"ഫലകം:Infobox scientist" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

2,512 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.) (രണ്ട് ചരങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ചേർത്തു)
റ്റാഗ്: 2017 സ്രോതസ്സ് തിരുത്ത്
 
<includeonly>{{Infobox person
| child = {{lc:{{{child|{{{embed|}}}}}}}}
|bodyclass = vcard
| honorific_prefix = {{{honorific prefix|{{{honorific_prefix|{{{honorific-prefix|{{{pre-nominals|}}}}}}}}}}}}
|aboveclass = fn
|above name = {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{PAGENAME}}}}
| honorific_suffix = {{{honorific suffix|{{{honorific_suffix|{{{honorific-suffix|{{{post-nominals|}}}}}}}}}}}}
|abovestyle = background:transparent; text-align:center;
| native_name = {{{native_name|}}}
 
| native_name_lang = {{{native_name_lang|}}}
|image = {{#if:{{Hide if placeholder image|{{{image|}}}}}|[[File:{{{image|}}}<!--
| image = {{{image|}}}
-->|{{px|{{{image_size|{{{imagesize|}}}}}}|frameless}}<!--
| image_size = {{{image_size|{{{imagesize|}}}}}}
-->|alt={{{alt|}}}<!--
| image_upright = {{{image_upright|1}}}
-->]]|}}
| alt = {{{alt|}}}
|imagestyle = padding-bottom:0.5em;
| caption = {{{caption|}}}
| pronunciation = {{#if:{{{pronounce|}}}{{{Pronounce|}}}{{{Pronunciation|}}}{{{pronunciation|}}}{{{pronounce comment|}}} |<!--
|labelstyle = background:transparent; line-height:1.1em;
-->{{ubl|1={{{pronounce|}}}{{{Pronounce|}}}{{{Pronunciation|}}}{{{pronunciation|}}}{{{pronounce ref|}}}&#x20;{{{pronounce comment|}}}<!--
|datastyle = line-height:1.3em; vertical-align:middle;
-->|2={{{pronounce 2|}}} }}}}
 
| birth_name = {{{birth_name|}}}
 
| birth_date = {{{birth_date|}}}
|label1 = ജനനം
|data1 birth_place = {{br separated entries|{{{birth_name|}}}|{{{birth_date|}}}| = {{{birth_place|}}}}}
| death_date = {{{death_date|}}}
 
| death_place = {{{death_place|}}}
|label2 = മരണം
|data2 death_cause = {{br separated entries|{{{death_date|}}}|{{{death_place|}}}| = {{{death_cause|}}}}}
| resting_place = {{{resting place|{{{resting_place|{{{restingplace|}}}}}}}}}
 
| resting_place_coordinates = {{{resting place coordinates|{{{resting_place_coordinates|{{{restingplacecoordinates|}}}}}}}}}
| label3 = വിശ്രമ സ്ഥലം
| class3other_names = label{{{other_names|}}}
| siglum = {{{siglum|}}}
| data3 = {{br separated entries|{{{resting place|{{{resting_place|{{{restingplace|}}}}}}}}}|{{{resting place coordinates|{{{resting_place_coordinates|{{{restingplacecoordinates|}}}}}}}}}}}
<!-- parameter removed from infobox person per discussion at https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template_talk:Infobox_person&oldid=932429196#Residence_parameter
 
| residence = {{{residence|}}} -->
|label4 = താമസം
|data4 title = {{{residencetitle|}}}
| citizenship = {{{citizenship|}}}
|label5 = പൗരത്വം
|data5 nationality = {{{citizenshipnationality|}}}
| education = {{{education|}}}
|label6 = ദേശീയത
|data6 alma_mater = {{{nationalityalma_mater|}}}
| occupation = {{{occupation|}}}
 
| known_for = {{{known_for|}}}
|label7 = മേഖലകൾ
| awards = {{{awards|}}}{{{prizes|}}}
|class7 = category
|data7 spouse = {{{fieldif empty|{{{fieldsspouses|}}}|{{{spouse|}}}}}
| partner = {{if empty|{{{partners|}}}|{{{partner|}}}}}
 
| children = {{{children|}}}
|label8 = സ്ഥാപനങ്ങൾ
|data8 signature = {{{workplacessignature|}}}<!--
| signature_alt = {{{signature_alt|}}}
-->{{{work_institutions|}}}{{{work_institution|}}}
| website = {{{website|{{{homepage|{{{URL|}}}}}}}}}
 
| footnotes = {{{footnotes|}}}
|label9 = [[Alma mater|ബിരുദം]]
|data9 nocat_wdimage = {{{alma_maternocat_wdimage|}}}
| module = {{#if:{{{field|{{{fields|}}}}}}{{{workplaces|{{{work_institutions|{{{work_institution|}}}}}}}}}{{{patrons|}}}{{{thesis_title|}}}{{{thesis1_title|}}}{{{thesis2_title|}}}{{{doctoral_advisors|}}}{{{doctoral_advisor|}}}{{{academic_advisors|}}}{{{doctoral_students|}}}{{{notable_students|}}}{{{influences|}}}{{{influenced|}}}{{{author_abbreviation_bot|{{{author_abbrev_bot|}}}}}}{{{author_abbreviation_zoo|{{{author_abbrev_zoo|}}}}}}
|label10 = [[Thesis|പ്രബന്ധം]]
|{{Infobox
|data10 = {{#if:{{{thesis_title|}}}|{{#if:{{{thesis_url|}}}|[{{{thesis_url}}} ''{{{thesis_title}}}'']|''{{{thesis_title}}}''}}}} {{#if:{{{thesis_year|}}}|({{{thesis_year}}})}}
| child = yes
|label11 = [[Doctoral advisor|ഡോക്ടറേറ്റിനുള്ള ഉപദേശകൻ]]
| title = '''Scientific career'''
|data11 = {{{doctoral_advisor|}}}
| decat = yes <!-- remove from template:infobox tracking categories -->
 
| label1 = Fields
|label12 = {{#if:{{{doctoral_advisor|}}}
| class1 = category
| മറ്റ് അക്കാഡമിക്ക്&nbsp;ഉപദേശകർ
| data1 = {{{field|{{{fields|}}}}}}
| അക്കാഡമിക്ക് ഉപദേശകർ }}
| label2 = Institutions
|data12 = {{{academic_advisors|}}}
| data2 = {{{workplaces|{{{work_institutions|{{{work_institution|}}}}}}}}}
 
| label3 = Patrons
|label13 = ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ
|data13 data3 = {{{doctoral_studentspatrons|}}}
| label4 = {{#if:{{{thesis2_title|}}} |[[Thesis|Theses]] |[[Thesis]]}}
 
|label14 data4 = {{#if:{{{doctoral_studentsthesis1_title|}}}{{{thesis2_title|}}}
| Other notable&nbsp;students{{startplainlist}}
* {{#if:{{{thesis1_title|}}}
| Notable students }}
| {{#if:{{{thesis1_url|}}} |[{{{thesis1_url}}} ''{{{thesis1_title}}}''] |''{{{thesis1_title}}}''}}}}<!--
|data14 = {{{notable_students|}}}
-->{{#if:{{{thesis1_year|}}} |&nbsp;{{resize|97%|({{{thesis1_year}}})}}
 
}}
|label15 = അറിയപ്പെടുന്നത്
|data15 =* {{#if:{{{known_forthesis2_title|}}}
| {{#if:{{{thesis2_url|}}} |[{{{thesis2_url}}} ''{{{thesis2_title}}}''] |''{{{thesis2_title}}}''}}}}<!--
|label16 = സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്
-->{{#if:{{{thesis2_year|}}} |&nbsp;{{resize|97%|({{{thesis2_year}}})}}
|data16 = {{{influences|}}}
}}
|label17 = സ്വാധീനിച്ചതു്
{{endplainlist}}
|data17 = {{{influenced|}}}
| {{#if:{{{thesis_title|}}}
|label18 = പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങൾ
| {{#if:{{{thesis_url|}}} |[{{{thesis_url}}} ''{{{thesis_title}}}''] |''{{{thesis_title}}}''}}}}<!--
|data18 = {{{awards|}}}{{{prizes|}}}
-->{{#if:{{{thesis_year|}}} |&nbsp;{{resize|97%|({{{thesis_year}}})}}
|label19 = [[Author citation (botany)|Author abbreviation (botany)]]
}} }}
|data19 = {{{author_abbreviation_bot|{{{author_abbrev_bot|}}}}}}
| label5 = [[Doctoral advisor]]{{#if:{{{doctoral_advisors|}}}|s}}
|label20 = [[Author citation (zoology)|Author abbreviation (zoology)]]
| data5 = {{if empty|{{{doctoral_advisors|}}}|{{{doctoral_advisor|}}}}}
|data20 = {{{author_abbreviation_zoo|{{{author_abbrev_zoo|}}}}}}
| label6 = {{#if:{{{doctoral_advisors|}}}{{{doctoral_advisor|}}} |Other&nbsp;academic advisors |Academic advisors}}
|label21 = ജീവിത പങ്കാളി
|data21 data6 = {{{spouseacademic_advisors|}}}
| label7 = Doctoral students
|label22 = പങ്കാളി(കൾ)
|data22 data7 = {{{partnerdoctoral_students|}}}
| label8 = {{#if:{{{doctoral_students|}}} |Other&nbsp;notable students |Notable students}}
|label23 = കുട്ടികൾ
|data23 data8 = {{{childrennotable_students|}}}
| label9 = Influences
|data24 = {{#if:{{{signature|}}}
| data9 = {{{influences|}}}
| '''ഒപ്പ്'''<br/><!--
| label10 = Influenced
-->[[File:{{{signature}}}|128px<!--
| data10 = -->|alt={{{signature_altinfluenced|}}}<!--
| label11 = [[Author citation (botany)|Author&nbsp;abbrev. (botany)]]
-->|{{{name|{{PAGENAME}}}}}'s signature]] }}
| data11 = {{{author_abbreviation_bot|{{{author_abbrev_bot|}}}}}}
 
| label12 = [[Author citation (zoology)|Author&nbsp;abbrev. (zoology)]]
|header25 = {{#if:{{{website|{{{homepage|{{{URL|}}}}}}}}}|വെബ്സൈറ്റ്}}
|data26 data12 = {{{website|{{{homepageauthor_abbreviation_zoo|{{{URLauthor_abbrev_zoo|}}}}}}}}}
| rowclass3 = note
 
}} }}
|data27 = {{#if:{{{footnotes|}}}
| module2 = {{{module|}}}
| <div style="padding-top:0.25em; text-align:left; font-style:90%;"><!--
}}<!--Auto-categorisation:
-->'''കുറിപ്പുകൾ'''<br/>{{{footnotes}}}</div> }}
-->{{main other|{{#if:{{{author_abbreviation_zoo|{{{author_abbrev_zoo|}}}}}}
}}<!--
| [[Category:Zoologists with author abbreviations|{{{author_abbreviation_zoo|{{{author_abbrev_zoo}}}}}}]]
 
}}}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox scientist with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox scientist]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| academic_advisors | alma_mater | alt | author_abbrev_bot | author_abbrev_zoo | author_abbreviation_bot | author_abbreviation_zoo | awards | birth_date | birth_name | birth_place | caption | child | children | citizenship | death_cause | death_date | death_place | doctoral_advisor | doctoral_advisors | doctoral_students | education | embed | field | fields | footnotes | homepage | honorific prefix | honorific suffix | honorific_prefix | honorific_suffix | image | image_size | image_upright | imagesize | influenced | influences | known_for | module | name | nationality | native_name | native_name_lang | nocat_wdimage | notable_students | occupation | other_names | partner | partners | patrons | prizes | pronounce | Pronounce | pronounce 2 | pronounce comment | pronounce ref | Pronunciation | pronunciation <!--| residence--> | resting place | resting place coordinates | resting_place | resting_place_coordinates | restingplace | restingplacecoordinates | siglum | signature | signature_alt | spouse | spouses | thesis_title | thesis_url | thesis_year | thesis1_title | thesis1_url | thesis1_year | thesis2_title | thesis2_url | thesis2_year | title | URL | website | work_institution | work_institutions | workplaces }}<noinclude>
-->{{#if:{{{author_abbreviation_zoo|{{{author_abbrev_zoo|}}}}}}
| [[Category:Zoologists with author abbreviations<!--
-->|{{{author_abbreviation_zoo|{{{author_abbrev_zoo}}}}}}]]<!--
-->}}</includeonly>{{#if:{{{pronunciation|}}}|[[Category:Biography template using pronunciation]]}}<noinclude>
{{documentation}}
<!---Please add metadata to the section at the bottom of the /doc subpage--->
</noinclude>
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3551123" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്