"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1388
|[[User:JithinDevAtlantis77177|JithinDevAtlantis77177]]
|3132
|
|-
|1389
|[[User:AlanJithinDev|AlanJithinDev]]
|31
|
|-
|1390
|[[User:Thedon1BILAL NTK|Thedon1BILAL NTK]]
|31
|
|-
|1391
|[[User:Alan|Alan]]
|[[User:പരശു പോയ രാമൻ|പരശു പോയ രാമൻ]]
|31
|
|-
|1392
|[[User:Sidharth.cm.knabzrThedon1|Sidharth.cm.knabzrThedon1]]
|31
|
|-
|1393
|[[User:പരശു പോയ രാമൻ|പരശു പോയ രാമൻ]]
|[[User:Curious observer|Curious observer]]
|31
|
|-
|1394
|[[User:AjaymathewjoseSidharth.cm.knabzr|AjaymathewjoseSidharth.cm.knabzr]]
|31
|
|-
|1395
|[[User:AromalCurious Sreekanthobserver|AromalCurious Sreekanthobserver]]
|31
|
|-
|1396
|[[User:QueerEcofeministAjaymathewjose|QueerEcofeministAjaymathewjose]]
|31
|
|-
|1397
|[[User:GnanvitAromal Sreekanth|GnanvitAromal Sreekanth]]
|31
|
|-
|1398
|[[User:TurkmenQueerEcofeminist|TurkmenQueerEcofeminist]]
|31
|
|-
|1399
|[[User:ഹേമന്ത്Gnanvit|ഹേമന്ത്Gnanvit]]
|31
|
|-
|1400
|[[User:SaiberTurkmen|SaiberTurkmen]]
|31
|
|-
|1401
|[[User:Bulldozerഹേമന്ത്|Bulldozerഹേമന്ത്]]
|31
|
|-
|1402
|[[User:Hamid~mlwikiSaiber|Hamid~mlwikiSaiber]]
|31
|
|-
|1403
|[[User:KaavipeedikaBulldozer|KaavipeedikaBulldozer]]
|31
|
|-
|1404
|[[User:BudelbergerHamid~mlwiki|BudelbergerHamid~mlwiki]]
|31
|
|-
|1405
|[[User:KayunniKaavipeedika|KayunniKaavipeedika]]
|31
|
|-
|1406
|[[User:ObersachseBudelberger|ObersachseBudelberger]]
|31
|
|-
|1407
|[[User:NaranganamdbKayunni|NaranganamdbKayunni]]
|31
|
|-
|1408
|[[User:HashmyObersachse|HashmyObersachse]]
|31
|
|-
|1409
|[[User:SaifudheenNaranganamdb|SaifudheenNaranganamdb]]
|31
|
|-
|1410
|[[User:KaderkaHashmy|KaderkaHashmy]]
|31
|
|-
|1411
|[[User:DixonSaifudheen|DixonSaifudheen]]
|31
|
|-
|1412
|[[User:VarkeychenKaderka|VarkeychenKaderka]]
|31
|
|-
|1413
|[[User:PrajithkumarDixon|PrajithkumarDixon]]
|31
|
|-
|1414
|[[User:Sunish.p.aVarkeychen|Sunish.p.aVarkeychen]]
|31
|
|-
|1415
|[[User:Alonso de MendozaPrajithkumar|Alonso de MendozaPrajithkumar]]
|31
|
|-
|1416
|[[User:NiyasbannaSunish.p.a|NiyasbannaSunish.p.a]]
|31
|
|-
|1417
|[[User:RoshanAlonso Zameerde Mendoza|RoshanAlonso de ZameerMendoza]]
|31
|
|-
|1418
|[[User:AnilNiyasbanna|AnilNiyasbanna]]
|3031
|
|-
|1419
|[[User:SunilkumartkRoshan Zameer|SunilkumartkRoshan Zameer]]
|3031
|
|-
|1420
|[[User:AthulrAnil|AthulrAnil]]
|30
|
|-
|1421
|[[User:NaradhanSunilkumartk|NaradhanSunilkumartk]]
|30
|
|-
|1422
|[[User:VineeshuvAthulr|VineeshuvAthulr]]
|30
|
|-
|1423
|[[User:NrjijuNaradhan|NrjijuNaradhan]]
|30
|
|-
|1424
|[[User:Arjun kiolpVineeshuv|Arjun kiolpVineeshuv]]
|30
|
|-
|1425
|[[User:Anandtr2006Nrjiju|Anandtr2006Nrjiju]]
|30
|
|-
|1426
|[[User:Vineshpillai78Arjun kiolp|Vineshpillai78Arjun kiolp]]
|30
|
|-
|1427
|[[User:HelmyAnandtr2006|HelmyAnandtr2006]]
|30
|
|-
|1428
|[[User:SimmeDVineshpillai78|SimmeDVineshpillai78]]
|30
|
|-
|1429
|[[User:KanjikkuzhiHelmy|KanjikkuzhiHelmy]]
|30
|
|-
|1430
|[[User:VogoneSimmeD|VogoneSimmeD]]
|30
|
|-
|1431
|[[User:HarikrishnanvKanjikkuzhi|HarikrishnanvKanjikkuzhi]]
|30
|
|-
|1432
|[[User:Ameenpkd1489Vogone|Ameenpkd1489Vogone]]
|30
|
|-
|1433
|[[User:Harikrishnanv|Harikrishnanv]]
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|30
|
|-
|1434
|[[User:Philippe49730Ameenpkd1489|Philippe49730Ameenpkd1489]]
|30
|
|-
|1435
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|[[User:Niegodzisie|Niegodzisie]]
|30
|
|-
|1436
|[[User:Honeyintruder888Philippe49730|Honeyintruder888Philippe49730]]
|30
|
|-
|1437
|[[User:Vilho-VeliNiegodzisie|Vilho-VeliNiegodzisie]]
|30
|
|-
|1438
|[[User:IndiakeralahistoryHoneyintruder888|IndiakeralahistoryHoneyintruder888]]
|30
|
|-
|1439
|[[User:BILAL NTKVilho-Veli|BILAL NTKVilho-Veli]]
|30
|
|-
|1440
|[[User:Indiakeralahistory|Indiakeralahistory]]
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|30
|
|-
|1441
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|[[User:Arjunvmm004|Arjunvmm004]]
|30
|
|-
|1442
|[[User:P.a.sameeraliArjunvmm004|P.a.sameeraliArjunvmm004]]
|30
|
|-
|1443
|[[User:AntonyscariaP.a.sameerali|AntonyscariaP.a.sameerali]]
|30
|
|-
|1444
|[[User:Abhishek VenugopalAntonyscaria|Abhishek VenugopalAntonyscaria]]
|30
|
|-
|1445
|[[User:علاءAbhishek Venugopal|علاءAbhishek Venugopal]]
|30
|
|-
|1446
|[[User:Binuputhethعلاء|Binuputhethعلاء]]
|30
|
|-
|1447
|[[User:Giri123456Binuputheth|Giri123456Binuputheth]]
|30
|
|-
|1448
|[[User:AnoutspokenGiri123456|AnoutspokenGiri123456]]
|30
|
|-
|1449
|[[User:DrbinukizhuvilamAnoutspoken|DrbinukizhuvilamAnoutspoken]]
|30
|
|-
|1450
|[[User:PraxidicaeDrbinukizhuvilam|PraxidicaeDrbinukizhuvilam]]
|30
|
|-
|1451
|[[User:Praxidicae|Praxidicae]]
|30
|
|-
|1452
|[[User:Jijomthomas|Jijomthomas]]
|29
|
|-
|1453
|1452
|[[User:വിനീഷ് നരിക്കോട്|വിനീഷ് നരിക്കോട്]]
|29
|
|-
|1454
|1453
|[[User:Catverine|Catverine]]
|29
|
|-
|1455
|1454
|[[User:Ramu kaviyoor|Ramu kaviyoor]]
|29
|
|-
|1456
|1455
|[[User:Jasir keecheri|Jasir keecheri]]
|29
|
|-
|1457
|1456
|[[User:Hamzahashir|Hamzahashir]]
|29
|
|-
|1458
|1457
|[[User:Niyas musthafa meckal|Niyas musthafa meckal]]
|29
|
|-
|1459
|1458
|[[User:Jarould|Jarould]]
|29
|
|-
|1460
|1459
|[[User:Muhammedafzalp|Muhammedafzalp]]
|29
|
|-
|1461
|1460
|[[User:Azizvalad|Azizvalad]]
|29
|
|-
|1462
|1461
|[[User:Irfanarimbra786|Irfanarimbra786]]
|29
|
|-
|1463
|1462
|[[User:IndhuMenon|IndhuMenon]]
|29
|
|-
|1464
|1463
|[[User:Mywikimediaaccount|Mywikimediaaccount]]
|29
|
|-
|1465
|1464
|[[User:Lakshmi MCA|Lakshmi MCA]]
|29
|
|-
|1466
|1465
|[[User:Pokiridebba468|Pokiridebba468]]
|29
|
|-
|1467
|1466
|[[User:Satyadev~mlwiki|Satyadev~mlwiki]]
|29
|
|-
|1468
|1467
|[[User:Cachitea|Cachitea]]
|29
|
|-
|1469
|1468
|[[User:Soman|Soman]]
|29
|
|-
|1470
|1469
|[[User:Clinten|Clinten]]
|29
|
|-
|1471
|1470
|[[User:മനു|മനു]]
|29
|
|-
|1472
|1471
|[[User:Kumarnm|Kumarnm]]
|29
|
|-
|1473
|1472
|[[User:Nidheeshkr|Nidheeshkr]]
|29
|
|-
|1474
|1473
|[[User:Lubna|Lubna]]
|29
|
|-
|1475
|1474
|[[User:Aliakbar|Aliakbar]]
|29
|
|-
|1476
|1475
|[[User:Prasanthknpy|Prasanthknpy]]
|29
|
|-
|1477
|1476
|[[User:Common Good|Common Good]]
|29
|
|-
|1478
|1477
|[[User:Jomitm|Jomitm]]
|29
|
|-
|1479
|1478
|[[User:Schekinov Alexey Victorovich|Schekinov Alexey Victorovich]]
|29
|
|-
|1480
|1479
|[[User:Aneeshnl|Aneeshnl]]
|29
|
|-
|1481
|1480
|[[User:Hariekd|Hariekd]]
|29
|
|-
|1482
|1481
|[[User:Vineethvijayaraghavan|Vineethvijayaraghavan]]
|29
|
|-
|1483
|1482
|[[User:Tim Starling|Tim Starling]]
|29
|
|-
|1484
|1483
|[[User:Rajeshbieee|Rajeshbieee]]
|29
|
|-
|1485
|1484
|[[User:Jubinrajop|Jubinrajop]]
|29
|
|-
|1486
|1485
|[[User:Afsalctnr|Afsalctnr]]
|29
|
|-
|1487
|1486
|[[User:Anon~mlwiki|Anon~mlwiki]]
|29
|
|-
|1488
|1487
|[[User:Hedwig in Washington|Hedwig in Washington]]
|29
|
|-
|1489
|1488
|[[User:AMALRAJC1999|AMALRAJC1999]]
|29
|
|-
|1490
|1489
|[[User:Manu K Rajappan|Manu K Rajappan]]
|29
|
|-
|1491
|1490
|[[User:Progressive lights1|Progressive lights1]]
|29
|
|-
|1492
|1491
|[[User:Javad ma|Javad ma]]
|29
|
|-
|1493
|1492
|[[User:Sajithms77|Sajithms77]]
|29
|
|-
|1494
|1493
|[[User:Vaishq|Vaishq]]
|28
|
|-
|1495
|1494
|[[User:Hashimps|Hashimps]]
|28
|
|-
|1496
|1495
|[[User:Preethic84|Preethic84]]
|28
|
|-
|1497
|1496
|[[User:Ashikfalcon|Ashikfalcon]]
|28
|
|-
|1498
|1497
|[[User:സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം|സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം]]
|28
|
|-
|1499
|1498
|[[User:Mjetal7lica9|Mjetal7lica9]]
|28
|
|-
|1500
|1499
|[[User:Vyasaa|Vyasaa]]
|28
|
|-
|1501
|1500
|[[User:Francisablogz|Francisablogz]]
|28
|
|-
|1502
|1501
|[[User:Angeljoy.c|Angeljoy.c]]
|28
|
|-
|1503
|1502
|[[User:Sathya narendran|Sathya narendran]]
|28
|
|-
|1504
|1503
|[[User:Krok6kola|Krok6kola]]
|28
|
|-
|1505
|1504
|[[User:SiyadKm|SiyadKm]]
|28
|
|-
|1506
|1505
|[[User:Zaarizoozs|Zaarizoozs]]
|28
|
|-
|1507
|1506
|[[User:SAIFUDDEEN VALIYAKATH|SAIFUDDEEN VALIYAKATH]]
|28
|
|-
|1508
|1507
|[[User:Salimpadikkal|Salimpadikkal]]
|28
|
|-
|1509
|1508
|[[User:Ottayaan|Ottayaan]]
|28
|
|-
|1510
|1509
|[[User:Sureshk3018|Sureshk3018]]
|28
|
|-
|1511
|1510
|[[User:Akumar|Akumar]]
|28
|
|-
|1512
|1511
|[[User:Sivan~mlwiki|Sivan~mlwiki]]
|28
|
|-
|1513
|1512
|[[User:Nairkd~mlwiki|Nairkd~mlwiki]]
|28
|
|-
|1514
|1513
|[[User:Natkeeran|Natkeeran]]
|28
|
|-
|1515
|1514
|[[User:Meledan3|Meledan3]]
|28
|
|-
|1516
|1515
|[[User:Rajeshkslc|Rajeshkslc]]
|28
|
|-
|1517
|1516
|[[User:Berlin~mlwiki|Berlin~mlwiki]]
|28
|
|-
|1518
|1517
|[[User:Challiovsky|Challiovsky]]
|28
|
|-
|1519
|1518
|[[User:Mallumon|Mallumon]]
|28
|
|-
|1520
|1519
|[[User:Prakashkpc255|Prakashkpc255]]
|28
|
|-
|1521
|1520
|[[User:Maneeshi|Maneeshi]]
|28
|
|-
|1522
|1521
|[[User:Sudeesh rajashekharan|Sudeesh rajashekharan]]
|28
|
|-
|1523
|1522
|[[User:Koralatil|Koralatil]]
|28
|
|-
|1524
|1523
|[[User:Gopuvnair|Gopuvnair]]
|28
|
|-
|1525
|1524
|[[User:4u Glafy Paul|4u Glafy Paul]]
|28
|
|-
|1526
|1525
|[[User:Sreeku|Sreeku]]
|27
|
|-
|1527
|1526
|[[User:Ibru|Ibru]]
|27
|
|-
|1528
|1527
|[[User:Abdilla|Abdilla]]
|27
|
|-
|1529
|1528
|[[User:Le Pied-bot~mlwiki|Le Pied-bot~mlwiki]]
|27
|യന്ത്രം
|-
|1530
|1529
|[[User:Arun perumkunnil|Arun perumkunnil]]
|27
|
|-
|1531
|1530
|[[User:PrameelaPM|PrameelaPM]]
|27
|
|-
|1532
|1531
|[[User:Santha|Santha]]
|27
|
|-
|1533
|1532
|[[User:Abrahamoommenk|Abrahamoommenk]]
|27
|
|-
|1534
|1533
|[[User:Dr.aromal|Dr.aromal]]
|27
|
|-
|1535
|1534
|[[User:Panickersivanand|Panickersivanand]]
|27
|
|-
|1536
|1535
|[[User:Ver-bot|Ver-bot]]
|27
|
|-
|1537
|1536
|[[User:Akashsasankan|Akashsasankan]]
|27
|
|-
|1538
|1537
|[[User:Sunilidamana|Sunilidamana]]
|27
|
|-
|1539
|1538
|[[User:Madrid|Madrid]]
|27
|
|-
|1540
|1539
|[[User:Vijinvenu|Vijinvenu]]
|27
|
|-
|1541
|1540
|[[User:Roji~mlwiki|Roji~mlwiki]]
|27
|
|-
|1542
|1541
|[[User:Sudheeshthulaseedharan|Sudheeshthulaseedharan]]
|27
|
|-
|1543
|1542
|[[User:Siddieque|Siddieque]]
|27
|
|-
|1544
|1543
|[[User:~riley|~riley]]
|27
|
|-
|1545
|1544
|[[User:Jabbar~mlwiki|Jabbar~mlwiki]]
|27
|
|-
|1546
|1545
|[[User:Ashrafulkhalq|Ashrafulkhalq]]
|27
|
|-
|1547
|1546
|[[User:Gautham Krishna 007|Gautham Krishna 007]]
|27
|
|-
|1548
|1547
|[[User:Hasley|Hasley]]
|27
|
|-
|1549
|1548
|[[User:Ajeesh dethan|Ajeesh dethan]]
|27
|
|-
|1550
|1549
|[[User:Gowri Narayann|Gowri Narayann]]
|27
|
|-
|1551
|1550
|[[User:Ammuvenunadh|Ammuvenunadh]]
|27
|
|-
|1552
|1551
|[[User:Ihakkim|Ihakkim]]
|27
|
|-
|1553
|1552
|[[User:Joejose1|Joejose1]]
|27
|
|-
|1554
|1553
|[[User:Woken a kill|Woken a kill]]
|27
|
|-
|1555
|1554
|[[User:CanadianBBQ|CanadianBBQ]]
|27
|
|-
|1556
|1555
|[[User:Rathinravi|Rathinravi]]
|27
|
|-
|1557
|1556
|[[User:Musthafa k salam|Musthafa k salam]]
|27
|
|-
|1558
|1557
|[[User:Khaleelurahman|Khaleelurahman]]
|27
|
|-
|1559
|1558
|[[User:Jasbeernoushad|Jasbeernoushad]]
|27
|
|-
|1560
|1559
|[[User:Sharadendu1|Sharadendu1]]
|27
|
|-
|1561
|1560
|[[User:Sarath lal thayyil|Sarath lal thayyil]]
|27
|
|-
|1562
|1561
|[[User:Namahtuog|Namahtuog]]
|27
|
|-
|1563
|1562
|[[User:Kkjj|Kkjj]]
|27
|
|-
|1564
|1563
|[[User:ദേവാൻഷി|ദേവാൻഷി]]
|27
|
|-
|1565
|1564
|[[User:SHOBARAJ K P|SHOBARAJ K P]]
|27
|
|-
|1566
|1565
|[[User:Pjam007|Pjam007]]
|26
|
|-
|1567
|1566
|[[User:Joshyvj|Joshyvj]]
|26
|
|-
|1568
|1567
|[[User:Bobgali|Bobgali]]
|26
|
|-
|1569
|1568
|[[User:Subins2000|Subins2000]]
|26
|
|-
|1570
|1569
|[[User:Sajil Vincent|Sajil Vincent]]
|26
|
|-
|1571
|1570
|[[User:Arshad.ka5|Arshad.ka5]]
|26
|
|-
|1572
|1571
|[[User:Sainudeenki|Sainudeenki]]
|26
|
|-
|1573
|1572
|[[User:Ajil narayanan|Ajil narayanan]]
|26
|
|-
|1574
|1573
|[[User:Rachmat04|Rachmat04]]
|26
|
|-
|1575
|1574
|[[User:Sajanjcb|Sajanjcb]]
|26
|
|-
|1576
|1575
|[[User:Vineshvinesh|Vineshvinesh]]
|26
|
|-
|1577
|1576
|[[User:Azlams|Azlams]]
|26
|
|-
|1578
|1577
|[[User:Jithusunny|Jithusunny]]
|26
|
|-
|1579
|1578
|[[User:Nandedamana|Nandedamana]]
|26
|
|-
|1580
|1579
|[[User:പ്രശോഭ് രവി|പ്രശോഭ് രവി]]
|26
|
|-
|1581
|1580
|[[User:Tkkareem|Tkkareem]]
|26
|
|-
|1582
|1581
|[[User:Qmsarge~mlwiki|Qmsarge~mlwiki]]
|26
|
|-
|1583
|1582
|[[User:Jyothirmayi|Jyothirmayi]]
|26
|
|-
|1584
|1583
|[[User:Kssnrm|Kssnrm]]
|26
|
|-
|1585
|1584
|[[User:Abdullahbinzuhair|Abdullahbinzuhair]]
|26
|
|-
|1586
|1585
|[[User:RaviC|RaviC]]
|26
|
|-
|1587
|1586
|[[User:Abdulvahabm|Abdulvahabm]]
|26
|
|-
|1588
|1587
|[[User:Cekli829|Cekli829]]
|26
|
|-
|1589
|1588
|[[User:ARUNKUMAR P.R|ARUNKUMAR P.R]]
|26
|
|-
|1590
|1589
|[[User:Vineethkartha|Vineethkartha]]
|26
|
|-
|1591
|1590
|[[User:Sesukodussery|Sesukodussery]]
|26
|
|-
|1592
|1591
|[[User:Vajrabahu|Vajrabahu]]
|26
|
|-
|1593
|1592
|[[User:Manikantan vp|Manikantan vp]]
|26
|
|-
|1594
|1593
|[[User:Asif abubacker|Asif abubacker]]
|26
|
|-
|1595
|1594
|[[User:Ramsankar|Ramsankar]]
|26
|
|-
|1596
|1595
|[[User:Poet Umayanalloor|Poet Umayanalloor]]
|26
|
|-
|1597
|1596
|[[User:Mrsyamkumar|Mrsyamkumar]]
|26
|
|-
|1598
|1597
|[[User:Sarath karippoor|Sarath karippoor]]
|26
|
|-
|1599
|1598
|[[User:Bijoalex|Bijoalex]]
|26
|
|-
|1600
|1599
|[[User:Maheenasmkollam|Maheenasmkollam]]
|26
|
|-
|1601
|1600
|[[User:Rajivpanapuzha|Rajivpanapuzha]]
|26
|
|-
|1602
|1601
|[[User:ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ|ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ]]
|26
|
|-
|1603
|1602
|[[User:ANEES MKC|ANEES MKC]]
|26
|
|-
|1604
|1603
|[[User:Devikrupa|Devikrupa]]
|26
|
|-
|1605
|1604
|[[User:Jasiya Rakheeb|Jasiya Rakheeb]]
|26
|
|-
|1606
|1605
|[[User:അരുൺ. എസ്|അരുൺ. എസ്]]
|26
|
|-
|1607
|1606
|[[User:Gopikamaya|Gopikamaya]]
|26
|
|-
|1608
|1607
|[[User:Harisiv|Harisiv]]
|26
|
|-
|1608
|[[User:Atlantis77177|Atlantis77177]]
|26
|
|-
|1612
|[[User:Radhakrishnan kcdRoshantrv|Radhakrishnan kcdRoshantrv]]
|25
|
|-
|1613
|[[User:Radhakrishnan kcd|Radhakrishnan kcd]]
|[[User:ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി|ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി]]
|25
|
|-
|1614
|[[User:ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി|ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി]]
|[[User:Arunr4240|Arunr4240]]
|25
|
|-
|1615
|[[User:അംഅംArunr4240|അംഅംArunr4240]]
|25
|
|-
|1616
|[[User:അംഅം|അംഅം]]
|25
|
|-
|1617
|[[User:കാണി|കാണി]]
|25
|
|-
|1618
|1617
|[[User:ABVE|ABVE]]
|25
|
|-
|1619
|1618
|[[User:Anakuzhy|Anakuzhy]]
|25
|
|-
|1620
|1619
|[[User:Vsthrissur1995|Vsthrissur1995]]
|25
|
|-
|1621
|1620
|[[User:Raveendranadhan KN|Raveendranadhan KN]]
|25
|
|-
|1622
|1621
|[[User:Pradyotham|Pradyotham]]
|25
|
|-
|1623
|1622
|[[User:Lijovklm|Lijovklm]]
|25
|
|-
|1624
|1623
|[[User:Sriharitvm|Sriharitvm]]
|25
|
|-
|1625
|1624
|[[User:Tomskonumadam1|Tomskonumadam1]]
|25
|
|-
|1626
|1625
|[[User:Jaleelabdul|Jaleelabdul]]
|25
|
|-
|1627
|1626
|[[User:Subhash mohanraj|Subhash mohanraj]]
|25
|
|-
|1628
|1627
|[[User:Paanavalli|Paanavalli]]
|25
|
|-
|1629
|1628
|[[User:Abhinand p s iyyad|Abhinand p s iyyad]]
|25
|
|-
|1630
|1629
|[[User:Ashwinnambiarm|Ashwinnambiarm]]
|25
|
|-
|1631
|1630
|[[User:Aneeskdr|Aneeskdr]]
|25
|
|-
|1632
|1631
|[[User:Irfan kottaparamban|Irfan kottaparamban]]
|25
|
|-
|1633
|1632
|[[User:Viswam|Viswam]]
|25
|
|-
|1634
|1633
|[[User:കുര്യാക്കോസ്|കുര്യാക്കോസ്]]
|25
|
|-
|1635
|1634
|[[User:Anoopas|Anoopas]]
|25
|
|-
|1636
|1635
|[[User:Adithyan|Adithyan]]
|25
|
|-
|1637
|1636
|[[User:Sx|Sx]]
|25
|
|-
|1638
|1637
|[[User:GerardM|GerardM]]
|25
|
|-
|1639
|1638
|[[User:StigBot|StigBot]]
|25
|യന്ത്രം
|-
|1640
|1639
|[[User:Sardur|Sardur]]
|25
|
|-
|1641
|1640
|[[User:Magicbose|Magicbose]]
|25
|
|-
|1642
|1641
|[[User:Russavia|Russavia]]
|25
|
|-
|1643
|1642
|[[User:Zxabot|Zxabot]]
|25
|യന്ത്രം
|-
|1644
|1643
|[[User:Marcok|Marcok]]
|25
|
|-
|1645
|1644
|[[User:Brihaspathi|Brihaspathi]]
|25
|
|-
|1646
|1645
|[[User:Prashant|Prashant]]
|25
|
|-
|1647
|1646
|[[User:Nmkuttiady|Nmkuttiady]]
|25
|
|-
|1648
|1647
|[[User:Harithakan|Harithakan]]
|25
|
|-
|1649
|1648
|[[User:Jomon999666|Jomon999666]]
|25
|
|-
|1650
|1649
|[[User:Ras67|Ras67]]
|25
|
|-
|1651
|1650
|[[User:Materialscientist|Materialscientist]]
|25
|
|-
|1652
|1651
|[[User:Visakharaja|Visakharaja]]
|25
|
|-
|1653
|1652
|[[User:Bill william compton|Bill william compton]]
|25
|
|-
|1654
|1653
|[[User:Anonyantony|Anonyantony]]
|25
|
|-
|1655
|1654
|[[User:Midhunmohanvm|Midhunmohanvm]]
|25
|
|-
|1656
|1655
|[[User:Sureshbabuvvkv|Sureshbabuvvkv]]
|25
|
|-
|1657
|1656
|[[User:Dileepunnikri|Dileepunnikri]]
|25
|
|-
|1658
|1657
|[[User:Asmiyass|Asmiyass]]
|25
|
|-
|1659
|1658
|[[User:S.Chandrasekharan Nair~mlwiki|S.Chandrasekharan Nair~mlwiki]]
|24
|
|-
|1660
|1659
|[[User:Pramuq|Pramuq]]
|24
|
|-
|1661
|1660
|[[User:Nibujohn|Nibujohn]]
|24
|
|-
|1662
|1661
|[[User:Sexylady|Sexylady]]
|24
|
|-
|1663
|1662
|[[User:Riasnelli|Riasnelli]]
|24
|
|-
|1664
|1663
|[[User:Wellwisher~mlwiki|Wellwisher~mlwiki]]
|24
|
|-
|1665
|1664
|[[User:Ajithchandra|Ajithchandra]]
|24
|
|-
|1666
|1665
|[[User:Unnikris|Unnikris]]
|24
|
|-
|1667
|1666
|[[User:Chinchu.c|Chinchu.c]]
|24
|
|-
|1668
|1667
|[[User:രാജീവ് വി|രാജീവ് വി]]
|24
|
|-
|1669
|1668
|[[User:Nora72|Nora72]]
|24
|
|-
|1670
|1669
|[[User:Anasmp|Anasmp]]
|24
|
|-
|1671
|1670
|[[User:Sameerct|Sameerct]]
|24
|
|-
|1672
|1671
|[[User:Najupallikkal|Najupallikkal]]
|24
|
|-
|1673
|1672
|[[User:Vsmahesh|Vsmahesh]]
|24
|
|-
|1674
|1673
|[[User:Averaver|Averaver]]
|24
|
|-
|1675
|1674
|[[User:Mubarak1447|Mubarak1447]]
|24
|
|-
|1676
|1675
|[[User:Hoo User Page Bot|Hoo User Page Bot]]
|24
|
|-
|1677
|1676
|[[User:Abhiabhi.abhilash7|Abhiabhi.abhilash7]]
|24
|
|-
|1678
|1677
|[[User:Naveen Ramanathan|Naveen Ramanathan]]
|24
|
|-
|1679
|1678
|[[User:Abhianand|Abhianand]]
|24
|
|-
|1680
|1679
|[[User:Reju.kaipreth|Reju.kaipreth]]
|24
|
|-
|1681
|1680
|[[User:ശ്യാം പ്രസാദ്|ശ്യാം പ്രസാദ്]]
|24
|
|-
|1682
|1681
|[[User:Alwinks137|Alwinks137]]
|24
|
|-
|1683
|1682
|[[User:Eihel|Eihel]]
|24
|
|-
|1684
|1683
|[[User:Nikh.vr|Nikh.vr]]
|24
|
|-
|1685
|1684
|[[User:Haneeshvkn1|Haneeshvkn1]]
|24
|
|-
|1686
|1685
|[[User:Alokayathan|Alokayathan]]
|24
|
|-
|1687
|1686
|[[User:Irfan ckr|Irfan ckr]]
|24
|
|-
|1688
|1687
|[[User:Wim b|Wim b]]
|24
|
|-
|1689
|1688
|[[User:Thahirkm07|Thahirkm07]]
|24
|
|-
|1690
|1689
|[[User:Nishad K Saleem|Nishad K Saleem]]
|24
|
|-
|1691
|1690
|[[User:Sreyasmohan|Sreyasmohan]]
|24
|
|-
|1692
|1691
|[[User:Kariyara|Kariyara]]
|24
|
|-
|1693
|1692
|[[User:പയാളം|പയാളം]]
|24
|
|-
|1694
|1693
|[[User:Anaghareman|Anaghareman]]
|24
|
|-
|1695
|1694
|[[User:Agnostos Theos|Agnostos Theos]]
|24
|
|-
|1696
|1695
|[[User:Sandesh9822|Sandesh9822]]
|24
|
|-
|1697
|1696
|[[User:A1Cafel|A1Cafel]]
|24
|
|-
|1698
|1697
|[[User:Unni vaibhav|Unni vaibhav]]
|24
|
|-
|1699
|1698
|[[User:Eniisi Lisika|Eniisi Lisika]]
|24
|
|-
|1700
|1699
|[[User:Abhirami Forestry|Abhirami Forestry]]
|24
|
|-
|1701
|1700
|[[User:TVAbdurahimankutty|TVAbdurahimankutty]]
|24
|
|-
|1702
|1701
|[[User:Aliwal2012|Aliwal2012]]
|23
|
|-
|1703
|1702
|[[User:Nibumjohn|Nibumjohn]]
|23
|
|-
|1704
|1703
|[[User:Muhammednishadkashifi|Muhammednishadkashifi]]
|23
|
|-
|1705
|1704
|[[User:Joshina|Joshina]]
|23
|
|-
|1706
|1705
|[[User:Akhil thundiyil|Akhil thundiyil]]
|23
|
|-
|1707
|1706
|[[User:Ajeshkg|Ajeshkg]]
|23
|
|-
|1708
|1707
|[[User:S84thomas|S84thomas]]
|23
|
|-
|1709
|1708
|[[User:സില്വാനസ്|സില്വാനസ്]]
|23
|
|-
|1710
|1709
|[[User:Kcarun17|Kcarun17]]
|23
|
|-
|1711
|1710
|[[User:Marakkulamkunnu|Marakkulamkunnu]]
|23
|
|-
|1712
|1711
|[[User:Arunmr bharath|Arunmr bharath]]
|23
|
|-
|1713
|1712
|[[User:ReyBrujo|ReyBrujo]]
|23
|
|-
|1714
|1713
|[[User:Me Haridas|Me Haridas]]
|23
|
|-
|1715
|1714
|[[User:Ebynair|Ebynair]]
|23
|
|-
|1716
|1715
|[[User:Dingismi|Dingismi]]
|23
|
|-
|1717
|1716
|[[User:ആകാശ്|ആകാശ്]]
|23
|
|-
|1718
|1717
|[[User:Mercy|Mercy]]
|23
|
|-
|1719
|1718
|[[User:Hercule|Hercule]]
|23
|
|-
|1720
|1719
|[[User:Romaine|Romaine]]
|23
|
|-
|1721
|1720
|[[User:Leszek Jańczuk|Leszek Jańczuk]]
|23
|
|-
|1722
|1721
|[[User:Rsajan|Rsajan]]
|23
|
|-
|1723
|1722
|[[User:Merlissimo|Merlissimo]]
|23
|
|-
|1724
|1723
|[[User:Sreekerala|Sreekerala]]
|23
|
|-
|1725
|1724
|[[User:Shankara 2000|Shankara 2000]]
|23
|
|-
|1726
|1725
|[[User:Rschen7754|Rschen7754]]
|23
|
|-
|1727
|1726
|[[User:BRUTE|BRUTE]]
|23
|
|-
|1728
|1727
|[[User:Zscout370|Zscout370]]
|23
|
|-
|1729
|1728
|[[User:Rohithmvk|Rohithmvk]]
|23
|
|-
|1730
|1729
|[[User:Anaghalakshmeeka|Anaghalakshmeeka]]
|23
|
|-
|1731
|1730
|[[User:Krassotkin|Krassotkin]]
|23
|
|-
|1732
|1731
|[[User:Mvalappil|Mvalappil]]
|23
|
|-
|1733
|1732
|[[User:Malarz pl|Malarz pl]]
|23
|
|-
|1734
|1733
|[[User:Amjadaliem|Amjadaliem]]
|23
|
|-
|1735
|1734
|[[User:Hariprasad.ka|Hariprasad.ka]]
|23
|
|-
|1736
|1735
|[[User:മൃദുൽ|മൃദുൽ]]
|23
|
|-
|1737
|1736
|[[User:Subinthottil|Subinthottil]]
|23
|
|-
|1738
|1737
|[[User:Marunadanmalayali|Marunadanmalayali]]
|23
|
|-
|1739
|1738
|[[User:Vaishaked|Vaishaked]]
|23
|
|-
|1739
|[[User:Roshantrv|Roshantrv]]
|23
|
|-
|1779
|[[User:AbduvallappuzhaNicoScribe|AbduvallappuzhaNicoScribe]]
|22
|
|-
|1780
|[[User:ShinysajanAbduvallappuzha|ShinysajanAbduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1781
|[[User:JasminBabuShinysajan|JasminBabuShinysajan]]
|22
|
|-
|1782
|[[User:KhurfanahdiJasminBabu|KhurfanahdiJasminBabu]]
|22
|
|-
|1783
|[[User:AplettersKhurfanahdi|AplettersKhurfanahdi]]
|22
|
|-
|1784
|[[User:AbhijanamwikiApletters|AbhijanamwikiApletters]]
|22
|
|-
|1785
|[[User:SanucholayilAbhijanamwiki|SanucholayilAbhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1786
|[[User:PjvaidyanSanucholayil|PjvaidyanSanucholayil]]
|22
|
|-
|1787
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1788
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1789
|[[User:JasimNambiarmpc|JasimNambiarmpc]]
|22
|
|-
|1790
|[[User:NamithavkJasim|NamithavkJasim]]
|22
|
|-
|1791
|[[User:Sankar shrNamithavk|Sankar shrNamithavk]]
|22
|
|-
|1792
|[[User:BajpanSankar shr|BajpanSankar shr]]
|22
|
|-
|1793
|[[User:KaldariBajpan|KaldariBajpan]]
|22
|
|-
|1794
|[[User:Khader patteppadamKaldari|Khader patteppadamKaldari]]
|22
|
|-
|1795
|[[User:IrshadkadayilKhader patteppadam|IrshadkadayilKhader patteppadam]]
|22
|
|-
|1796
|[[User:INeverCryIrshadkadayil|INeverCryIrshadkadayil]]
|22
|
|-
|1797
|[[User:MardusINeverCry|MardusINeverCry]]
|22
|
|-
|1798
|[[User:SubisasankanMardus|SubisasankanMardus]]
|22
|
|-
|1799
|[[User:Subisasankan|Subisasankan]]
|22
|
|-
|1800
|[[User:Raghu.kuttan~mlwiki|Raghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1801
|1800
|[[User:Webmailnet|Webmailnet]]
|21
|
|-
|1802
|1801
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1803
|1802
|[[User:Ashraf a a~mlwiki|Ashraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1804
|1803
|[[User:MF-Warburg|MF-Warburg]]
|21
|
|-
|1805
|1804
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1806
|1805
|[[User:Payalam|Payalam]]
|21
|
|-
|1807
|1806
|[[User:Tlustulimu|Tlustulimu]]
|21
|
|-
|1808
|1807
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1809
|1808
|[[User:Taketa|Taketa]]
|21
|
|-
|1810
|1809
|[[User:Sajeev2008|Sajeev2008]]
|21
|
|-
|1811
|1810
|[[User:Kanaser|Kanaser]]
|21
|
|-
|1812
|1811
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1813
|1812
|[[User:സൂരജ്|സൂരജ്]]
|21
|
|-
|1814
|1813
|[[User:Kuttan.Thampuran|Kuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1815
|1814
|[[User:MisterWiki|MisterWiki]]
|21
|
|-
|1816
|1815
|[[User:Rxy|Rxy]]
|21
|
|-
|1817
|1816
|[[User:Beniza|Beniza]]
|21
|
|-
|1818
|1817
|[[User:Soorajkenoth|Soorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|-
|1819
|1818
|[[User:Anandks007|Anandks007]]
|21
|
|-
|1820
|1819
|[[User:Septembermorgen|Septembermorgen]]
|21
|
|-
|1821
|1820
|[[User:Shani.malu|Shani.malu]]
|21
|
|-
|1822
|1821
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1823
|1822
|[[User:Iste Praetor|Iste Praetor]]
|21
|
|-
|1824
|1823
|[[User:Bhagyap06|Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1825
|1824
|[[User:Mh7kJ|Mh7kJ]]
|21
|
|-
|1826
|1825
|[[User:Thewine|Thewine]]
|21
|
|-
|1827
|1826
|[[User:Noushuezhur|Noushuezhur]]
|21
|
|-
|1828
|1827
|[[User:Narayananchedichery|Narayananchedichery]]
|21
|
|-
|1829
|1828
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|21
|
|-
|1830
|1829
|[[User:Érico|Érico]]
|21
|
|-
|1831
|1830
|[[User:Kirthu2012|Kirthu2012]]
|21
|
|-
|1832
|1831
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|21
|
|-
|1833
|1832
|[[User:Ramesh Kunnappully|Ramesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1834
|1833
|[[User:Tottu777|Tottu777]]
|21
|
|-
|1835
|1834
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1836
|1835
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1837
|1836
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1838
|1837
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1839
|1838
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1840
|1839
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1841
|1840
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1842
|1841
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1843
|1842
|[[User:Hithesh Venugopal|Hithesh Venugopal]]
|21
|
|-
|1844
|1843
|[[User:Anjooran|Anjooran]]
|21
|
|-
|1845
|1844
|[[User:Arunwebber|Arunwebber]]
|21
|
|-
|1846
|1845
|[[User:MESMERINE|MESMERINE]]
|21
|
|-
|1847
|1846
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1848
|1847
|[[User:Prajaneeshp|Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1849
|1848
|[[User:Expertsleuth|Expertsleuth]]
|21
|
|-
|1850
|1849
|[[User:Prethish|Prethish]]
|21
|
|-
|1851
|1850
|[[User:Aldnonymous|Aldnonymous]]
|21
|
|-
|1852
|1851
|[[User:Rajeshkurisinkal|Rajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1853
|1852
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1854
|1853
|[[User:Vyasamuni|Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1855
|1854
|[[User:Bukhari~mlwiki|Bukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1856
|1855
|[[User:Akhil Ashok kp|Akhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1857
|1856
|[[User:Biplab Anand|Biplab Anand]]
|21
|
|-
|1858
|1857
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1859
|1858
|[[User:Minusarapaul|Minusarapaul]]
|21
|
|-
|1860
|1859
|[[User:Parvathy ashika|Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1861
|1860
|[[User:Thalassery|Thalassery]]
|21
|
|-
|1862
|1861
|[[User:Aneeshkumarcheklavar|Aneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1863
|1862
|[[User:Aneeshcea|Aneeshcea]]
|21
|
|-
|1864
|1863
|[[User:Sahad033|Sahad033]]
|21
|
|-
|1865
|1864
|[[User:Lijo v j|Lijo v j]]
|21
|
|-
|1866
|1865
|[[User:CP Jamaludheen|CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1867
|1866
|[[User:Pukasa|Pukasa]]
|21
|
|-
|1868
|1867
|[[User:Mamatha N A|Mamatha N A]]
|21
|
|-
|1869
|1868
|[[User:Swalihchemmad|Swalihchemmad]]
|21
|
|-
|1870
|1869
|[[User:Athulya Ajith|Athulya Ajith]]
|21
|
|-
|1871
|1870
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|21
|
|-
|1872
|1871
|[[User:Siya.sherif|Siya.sherif]]
|20
|
|-
|1873
|1872
|[[User:NahidSultan|NahidSultan]]
|20
|
|-
|1874
|1873
|[[User:DP Raja|DP Raja]]
|20
|
|-
|1875
|1874
|[[User:Bijuraj rk|Bijuraj rk]]
|20
|
|-
|1876
|1875
|[[User:Samad150283|Samad150283]]
|20
|
|-
|1877
|1876
|[[User:Johnuniq|Johnuniq]]
|20
|
|-
|1878
|1877
|[[User:Tachs|Tachs]]
|20
|
|-
|1879
|1878
|[[User:Pournami12|Pournami12]]
|20
|
|-
|1880
|1879
|[[User:Kiran U|Kiran U]]
|20
|
|-
|1881
|1880
|[[User:Sushaama|Sushaama]]
|20
|
|-
|1882
|1881
|[[User:Prathew|Prathew]]
|20
|
|-
|1883
|1882
|[[User:Antonet|Antonet]]
|20
|
|-
|1884
|1883
|[[User:Great Brightstar|Great Brightstar]]
|20
|
|-
|1885
|1884
|[[User:Saqafiwp|Saqafiwp]]
|20
|
|-
|1886
|1885
|[[User:Abhay K Vincent|Abhay K Vincent]]
|20
|
|-
|1887
|1886
|[[User:Abinbiju|Abinbiju]]
|20
|
|-
|1888
|1887
|[[User:Wikiforrevolution|Wikiforrevolution]]
|20
|
|-
|1889
|1888
|[[User:Pradeesh Abraham|Pradeesh Abraham]]
|20
|
|-
|1890
|1889
|[[User:HakanIST|HakanIST]]
|20
|
|-
|1891
|1890
|[[User:Princetvm|Princetvm]]
|20
|
|-
|1892
|1891
|[[User:സുനിൽ ദേവ്|സുനിൽ ദേവ്]]
|20
|
|-
|1893
|1892
|[[User:Suyash.dwivedi|Suyash.dwivedi]]
|20
|
|-
|1894
|1893
|[[User:Meenunnii|Meenunnii]]
|20
|
|-
|1895
|1894
|[[User:Lijeeshpv|Lijeeshpv]]
|20
|
|-
|1896
|1895
|[[User:Vishnu Vichus|Vishnu Vichus]]
|20
|
|-
|1897
|1896
|[[User:Premjithchampad|Premjithchampad]]
|20
|
|-
|1898
|1897
|[[User:Satath pv|Satath pv]]
|20
|
|-
|1899
|1898
|[[User:Ramanvaidyar|Ramanvaidyar]]
|20
|
|-
|1899
|[[User:NicoScribe|NicoScribe]]
|20
|
|-
|1948
|[[User:BeecyAmal Velloor|BeecyAmal Velloor]]
|1920
|
|-
|1949
|[[User:Baiju SubrahmanianBeecy|Baiju SubrahmanianBeecy]]
|19
|
|-
|1950
|[[User:KinnuksomaniBaiju Subrahmanian|KinnuksomaniBaiju Subrahmanian]]
|19
|
|-
|1951
|[[User:റോബിൻKinnuksomani|റോബിൻKinnuksomani]]
|19
|
|-
|1952
|[[User:XXBlackburnXxറോബിൻ|XXBlackburnXxറോബിൻ]]
|19
|
|-
|1953
|[[User:TelvardhanmehraXXBlackburnXx|TelvardhanmehraXXBlackburnXx]]
|19
|
|-
|1954
|[[User:PranabchinnuTelvardhanmehra|PranabchinnuTelvardhanmehra]]
|19
|
|-
|1955
|[[User:ChiefossPranabchinnu|ChiefossPranabchinnu]]
|19
|
|-
|1956
|[[User:Chiefoss|Chiefoss]]
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|19
|
|-
|1957
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|[[User:Shahananizam|Shahananizam]]
|19
|
|-
|1958
|[[User:AjithasimhanShahananizam|AjithasimhanShahananizam]]
|19
|
|-
|1959
|[[User:Amal Sudarsanan SAjithasimhan|Amal Sudarsanan SAjithasimhan]]
|19
|
|-
|1960
|[[User:SuvaibaAmal sherinSudarsanan S|SuvaibaAmal Sudarsanan sherinS]]
|19
|
|-
|1961
|[[User:SaranyaSuvaiba palasserysherin|SaranyaSuvaiba palasserysherin]]
|19
|
|-
|1962
|[[User:AsfiwneSaranya palassery|AsfiwneSaranya palassery]]
|19
|
|-
|1963
|[[User:Arunmohan1991Asfiwne|Arunmohan1991Asfiwne]]
|19
|
|-
|1964
|[[User:ShibinAzhikodeArunmohan1991|ShibinAzhikodeArunmohan1991]]
|19
|
|-
|1965
|[[User:MusaddhiquesidShibinAzhikode|MusaddhiquesidShibinAzhikode]]
|19
|
|-
|1966
|[[User:Razr NationMusaddhiquesid|Razr NationMusaddhiquesid]]
|19
|
|-
|1967
|[[User:Kakku023Razr Nation|Kakku023Razr Nation]]
|19
|
|-
|1968
|[[User:Ccm2013g1Kakku023|Ccm2013g1Kakku023]]
|19
|
|-
|1969
|[[User:HariprasadmadayilCcm2013g1|HariprasadmadayilCcm2013g1]]
|19
|
|-
|1970
|[[User:Aml jhnHariprasadmadayil|Aml jhnHariprasadmadayil]]
|19
|
|-
|1971
|[[User:Jayachandran1976Aml jhn|Jayachandran1976Aml jhn]]
|19
|
|-
|1972
|[[User:BodhisattwaJayachandran1976|BodhisattwaJayachandran1976]]
|19
|
|-
|1973
|[[User:CpimmvpaBodhisattwa|CpimmvpaBodhisattwa]]
|19
|
|-
|1974
|[[User:SwibgathullahCpimmvpa|SwibgathullahCpimmvpa]]
|19
|
|-
|1975
|[[User:MohameddanishSwibgathullah|MohameddanishSwibgathullah]]
|19
|
|-
|1976
|[[User:TennisonMohameddanish|TennisonMohameddanish]]
|19
|
|-
|1977
|[[User:BiyasmuhammedTennison|BiyasmuhammedTennison]]
|19
|
|-
|1978
|[[User:NavyavkBiyasmuhammed|NavyavkBiyasmuhammed]]
|19
|
|-
|1979
|[[User:EkbalNavyavk|EkbalNavyavk]]
|19
|
|-
|1980
|[[User:NishadeplEkbal|NishadeplEkbal]]
|19
|
|-
|1981
|[[User:DrcenjaryNishadepl|DrcenjaryNishadepl]]
|19
|
|-
|1982
|[[User:Hasifahmed.kDrcenjary|Hasifahmed.kDrcenjary]]
|19
|
|-
|1983
|[[User:ShanaayyoobHasifahmed.k|ShanaayyoobHasifahmed.k]]
|19
|
|-
|1984
|[[User:OntzakShanaayyoob|OntzakShanaayyoob]]
|19
|
|-
|1985
|[[User:SyamaprasadsyamuOntzak|SyamaprasadsyamuOntzak]]
|19
|
|-
|1986
|[[User:Esteban16Syamaprasadsyamu|Esteban16Syamaprasadsyamu]]
|19
|
|-
|1987
|[[User:Dr-TaherEsteban16|Dr-TaherEsteban16]]
|19
|
|-
|1988
|[[User:ListeriaBotDr-Taher|ListeriaBotDr-Taher]]
|19
|
|-
|1989
|[[User:IkrafeeqListeriaBot|IkrafeeqListeriaBot]]
|19
|
|-
|1990
|[[User:SajansamuelIkrafeeq|SajansamuelIkrafeeq]]
|19
|
|-
|1991
|[[User:Arun.gangadharanSajansamuel|Arun.gangadharanSajansamuel]]
|19
|
|-
|1992
|[[User:Bineeshvm99Arun.gangadharan|Bineeshvm99Arun.gangadharan]]
|19
|
|-
|1993
|[[User:Shiju2166Bineeshvm99|Shiju2166Bineeshvm99]]
|19
|
|-
|1994
|[[User:ZwobotShiju2166|ZwobotShiju2166]]
|19
|
|-
|1995
|[[User:GnkantZwobot|GnkantZwobot]]
|19
|
|-
|1996
|[[User:Vinay~mlwikiGnkant|Vinay~mlwikiGnkant]]
|19
|
|-
|1997
|[[User:Suresh mallappallyVinay~mlwiki|Suresh mallappallyVinay~mlwiki]]
|19
|
|-
|1998
|[[User:AsfarerSuresh mallappally|AsfarerSuresh mallappally]]
|19
|
|-
|1999
|[[User:NiyazibAsfarer|NiyazibAsfarer]]
|19
|
|-
|2000
|[[User:SreevasthavNiyazib|SreevasthavNiyazib]]
|19
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3486884" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്