"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1343
|[[User:VaishnavMjetal7lica9|VaishnavMjetal7lica9]]
|33
|
|-
|1344
|[[User:Abey.saVaishnav|Abey.saVaishnav]]
|33
|
|-
|1345
|[[User:MarshaltitokAbey.sa|MarshaltitokAbey.sa]]
|33
|
|-
|1346
|[[User:MineeshvkMarshaltitok|MineeshvkMarshaltitok]]
|33
|
|-
|1347
|[[User:Gemini1980Mineeshvk|Gemini1980Mineeshvk]]
|33
|
|-
|1348
|[[User:JusinjacobGemini1980|JusinjacobGemini1980]]
|33
|
|-
|1349
|[[User:ManuvarkeyJusinjacob|ManuvarkeyJusinjacob]]
|33
|
|-
|1350
|[[User:CalicocentricManuvarkey|CalicocentricManuvarkey]]
|33
|
|-
|1351
|[[User:PtsubinCalicocentric|PtsubinCalicocentric]]
|33
|
|-
|1352
|[[User:פארוקPtsubin|פארוקPtsubin]]
|33
|
|-
|1353
|[[User:Ajithskumarפארוק|Ajithskumarפארוק]]
|33
|
|-
|1354
|[[User:Lic.habeebAjithskumar|Lic.habeebAjithskumar]]
|33
|
|-
|1355
|[[User:AntemisterLic.habeeb|AntemisterLic.habeeb]]
|33
|
|-
|1356
|[[User:SusaparyaAntemister|SusaparyaAntemister]]
|33
|
|-
|1357
|[[User:Susaparya|Susaparya]]
|[[User:Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4|Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4]]
|33
|
|-
|1358
|[[User:Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4|Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4]]
|[[User:Joshynazrathhill|Joshynazrathhill]]
|33
|
|-
|1359
|[[User:Jishin.avJoshynazrathhill|Jishin.avJoshynazrathhill]]
|33
|
|-
|1360
|[[User:ReportershanJishin.av|ReportershanJishin.av]]
|33
|
|-
|1361
|[[User:MalayalamsunilReportershan|MalayalamsunilReportershan]]
|33
|
|-
|1362
|[[User:JijicvxMalayalamsunil|JijicvxMalayalamsunil]]
|33
|
|-
|1363
|[[User:SijiRJijicvx|SijiRJijicvx]]
|33
|
|-
|1364
|[[User:YannSijiR|YannSijiR]]
|3233
|
|-
|1365
|[[User:ShafikhorfakkanYann|ShafikhorfakkanYann]]
|32
|
|-
|1366
|[[User:MrriyadShafikhorfakkan|MrriyadShafikhorfakkan]]
|32
|
|-
|1367
|[[User:Narayan~mlwikiMrriyad|Narayan~mlwikiMrriyad]]
|32
|
|-
|1368
|[[User:VijeshperumkulamNarayan~mlwiki|VijeshperumkulamNarayan~mlwiki]]
|32
|
|-
|1369
|[[User:Foo054837Vijeshperumkulam|Foo054837Vijeshperumkulam]]
|32
|
|-
|1370
|[[User:OmrehmanFoo054837|OmrehmanFoo054837]]
|32
|
|-
|1371
|[[User:FenilantonyOmrehman|FenilantonyOmrehman]]
|32
|
|-
|1372
|[[User:SubisoubhagyaFenilantony|SubisoubhagyaFenilantony]]
|32
|
|-
|1373
|[[User:GireeshtklmSubisoubhagya|GireeshtklmSubisoubhagya]]
|32
|
|-
|1374
|[[User:MadhuranadhanGireeshtklm|MadhuranadhanGireeshtklm]]
|32
|
|-
|1375
|[[User:RenjikvMadhuranadhan|RenjikvMadhuranadhan]]
|32
|
|-
|1376
|[[User:Ragul.rRenjikv|Ragul.rRenjikv]]
|32
|
|-
|1377
|[[User:UrhixidurRagul.r|UrhixidurRagul.r]]
|32
|
|-
|1378
|[[User:PromotemalayalamwikiUrhixidur|PromotemalayalamwikiUrhixidur]]
|32
|
|-
|1379
|[[User:SabupaulPromotemalayalamwiki|SabupaulPromotemalayalamwiki]]
|32
|
|-
|1380
|[[User:Akhil ccmSabupaul|Akhil ccmSabupaul]]
|32
|
|-
|1381
|[[User:AshrafAkhil kpa poyiloorccm|Ashraf kpaAkhil poyiloorccm]]
|32
|
|-
|1382
|[[User:RoopaAshraf kpa poyiloor|RoopaAshraf kpa poyiloor]]
|32
|
|-
|1383
|[[User:DeepakramdasptRoopa|DeepakramdasptRoopa]]
|32
|
|-
|1384
|[[User:SUNIL V PANICKERDeepakramdaspt|SUNIL V PANICKERDeepakramdaspt]]
|32
|
|-
|1385
|[[User:BibinJohnKeralaSUNIL V PANICKER|BibinJohnKeralaSUNIL V PANICKER]]
|32
|
|-
|1386
|[[User:KsharikrishnanBibinJohnKerala|KsharikrishnanBibinJohnKerala]]
|32
|
|-
|1387
|[[User:Xsdsf1sdfsaaKsharikrishnan|Xsdsf1sdfsaaKsharikrishnan]]
|32
|
|-
|1388
|[[User:VarghesepunnamadaXsdsf1sdfsaa|VarghesepunnamadaXsdsf1sdfsaa]]
|32
|
|-
|1389
|[[User:Atlantis77177Varghesepunnamada|Atlantis77177Varghesepunnamada]]
|32
|
|-
|1390
|[[User:JithinDevAtlantis77177|JithinDevAtlantis77177]]
|3132
|
|-
|1391
|[[User:Honeyintruder888JithinDev|Honeyintruder888JithinDev]]
|31
|
|-
|1392
|[[User:Mjetal7lica9Honeyintruder888|Mjetal7lica9Honeyintruder888]]
|31
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3491390" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്