"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1008
|[[User:MalarzBOTWayanadan|MalarzBOTWayanadan]]
|51
|
|-
|1009
|[[User:MalarzBOT|MalarzBOT]]
|51
|
|-
|1010
|[[User:Syam cherai|Syam cherai]]
|50
|
|-
|1011
|1010
|[[User:MSBOT|MSBOT]]
|50
|
|-
|1012
|1011
|[[User:Jayarathina|Jayarathina]]
|50
|
|-
|1013
|1012
|[[User:Zeal4linux|Zeal4linux]]
|50
|
|-
|1014
|1013
|[[User:Wiki13|Wiki13]]
|50
|
|-
|1015
|1014
|[[User:Revikumarvasu|Revikumarvasu]]
|50
|
|-
|1016
|1015
|[[User:Saleemperumukku|Saleemperumukku]]
|50
|
|-
|1017
|1016
|[[User:NjardarBot|NjardarBot]]
|50
|
|-
|1018
|1017
|[[User:Pranav V R|Pranav V R]]
|50
|
|-
|1019
|1018
|[[User:Sajeerkanhirode|Sajeerkanhirode]]
|50
|
|-
|1020
|1019
|[[User:Hariprasad vk|Hariprasad vk]]
|50
|
|-
|1021
|1020
|[[User:Sarafvpz|Sarafvpz]]
|50
|
|-
|1022
|1021
|[[User:Vpcx|Vpcx]]
|50
|
|-
|1023
|1022
|[[User:Badurudeen Adka|Badurudeen Adka]]
|49
|
|-
|1024
|1023
|[[User:Shamsadali|Shamsadali]]
|49
|
|-
|1025
|1024
|[[User:PhotoReq|PhotoReq]]
|49
|
|-
|1026
|1025
|[[User:Pwoli SARATH|Pwoli SARATH]]
|49
|
|-
|1027
|1026
|[[User:Kamanaickenpalayamgwthm|Kamanaickenpalayamgwthm]]
|49
|
|-
|1028
|1027
|[[User:മനേഷ്|മനേഷ്]]
|49
|
|-
|1029
|1028
|[[User:Shajkumar|Shajkumar]]
|49
|
|-
|1030
|1029
|[[User:Vividh|Vividh]]
|49
|
|-
|1031
|1030
|[[User:Sudev.k|Sudev.k]]
|49
|
|-
|1032
|1031
|[[User:Jaseer|Jaseer]]
|49
|
|-
|1033
|1032
|[[User:Devanmv|Devanmv]]
|49
|
|-
|1034
|1033
|[[User:MahdiBot|MahdiBot]]
|49
|
|-
|1035
|1034
|[[User:Arjunan|Arjunan]]
|49
|
|-
|1036
|1035
|[[User:Arun1995knp|Arun1995knp]]
|49
|
|-
|1037
|1036
|[[User:Elitre (WMF)|Elitre (WMF)]]
|49
|
|-
|1038
|1037
|[[User:Afsalpangode|Afsalpangode]]
|49
|
|-
|1039
|1038
|[[User:Svijesh21|Svijesh21]]
|49
|
|-
|1040
|1039
|[[User:റാസി & റസൽ|റാസി & റസൽ]]
|49
|
|-
|1041
|1040
|[[User:Baiju Thrikkovil|Baiju Thrikkovil]]
|48
|
|-
|1042
|1041
|[[User:Kavitha kaveri|Kavitha kaveri]]
|48
|
|-
|1043
|1042
|[[User:Bhamapn|Bhamapn]]
|48
|
|-
|1044
|1043
|[[User:RIJEESH|RIJEESH]]
|48
|
|-
|1045
|1044
|[[User:Thoolikavani|Thoolikavani]]
|48
|
|-
|1046
|1045
|[[User:നിലാരാവ്|നിലാരാവ്]]
|48
|
|-
|1047
|1046
|[[User:KAIPRAKARAN|KAIPRAKARAN]]
|48
|
|-
|1048
|1047
|[[User:Binudigitaleye|Binudigitaleye]]
|48
|
|-
|1049
|1048
|[[User:Kmpramod|Kmpramod]]
|48
|
|-
|1050
|1049
|[[User:Dr. Anoop.BHMS|Dr. Anoop.BHMS]]
|48
|
|-
|1051
|1050
|[[User:Céréales Killer|Céréales Killer]]
|48
|
|-
|1052
|1051
|[[User:Karnan|Karnan]]
|48
|
|-
|1053
|1052
|[[User:Veeyess|Veeyess]]
|48
|
|-
|1054
|1053
|[[User:Nandakumar96|Nandakumar96]]
|48
|
|-
|1055
|1054
|[[User:Revathi|Revathi]]
|47
|
|-
|1056
|1055
|[[User:Ryoga Godai|Ryoga Godai]]
|47
|
|-
|1057
|1056
|[[User:Riyaas|Riyaas]]
|47
|
|-
|1058
|1057
|[[User:Santoshknambiar|Santoshknambiar]]
|47
|
|-
|1059
|1058
|[[User:Isudev|Isudev]]
|47
|
|-
|1059
|[[User:Wayanadan|Wayanadan]]
|47
|
|-
|1152
|[[User:Dave~mlwikiKaippally|Dave~mlwikiKaippally]]
|4142
|
|-
|1153
|[[User:HanoofDave~mlwiki|HanoofDave~mlwiki]]
|41
|
|-
|1154
|[[User:UnnipriobHanoof|UnnipriobHanoof]]
|41
|
|-
|1155
|[[User:SahrudayanUnnipriob|SahrudayanUnnipriob]]
|41
|
|-
|1156
|[[User:DennissSahrudayan|DennissSahrudayan]]
|41
|
|-
|1157
|[[User:Akhil2009Denniss|Akhil2009Denniss]]
|41
|
|-
|1158
|[[User:YelamlamAkhil2009|YelamlamAkhil2009]]
|41
|
|-
|1159
|[[User:Faz~mlwikiYelamlam|Faz~mlwikiYelamlam]]
|41
|
|-
|1160
|[[User:LotjeFaz~mlwiki|LotjeFaz~mlwiki]]
|41
|
|-
|1161
|[[User:DragonflySixtysevenLotje|DragonflySixtysevenLotje]]
|41
|
|-
|1162
|[[User:NatukkukachiDragonflySixtyseven|NatukkukachiDragonflySixtyseven]]
|41
|
|-
|1163
|[[User:ഫൈസൽNatukkukachi|ഫൈസൽNatukkukachi]]
|41
|
|-
|1164
|[[User:Primejyothiഫൈസൽ|Primejyothiഫൈസൽ]]
|41
|
|-
|1165
|[[User:AlfaponnaniPrimejyothi|AlfaponnaniPrimejyothi]]
|41
|
|-
|1166
|[[User:Alfaponnani|Alfaponnani]]
|[[User:സൗമ്യ പാലൂർ|സൗമ്യ പാലൂർ]]
|41
|
|-
|1167
|[[User:സൗമ്യ പാലൂർ|സൗമ്യ പാലൂർ]]
|[[User:Warizpgm|Warizpgm]]
|41
|
|-
|1168
|[[User:Kk.syam83Warizpgm|Kk.syam83Warizpgm]]
|41
|
|-
|1169
|[[User:Kk.syam83|Kk.syam83]]
|[[User:എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ|എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ]]
|41
|
|-
|1170
|[[User:എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ|എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ]]
|[[User:Renu abraham|Renu abraham]]
|41
|
|-
|1171
|[[User:JohnsonPPayammelRenu abraham|JohnsonPPayammelRenu abraham]]
|41
|
|-
|1172
|[[User:Chothavoor schoolJohnsonPPayammel|Chothavoor schoolJohnsonPPayammel]]
|41
|
|-
|1173
|[[User:StanglavineChothavoor school|StanglavineChothavoor school]]
|41
|
|-
|1174
|[[User:JohnykkuttyStanglavine|JohnykkuttyStanglavine]]
|41
|
|-
|1175
|[[User:Neenakurian1985Johnykkutty|Neenakurian1985Johnykkutty]]
|4041
|
|-
|1176
|[[User:AhamBrahmasmiNeenakurian1985|AhamBrahmasmiNeenakurian1985]]
|40
|
|-
|1177
|[[User:SijuchAhamBrahmasmi|SijuchAhamBrahmasmi]]
|40
|
|-
|1178
|[[User:Seju PeringalaSijuch|Seju PeringalaSijuch]]
|40
|
|-
|1179
|[[User:TnsreerajSeju Peringala|TnsreerajSeju Peringala]]
|40
|
|-
|1180
|[[User:Denish SebastianTnsreeraj|Denish SebastianTnsreeraj]]
|40
|
|-
|1181
|[[User:Sora~mlwikiDenish Sebastian|Sora~mlwikiDenish Sebastian]]
|40
|
|-
|1182
|[[User:Salman salimSora~mlwiki|Salman salimSora~mlwiki]]
|40
|
|-
|1183
|[[User:WikitanvirSalman salim|WikitanvirSalman salim]]
|40
|
|-
|1184
|[[User:KrinkleWikitanvir|KrinkleWikitanvir]]
|40
|
|-
|1185
|[[User:JpunchriKrinkle|JpunchriKrinkle]]
|40
|
|-
|1186
|[[User:KaippallyJpunchri|KaippallyJpunchri]]
|40
|
|-
|1392
|[[User:BILAL NTKMjetal7lica9|BILAL NTKMjetal7lica9]]
|31
|
|-
|1393
|[[User:ഹേമന്ത്BILAL NTK|ഹേമന്ത്BILAL NTK]]
|31
|
|-
|1394
|[[User:Saiberഹേമന്ത്|Saiberഹേമന്ത്]]
|31
|
|-
|1395
|[[User:BulldozerSaiber|BulldozerSaiber]]
|31
|
|-
|1396
|[[User:Hamid~mlwikiBulldozer|Hamid~mlwikiBulldozer]]
|31
|
|-
|1397
|[[User:KaavipeedikaHamid~mlwiki|KaavipeedikaHamid~mlwiki]]
|31
|
|-
|1398
|[[User:BudelbergerKaavipeedika|BudelbergerKaavipeedika]]
|31
|
|-
|1399
|[[User:KayunniBudelberger|KayunniBudelberger]]
|31
|
|-
|1400
|[[User:ObersachseKayunni|ObersachseKayunni]]
|31
|
|-
|1401
|[[User:NaranganamdbObersachse|NaranganamdbObersachse]]
|31
|
|-
|1402
|[[User:HashmyNaranganamdb|HashmyNaranganamdb]]
|31
|
|-
|1403
|[[User:SaifudheenHashmy|SaifudheenHashmy]]
|31
|
|-
|1404
|[[User:KaderkaSaifudheen|KaderkaSaifudheen]]
|31
|
|-
|1405
|[[User:DixonKaderka|DixonKaderka]]
|31
|
|-
|1406
|[[User:VarkeychenDixon|VarkeychenDixon]]
|31
|
|-
|1407
|[[User:PrajithkumarVarkeychen|PrajithkumarVarkeychen]]
|31
|
|-
|1408
|[[User:Sunish.p.aPrajithkumar|Sunish.p.aPrajithkumar]]
|31
|
|-
|1409
|[[User:Alonso de MendozaSunish.p.a|Alonso de MendozaSunish.p.a]]
|31
|
|-
|1410
|[[User:NiyasbannaAlonso de Mendoza|NiyasbannaAlonso de Mendoza]]
|31
|
|-
|1411
|[[User:Roshan ZameerNiyasbanna|Roshan ZameerNiyasbanna]]
|31
|
|-
|1412
|[[User:AlanRoshan Zameer|AlanRoshan Zameer]]
|31
|
|-
|1413
|[[User:Thedon1Alan|Thedon1Alan]]
|31
|
|-
|1414
|[[User:Thedon1|Thedon1]]
|[[User:പരശു പോയ രാമൻ|പരശു പോയ രാമൻ]]
|31
|
|-
|1415
|[[User:പരശു പോയ രാമൻ|പരശു പോയ രാമൻ]]
|[[User:Sidharth.cm.knabzr|Sidharth.cm.knabzr]]
|31
|
|-
|1416
|[[User:Curious observerSidharth.cm.knabzr|Curious observerSidharth.cm.knabzr]]
|31
|
|-
|1417
|[[User:AjaymathewjoseCurious observer|AjaymathewjoseCurious observer]]
|31
|
|-
|1418
|[[User:Aromal SreekanthAjaymathewjose|Aromal SreekanthAjaymathewjose]]
|31
|
|-
|1419
|[[User:QueerEcofeministAromal Sreekanth|QueerEcofeministAromal Sreekanth]]
|31
|
|-
|1420
|[[User:GnanvitQueerEcofeminist|GnanvitQueerEcofeminist]]
|31
|
|-
|1421
|[[User:TurkmenGnanvit|TurkmenGnanvit]]
|31
|
|-
|1422
|[[User:Turkmen|Turkmen]]
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|3031
|
|-
|1423
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|[[User:Arjunvmm004|Arjunvmm004]]
|30
|
|-
|1424
|[[User:P.a.sameeraliArjunvmm004|P.a.sameeraliArjunvmm004]]
|30
|
|-
|1425
|[[User:AntonyscariaP.a.sameerali|AntonyscariaP.a.sameerali]]
|30
|
|-
|1426
|[[User:Abhishek VenugopalAntonyscaria|Abhishek VenugopalAntonyscaria]]
|30
|
|-
|1427
|[[User:علاءAbhishek Venugopal|علاءAbhishek Venugopal]]
|30
|
|-
|1428
|[[User:Binuputhethعلاء|Binuputhethعلاء]]
|30
|
|-
|1429
|[[User:Giri123456Binuputheth|Giri123456Binuputheth]]
|30
|
|-
|1430
|[[User:AnoutspokenGiri123456|AnoutspokenGiri123456]]
|30
|
|-
|1431
|[[User:DrbinukizhuvilamAnoutspoken|DrbinukizhuvilamAnoutspoken]]
|30
|
|-
|1432
|[[User:PraxidicaeDrbinukizhuvilam|PraxidicaeDrbinukizhuvilam]]
|30
|
|-
|1433
|[[User:Ameenpkd1489Praxidicae|Ameenpkd1489Praxidicae]]
|30
|
|-
|1434
|[[User:Ameenpkd1489|Ameenpkd1489]]
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|30
|
|-
|1435
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|[[User:Philippe49730|Philippe49730]]
|30
|
|-
|1436
|[[User:NiegodzisiePhilippe49730|NiegodzisiePhilippe49730]]
|30
|
|-
|1437
|[[User:Vilho-VeliNiegodzisie|Vilho-VeliNiegodzisie]]
|30
|
|-
|1438
|[[User:IndiakeralahistoryVilho-Veli|IndiakeralahistoryVilho-Veli]]
|30
|
|-
|1439
|[[User:Mjetal7lica9Indiakeralahistory|Mjetal7lica9Indiakeralahistory]]
|30
|
|-
|1492
|[[User:Manu K RajappanVatsmaxed|Manu K RajappanVatsmaxed]]
|29
|
|-
|1493
|[[User:ProgressiveManu lights1K Rajappan|ProgressiveManu K lights1Rajappan]]
|29
|
|-
|1494
|[[User:JavadProgressive malights1|JavadProgressive malights1]]
|29
|
|-
|1495
|[[User:Sajithms77Javad ma|Sajithms77Javad ma]]
|29
|
|-
|1496
|[[User:Sajithms77|Sajithms77]]
|29
|
|-
|1497
|[[User:Vaishq|Vaishq]]
|28
|
|-
|1498
|1497
|[[User:Hashimps|Hashimps]]
|28
|
|-
|1499
|1498
|[[User:Preethic84|Preethic84]]
|28
|
|-
|1500
|1499
|[[User:Ashikfalcon|Ashikfalcon]]
|28
|
|-
|1501
|1500
|[[User:സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം|സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം]]
|28
|
|-
|1502
|1501
|[[User:Salimpadikkal|Salimpadikkal]]
|28
|
|-
|1503
|1502
|[[User:Ottayaan|Ottayaan]]
|28
|
|-
|1504
|1503
|[[User:Sureshk3018|Sureshk3018]]
|28
|
|-
|1505
|1504
|[[User:Akumar|Akumar]]
|28
|
|-
|1506
|1505
|[[User:Sivan~mlwiki|Sivan~mlwiki]]
|28
|
|-
|1507
|1506
|[[User:Nairkd~mlwiki|Nairkd~mlwiki]]
|28
|
|-
|1508
|1507
|[[User:Natkeeran|Natkeeran]]
|28
|
|-
|1509
|1508
|[[User:Meledan3|Meledan3]]
|28
|
|-
|1510
|1509
|[[User:Rajeshkslc|Rajeshkslc]]
|28
|
|-
|1511
|1510
|[[User:Berlin~mlwiki|Berlin~mlwiki]]
|28
|
|-
|1512
|1511
|[[User:Challiovsky|Challiovsky]]
|28
|
|-
|1513
|1512
|[[User:Mallumon|Mallumon]]
|28
|
|-
|1514
|1513
|[[User:Prakashkpc255|Prakashkpc255]]
|28
|
|-
|1515
|1514
|[[User:Maneeshi|Maneeshi]]
|28
|
|-
|1516
|1515
|[[User:Sudeesh rajashekharan|Sudeesh rajashekharan]]
|28
|
|-
|1517
|1516
|[[User:Koralatil|Koralatil]]
|28
|
|-
|1518
|1517
|[[User:Gopuvnair|Gopuvnair]]
|28
|
|-
|1519
|1518
|[[User:4u Glafy Paul|4u Glafy Paul]]
|28
|
|-
|1520
|1519
|[[User:Vyasaa|Vyasaa]]
|28
|
|-
|1521
|1520
|[[User:Francisablogz|Francisablogz]]
|28
|
|-
|1522
|1521
|[[User:Angeljoy.c|Angeljoy.c]]
|28
|
|-
|1523
|1522
|[[User:Sathya narendran|Sathya narendran]]
|28
|
|-
|1524
|1523
|[[User:Krok6kola|Krok6kola]]
|28
|
|-
|1525
|1524
|[[User:SiyadKm|SiyadKm]]
|28
|
|-
|1526
|1525
|[[User:Zaarizoozs|Zaarizoozs]]
|28
|
|-
|1527
|1526
|[[User:SAIFUDDEEN VALIYAKATH|SAIFUDDEEN VALIYAKATH]]
|28
|
|-
|1528
|1527
|[[User:Rathinravi|Rathinravi]]
|27
|
|-
|1529
|1528
|[[User:Musthafa k salam|Musthafa k salam]]
|27
|
|-
|1530
|1529
|[[User:Khaleelurahman|Khaleelurahman]]
|27
|
|-
|1531
|1530
|[[User:Jasbeernoushad|Jasbeernoushad]]
|27
|
|-
|1532
|1531
|[[User:Sharadendu1|Sharadendu1]]
|27
|
|-
|1533
|1532
|[[User:Sarath lal thayyil|Sarath lal thayyil]]
|27
|
|-
|1534
|1533
|[[User:Namahtuog|Namahtuog]]
|27
|
|-
|1535
|1534
|[[User:Kkjj|Kkjj]]
|27
|
|-
|1536
|1535
|[[User:ദേവാൻഷി|ദേവാൻഷി]]
|27
|
|-
|1537
|1536
|[[User:SHOBARAJ K P|SHOBARAJ K P]]
|27
|
|-
|1538
|1537
|[[User:Gautham Krishna 007|Gautham Krishna 007]]
|27
|
|-
|1539
|1538
|[[User:Hasley|Hasley]]
|27
|
|-
|1540
|1539
|[[User:Ajeesh dethan|Ajeesh dethan]]
|27
|
|-
|1541
|1540
|[[User:Gowri Narayann|Gowri Narayann]]
|27
|
|-
|1542
|1541
|[[User:Ammuvenunadh|Ammuvenunadh]]
|27
|
|-
|1543
|1542
|[[User:Ihakkim|Ihakkim]]
|27
|
|-
|1544
|1543
|[[User:Joejose1|Joejose1]]
|27
|
|-
|1545
|1544
|[[User:Woken a kill|Woken a kill]]
|27
|
|-
|1546
|1545
|[[User:CanadianBBQ|CanadianBBQ]]
|27
|
|-
|1547
|1546
|[[User:Sreeku|Sreeku]]
|27
|
|-
|1548
|1547
|[[User:Ibru|Ibru]]
|27
|
|-
|1549
|1548
|[[User:Abdilla|Abdilla]]
|27
|
|-
|1550
|1549
|[[User:Le Pied-bot~mlwiki|Le Pied-bot~mlwiki]]
|27
|യന്ത്രം
|-
|1551
|1550
|[[User:Arun perumkunnil|Arun perumkunnil]]
|27
|
|-
|1552
|1551
|[[User:PrameelaPM|PrameelaPM]]
|27
|
|-
|1553
|1552
|[[User:Santha|Santha]]
|27
|
|-
|1554
|1553
|[[User:Abrahamoommenk|Abrahamoommenk]]
|27
|
|-
|1555
|1554
|[[User:Dr.aromal|Dr.aromal]]
|27
|
|-
|1556
|1555
|[[User:Panickersivanand|Panickersivanand]]
|27
|
|-
|1557
|1556
|[[User:Ver-bot|Ver-bot]]
|27
|
|-
|1558
|1557
|[[User:Akashsasankan|Akashsasankan]]
|27
|
|-
|1559
|1558
|[[User:Sunilidamana|Sunilidamana]]
|27
|
|-
|1560
|1559
|[[User:Madrid|Madrid]]
|27
|
|-
|1561
|1560
|[[User:Vijinvenu|Vijinvenu]]
|27
|
|-
|1562
|1561
|[[User:Roji~mlwiki|Roji~mlwiki]]
|27
|
|-
|1563
|1562
|[[User:Sudheeshthulaseedharan|Sudheeshthulaseedharan]]
|27
|
|-
|1564
|1563
|[[User:Siddieque|Siddieque]]
|27
|
|-
|1565
|1564
|[[User:~riley|~riley]]
|27
|
|-
|1566
|1565
|[[User:Jabbar~mlwiki|Jabbar~mlwiki]]
|27
|
|-
|1567
|1566
|[[User:Ashrafulkhalq|Ashrafulkhalq]]
|27
|
|-
|1568
|1567
|[[User:Tkkareem|Tkkareem]]
|26
|
|-
|1569
|1568
|[[User:Qmsarge~mlwiki|Qmsarge~mlwiki]]
|26
|
|-
|1570
|1569
|[[User:Jyothirmayi|Jyothirmayi]]
|26
|
|-
|1571
|1570
|[[User:Kssnrm|Kssnrm]]
|26
|
|-
|1572
|1571
|[[User:Abdullahbinzuhair|Abdullahbinzuhair]]
|26
|
|-
|1573
|1572
|[[User:RaviC|RaviC]]
|26
|
|-
|1574
|1573
|[[User:Abdulvahabm|Abdulvahabm]]
|26
|
|-
|1575
|1574
|[[User:Cekli829|Cekli829]]
|26
|
|-
|1576
|1575
|[[User:ARUNKUMAR P.R|ARUNKUMAR P.R]]
|26
|
|-
|1577
|1576
|[[User:Vineethkartha|Vineethkartha]]
|26
|
|-
|1578
|1577
|[[User:Sesukodussery|Sesukodussery]]
|26
|
|-
|1579
|1578
|[[User:Vajrabahu|Vajrabahu]]
|26
|
|-
|1580
|1579
|[[User:Manikantan vp|Manikantan vp]]
|26
|
|-
|1581
|1580
|[[User:Asif abubacker|Asif abubacker]]
|26
|
|-
|1582
|1581
|[[User:Ramsankar|Ramsankar]]
|26
|
|-
|1583
|1582
|[[User:Poet Umayanalloor|Poet Umayanalloor]]
|26
|
|-
|1584
|1583
|[[User:Mrsyamkumar|Mrsyamkumar]]
|26
|
|-
|1585
|1584
|[[User:Sarath karippoor|Sarath karippoor]]
|26
|
|-
|1586
|1585
|[[User:Bijoalex|Bijoalex]]
|26
|
|-
|1587
|1586
|[[User:Pjam007|Pjam007]]
|26
|
|-
|1588
|1587
|[[User:Joshyvj|Joshyvj]]
|26
|
|-
|1589
|1588
|[[User:Bobgali|Bobgali]]
|26
|
|-
|1590
|1589
|[[User:Subins2000|Subins2000]]
|26
|
|-
|1591
|1590
|[[User:Sajil Vincent|Sajil Vincent]]
|26
|
|-
|1592
|1591
|[[User:Arshad.ka5|Arshad.ka5]]
|26
|
|-
|1593
|1592
|[[User:Sainudeenki|Sainudeenki]]
|26
|
|-
|1594
|1593
|[[User:Ajil narayanan|Ajil narayanan]]
|26
|
|-
|1595
|1594
|[[User:Rachmat04|Rachmat04]]
|26
|
|-
|1596
|1595
|[[User:Sajanjcb|Sajanjcb]]
|26
|
|-
|1597
|1596
|[[User:Vineshvinesh|Vineshvinesh]]
|26
|
|-
|1598
|1597
|[[User:Azlams|Azlams]]
|26
|
|-
|1599
|1598
|[[User:Jithusunny|Jithusunny]]
|26
|
|-
|1600
|1599
|[[User:Nandedamana|Nandedamana]]
|26
|
|-
|1601
|1600
|[[User:പ്രശോഭ് രവി|പ്രശോഭ് രവി]]
|26
|
|-
|1602
|1601
|[[User:Maheenasmkollam|Maheenasmkollam]]
|26
|
|-
|1603
|1602
|[[User:Rajivpanapuzha|Rajivpanapuzha]]
|26
|
|-
|1604
|1603
|[[User:ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ|ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ]]
|26
|
|-
|1605
|1604
|[[User:ANEES MKC|ANEES MKC]]
|26
|
|-
|1606
|1605
|[[User:Devikrupa|Devikrupa]]
|26
|
|-
|1607
|1606
|[[User:Jasiya Rakheeb|Jasiya Rakheeb]]
|26
|
|-
|1608
|1607
|[[User:അരുൺ. എസ്|അരുൺ. എസ്]]
|26
|
|-
|1609
|1608
|[[User:Gopikamaya|Gopikamaya]]
|26
|
|-
|1610
|1609
|[[User:Harisiv|Harisiv]]
|26
|
|-
|1611
|1610
|[[User:Kuriakose Niranam|Kuriakose Niranam]]
|25
|
|-
|1612
|1611
|[[User:Sreejith SA kerala|Sreejith SA kerala]]
|25
|
|-
|1612
|[[User:Vatsmaxed|Vatsmaxed]]
|25
|
|-
|1760
|[[User:AbduvallappuzhaAmal Velloor|AbduvallappuzhaAmal Velloor]]
|22
|
|-
|1761
|[[User:ShinysajanAbduvallappuzha|ShinysajanAbduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1762
|[[User:JasminBabuShinysajan|JasminBabuShinysajan]]
|22
|
|-
|1763
|[[User:KhurfanahdiJasminBabu|KhurfanahdiJasminBabu]]
|22
|
|-
|1764
|[[User:AplettersKhurfanahdi|AplettersKhurfanahdi]]
|22
|
|-
|1765
|[[User:AbhijanamwikiApletters|AbhijanamwikiApletters]]
|22
|
|-
|1766
|[[User:SanucholayilAbhijanamwiki|SanucholayilAbhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1767
|[[User:PjvaidyanSanucholayil|PjvaidyanSanucholayil]]
|22
|
|-
|1768
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1769
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1770
|[[User:JasimNambiarmpc|JasimNambiarmpc]]
|22
|
|-
|1771
|[[User:NamithavkJasim|NamithavkJasim]]
|22
|
|-
|1772
|[[User:Sankar shrNamithavk|Sankar shrNamithavk]]
|22
|
|-
|1773
|[[User:BajpanSankar shr|BajpanSankar shr]]
|22
|
|-
|1774
|[[User:KaldariBajpan|KaldariBajpan]]
|22
|
|-
|1775
|[[User:Khader patteppadamKaldari|Khader patteppadamKaldari]]
|22
|
|-
|1776
|[[User:IrshadkadayilKhader patteppadam|IrshadkadayilKhader patteppadam]]
|22
|
|-
|1777
|[[User:INeverCryIrshadkadayil|INeverCryIrshadkadayil]]
|22
|
|-
|1778
|[[User:MardusINeverCry|MardusINeverCry]]
|22
|
|-
|1779
|[[User:SubisasankanMardus|SubisasankanMardus]]
|22
|
|-
|1780
|[[User:അർപ്പൺSubisasankan|അർപ്പൺSubisasankan]]
|22
|
|-
|1781
|[[User:Zeeshankmഅർപ്പൺ|Zeeshankmഅർപ്പൺ]]
|22
|
|-
|1782
|[[User:Sarath nedumangadZeeshankm|Sarath nedumangadZeeshankm]]
|22
|
|-
|1783
|[[User:AfsalkilayilSarath nedumangad|AfsalkilayilSarath nedumangad]]
|22
|
|-
|1784
|[[User:Masum Ibn MusaAfsalkilayil|Masum Ibn MusaAfsalkilayil]]
|22
|
|-
|1785
|[[User:ArjunkarappayilMasum Ibn Musa|ArjunkarappayilMasum Ibn Musa]]
|22
|
|-
|1786
|[[User:MoralmediaArjunkarappayil|MoralmediaArjunkarappayil]]
|22
|
|-
|1787
|[[User:BinusasidharanMoralmedia|BinusasidharanMoralmedia]]
|22
|
|-
|1788
|[[User:Sivan kottiyoorBinusasidharan|Sivan kottiyoorBinusasidharan]]
|22
|
|-
|1789
|[[User:ZudhizSivan kottiyoor|ZudhizSivan kottiyoor]]
|22
|
|-
|1790
|[[User:Fakrudeen BavaZudhiz|Fakrudeen BavaZudhiz]]
|22
|
|-
|1791
|[[User:THOMASFakrudeen LINETBava|THOMASFakrudeen LINETBava]]
|22
|
|-
|1792
|[[User:DhipujoyTHOMAS LINET|DhipujoyTHOMAS LINET]]
|22
|
|-
|1793
|[[User:BIDHUN BNKDhipujoy|BIDHUN BNKDhipujoy]]
|22
|
|-
|1794
|[[User:NirmalBIDHUN MpmBNK|NirmalBIDHUN MpmBNK]]
|22
|
|-
|1795
|[[User:DrbsbinuNirmal Mpm|DrbsbinuNirmal Mpm]]
|22
|
|-
|1796
|[[User:Sanil6626Drbsbinu|Sanil6626Drbsbinu]]
|22
|
|-
|1797
|[[User:ShafiKotayilSanil6626|ShafiKotayilSanil6626]]
|22
|
|-
|1798
|[[User:J ansariShafiKotayil|J ansariShafiKotayil]]
|22
|
|-
|1799
|[[User:RajmohankumarJ ansari|RajmohankumarJ ansari]]
|22
|
|-
|1800
|[[User:NicoScribeRajmohankumar|NicoScribeRajmohankumar]]
|22
|
|-
|1801
|[[User:NicoScribe|NicoScribe]]
|22
|
|-
|1802
|[[User:Arunwebber|Arunwebber]]
|21
|
|-
|1803
|1802
|[[User:MESMERINE|MESMERINE]]
|21
|
|-
|1804
|1803
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1805
|1804
|[[User:Prajaneeshp|Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1806
|1805
|[[User:Expertsleuth|Expertsleuth]]
|21
|
|-
|1807
|1806
|[[User:Prethish|Prethish]]
|21
|
|-
|1808
|1807
|[[User:Aldnonymous|Aldnonymous]]
|21
|
|-
|1809
|1808
|[[User:Rajeshkurisinkal|Rajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1810
|1809
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1811
|1810
|[[User:Vyasamuni|Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1812
|1811
|[[User:Bukhari~mlwiki|Bukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1813
|1812
|[[User:Akhil Ashok kp|Akhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1814
|1813
|[[User:Biplab Anand|Biplab Anand]]
|21
|
|-
|1815
|1814
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1816
|1815
|[[User:Minusarapaul|Minusarapaul]]
|21
|
|-
|1817
|1816
|[[User:Parvathy ashika|Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1818
|1817
|[[User:Thalassery|Thalassery]]
|21
|
|-
|1819
|1818
|[[User:Aneeshkumarcheklavar|Aneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1820
|1819
|[[User:Suyash.dwivedi|Suyash.dwivedi]]
|21
|
|-
|1821
|1820
|[[User:Aneeshcea|Aneeshcea]]
|21
|
|-
|1822
|1821
|[[User:Sahad033|Sahad033]]
|21
|
|-
|1823
|1822
|[[User:Lijo v j|Lijo v j]]
|21
|
|-
|1824
|1823
|[[User:CP Jamaludheen|CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1825
|1824
|[[User:Pukasa|Pukasa]]
|21
|
|-
|1826
|1825
|[[User:Mamatha N A|Mamatha N A]]
|21
|
|-
|1827
|1826
|[[User:Swalihchemmad|Swalihchemmad]]
|21
|
|-
|1828
|1827
|[[User:Athulya Ajith|Athulya Ajith]]
|21
|
|-
|1829
|1828
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|21
|
|-
|1830
|1829
|[[User:Tottu777|Tottu777]]
|21
|
|-
|1831
|1830
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1832
|1831
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1833
|1832
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1834
|1833
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1835
|1834
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1836
|1835
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1837
|1836
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1838
|1837
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1839
|1838
|[[User:Hithesh Venugopal|Hithesh Venugopal]]
|21
|
|-
|1840
|1839
|[[User:Anjooran|Anjooran]]
|21
|
|-
|1841
|1840
|[[User:Raghu.kuttan~mlwiki|Raghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1842
|1841
|[[User:Webmailnet|Webmailnet]]
|21
|
|-
|1843
|1842
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1844
|1843
|[[User:Ashraf a a~mlwiki|Ashraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1845
|1844
|[[User:MF-Warburg|MF-Warburg]]
|21
|
|-
|1846
|1845
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1847
|1846
|[[User:Payalam|Payalam]]
|21
|
|-
|1848
|1847
|[[User:Tlustulimu|Tlustulimu]]
|21
|
|-
|1849
|1848
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1850
|1849
|[[User:Taketa|Taketa]]
|21
|
|-
|1851
|1850
|[[User:Sajeev2008|Sajeev2008]]
|21
|
|-
|1852
|1851
|[[User:Kanaser|Kanaser]]
|21
|
|-
|1853
|1852
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1854
|1853
|[[User:സൂരജ്|സൂരജ്]]
|21
|
|-
|1855
|1854
|[[User:Kuttan.Thampuran|Kuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1856
|1855
|[[User:MisterWiki|MisterWiki]]
|21
|
|-
|1857
|1856
|[[User:Rxy|Rxy]]
|21
|
|-
|1858
|1857
|[[User:Beniza|Beniza]]
|21
|
|-
|1859
|1858
|[[User:Soorajkenoth|Soorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|-
|1860
|1859
|[[User:Anandks007|Anandks007]]
|21
|
|-
|1861
|1860
|[[User:Septembermorgen|Septembermorgen]]
|21
|
|-
|1862
|1861
|[[User:Shani.malu|Shani.malu]]
|21
|
|-
|1863
|1862
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1864
|1863
|[[User:Iste Praetor|Iste Praetor]]
|21
|
|-
|1865
|1864
|[[User:Bhagyap06|Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1866
|1865
|[[User:Mh7kJ|Mh7kJ]]
|21
|
|-
|1867
|1866
|[[User:Thewine|Thewine]]
|21
|
|-
|1868
|1867
|[[User:Noushuezhur|Noushuezhur]]
|21
|
|-
|1869
|1868
|[[User:Narayananchedichery|Narayananchedichery]]
|21
|
|-
|1870
|1869
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|21
|
|-
|1871
|1870
|[[User:Érico|Érico]]
|21
|
|-
|1872
|1871
|[[User:Kirthu2012|Kirthu2012]]
|21
|
|-
|1873
|1872
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|21
|
|-
|1874
|1873
|[[User:Ramesh Kunnappully|Ramesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1875
|1874
|[[User:Thamarappalli|Thamarappalli]]
|20
|
|-
|1876
|1875
|[[User:Bhavana~mlwiki|Bhavana~mlwiki]]
|20
|
|-
|1877
|1876
|[[User:Vargenau|Vargenau]]
|20
|
|-
|1878
|1877
|[[User:Anijoseph|Anijoseph]]
|20
|
|-
|1879
|1878
|[[User:Paivakil|Paivakil]]
|20
|
|-
|1880
|1879
|[[User:Nipisiquit|Nipisiquit]]
|20
|
|-
|1881
|1880
|[[User:Mallu wiki|Mallu wiki]]
|20
|
|-
|1882
|1881
|[[User:Ejs-80|Ejs-80]]
|20
|
|-
|1883
|1882
|[[User:Ssaa08~mlwiki|Ssaa08~mlwiki]]
|20
|
|-
|1884
|1883
|[[User:Josephvk|Josephvk]]
|20
|
|-
|1885
|1884
|[[User:Tkpramodkumar|Tkpramodkumar]]
|20
|
|-
|1886
|1885
|[[User:Berthold Werner|Berthold Werner]]
|20
|
|-
|1887
|1886
|[[User:Bindusopanam|Bindusopanam]]
|20
|
|-
|1888
|1887
|[[User:Jovianeye|Jovianeye]]
|20
|
|-
|1889
|1888
|[[User:Jfblanc|Jfblanc]]
|20
|
|-
|1890
|1889
|[[User:Quentinv57|Quentinv57]]
|20
|
|-
|1891
|1890
|[[User:Anoopmsp|Anoopmsp]]
|20
|
|-
|1892
|1891
|[[User:Mlwikiblr3|Mlwikiblr3]]
|20
|
|-
|1893
|1892
|[[User:Muruganmes|Muruganmes]]
|20
|
|-
|1894
|1893
|[[User:Addihockey10|Addihockey10]]
|20
|
|-
|1895
|1894
|[[User:Mira12|Mira12]]
|20
|
|-
|1896
|1895
|[[User:Shahidepikkad|Shahidepikkad]]
|20
|
|-
|1897
|1896
|[[User:Sreecanthr|Sreecanthr]]
|20
|
|-
|1898
|1897
|[[User:Wikiupdates10|Wikiupdates10]]
|20
|
|-
|1899
|1898
|[[User:Kasirbot|Kasirbot]]
|20
|
|-
|1900
|1899
|[[User:Pradeepkumarpk51|Pradeepkumarpk51]]
|20
|
|-
|1901
|1900
|[[User:Swagath.orange|Swagath.orange]]
|20
|
|-
|1902
|1901
|[[User:Jadeertk|Jadeertk]]
|20
|
|-
|1903
|1902
|[[User:Avocato|Avocato]]
|20
|
|-
|1904
|1903
|[[User:Shakeermukkam|Shakeermukkam]]
|20
|
|-
|1905
|1904
|[[User:GEENO135|GEENO135]]
|20
|
|-
|1906
|1905
|[[User:Thamizhpparithi Maari|Thamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1907
|1906
|[[User:Shaji.tu|Shaji.tu]]
|20
|
|-
|1908
|1907
|[[User:Anju Habeeb|Anju Habeeb]]
|20
|
|-
|1909
|1908
|[[User:Siya.sherif|Siya.sherif]]
|20
|
|-
|1910
|1909
|[[User:NahidSultan|NahidSultan]]
|20
|
|-
|1911
|1910
|[[User:DP Raja|DP Raja]]
|20
|
|-
|1912
|1911
|[[User:Bijuraj rk|Bijuraj rk]]
|20
|
|-
|1913
|1912
|[[User:Samad150283|Samad150283]]
|20
|
|-
|1914
|1913
|[[User:Johnuniq|Johnuniq]]
|20
|
|-
|1915
|1914
|[[User:Tachs|Tachs]]
|20
|
|-
|1916
|1915
|[[User:Pournami12|Pournami12]]
|20
|
|-
|1917
|1916
|[[User:Kiran U|Kiran U]]
|20
|
|-
|1918
|1917
|[[User:Sushaama|Sushaama]]
|20
|
|-
|1919
|1918
|[[User:Prathew|Prathew]]
|20
|
|-
|1920
|1919
|[[User:Antonet|Antonet]]
|20
|
|-
|1921
|1920
|[[User:Great Brightstar|Great Brightstar]]
|20
|
|-
|1922
|1921
|[[User:Saqafiwp|Saqafiwp]]
|20
|
|-
|1923
|1922
|[[User:Abhay K Vincent|Abhay K Vincent]]
|20
|
|-
|1924
|1923
|[[User:Abinbiju|Abinbiju]]
|20
|
|-
|1925
|1924
|[[User:Wikiforrevolution|Wikiforrevolution]]
|20
|
|-
|1926
|1925
|[[User:Pradeesh Abraham|Pradeesh Abraham]]
|20
|
|-
|1927
|1926
|[[User:HakanIST|HakanIST]]
|20
|
|-
|1928
|1927
|[[User:Princetvm|Princetvm]]
|20
|
|-
|1929
|1928
|[[User:സുനിൽ ദേവ്|സുനിൽ ദേവ്]]
|20
|
|-
|1930
|1929
|[[User:Meenunnii|Meenunnii]]
|20
|
|-
|1931
|1930
|[[User:Lijeeshpv|Lijeeshpv]]
|20
|
|-
|1932
|1931
|[[User:Vishnu Vichus|Vishnu Vichus]]
|20
|
|-
|1933
|1932
|[[User:Premjithchampad|Premjithchampad]]
|20
|
|-
|1934
|1933
|[[User:Satath pv|Satath pv]]
|20
|
|-
|1935
|1934
|[[User:Ramanvaidyar|Ramanvaidyar]]
|20
|
|-
|1936
|1935
|[[User:Anvar MK Kareparamb|Anvar MK Kareparamb]]
|20
|
|-
|1937
|1936
|[[User:Asifnas|Asifnas]]
|20
|
|-
|1938
|1937
|[[User:Dr m b manoj kerala|Dr m b manoj kerala]]
|20
|
|-
|1939
|1938
|[[User:Jinujohnt|Jinujohnt]]
|20
|
|-
|1940
|1939
|[[User:Adv vs joy|Adv vs joy]]
|20
|
|-
|1941
|1940
|[[User:Akhil C Prasad|Akhil C Prasad]]
|20
|
|-
|1942
|1941
|[[User:123VishnuOnline|123VishnuOnline]]
|20
|
|-
|1943
|1942
|[[User:Soul997|Soul997]]
|20
|
|-
|1944
|1943
|[[User:Madmarar101512|Madmarar101512]]
|20
|
|-
|1945
|1944
|[[User:Navas perumbavoor|Navas perumbavoor]]
|20
|
|-
|1946
|1945
|[[User:Suryarijumon|Suryarijumon]]
|20
|
|-
|1947
|1946
|[[User:Anas engapuzha|Anas engapuzha]]
|20
|
|-
|1948
|1947
|[[User:Rahulmenon1989|Rahulmenon1989]]
|20
|
|-
|1949
|1948
|[[User:Dr.Gemologist|Dr.Gemologist]]
|20
|
|-
|1949
|[[User:Amal Velloor|Amal Velloor]]
|20
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3490063" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്