.fteconomist.com/businessschoolrankingswhichmba/mastersfull-intime-managementmba-2016ranking |title=MastersFull intime ManagementMBA 2016ranking |year=20162017 |workpublisher=[[FinancialThe TimesEconomist]] |accessdate=18 June 2017}}</ref>
| data29 = {{{ECO_W_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----General---->
| header29header30 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_U_2017|}}}{{{NIRF_O_2017|}}}{{{NIRF_U_2018|}}}{{{NIRF_O_2018|}}}{{{NIRF_C_2018|}}}{{{NIRF_U_2019|}}}{{{NIRF_O_2019|}}}{{{NIRF_C_2019|}}}{{{QS_INDIA_2019|}}}|General – India}}
 
| label30label31 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Overall) {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_O_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Overall) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/OverallRanking.html |date=2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data30data31 = {{{NIRF_O_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label31label32 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Universities) {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_U_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Universities) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/UniversityRanking.html |date=2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data31data32 = {{{NIRF_U_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label32label33 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Overall) {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_O_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Overall) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/OverallRanking.html |date=2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data32data33 = {{{NIRF_O_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label33label34 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Universities) {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_U_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Universities) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/UniversityRanking.html |date=2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data33data34 = {{{NIRF_U_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label34label35 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Colleges) {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_C_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Colleges) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/CollegeRanking.html |date=2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data34data35 = {{{NIRF_C_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label35label36 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Overall) {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_O_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Overall) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/OverallRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data35data36 = {{{NIRF_O_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label36label37 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Universities) {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_U_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Universities) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/UniversityRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data36data37 = {{{NIRF_U_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label37label38 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] (Colleges) {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_C_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Colleges) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/CollegeRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data37data38 = {{{NIRF_C_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label38label39 = ''[[QS World University Rankings|QS]]'' (India) {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_QS_INDIA_2019">{{cite web |url=https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/india/2019 |title= QS India University Rankings 2019|publisher=QS Quacquarelli Symonds Limited |year=2018}}</ref>
| data38data39 = {{{QS_INDIA_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Engineering---------->
| header39header40 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{IT_E_2017|}}}{{{OUTLOOK_E_2017|}}}{{{OUTLOOK_E_2018|}}}{{{WEEK_E_2017|}}}{{{NIRF_E_2017|}}}{{{NIRF_E_2018|}}}{{{NIRF_E_2019|}}}{{{IT_E_G_2018|}}}{{{IT_E_P_2018|}}}|Engineering – India}}
 
| label40label41 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_E_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/EngineeringRanking.html |date=2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data40data41 = {{{NIRF_E_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label41label42 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_E_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/EngineeringRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data41data42 = {{{NIRF_E_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label42label43 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_E_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Engineering) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/EngineeringRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data42data43 = {{{NIRF_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label43label44 = ''[[India Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_IT_E_2017">{{cite news|title=India's Best Colleges 2017: Engineering|url=http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Engineering|newspaper=[[India Today]]|accessdate=17 May 2017|date=2017}}</ref>
| data43data44 = {{{IT_E_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label44label45 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_E_2017">{{cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-100-engineering-colleges-in-2017/298916|title=Top 100 Engineering Colleges In 2017|newspaper=[[Outlook India]]|date =5 June 2017|access-date=13 June 2017}}</ref>
| data44data45 = {{{OUTLOOK_E_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label45label46 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_E_2018">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/top-100-engineering-colleges-in-2018/300176|title=Top 100 Engineering Colleges In 2018|newspaper=[[Outlook India]]|date =24 May 2018}}</ref>
| data45data46 = {{{OUTLOOK_E_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label46label47 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_E_2019">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/amp/business-news-top-100-engineering-colleges/301749|title=India's Top 150 Engineering Colleges In 2019|newspaper=[[Outlook India]]|date=6 June 2019}}</ref>
| data46data47 = {{{OUTLOOK_E_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label47label48 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_WEEK_E_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Engineering Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data47data48 = {{{WEEK_E_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label48label49 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_WEEK_E_2018">{{Cite news|url=https://www.theweek.in/theweek/cover/2018/06/08/best-colleges-in-india-research-survey-2018.html|title=Perfect blend: The Week-Hansa Research Best Colleges Survey: Top Engineering Colleges - All India|author=Vandana|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date= 17 June 2018}}</ref>
| data48data49 = {{{WEEK_E_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label49label50 = Government colleges:
| data49data50 = {{#if:{{{IT_E_G_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}|<nowiki />}}
 
| label50label51= ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_E_G_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Government |url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792405 |newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data50data51 = {{{IT_E_G_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label51label52 = Private colleges:
| data51data52 = {{#if:{{{IT_E_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}|<nowiki />}}
 
| label52label53 = ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_E_P_2018">{{cite news|title=India's Best Colleges 2018: Engineering - Private|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792404|newspaper=[[India Today]]|date=2018}}</ref>
| data52data53 = {{{IT_E_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Medical---------->
| header53header54 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_M_2018|}}}{{{NIRF_M_2019|}}}{{{OUTLOOK_M_2017|}}}{{{OUTLOOK_M_2018|}}}{{{WEEK_M_2017|}}}{{{IT_M_2017|}}}{{{IT_M_2018|}}}|Medical - India}}
 
| label54label55 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_M_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/MEDICALRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data54data55 = {{{NIRF_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label55label56 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_M_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Medical) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/MEDICALRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data55data56= {{{NIRF_M_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label56label57= ''[[India Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_IT_M_2017">{{cite web|url=http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Medical|title=India's Best Colleges 2017: Medical |year= 2017|work =[[India Today]]|accessdate=21 June 2017}}</ref>
| data56data57= {{{IT_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label57label58= ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_M_2018">{{cite web|url=https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792403|title=India's Best Colleges 2018: Medical |year= 2018|work =[[India Today]]}}</ref>
| data57data58 = {{{IT_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label58label59 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2017">{{cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-medical-colleges-in-2017/298918/231884|title=Top 25 Medical Colleges In 2017|work=''[[Outlook India]]''|accessdate=21 June 2017|date=5 June 2017}}</ref>
| data58data59 = {{{OUTLOOK_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label59label60 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_M_2018">{{cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-medical-colleges-in-2018/300178|title=Top 25 Medical Colleges In 2018|work=''[[Outlook India]]''|accessdate=9 October 2018|date=24 May 2018}}</ref>
| data59data60 = {{{OUTLOOK_M_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label60label61 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_WEEK_M_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Medical Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data60data61 = {{{WEEK_M_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Law---------->
| header61header62 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_L_2018|}}}{{{NIRF_L_2019|}}}{{{WEEK_L_2016|}}}{{{WEEK_L_2017|}}}{{{OUTLOOK_L_2017|}}}{{{IT_L_2017|}}}{{{IT_L_2018|}}}|Law – India}}
 
| label62label63 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_L_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/LAWRanking.html |date=2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data62data63 = {{{NIRF_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label63label64 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_L_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Law) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/LAWRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data63data64 = {{{NIRF_L_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label64label65 = ''[[India Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_IT_L_2017">{{cite news|url= http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2017/readyrecnor_directory_list.jsp?Y=2017&ST=Law | newspaper=[[India Today]]|year= 2017|title=India's Best Colleges 2017: Law | accessdate=25 June 2017}}</ref>
| data64data65 = {{{IT_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label65label66 = ''[[India Today]]'' {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_IT_L_2018">{{cite news|url= https://www.indiatoday.in/bestcolleges/2018/ranks/1792402 | newspaper=[[India Today]]|year= 2018|title=India's Best Colleges 2018: Law }}</ref>
| data65data66 = {{{IT_L_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label66label67 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_L_2017">{{cite news| url = http://www.outlookindia.com/magazine/story/top-25-law-colleges-in-2017/298922| title = Top 25 Law Colleges In 2017 |newspaper=[[Outlook India]]|accessdate=25 June 2017|date=5 June 2017 }}</ref>
| data66data67 = {{{OUTLOOK_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label67label68 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_WEEK_L_2016">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/indias-best-colleges.html|title=Best Colleges: Worldly Wisdom |newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=9 June 2016|accessdate=5 June 2017}}</ref><includeonly>[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking]]</includeonly>
| data67data68 = {{{WEEK_L_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label68label69 = ''[[The Week (Indian magazine)|The Week]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_WEEK_L_2017">{{Cite news|url=http://www.theweek.in/theweek/cover/best-colleges-2017-survey.html|title=The Week - Hansa Research Best Colleges Survey 2017: Top Law Colleges - All India|first=Abhinav|last=Singh|newspaper=[[The Week (Indian magazine)|The Week]]|date=18 June 2017|accessdate=8 September 2017}}</ref>
| data68data69 = {{{WEEK_L_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Business---------->
| header69header70 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{BT_2016|}}}{{{BT_2017|}}}{{{NIRF_B_2017|}}}{{{NIRF_B_2018|}}}{{{NIRF_B_2019|}}}{{{OUTLOOK_B_2016|}}}{{{OUTLOOK_B_2017|}}}{{{BUSINESSSTD_B_2016|}}}|Business/Management – India}}
 
| label70label71 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/ManagementRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data70data71 = {{{NIRF_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label71label72 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ManagementRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data71data72 = {{{NIRF_B_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label72label73 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_B_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Management) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ManagementRanking.html |date=2019 | work = [[National Institutional Ranking Framework]]}}</ref>
| data72data73 = {{{NIRF_B_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label73label74 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_BT_2016">{{cite news|url= http://www.businesstoday.in/magazine/features/india-best-b-schools-2016-full-list/story/240287.html |title=India's best B-schools 2016: Full List |accessdate=29 June 2017|newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=4 December 2016}}</ref>
| data73data74 = {{{BT_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label74label75 = ''[[Business Today (business magazine)|Business Today]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_BT_2017">{{cite news|url= https://www.businesstoday.in/magazine/features/indias-best-b-schools-2017-full-list/story/261507.html |title=India's best B-schools 2017: Full List |newspaper=[[Business Today (business magazine)|Business Today]]|date=22 October 2017}}</ref>
| data74data75 = {{{BT_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label75label76 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2016">{{Cite news|url=http://www.outlookindia.com/magazine/story/fits-and-start-ups-the-a-schools/297902|title=Fits And Start-Ups: The A+ Schools|newspaper=[[Outlook India]]|date=3 October 2016}}</ref>
| data75data76 = {{{OUTLOOK_B_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label76label77 = ''[[Outlook India]]'' {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_OUTLOOK_B_2017">{{Cite news|url=https://www.outlookindia.com/magazine/story/scenes-from-up-and-down-the-stairs/299355|title=Scenes From Up And Down The Stairs|newspaper=[[Outlook India]]|date=2 October 2017|first=Arindam|last=Mukherjee}}</ref>
| data76data77 = {{{OUTLOOK_B_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label77label78 = ''[[Business Standard]]'' {{small|(2016)}}<ref name="Rankings_BUSINESSSTD_B_2016">{{Cite web|url=http://bsmedia.business-standard.com/_media/bs/data/general-file-upload/2016-06/061716_01.pdf|format=PDF|pages=1-4|title=The class of 2016|date=16 June 2016|access-date=3 July 2017}}</ref>
| data77data78 = {{{BUSINESSSTD_B_2016|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Pharmacy---------->
| header78header79 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_P_2017|}}}{{{NIRF_P_2018|}}}{{{NIRF_P_2019|}}}|Pharmacy – India}}
 
| label79label80 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2017)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2017">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2017 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2017/PharmacyRanking.html |date=2017 |accessdate=18 June 2017| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data79data80 = {{{NIRF_P_2017|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label80label81 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/PharmacyRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data80data81= {{{NIRF_P_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label81label82 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_P_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Pharmacy) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/PharmacyRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data81data82= {{{NIRF_P_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
<!----------Architecture---------->
| header82header83 = {{#if:<noinclude>1</noinclude>{{{NIRF_A_2018|}}}{{{NIRF_A_2019|}}}|Architecture – India}}
 
| label83label84 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2018)}}<ref name="Rankings_NIRF_A_2018">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2018 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2018/ArchitectureRanking.html |date=2018 |accessdate=3 April 2018| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data83data84= {{{NIRF_A_2018|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
| label84label85 = [[National Institutional Ranking Framework|NIRF]] {{small|(2019)}}<ref name="Rankings_NIRF_A_2019">{{cite web|title=National Institutional Ranking Framework 2019 (Architecture) |publisher=[[Ministry of Human Resource Development]] |url=https://www.nirfindia.org/2019/ArchitectureRanking.html |date=2019| work = [[National Institutional Ranking Framework]] }}</ref>
| data84data85= {{{NIRF_A_2019|<noinclude>1</noinclude>}}}
 
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using outdated Infobox India university ranking|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox India university ranking]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| QS_W_2019 | ARWU_W_2017 | QS_A_2019 | QS_BRICS_2019 | THES_W_2019 | THES_E_2019 | THES_A_2018 | QS_B_2019 | QS_B_A_2019 | FT_MBA_2019 | FT_MiM_2018 | ECO_W_2017 | NIRF_U_2019 | NIRF_O_2019| NIRF_C_2019| NIRF_E_2019 | QS_INDIA_2019 | OUTLOOK_E_2019 | IT_E_G_2018 | IT_E_P_2018 | WEEK_E_2018 | IT_M_2018 | OUTLOOK_M_2018 | NIRF_M_2019 |WEEK_M_2017 | NIRF_L_2019 | IT_L_2018 | WEEK_L_2017 | OUTLOOK_L_2017 | NIRF_B_2019 | BT_2017 | OUTLOOK_B_2017 | BUSINESSSTD_B_2016 | NIRF_P_2019 | NIRF_A_2019 | type | mainwidth}}<noinclude>
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3560173" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്