"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1001
|[[User:MsyamlalElambassery|MsyamlalElambassery]]
|51
|
|-
|1002
|[[User:Jomyjosepala2Msyamlal|Jomyjosepala2Msyamlal]]
|51
|
|-
|1003
|[[User:MunanasJomyjosepala2|MunanasJomyjosepala2]]
|51
|
|-
|1004
|[[User:Munanas|Munanas]]
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|51
|
|-
|1005
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:Abjit|Abjit]]
|51
|
|-
|1006
|[[User:Pranav V RAbjit|Pranav V RAbjit]]
|5051
|
|-
|1007
|[[User:SajeerkanhirodePranav V R|SajeerkanhirodePranav V R]]
|50
|
|-
|1008
|[[User:Hariprasad vkSajeerkanhirode|Hariprasad vkSajeerkanhirode]]
|50
|
|-
|1009
|[[User:SarafvpzHariprasad vk|SarafvpzHariprasad vk]]
|50
|
|-
|1010
|[[User:Syam cheraiSarafvpz|Syam cheraiSarafvpz]]
|50
|
|-
|1011
|[[User:MSBOTSyam cherai|MSBOTSyam cherai]]
|50
|
|-
|1012
|[[User:JayarathinaMSBOT|JayarathinaMSBOT]]
|50
|
|-
|1013
|[[User:Zeal4linuxJayarathina|Zeal4linuxJayarathina]]
|50
|
|-
|1014
|[[User:Wiki13Zeal4linux|Wiki13Zeal4linux]]
|50
|
|-
|1015
|[[User:RevikumarvasuWiki13|RevikumarvasuWiki13]]
|50
|
|-
|1016
|[[User:SaleemperumukkuRevikumarvasu|SaleemperumukkuRevikumarvasu]]
|50
|
|-
|1017
|[[User:NjardarBotSaleemperumukku|NjardarBotSaleemperumukku]]
|50
|
|-
|1018
|[[User:VpcxNjardarBot|VpcxNjardarBot]]
|50
|
|-
|1019
|[[User:NadzikVpcx|NadzikVpcx]]
|50
|
|-
|1396
|[[User:GnanvitQueerEcofeminist|GnanvitQueerEcofeminist]]
|31
|
|-
|1397
|[[User:TurkmenGnanvit|TurkmenGnanvit]]
|31
|
|-
|1398
|[[User:ഹേമന്ത്Turkmen|ഹേമന്ത്Turkmen]]
|31
|
|-
|1399
|[[User:Saiberഹേമന്ത്|Saiberഹേമന്ത്]]
|31
|
|-
|1400
|[[User:BulldozerSaiber|BulldozerSaiber]]
|31
|
|-
|1401
|[[User:Hamid~mlwikiBulldozer|Hamid~mlwikiBulldozer]]
|31
|
|-
|1402
|[[User:KaavipeedikaHamid~mlwiki|KaavipeedikaHamid~mlwiki]]
|31
|
|-
|1403
|[[User:BudelbergerKaavipeedika|BudelbergerKaavipeedika]]
|31
|
|-
|1404
|[[User:KayunniBudelberger|KayunniBudelberger]]
|31
|
|-
|1405
|[[User:ObersachseKayunni|ObersachseKayunni]]
|31
|
|-
|1406
|[[User:NaranganamdbObersachse|NaranganamdbObersachse]]
|31
|
|-
|1407
|[[User:HashmyNaranganamdb|HashmyNaranganamdb]]
|31
|
|-
|1408
|[[User:SaifudheenHashmy|SaifudheenHashmy]]
|31
|
|-
|1409
|[[User:KaderkaSaifudheen|KaderkaSaifudheen]]
|31
|
|-
|1410
|[[User:DixonKaderka|DixonKaderka]]
|31
|
|-
|1411
|[[User:VarkeychenDixon|VarkeychenDixon]]
|31
|
|-
|1412
|[[User:PrajithkumarVarkeychen|PrajithkumarVarkeychen]]
|31
|
|-
|1413
|[[User:Sunish.p.aPrajithkumar|Sunish.p.aPrajithkumar]]
|31
|
|-
|1414
|[[User:Alonso de MendozaSunish.p.a|Alonso de MendozaSunish.p.a]]
|31
|
|-
|1415
|[[User:NiyasbannaAlonso de Mendoza|NiyasbannaAlonso de Mendoza]]
|31
|
|-
|1416
|[[User:Roshan ZameerNiyasbanna|Roshan ZameerNiyasbanna]]
|31
|
|-
|1417
|[[User:AnilRoshan Zameer|AnilRoshan Zameer]]
|3031
|
|-
|1418
|[[User:SunilkumartkAnil|SunilkumartkAnil]]
|30
|
|-
|1419
|[[User:AthulrSunilkumartk|AthulrSunilkumartk]]
|30
|
|-
|1420
|[[User:NaradhanAthulr|NaradhanAthulr]]
|30
|
|-
|1421
|[[User:VineeshuvNaradhan|VineeshuvNaradhan]]
|30
|
|-
|1422
|[[User:NrjijuVineeshuv|NrjijuVineeshuv]]
|30
|
|-
|1423
|[[User:Arjun kiolpNrjiju|Arjun kiolpNrjiju]]
|30
|
|-
|1424
|[[User:Anandtr2006Arjun kiolp|Anandtr2006Arjun kiolp]]
|30
|
|-
|1425
|[[User:Vineshpillai78Anandtr2006|Vineshpillai78Anandtr2006]]
|30
|
|-
|1426
|[[User:HelmyVineshpillai78|HelmyVineshpillai78]]
|30
|
|-
|1427
|[[User:SimmeDHelmy|SimmeDHelmy]]
|30
|
|-
|1428
|[[User:KanjikkuzhiSimmeD|KanjikkuzhiSimmeD]]
|30
|
|-
|1429
|[[User:VogoneKanjikkuzhi|VogoneKanjikkuzhi]]
|30
|
|-
|1430
|[[User:HarikrishnanvVogone|HarikrishnanvVogone]]
|30
|
|-
|1431
|[[User:Ameenpkd1489Harikrishnanv|Ameenpkd1489Harikrishnanv]]
|30
|
|-
|1432
|[[User:Ameenpkd1489|Ameenpkd1489]]
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|30
|
|-
|1433
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|[[User:Philippe49730|Philippe49730]]
|30
|
|-
|1434
|[[User:NiegodzisiePhilippe49730|NiegodzisiePhilippe49730]]
|30
|
|-
|1435
|[[User:Vilho-VeliNiegodzisie|Vilho-VeliNiegodzisie]]
|30
|
|-
|1436
|[[User:IndiakeralahistoryHoneyintruder888|IndiakeralahistoryHoneyintruder888]]
|30
|
|-
|1437
|[[User:BILAL NTKVilho-Veli|BILAL NTKVilho-Veli]]
|30
|
|-
|1438
|[[User:Indiakeralahistory|Indiakeralahistory]]
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|30
|
|-
|1439
|[[User:Arjunvmm004BILAL NTK|Arjunvmm004BILAL NTK]]
|30
|
|-
|1440
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|[[User:P.a.sameerali|P.a.sameerali]]
|30
|
|-
|1441
|[[User:AntonyscariaArjunvmm004|AntonyscariaArjunvmm004]]
|30
|
|-
|1442
|[[User:Abhishek VenugopalP.a.sameerali|Abhishek VenugopalP.a.sameerali]]
|30
|
|-
|1443
|[[User:علاءAntonyscaria|علاءAntonyscaria]]
|30
|
|-
|1444
|[[User:BinuputhethAbhishek Venugopal|BinuputhethAbhishek Venugopal]]
|30
|
|-
|1445
|[[User:Giri123456علاء|Giri123456علاء]]
|30
|
|-
|1446
|[[User:QueerEcofeministBinuputheth|QueerEcofeministBinuputheth]]
|30
|
|-
|1447
|[[User:AnoutspokenGiri123456|AnoutspokenGiri123456]]
|30
|
|-
|1448
|[[User:DrbinukizhuvilamAnoutspoken|DrbinukizhuvilamAnoutspoken]]
|30
|
|-
|1449
|[[User:PraxidicaeDrbinukizhuvilam|PraxidicaeDrbinukizhuvilam]]
|30
|
|-
|1450
|[[User:JijomthomasPraxidicae|JijomthomasPraxidicae]]
|2930
|
|-
|1451
|[[User:Jijomthomas|Jijomthomas]]
|[[User:വിനീഷ് നരിക്കോട്|വിനീഷ് നരിക്കോട്]]
|29
|
|-
|1452
|[[User:വിനീഷ് നരിക്കോട്|വിനീഷ് നരിക്കോട്]]
|[[User:Catverine|Catverine]]
|29
|
|-
|1453
|[[User:Ramu kaviyoorCatverine|Ramu kaviyoorCatverine]]
|29
|
|-
|1454
|[[User:JasirRamu keecherikaviyoor|JasirRamu keecherikaviyoor]]
|29
|
|-
|1455
|[[User:HamzahashirJasir keecheri|HamzahashirJasir keecheri]]
|29
|
|-
|1456
|[[User:Niyas musthafa meckalHamzahashir|Niyas musthafa meckalHamzahashir]]
|29
|
|-
|1457
|[[User:JarouldNiyas musthafa meckal|JarouldNiyas musthafa meckal]]
|29
|
|-
|1458
|[[User:MuhammedafzalpJarould|MuhammedafzalpJarould]]
|29
|
|-
|1459
|[[User:AzizvaladMuhammedafzalp|AzizvaladMuhammedafzalp]]
|29
|
|-
|1460
|[[User:Irfanarimbra786Azizvalad|Irfanarimbra786Azizvalad]]
|29
|
|-
|1461
|[[User:IndhuMenonIrfanarimbra786|IndhuMenonIrfanarimbra786]]
|29
|
|-
|1462
|[[User:MywikimediaaccountIndhuMenon|MywikimediaaccountIndhuMenon]]
|29
|
|-
|1463
|[[User:Lakshmi MCAMywikimediaaccount|Lakshmi MCAMywikimediaaccount]]
|29
|
|-
|1464
|[[User:Pokiridebba468Lakshmi MCA|Pokiridebba468Lakshmi MCA]]
|29
|
|-
|1465
|[[User:Satyadev~mlwikiPokiridebba468|Satyadev~mlwikiPokiridebba468]]
|29
|
|-
|1466
|[[User:CachiteaSatyadev~mlwiki|CachiteaSatyadev~mlwiki]]
|29
|
|-
|1467
|[[User:SomanCachitea|SomanCachitea]]
|29
|
|-
|1468
|[[User:ClintenSoman|ClintenSoman]]
|29
|
|-
|1469
|[[User:മനുClinten|മനുClinten]]
|29
|
|-
|1470
|[[User:Kumarnmമനു|Kumarnmമനു]]
|29
|
|-
|1471
|[[User:NidheeshkrKumarnm|NidheeshkrKumarnm]]
|29
|
|-
|1472
|[[User:LubnaNidheeshkr|LubnaNidheeshkr]]
|29
|
|-
|1473
|[[User:AliakbarLubna|AliakbarLubna]]
|29
|
|-
|1474
|[[User:PrasanthknpyAliakbar|PrasanthknpyAliakbar]]
|29
|
|-
|1475
|[[User:Common GoodPrasanthknpy|Common GoodPrasanthknpy]]
|29
|
|-
|1476
|[[User:JomitmCommon Good|JomitmCommon Good]]
|29
|
|-
|1477
|[[User:Jomitm|Jomitm]]
|[[User:Schekinov Alexey Victorovich|Schekinov Alexey Victorovich]]
|29
|
|-
|1478
|[[User:Schekinov Alexey Victorovich|Schekinov Alexey Victorovich]]
|[[User:Aneeshnl|Aneeshnl]]
|29
|
|-
|1479
|[[User:HariekdAneeshnl|HariekdAneeshnl]]
|29
|
|-
|1480
|[[User:VineethvijayaraghavanHariekd|VineethvijayaraghavanHariekd]]
|29
|
|-
|1481
|[[User:Tim StarlingVineethvijayaraghavan|Tim StarlingVineethvijayaraghavan]]
|29
|
|-
|1482
|[[User:RajeshbieeeTim Starling|RajeshbieeeTim Starling]]
|29
|
|-
|1483
|[[User:JubinrajopRajeshbieee|JubinrajopRajeshbieee]]
|29
|
|-
|1484
|[[User:AfsalctnrJubinrajop|AfsalctnrJubinrajop]]
|29
|
|-
|1485
|[[User:Anon~mlwikiAfsalctnr|Anon~mlwikiAfsalctnr]]
|29
|
|-
|1486
|[[User:Hedwig in WashingtonAnon~mlwiki|Hedwig in WashingtonAnon~mlwiki]]
|29
|
|-
|1487
|[[User:AMALRAJC1999Hedwig in Washington|AMALRAJC1999Hedwig in Washington]]
|29
|
|-
|1488
|[[User:Manu K RajappanAMALRAJC1999|Manu K RajappanAMALRAJC1999]]
|29
|
|-
|1489
|[[User:ProgressiveManu lights1K Rajappan|ProgressiveManu K lights1Rajappan]]
|29
|
|-
|1490
|[[User:JavadProgressive malights1|JavadProgressive malights1]]
|29
|
|-
|1491
|[[User:Sajithms77Javad ma|Sajithms77Javad ma]]
|29
|
|-
|1492
|[[User:Honeyintruder888Sajithms77|Honeyintruder888Sajithms77]]
|29
|
|-
|1682
|[[User:Nikh.vrEihel|Nikh.vrEihel]]
|24
|
|-
|1683
|[[User:Haneeshvkn1Nikh.vr|Haneeshvkn1Nikh.vr]]
|24
|
|-
|1684
|[[User:AlokayathanHaneeshvkn1|AlokayathanHaneeshvkn1]]
|24
|
|-
|1685
|[[User:Irfan ckrAlokayathan|Irfan ckrAlokayathan]]
|24
|
|-
|1686
|[[User:WimIrfan bckr|WimIrfan bckr]]
|24
|
|-
|1687
|[[User:Thahirkm07Wim b|Thahirkm07Wim b]]
|24
|
|-
|1688
|[[User:Nishad K SaleemThahirkm07|Nishad K SaleemThahirkm07]]
|24
|
|-
|1689
|[[User:SreyasmohanNishad K Saleem|SreyasmohanNishad K Saleem]]
|24
|
|-
|1690
|[[User:KariyaraSreyasmohan|KariyaraSreyasmohan]]
|24
|
|-
|1691
|[[User:പയാളംKariyara|പയാളംKariyara]]
|24
|
|-
|1692
|[[User:Anagharemanപയാളം|Anagharemanപയാളം]]
|24
|
|-
|1693
|[[User:Agnostos TheosAnaghareman|Agnostos TheosAnaghareman]]
|24
|
|-
|1694
|[[User:Sandesh9822Agnostos Theos|Sandesh9822Agnostos Theos]]
|24
|
|-
|1695
|[[User:A1CafelSandesh9822|A1CafelSandesh9822]]
|24
|
|-
|1696
|[[User:Unni vaibhavA1Cafel|Unni vaibhavA1Cafel]]
|24
|
|-
|1697
|[[User:EniisiUnni Lisikavaibhav|EniisiUnni Lisikavaibhav]]
|24
|
|-
|1698
|[[User:AbhiramiEniisi ForestryLisika|AbhiramiEniisi ForestryLisika]]
|24
|
|-
|1699
|[[User:TVAbdurahimankuttyAbhirami Forestry|TVAbdurahimankuttyAbhirami Forestry]]
|24
|
|-
|1700
|[[User:Aliwal2012TVAbdurahimankutty|Aliwal2012TVAbdurahimankutty]]
|2324
|
|-
|1701
|[[User:NibumjohnAliwal2012|NibumjohnAliwal2012]]
|23
|
|-
|1702
|[[User:MuhammednishadkashifiNibumjohn|MuhammednishadkashifiNibumjohn]]
|23
|
|-
|1703
|[[User:JoshinaMuhammednishadkashifi|JoshinaMuhammednishadkashifi]]
|23
|
|-
|1704
|[[User:Akhil thundiyilJoshina|Akhil thundiyilJoshina]]
|23
|
|-
|1705
|[[User:AjeshkgAkhil thundiyil|AjeshkgAkhil thundiyil]]
|23
|
|-
|1706
|[[User:S84thomasAjeshkg|S84thomasAjeshkg]]
|23
|
|-
|1707
|[[User:S84thomas|S84thomas]]
|[[User:സില്വാനസ്|സില്വാനസ്]]
|23
|
|-
|1708
|[[User:സില്വാനസ്|സില്വാനസ്]]
|[[User:Kcarun17|Kcarun17]]
|23
|
|-
|1709
|[[User:MarakkulamkunnuKcarun17|MarakkulamkunnuKcarun17]]
|23
|
|-
|1710
|[[User:Arunmr bharathMarakkulamkunnu|Arunmr bharathMarakkulamkunnu]]
|23
|
|-
|1711
|[[User:ReyBrujoArunmr bharath|ReyBrujoArunmr bharath]]
|23
|
|-
|1712
|[[User:Me HaridasReyBrujo|Me HaridasReyBrujo]]
|23
|
|-
|1713
|[[User:EbynairMe Haridas|EbynairMe Haridas]]
|23
|
|-
|1714
|[[User:DingismiEbynair|DingismiEbynair]]
|23
|
|-
|1715
|[[User:ആകാശ്Dingismi|ആകാശ്Dingismi]]
|23
|
|-
|1716
|[[User:Mercyആകാശ്|Mercyആകാശ്]]
|23
|
|-
|1717
|[[User:HerculeMercy|HerculeMercy]]
|23
|
|-
|1718
|[[User:RomaineHercule|RomaineHercule]]
|23
|
|-
|1719
|[[User:Leszek JańczukRomaine|Leszek JańczukRomaine]]
|23
|
|-
|1720
|[[User:RsajanLeszek Jańczuk|RsajanLeszek Jańczuk]]
|23
|
|-
|1721
|[[User:MerlissimoRsajan|MerlissimoRsajan]]
|23
|
|-
|1722
|[[User:SreekeralaMerlissimo|SreekeralaMerlissimo]]
|23
|
|-
|1723
|[[User:Shankara 2000Sreekerala|Shankara 2000Sreekerala]]
|23
|
|-
|1724
|[[User:Rschen7754Shankara 2000|Rschen7754Shankara 2000]]
|23
|
|-
|1725
|[[User:BRUTERschen7754|BRUTERschen7754]]
|23
|
|-
|1726
|[[User:Zscout370BRUTE|Zscout370BRUTE]]
|23
|
|-
|1727
|[[User:RohithmvkZscout370|RohithmvkZscout370]]
|23
|
|-
|1728
|[[User:AnaghalakshmeekaRohithmvk|AnaghalakshmeekaRohithmvk]]
|23
|
|-
|1729
|[[User:KrassotkinAnaghalakshmeeka|KrassotkinAnaghalakshmeeka]]
|23
|
|-
|1730
|[[User:MvalappilKrassotkin|MvalappilKrassotkin]]
|23
|
|-
|1731
|[[User:Malarz plMvalappil|Malarz plMvalappil]]
|23
|
|-
|1732
|[[User:AmjadaliemMalarz pl|AmjadaliemMalarz pl]]
|23
|
|-
|1733
|[[User:Hariprasad.kaAmjadaliem|Hariprasad.kaAmjadaliem]]
|23
|
|-
|1734
|[[User:മൃദുൽHariprasad.ka|മൃദുൽHariprasad.ka]]
|23
|
|-
|1735
|[[User:Subinthottilമൃദുൽ|Subinthottilമൃദുൽ]]
|23
|
|-
|1736
|[[User:MarunadanmalayaliSubinthottil|MarunadanmalayaliSubinthottil]]
|23
|
|-
|1737
|[[User:VaishakedMarunadanmalayali|VaishakedMarunadanmalayali]]
|23
|
|-
|1738
|[[User:RoshantrvVaishaked|RoshantrvVaishaked]]
|23
|
|-
|1739
|[[User:Roshantrv|Roshantrv]]
|[[User:Plant Village Charitable Society|Plant Village Charitable Society]]
|23
|
|-
|1740
|[[User:Plant Village Charitable Society|Plant Village Charitable Society]]
|[[User:Najamehjabin1998|Najamehjabin1998]]
|23
|
|-
|1741
|[[User:Aiswarya1999Najamehjabin1998|Aiswarya1999Najamehjabin1998]]
|23
|
|-
|1742
|[[User:MuhammednihalAiswarya1999|MuhammednihalAiswarya1999]]
|23
|
|-
|1743
|[[User:HinduisamMuhammednihal|HinduisamMuhammednihal]]
|23
|
|-
|1744
|[[User:MayookhkvmHinduisam|MayookhkvmHinduisam]]
|23
|
|-
|1745
|[[User:Mayookhkvm|Mayookhkvm]]
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|2223
|
|-
|1746
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|[[User:Salihmcs|Salihmcs]]
|22
|
|-
|1747
|[[User:EihelSalihmcs|EihelSalihmcs]]
|22
|
|-
|1758
|[[User:അർപ്പൺSinan 2004|അർപ്പൺSinan 2004]]
|22
|
|-
|1759
|[[User:Zeeshankmഅർപ്പൺ|Zeeshankmഅർപ്പൺ]]
|22
|
|-
|1760
|[[User:Sarath nedumangadZeeshankm|Sarath nedumangadZeeshankm]]
|22
|
|-
|1761
|[[User:AfsalkilayilSarath nedumangad|AfsalkilayilSarath nedumangad]]
|22
|
|-
|1762
|[[User:Masum Ibn MusaAfsalkilayil|Masum Ibn MusaAfsalkilayil]]
|22
|
|-
|1763
|[[User:ArjunkarappayilMasum Ibn Musa|ArjunkarappayilMasum Ibn Musa]]
|22
|
|-
|1764
|[[User:MoralmediaArjunkarappayil|MoralmediaArjunkarappayil]]
|22
|
|-
|1765
|[[User:BinusasidharanMoralmedia|BinusasidharanMoralmedia]]
|22
|
|-
|1766
|[[User:Sivan kottiyoorBinusasidharan|Sivan kottiyoorBinusasidharan]]
|22
|
|-
|1767
|[[User:ZudhizSivan kottiyoor|ZudhizSivan kottiyoor]]
|22
|
|-
|1768
|[[User:Fakrudeen BavaZudhiz|Fakrudeen BavaZudhiz]]
|22
|
|-
|1769
|[[User:THOMASFakrudeen LINETBava|THOMASFakrudeen LINETBava]]
|22
|
|-
|1770
|[[User:DhipujoyTHOMAS LINET|DhipujoyTHOMAS LINET]]
|22
|
|-
|1771
|[[User:BIDHUN BNKDhipujoy|BIDHUN BNKDhipujoy]]
|22
|
|-
|1772
|[[User:NirmalBIDHUN MpmBNK|NirmalBIDHUN MpmBNK]]
|22
|
|-
|1773
|[[User:DrbsbinuNirmal Mpm|DrbsbinuNirmal Mpm]]
|22
|
|-
|1774
|[[User:Sanil6626Drbsbinu|Sanil6626Drbsbinu]]
|22
|
|-
|1775
|[[User:ShafiKotayilSanil6626|ShafiKotayilSanil6626]]
|22
|
|-
|1776
|[[User:J ansariShafiKotayil|J ansariShafiKotayil]]
|22
|
|-
|1777
|[[User:RajmohankumarJ ansari|RajmohankumarJ ansari]]
|22
|
|-
|1778
|[[User:AbduvallappuzhaRajmohankumar|AbduvallappuzhaRajmohankumar]]
|22
|
|-
|1779
|[[User:ShinysajanAbduvallappuzha|ShinysajanAbduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1780
|[[User:JasminBabuShinysajan|JasminBabuShinysajan]]
|22
|
|-
|1781
|[[User:KhurfanahdiJasminBabu|KhurfanahdiJasminBabu]]
|22
|
|-
|1782
|[[User:AplettersKhurfanahdi|AplettersKhurfanahdi]]
|22
|
|-
|1783
|[[User:AbhijanamwikiApletters|AbhijanamwikiApletters]]
|22
|
|-
|1784
|[[User:SanucholayilAbhijanamwiki|SanucholayilAbhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1785
|[[User:PjvaidyanSanucholayil|PjvaidyanSanucholayil]]
|22
|
|-
|1786
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1787
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1788
|[[User:JasimNambiarmpc|JasimNambiarmpc]]
|22
|
|-
|1789
|[[User:NamithavkJasim|NamithavkJasim]]
|22
|
|-
|1790
|[[User:Sankar shrNamithavk|Sankar shrNamithavk]]
|22
|
|-
|1791
|[[User:BajpanSankar shr|BajpanSankar shr]]
|22
|
|-
|1792
|[[User:KaldariBajpan|KaldariBajpan]]
|22
|
|-
|1793
|[[User:Khader patteppadamKaldari|Khader patteppadamKaldari]]
|22
|
|-
|1794
|[[User:IrshadkadayilKhader patteppadam|IrshadkadayilKhader patteppadam]]
|22
|
|-
|1795
|[[User:INeverCryIrshadkadayil|INeverCryIrshadkadayil]]
|22
|
|-
|1796
|[[User:MardusINeverCry|MardusINeverCry]]
|22
|
|-
|1797
|[[User:SubisasankanMardus|SubisasankanMardus]]
|22
|
|-
|1798
|[[User:Subisasankan|Subisasankan]]
|22
|
|-
|1799
|[[User:Raghu.kuttan~mlwiki|Raghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1800
|1799
|[[User:Webmailnet|Webmailnet]]
|21
|
|-
|1801
|1800
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1802
|1801
|[[User:Ashraf a a~mlwiki|Ashraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1803
|1802
|[[User:MF-Warburg|MF-Warburg]]
|21
|
|-
|1804
|1803
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1805
|1804
|[[User:Payalam|Payalam]]
|21
|
|-
|1806
|1805
|[[User:Tlustulimu|Tlustulimu]]
|21
|
|-
|1807
|1806
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1808
|1807
|[[User:Taketa|Taketa]]
|21
|
|-
|1809
|1808
|[[User:Sajeev2008|Sajeev2008]]
|21
|
|-
|1810
|1809
|[[User:Kanaser|Kanaser]]
|21
|
|-
|1811
|1810
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1812
|1811
|[[User:സൂരജ്|സൂരജ്]]
|21
|
|-
|1813
|1812
|[[User:Kuttan.Thampuran|Kuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1814
|1813
|[[User:MisterWiki|MisterWiki]]
|21
|
|-
|1815
|1814
|[[User:Rxy|Rxy]]
|21
|
|-
|1816
|1815
|[[User:Beniza|Beniza]]
|21
|
|-
|1817
|1816
|[[User:Soorajkenoth|Soorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|-
|1818
|1817
|[[User:Anandks007|Anandks007]]
|21
|
|-
|1819
|1818
|[[User:Septembermorgen|Septembermorgen]]
|21
|
|-
|1820
|1819
|[[User:Shani.malu|Shani.malu]]
|21
|
|-
|1821
|1820
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1822
|1821
|[[User:Iste Praetor|Iste Praetor]]
|21
|
|-
|1823
|1822
|[[User:Bhagyap06|Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1824
|1823
|[[User:Mh7kJ|Mh7kJ]]
|21
|
|-
|1825
|1824
|[[User:Thewine|Thewine]]
|21
|
|-
|1826
|1825
|[[User:Noushuezhur|Noushuezhur]]
|21
|
|-
|1827
|1826
|[[User:Narayananchedichery|Narayananchedichery]]
|21
|
|-
|1828
|1827
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|21
|
|-
|1829
|1828
|[[User:Érico|Érico]]
|21
|
|-
|1830
|1829
|[[User:Kirthu2012|Kirthu2012]]
|21
|
|-
|1831
|1830
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|21
|
|-
|1832
|1831
|[[User:Ramesh Kunnappully|Ramesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1833
|1832
|[[User:Tottu777|Tottu777]]
|21
|
|-
|1834
|1833
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1835
|1834
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1836
|1835
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1837
|1836
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1838
|1837
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1839
|1838
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1840
|1839
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1841
|1840
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1842
|1841
|[[User:Hithesh Venugopal|Hithesh Venugopal]]
|21
|
|-
|1843
|1842
|[[User:Anjooran|Anjooran]]
|21
|
|-
|1844
|1843
|[[User:Arunwebber|Arunwebber]]
|21
|
|-
|1845
|1844
|[[User:MESMERINE|MESMERINE]]
|21
|
|-
|1846
|1845
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1847
|1846
|[[User:Prajaneeshp|Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1848
|1847
|[[User:Expertsleuth|Expertsleuth]]
|21
|
|-
|1849
|1848
|[[User:Prethish|Prethish]]
|21
|
|-
|1850
|1849
|[[User:Aldnonymous|Aldnonymous]]
|21
|
|-
|1851
|1850
|[[User:Rajeshkurisinkal|Rajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1852
|1851
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1853
|1852
|[[User:Vyasamuni|Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1854
|1853
|[[User:Bukhari~mlwiki|Bukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1855
|1854
|[[User:Akhil Ashok kp|Akhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1856
|1855
|[[User:Biplab Anand|Biplab Anand]]
|21
|
|-
|1857
|1856
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1858
|1857
|[[User:Minusarapaul|Minusarapaul]]
|21
|
|-
|1859
|1858
|[[User:Parvathy ashika|Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1860
|1859
|[[User:Thalassery|Thalassery]]
|21
|
|-
|1861
|1860
|[[User:Aneeshkumarcheklavar|Aneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1862
|1861
|[[User:Aneeshcea|Aneeshcea]]
|21
|
|-
|1863
|1862
|[[User:Sahad033|Sahad033]]
|21
|
|-
|1864
|1863
|[[User:Lijo v j|Lijo v j]]
|21
|
|-
|1865
|1864
|[[User:CP Jamaludheen|CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1866
|1865
|[[User:Pukasa|Pukasa]]
|21
|
|-
|1867
|1866
|[[User:Mamatha N A|Mamatha N A]]
|21
|
|-
|1868
|1867
|[[User:Swalihchemmad|Swalihchemmad]]
|21
|
|-
|1869
|1868
|[[User:Athulya Ajith|Athulya Ajith]]
|21
|
|-
|1870
|1869
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|21
|
|-
|1871
|1870
|[[User:Siya.sherif|Siya.sherif]]
|20
|
|-
|1872
|1871
|[[User:NahidSultan|NahidSultan]]
|20
|
|-
|1873
|1872
|[[User:DP Raja|DP Raja]]
|20
|
|-
|1874
|1873
|[[User:Bijuraj rk|Bijuraj rk]]
|20
|
|-
|1875
|1874
|[[User:Samad150283|Samad150283]]
|20
|
|-
|1876
|1875
|[[User:Johnuniq|Johnuniq]]
|20
|
|-
|1877
|1876
|[[User:Tachs|Tachs]]
|20
|
|-
|1878
|1877
|[[User:Pournami12|Pournami12]]
|20
|
|-
|1879
|1878
|[[User:Kiran U|Kiran U]]
|20
|
|-
|1880
|1879
|[[User:Sushaama|Sushaama]]
|20
|
|-
|1881
|1880
|[[User:Prathew|Prathew]]
|20
|
|-
|1882
|1881
|[[User:Antonet|Antonet]]
|20
|
|-
|1883
|1882
|[[User:Great Brightstar|Great Brightstar]]
|20
|
|-
|1884
|1883
|[[User:Saqafiwp|Saqafiwp]]
|20
|
|-
|1885
|1884
|[[User:Abhay K Vincent|Abhay K Vincent]]
|20
|
|-
|1886
|1885
|[[User:Abinbiju|Abinbiju]]
|20
|
|-
|1887
|1886
|[[User:Wikiforrevolution|Wikiforrevolution]]
|20
|
|-
|1888
|1887
|[[User:Pradeesh Abraham|Pradeesh Abraham]]
|20
|
|-
|1889
|1888
|[[User:HakanIST|HakanIST]]
|20
|
|-
|1890
|1889
|[[User:Princetvm|Princetvm]]
|20
|
|-
|1891
|1890
|[[User:സുനിൽ ദേവ്|സുനിൽ ദേവ്]]
|20
|
|-
|1892
|1891
|[[User:Suyash.dwivedi|Suyash.dwivedi]]
|20
|
|-
|1893
|1892
|[[User:Meenunnii|Meenunnii]]
|20
|
|-
|1894
|1893
|[[User:Lijeeshpv|Lijeeshpv]]
|20
|
|-
|1895
|1894
|[[User:Vishnu Vichus|Vishnu Vichus]]
|20
|
|-
|1896
|1895
|[[User:Premjithchampad|Premjithchampad]]
|20
|
|-
|1897
|1896
|[[User:Satath pv|Satath pv]]
|20
|
|-
|1898
|1897
|[[User:Ramanvaidyar|Ramanvaidyar]]
|20
|
|-
|1899
|1898
|[[User:NicoScribe|NicoScribe]]
|20
|
|-
|1900
|1899
|[[User:Thamarappalli|Thamarappalli]]
|20
|
|-
|1901
|1900
|[[User:Bhavana~mlwiki|Bhavana~mlwiki]]
|20
|
|-
|1902
|1901
|[[User:Vargenau|Vargenau]]
|20
|
|-
|1903
|1902
|[[User:Anijoseph|Anijoseph]]
|20
|
|-
|1904
|1903
|[[User:Paivakil|Paivakil]]
|20
|
|-
|1905
|1904
|[[User:Nipisiquit|Nipisiquit]]
|20
|
|-
|1906
|1905
|[[User:Mallu wiki|Mallu wiki]]
|20
|
|-
|1907
|1906
|[[User:Ejs-80|Ejs-80]]
|20
|
|-
|1908
|1907
|[[User:Ssaa08~mlwiki|Ssaa08~mlwiki]]
|20
|
|-
|1909
|1908
|[[User:Josephvk|Josephvk]]
|20
|
|-
|1910
|1909
|[[User:Tkpramodkumar|Tkpramodkumar]]
|20
|
|-
|1911
|1910
|[[User:Berthold Werner|Berthold Werner]]
|20
|
|-
|1912
|1911
|[[User:Bindusopanam|Bindusopanam]]
|20
|
|-
|1913
|1912
|[[User:Jovianeye|Jovianeye]]
|20
|
|-
|1914
|1913
|[[User:Jfblanc|Jfblanc]]
|20
|
|-
|1915
|1914
|[[User:Quentinv57|Quentinv57]]
|20
|
|-
|1916
|1915
|[[User:Anoopmsp|Anoopmsp]]
|20
|
|-
|1917
|1916
|[[User:Mlwikiblr3|Mlwikiblr3]]
|20
|
|-
|1918
|1917
|[[User:Muruganmes|Muruganmes]]
|20
|
|-
|1919
|1918
|[[User:Addihockey10|Addihockey10]]
|20
|
|-
|1920
|1919
|[[User:Mira12|Mira12]]
|20
|
|-
|1921
|1920
|[[User:Shahidepikkad|Shahidepikkad]]
|20
|
|-
|1922
|1921
|[[User:Sreecanthr|Sreecanthr]]
|20
|
|-
|1923
|1922
|[[User:Wikiupdates10|Wikiupdates10]]
|20
|
|-
|1924
|1923
|[[User:Kasirbot|Kasirbot]]
|20
|
|-
|1925
|1924
|[[User:Pradeepkumarpk51|Pradeepkumarpk51]]
|20
|
|-
|1926
|1925
|[[User:Swagath.orange|Swagath.orange]]
|20
|
|-
|1927
|1926
|[[User:Jadeertk|Jadeertk]]
|20
|
|-
|1928
|1927
|[[User:Avocato|Avocato]]
|20
|
|-
|1929
|1928
|[[User:Shakeermukkam|Shakeermukkam]]
|20
|
|-
|1930
|1929
|[[User:GEENO135|GEENO135]]
|20
|
|-
|1931
|1930
|[[User:Thamizhpparithi Maari|Thamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1932
|1931
|[[User:Shaji.tu|Shaji.tu]]
|20
|
|-
|1933
|1932
|[[User:Anju Habeeb|Anju Habeeb]]
|20
|
|-
|1934
|1933
|[[User:Anvar MK Kareparamb|Anvar MK Kareparamb]]
|20
|
|-
|1935
|1934
|[[User:Asifnas|Asifnas]]
|20
|
|-
|1936
|1935
|[[User:Dr m b manoj kerala|Dr m b manoj kerala]]
|20
|
|-
|1937
|1936
|[[User:Jinujohnt|Jinujohnt]]
|20
|
|-
|1938
|1937
|[[User:Adv vs joy|Adv vs joy]]
|20
|
|-
|1939
|1938
|[[User:Akhil C Prasad|Akhil C Prasad]]
|20
|
|-
|1940
|1939
|[[User:123VishnuOnline|123VishnuOnline]]
|20
|
|-
|1941
|1940
|[[User:Soul997|Soul997]]
|20
|
|-
|1942
|1941
|[[User:Madmarar101512|Madmarar101512]]
|20
|
|-
|1943
|1942
|[[User:Navas perumbavoor|Navas perumbavoor]]
|20
|
|-
|1944
|1943
|[[User:Suryarijumon|Suryarijumon]]
|20
|
|-
|1945
|1944
|[[User:Anas engapuzha|Anas engapuzha]]
|20
|
|-
|1946
|1945
|[[User:Rahulmenon1989|Rahulmenon1989]]
|20
|
|-
|1947
|1946
|[[User:Dr.Gemologist|Dr.Gemologist]]
|20
|
|-
|1948
|1947
|[[User:Beecy|Beecy]]
|19
|
|-
|1949
|1948
|[[User:Baiju Subrahmanian|Baiju Subrahmanian]]
|19
|
|-
|1950
|1949
|[[User:Kinnuksomani|Kinnuksomani]]
|19
|
|-
|1951
|1950
|[[User:റോബിൻ|റോബിൻ]]
|19
|
|-
|1952
|1951
|[[User:XXBlackburnXx|XXBlackburnXx]]
|19
|
|-
|1953
|1952
|[[User:Telvardhanmehra|Telvardhanmehra]]
|19
|
|-
|1954
|1953
|[[User:Pranabchinnu|Pranabchinnu]]
|19
|
|-
|1955
|1954
|[[User:Chiefoss|Chiefoss]]
|19
|
|-
|1956
|1955
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|19
|
|-
|1957
|1956
|[[User:Shahananizam|Shahananizam]]
|19
|
|-
|1958
|1957
|[[User:Ajithasimhan|Ajithasimhan]]
|19
|
|-
|1959
|1958
|[[User:Amal Sudarsanan S|Amal Sudarsanan S]]
|19
|
|-
|1960
|1959
|[[User:Suvaiba sherin|Suvaiba sherin]]
|19
|
|-
|1961
|1960
|[[User:Saranya palassery|Saranya palassery]]
|19
|
|-
|1962
|1961
|[[User:Asfiwne|Asfiwne]]
|19
|
|-
|1963
|1962
|[[User:Arunmohan1991|Arunmohan1991]]
|19
|
|-
|1964
|1963
|[[User:ShibinAzhikode|ShibinAzhikode]]
|19
|
|-
|1965
|1964
|[[User:Musaddhiquesid|Musaddhiquesid]]
|19
|
|-
|1966
|1965
|[[User:Razr Nation|Razr Nation]]
|19
|
|-
|1967
|1966
|[[User:Kakku023|Kakku023]]
|19
|
|-
|1968
|1967
|[[User:Ccm2013g1|Ccm2013g1]]
|19
|
|-
|1969
|1968
|[[User:Hariprasadmadayil|Hariprasadmadayil]]
|19
|
|-
|1970
|1969
|[[User:Aml jhn|Aml jhn]]
|19
|
|-
|1971
|1970
|[[User:Jayachandran1976|Jayachandran1976]]
|19
|
|-
|1972
|1971
|[[User:Bodhisattwa|Bodhisattwa]]
|19
|
|-
|1973
|1972
|[[User:Cpimmvpa|Cpimmvpa]]
|19
|
|-
|1974
|1973
|[[User:Swibgathullah|Swibgathullah]]
|19
|
|-
|1975
|1974
|[[User:Mohameddanish|Mohameddanish]]
|19
|
|-
|1976
|1975
|[[User:Tennison|Tennison]]
|19
|
|-
|1977
|1976
|[[User:Biyasmuhammed|Biyasmuhammed]]
|19
|
|-
|1978
|1977
|[[User:Navyavk|Navyavk]]
|19
|
|-
|1979
|1978
|[[User:Ekbal|Ekbal]]
|19
|
|-
|1980
|1979
|[[User:Nishadepl|Nishadepl]]
|19
|
|-
|1981
|1980
|[[User:Drcenjary|Drcenjary]]
|19
|
|-
|1982
|1981
|[[User:Hasifahmed.k|Hasifahmed.k]]
|19
|
|-
|1983
|1982
|[[User:Shanaayyoob|Shanaayyoob]]
|19
|
|-
|1984
|1983
|[[User:Ontzak|Ontzak]]
|19
|
|-
|1985
|1984
|[[User:Syamaprasadsyamu|Syamaprasadsyamu]]
|19
|
|-
|1986
|1985
|[[User:Esteban16|Esteban16]]
|19
|
|-
|1987
|1986
|[[User:Dr-Taher|Dr-Taher]]
|19
|
|-
|1988
|1987
|[[User:ListeriaBot|ListeriaBot]]
|19
|
|-
|1989
|1988
|[[User:Ikrafeeq|Ikrafeeq]]
|19
|
|-
|1990
|1989
|[[User:Sajansamuel|Sajansamuel]]
|19
|
|-
|1991
|1990
|[[User:Arun.gangadharan|Arun.gangadharan]]
|19
|
|-
|1992
|1991
|[[User:Bineeshvm99|Bineeshvm99]]
|19
|
|-
|1993
|1992
|[[User:Shiju2166|Shiju2166]]
|19
|
|-
|1994
|1993
|[[User:Zwobot|Zwobot]]
|19
|
|-
|1995
|1994
|[[User:Gnkant|Gnkant]]
|19
|
|-
|1996
|1995
|[[User:Vinay~mlwiki|Vinay~mlwiki]]
|19
|
|-
|1997
|1996
|[[User:Suresh mallappally|Suresh mallappally]]
|19
|
|-
|1998
|1997
|[[User:Asfarer|Asfarer]]
|19
|
|-
|1999
|1998
|[[User:Niyazib|Niyazib]]
|19
|
|-
|2000
|1999
|[[User:Sreevasthav|Sreevasthav]]
|19
|
|-
|2000
|[[User:Jmarchn|Jmarchn]]
|19
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3486589" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്