"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1171
|[[User:Kamanaickenpalayamgwthm|Kamanaickenpalayamgwthm]]
|[[User:Neenakurian1985|Neenakurian1985]]
|4041
|
|-
|1172
|[[User:AhamBrahmasmiNeenakurian1985|AhamBrahmasmiNeenakurian1985]]
|40
|
|-
|1173
|[[User:AhamBrahmasmi|AhamBrahmasmi]]
|[[User:Kamanaickenpalayamgwthm|Kamanaickenpalayamgwthm]]
|40
|
|-
|1608
|[[User:Atlantis77177|Atlantis77177]]
|26
|
|-
|1609
|[[User:Kuriakose Niranam|Kuriakose Niranam]]
|25
|
|-
|1610
|1609
|[[User:Sreejith SA kerala|Sreejith SA kerala]]
|25
|
|-
|1611
|1610
|[[User:Vatsmaxed|Vatsmaxed]]
|25
|
|-
|1612
|1611
|[[User:Radhakrishnan kcd|Radhakrishnan kcd]]
|25
|
|-
|1613
|1612
|[[User:ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി|ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി]]
|25
|
|-
|1614
|1613
|[[User:Arunr4240|Arunr4240]]
|25
|
|-
|1615
|1614
|[[User:അംഅം|അംഅം]]
|25
|
|-
|1616
|1615
|[[User:കാണി|കാണി]]
|25
|
|-
|1617
|1616
|[[User:ABVE|ABVE]]
|25
|
|-
|1618
|1617
|[[User:Anakuzhy|Anakuzhy]]
|25
|
|-
|1619
|1618
|[[User:Vsthrissur1995|Vsthrissur1995]]
|25
|
|-
|1620
|1619
|[[User:Raveendranadhan KN|Raveendranadhan KN]]
|25
|
|-
|1621
|1620
|[[User:Pradyotham|Pradyotham]]
|25
|
|-
|1622
|1621
|[[User:Lijovklm|Lijovklm]]
|25
|
|-
|1623
|1622
|[[User:Sriharitvm|Sriharitvm]]
|25
|
|-
|1624
|1623
|[[User:Tomskonumadam1|Tomskonumadam1]]
|25
|
|-
|1625
|1624
|[[User:Jaleelabdul|Jaleelabdul]]
|25
|
|-
|1626
|1625
|[[User:Subhash mohanraj|Subhash mohanraj]]
|25
|
|-
|1627
|1626
|[[User:Paanavalli|Paanavalli]]
|25
|
|-
|1628
|1627
|[[User:Abhinand p s iyyad|Abhinand p s iyyad]]
|25
|
|-
|1629
|1628
|[[User:Ashwinnambiarm|Ashwinnambiarm]]
|25
|
|-
|1630
|1629
|[[User:Aneeskdr|Aneeskdr]]
|25
|
|-
|1631
|1630
|[[User:Irfan kottaparamban|Irfan kottaparamban]]
|25
|
|-
|1632
|1631
|[[User:Viswam|Viswam]]
|25
|
|-
|1633
|1632
|[[User:കുര്യാക്കോസ്|കുര്യാക്കോസ്]]
|25
|
|-
|1634
|1633
|[[User:Anoopas|Anoopas]]
|25
|
|-
|1635
|1634
|[[User:Adithyan|Adithyan]]
|25
|
|-
|1636
|1635
|[[User:Sx|Sx]]
|25
|
|-
|1637
|1636
|[[User:GerardM|GerardM]]
|25
|
|-
|1638
|1637
|[[User:StigBot|StigBot]]
|25
|യന്ത്രം
|-
|1639
|1638
|[[User:Sardur|Sardur]]
|25
|
|-
|1640
|1639
|[[User:Magicbose|Magicbose]]
|25
|
|-
|1641
|1640
|[[User:Russavia|Russavia]]
|25
|
|-
|1642
|1641
|[[User:Zxabot|Zxabot]]
|25
|യന്ത്രം
|-
|1643
|1642
|[[User:Marcok|Marcok]]
|25
|
|-
|1644
|1643
|[[User:Brihaspathi|Brihaspathi]]
|25
|
|-
|1645
|1644
|[[User:Prashant|Prashant]]
|25
|
|-
|1646
|1645
|[[User:Nmkuttiady|Nmkuttiady]]
|25
|
|-
|1647
|1646
|[[User:Harithakan|Harithakan]]
|25
|
|-
|1648
|1647
|[[User:Jomon999666|Jomon999666]]
|25
|
|-
|1649
|1648
|[[User:Ras67|Ras67]]
|25
|
|-
|1650
|1649
|[[User:Materialscientist|Materialscientist]]
|25
|
|-
|1651
|1650
|[[User:Visakharaja|Visakharaja]]
|25
|
|-
|1652
|1651
|[[User:Bill william compton|Bill william compton]]
|25
|
|-
|1653
|1652
|[[User:Anonyantony|Anonyantony]]
|25
|
|-
|1654
|1653
|[[User:Midhunmohanvm|Midhunmohanvm]]
|25
|
|-
|1655
|1654
|[[User:Sureshbabuvvkv|Sureshbabuvvkv]]
|25
|
|-
|1656
|1655
|[[User:Dileepunnikri|Dileepunnikri]]
|25
|
|-
|1657
|1656
|[[User:Asmiyass|Asmiyass]]
|25
|
|-
|1658
|1657
|[[User:S.Chandrasekharan Nair~mlwiki|S.Chandrasekharan Nair~mlwiki]]
|24
|
|-
|1659
|1658
|[[User:Pramuq|Pramuq]]
|24
|
|-
|1660
|1659
|[[User:Nibujohn|Nibujohn]]
|24
|
|-
|1661
|1660
|[[User:Sexylady|Sexylady]]
|24
|
|-
|1662
|1661
|[[User:Riasnelli|Riasnelli]]
|24
|
|-
|1663
|1662
|[[User:Wellwisher~mlwiki|Wellwisher~mlwiki]]
|24
|
|-
|1664
|1663
|[[User:Ajithchandra|Ajithchandra]]
|24
|
|-
|1665
|1664
|[[User:Unnikris|Unnikris]]
|24
|
|-
|1666
|1665
|[[User:Chinchu.c|Chinchu.c]]
|24
|
|-
|1667
|1666
|[[User:രാജീവ് വി|രാജീവ് വി]]
|24
|
|-
|1668
|1667
|[[User:Nora72|Nora72]]
|24
|
|-
|1669
|1668
|[[User:Anasmp|Anasmp]]
|24
|
|-
|1670
|1669
|[[User:Sameerct|Sameerct]]
|24
|
|-
|1671
|1670
|[[User:Najupallikkal|Najupallikkal]]
|24
|
|-
|1672
|1671
|[[User:Vsmahesh|Vsmahesh]]
|24
|
|-
|1673
|1672
|[[User:Averaver|Averaver]]
|24
|
|-
|1674
|1673
|[[User:Mubarak1447|Mubarak1447]]
|24
|
|-
|1675
|1674
|[[User:Hoo User Page Bot|Hoo User Page Bot]]
|24
|
|-
|1676
|1675
|[[User:Abhiabhi.abhilash7|Abhiabhi.abhilash7]]
|24
|
|-
|1677
|1676
|[[User:Naveen Ramanathan|Naveen Ramanathan]]
|24
|
|-
|1678
|1677
|[[User:Abhianand|Abhianand]]
|24
|
|-
|1679
|1678
|[[User:Reju.kaipreth|Reju.kaipreth]]
|24
|
|-
|1680
|1679
|[[User:ശ്യാം പ്രസാദ്|ശ്യാം പ്രസാദ്]]
|24
|
|-
|1681
|1680
|[[User:Alwinks137|Alwinks137]]
|24
|
|-
|1682
|1681
|[[User:Nikh.vr|Nikh.vr]]
|24
|
|-
|1683
|1682
|[[User:Haneeshvkn1|Haneeshvkn1]]
|24
|
|-
|1684
|1683
|[[User:Alokayathan|Alokayathan]]
|24
|
|-
|1685
|1684
|[[User:Irfan ckr|Irfan ckr]]
|24
|
|-
|1686
|1685
|[[User:Wim b|Wim b]]
|24
|
|-
|1687
|1686
|[[User:Thahirkm07|Thahirkm07]]
|24
|
|-
|1688
|1687
|[[User:Nishad K Saleem|Nishad K Saleem]]
|24
|
|-
|1689
|1688
|[[User:Sreyasmohan|Sreyasmohan]]
|24
|
|-
|1690
|1689
|[[User:Kariyara|Kariyara]]
|24
|
|-
|1691
|1690
|[[User:പയാളം|പയാളം]]
|24
|
|-
|1692
|1691
|[[User:Anaghareman|Anaghareman]]
|24
|
|-
|1693
|1692
|[[User:Agnostos Theos|Agnostos Theos]]
|24
|
|-
|1694
|1693
|[[User:Sandesh9822|Sandesh9822]]
|24
|
|-
|1695
|1694
|[[User:A1Cafel|A1Cafel]]
|24
|
|-
|1696
|1695
|[[User:Unni vaibhav|Unni vaibhav]]
|24
|
|-
|1697
|1696
|[[User:Eniisi Lisika|Eniisi Lisika]]
|24
|
|-
|1698
|1697
|[[User:Abhirami Forestry|Abhirami Forestry]]
|24
|
|-
|1699
|1698
|[[User:TVAbdurahimankutty|TVAbdurahimankutty]]
|24
|
|-
|1700
|1699
|[[User:Aliwal2012|Aliwal2012]]
|23
|
|-
|1701
|1700
|[[User:Nibumjohn|Nibumjohn]]
|23
|
|-
|1702
|1701
|[[User:Muhammednishadkashifi|Muhammednishadkashifi]]
|23
|
|-
|1703
|1702
|[[User:Joshina|Joshina]]
|23
|
|-
|1704
|1703
|[[User:Akhil thundiyil|Akhil thundiyil]]
|23
|
|-
|1705
|1704
|[[User:Ajeshkg|Ajeshkg]]
|23
|
|-
|1706
|1705
|[[User:S84thomas|S84thomas]]
|23
|
|-
|1707
|1706
|[[User:സില്വാനസ്|സില്വാനസ്]]
|23
|
|-
|1708
|1707
|[[User:Kcarun17|Kcarun17]]
|23
|
|-
|1709
|1708
|[[User:Marakkulamkunnu|Marakkulamkunnu]]
|23
|
|-
|1710
|1709
|[[User:Arunmr bharath|Arunmr bharath]]
|23
|
|-
|1711
|1710
|[[User:ReyBrujo|ReyBrujo]]
|23
|
|-
|1712
|1711
|[[User:Me Haridas|Me Haridas]]
|23
|
|-
|1713
|1712
|[[User:Ebynair|Ebynair]]
|23
|
|-
|1714
|1713
|[[User:Dingismi|Dingismi]]
|23
|
|-
|1715
|1714
|[[User:ആകാശ്|ആകാശ്]]
|23
|
|-
|1716
|1715
|[[User:Mercy|Mercy]]
|23
|
|-
|1717
|1716
|[[User:Hercule|Hercule]]
|23
|
|-
|1718
|1717
|[[User:Romaine|Romaine]]
|23
|
|-
|1719
|1718
|[[User:Leszek Jańczuk|Leszek Jańczuk]]
|23
|
|-
|1720
|1719
|[[User:Rsajan|Rsajan]]
|23
|
|-
|1721
|1720
|[[User:Merlissimo|Merlissimo]]
|23
|
|-
|1722
|1721
|[[User:Sreekerala|Sreekerala]]
|23
|
|-
|1723
|1722
|[[User:Shankara 2000|Shankara 2000]]
|23
|
|-
|1724
|1723
|[[User:Rschen7754|Rschen7754]]
|23
|
|-
|1725
|1724
|[[User:BRUTE|BRUTE]]
|23
|
|-
|1726
|1725
|[[User:Zscout370|Zscout370]]
|23
|
|-
|1727
|1726
|[[User:Rohithmvk|Rohithmvk]]
|23
|
|-
|1728
|1727
|[[User:Anaghalakshmeeka|Anaghalakshmeeka]]
|23
|
|-
|1729
|1728
|[[User:Krassotkin|Krassotkin]]
|23
|
|-
|1730
|1729
|[[User:Mvalappil|Mvalappil]]
|23
|
|-
|1731
|1730
|[[User:Malarz pl|Malarz pl]]
|23
|
|-
|1732
|1731
|[[User:Amjadaliem|Amjadaliem]]
|23
|
|-
|1733
|1732
|[[User:Hariprasad.ka|Hariprasad.ka]]
|23
|
|-
|1734
|1733
|[[User:മൃദുൽ|മൃദുൽ]]
|23
|
|-
|1735
|1734
|[[User:Subinthottil|Subinthottil]]
|23
|
|-
|1736
|1735
|[[User:Marunadanmalayali|Marunadanmalayali]]
|23
|
|-
|1737
|1736
|[[User:Vaishaked|Vaishaked]]
|23
|
|-
|1738
|1737
|[[User:Roshantrv|Roshantrv]]
|23
|
|-
|1739
|1738
|[[User:Plant Village Charitable Society|Plant Village Charitable Society]]
|23
|
|-
|1740
|1739
|[[User:Najamehjabin1998|Najamehjabin1998]]
|23
|
|-
|1741
|1740
|[[User:Aiswarya1999|Aiswarya1999]]
|23
|
|-
|1742
|1741
|[[User:Muhammednihal|Muhammednihal]]
|23
|
|-
|1743
|1742
|[[User:Hinduisam|Hinduisam]]
|23
|
|-
|1744
|1743
|[[User:Mayookhkvm|Mayookhkvm]]
|23
|
|-
|1745
|1744
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|22
|
|-
|1746
|1745
|[[User:Salihmcs|Salihmcs]]
|22
|
|-
|1747
|1746
|[[User:Rajvardhanmehra|Rajvardhanmehra]]
|22
|
|-
|1748
|1747
|[[User:Sahridayalokam|Sahridayalokam]]
|22
|
|-
|1749
|1748
|[[User:Peemurali|Peemurali]]
|22
|
|-
|1750
|1749
|[[User:Muhammedd ansar|Muhammedd ansar]]
|22
|
|-
|1751
|1750
|[[User:Md. Golam Mukit Khan|Md. Golam Mukit Khan]]
|22
|
|-
|1752
|1751
|[[User:Akhil Raj S Kadakkal|Akhil Raj S Kadakkal]]
|22
|
|-
|1753
|1752
|[[User:Mechangkara|Mechangkara]]
|22
|
|-
|1754
|1753
|[[User:Josedathil|Josedathil]]
|22
|
|-
|1755
|1754
|[[User:Mohammedhasifak|Mohammedhasifak]]
|22
|
|-
|1756
|1755
|[[User:Vijind sahal|Vijind sahal]]
|22
|
|-
|1757
|1756
|[[User:അർപ്പൺ|അർപ്പൺ]]
|22
|
|-
|1758
|1757
|[[User:Zeeshankm|Zeeshankm]]
|22
|
|-
|1759
|1758
|[[User:Sarath nedumangad|Sarath nedumangad]]
|22
|
|-
|1760
|1759
|[[User:Afsalkilayil|Afsalkilayil]]
|22
|
|-
|1761
|1760
|[[User:Masum Ibn Musa|Masum Ibn Musa]]
|22
|
|-
|1762
|1761
|[[User:Arjunkarappayil|Arjunkarappayil]]
|22
|
|-
|1763
|1762
|[[User:Moralmedia|Moralmedia]]
|22
|
|-
|1764
|1763
|[[User:Binusasidharan|Binusasidharan]]
|22
|
|-
|1765
|1764
|[[User:Sivan kottiyoor|Sivan kottiyoor]]
|22
|
|-
|1766
|1765
|[[User:Zudhiz|Zudhiz]]
|22
|
|-
|1767
|1766
|[[User:Fakrudeen Bava|Fakrudeen Bava]]
|22
|
|-
|1768
|1767
|[[User:THOMAS LINET|THOMAS LINET]]
|22
|
|-
|1769
|1768
|[[User:Dhipujoy|Dhipujoy]]
|22
|
|-
|1770
|1769
|[[User:BIDHUN BNK|BIDHUN BNK]]
|22
|
|-
|1771
|1770
|[[User:Nirmal Mpm|Nirmal Mpm]]
|22
|
|-
|1772
|1771
|[[User:Drbsbinu|Drbsbinu]]
|22
|
|-
|1773
|1772
|[[User:Sanil6626|Sanil6626]]
|22
|
|-
|1774
|1773
|[[User:ShafiKotayil|ShafiKotayil]]
|22
|
|-
|1775
|1774
|[[User:J ansari|J ansari]]
|22
|
|-
|1776
|1775
|[[User:Rajmohankumar|Rajmohankumar]]
|22
|
|-
|1777
|1776
|[[User:Abduvallappuzha|Abduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1778
|1777
|[[User:Shinysajan|Shinysajan]]
|22
|
|-
|1779
|1778
|[[User:JasminBabu|JasminBabu]]
|22
|
|-
|1780
|1779
|[[User:Khurfanahdi|Khurfanahdi]]
|22
|
|-
|1781
|1780
|[[User:Apletters|Apletters]]
|22
|
|-
|1782
|1781
|[[User:Abhijanamwiki|Abhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1783
|1782
|[[User:Sanucholayil|Sanucholayil]]
|22
|
|-
|1784
|1783
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|22
|
|-
|1785
|1784
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1786
|1785
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1787
|1786
|[[User:Jasim|Jasim]]
|22
|
|-
|1788
|1787
|[[User:Namithavk|Namithavk]]
|22
|
|-
|1789
|1788
|[[User:Sankar shr|Sankar shr]]
|22
|
|-
|1790
|1789
|[[User:Bajpan|Bajpan]]
|22
|
|-
|1791
|1790
|[[User:Kaldari|Kaldari]]
|22
|
|-
|1792
|1791
|[[User:Khader patteppadam|Khader patteppadam]]
|22
|
|-
|1793
|1792
|[[User:Irshadkadayil|Irshadkadayil]]
|22
|
|-
|1794
|1793
|[[User:INeverCry|INeverCry]]
|22
|
|-
|1795
|1794
|[[User:Mardus|Mardus]]
|22
|
|-
|1796
|1795
|[[User:Subisasankan|Subisasankan]]
|22
|
|-
|1797
|1796
|[[User:Raghu.kuttan~mlwiki|Raghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1798
|1797
|[[User:Webmailnet|Webmailnet]]
|21
|
|-
|1799
|1798
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1800
|1799
|[[User:Ashraf a a~mlwiki|Ashraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1801
|1800
|[[User:MF-Warburg|MF-Warburg]]
|21
|
|-
|1802
|1801
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1803
|1802
|[[User:Payalam|Payalam]]
|21
|
|-
|1804
|1803
|[[User:Tlustulimu|Tlustulimu]]
|21
|
|-
|1805
|1804
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1806
|1805
|[[User:Taketa|Taketa]]
|21
|
|-
|1807
|1806
|[[User:Sajeev2008|Sajeev2008]]
|21
|
|-
|1808
|1807
|[[User:Kanaser|Kanaser]]
|21
|
|-
|1809
|1808
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1810
|1809
|[[User:സൂരജ്|സൂരജ്]]
|21
|
|-
|1811
|1810
|[[User:Kuttan.Thampuran|Kuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1812
|1811
|[[User:MisterWiki|MisterWiki]]
|21
|
|-
|1813
|1812
|[[User:Rxy|Rxy]]
|21
|
|-
|1814
|1813
|[[User:Beniza|Beniza]]
|21
|
|-
|1815
|1814
|[[User:Soorajkenoth|Soorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|-
|1816
|1815
|[[User:Anandks007|Anandks007]]
|21
|
|-
|1817
|1816
|[[User:Septembermorgen|Septembermorgen]]
|21
|
|-
|1818
|1817
|[[User:Shani.malu|Shani.malu]]
|21
|
|-
|1819
|1818
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1820
|1819
|[[User:Iste Praetor|Iste Praetor]]
|21
|
|-
|1821
|1820
|[[User:Bhagyap06|Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1822
|1821
|[[User:Mh7kJ|Mh7kJ]]
|21
|
|-
|1823
|1822
|[[User:Thewine|Thewine]]
|21
|
|-
|1824
|1823
|[[User:Noushuezhur|Noushuezhur]]
|21
|
|-
|1825
|1824
|[[User:Narayananchedichery|Narayananchedichery]]
|21
|
|-
|1826
|1825
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|21
|
|-
|1827
|1826
|[[User:Érico|Érico]]
|21
|
|-
|1828
|1827
|[[User:Kirthu2012|Kirthu2012]]
|21
|
|-
|1829
|1828
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|21
|
|-
|1830
|1829
|[[User:Ramesh Kunnappully|Ramesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1831
|1830
|[[User:Tottu777|Tottu777]]
|21
|
|-
|1832
|1831
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1833
|1832
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1834
|1833
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1835
|1834
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1836
|1835
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1837
|1836
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1838
|1837
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1839
|1838
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1840
|1839
|[[User:Hithesh Venugopal|Hithesh Venugopal]]
|21
|
|-
|1841
|1840
|[[User:Anjooran|Anjooran]]
|21
|
|-
|1842
|1841
|[[User:Arunwebber|Arunwebber]]
|21
|
|-
|1843
|1842
|[[User:MESMERINE|MESMERINE]]
|21
|
|-
|1844
|1843
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1845
|1844
|[[User:Prajaneeshp|Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1846
|1845
|[[User:Expertsleuth|Expertsleuth]]
|21
|
|-
|1847
|1846
|[[User:Prethish|Prethish]]
|21
|
|-
|1848
|1847
|[[User:Aldnonymous|Aldnonymous]]
|21
|
|-
|1849
|1848
|[[User:Rajeshkurisinkal|Rajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1850
|1849
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1851
|1850
|[[User:Vyasamuni|Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1852
|1851
|[[User:Bukhari~mlwiki|Bukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1853
|1852
|[[User:Akhil Ashok kp|Akhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1854
|1853
|[[User:Biplab Anand|Biplab Anand]]
|21
|
|-
|1855
|1854
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1856
|1855
|[[User:Minusarapaul|Minusarapaul]]
|21
|
|-
|1857
|1856
|[[User:Parvathy ashika|Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1858
|1857
|[[User:Thalassery|Thalassery]]
|21
|
|-
|1859
|1858
|[[User:Aneeshkumarcheklavar|Aneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1860
|1859
|[[User:Aneeshcea|Aneeshcea]]
|21
|
|-
|1861
|1860
|[[User:Sahad033|Sahad033]]
|21
|
|-
|1862
|1861
|[[User:Lijo v j|Lijo v j]]
|21
|
|-
|1863
|1862
|[[User:CP Jamaludheen|CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1864
|1863
|[[User:Pukasa|Pukasa]]
|21
|
|-
|1865
|1864
|[[User:Mamatha N A|Mamatha N A]]
|21
|
|-
|1866
|1865
|[[User:Swalihchemmad|Swalihchemmad]]
|21
|
|-
|1867
|1866
|[[User:Athulya Ajith|Athulya Ajith]]
|21
|
|-
|1868
|1867
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|21
|
|-
|1869
|1868
|[[User:Siya.sherif|Siya.sherif]]
|20
|
|-
|1870
|1869
|[[User:NahidSultan|NahidSultan]]
|20
|
|-
|1871
|1870
|[[User:DP Raja|DP Raja]]
|20
|
|-
|1872
|1871
|[[User:Bijuraj rk|Bijuraj rk]]
|20
|
|-
|1873
|1872
|[[User:Samad150283|Samad150283]]
|20
|
|-
|1874
|1873
|[[User:Johnuniq|Johnuniq]]
|20
|
|-
|1875
|1874
|[[User:Tachs|Tachs]]
|20
|
|-
|1876
|1875
|[[User:Pournami12|Pournami12]]
|20
|
|-
|1877
|1876
|[[User:Kiran U|Kiran U]]
|20
|
|-
|1878
|1877
|[[User:Sushaama|Sushaama]]
|20
|
|-
|1879
|1878
|[[User:Prathew|Prathew]]
|20
|
|-
|1880
|1879
|[[User:Antonet|Antonet]]
|20
|
|-
|1881
|1880
|[[User:Great Brightstar|Great Brightstar]]
|20
|
|-
|1882
|1881
|[[User:Saqafiwp|Saqafiwp]]
|20
|
|-
|1883
|1882
|[[User:Abhay K Vincent|Abhay K Vincent]]
|20
|
|-
|1884
|1883
|[[User:Abinbiju|Abinbiju]]
|20
|
|-
|1885
|1884
|[[User:Wikiforrevolution|Wikiforrevolution]]
|20
|
|-
|1886
|1885
|[[User:Pradeesh Abraham|Pradeesh Abraham]]
|20
|
|-
|1887
|1886
|[[User:HakanIST|HakanIST]]
|20
|
|-
|1888
|1887
|[[User:Princetvm|Princetvm]]
|20
|
|-
|1889
|1888
|[[User:സുനിൽ ദേവ്|സുനിൽ ദേവ്]]
|20
|
|-
|1890
|1889
|[[User:Suyash.dwivedi|Suyash.dwivedi]]
|20
|
|-
|1891
|1890
|[[User:Meenunnii|Meenunnii]]
|20
|
|-
|1892
|1891
|[[User:Lijeeshpv|Lijeeshpv]]
|20
|
|-
|1893
|1892
|[[User:Vishnu Vichus|Vishnu Vichus]]
|20
|
|-
|1894
|1893
|[[User:Premjithchampad|Premjithchampad]]
|20
|
|-
|1895
|1894
|[[User:Satath pv|Satath pv]]
|20
|
|-
|1896
|1895
|[[User:Ramanvaidyar|Ramanvaidyar]]
|20
|
|-
|1897
|1896
|[[User:NicoScribe|NicoScribe]]
|20
|
|-
|1898
|1897
|[[User:Thamarappalli|Thamarappalli]]
|20
|
|-
|1899
|1898
|[[User:Bhavana~mlwiki|Bhavana~mlwiki]]
|20
|
|-
|1900
|1899
|[[User:Vargenau|Vargenau]]
|20
|
|-
|1901
|1900
|[[User:Anijoseph|Anijoseph]]
|20
|
|-
|1902
|1901
|[[User:Paivakil|Paivakil]]
|20
|
|-
|1903
|1902
|[[User:Nipisiquit|Nipisiquit]]
|20
|
|-
|1904
|1903
|[[User:Mallu wiki|Mallu wiki]]
|20
|
|-
|1905
|1904
|[[User:Ejs-80|Ejs-80]]
|20
|
|-
|1906
|1905
|[[User:Ssaa08~mlwiki|Ssaa08~mlwiki]]
|20
|
|-
|1907
|1906
|[[User:Josephvk|Josephvk]]
|20
|
|-
|1908
|1907
|[[User:Tkpramodkumar|Tkpramodkumar]]
|20
|
|-
|1909
|1908
|[[User:Berthold Werner|Berthold Werner]]
|20
|
|-
|1910
|1909
|[[User:Bindusopanam|Bindusopanam]]
|20
|
|-
|1911
|1910
|[[User:Jovianeye|Jovianeye]]
|20
|
|-
|1912
|1911
|[[User:Jfblanc|Jfblanc]]
|20
|
|-
|1913
|1912
|[[User:Quentinv57|Quentinv57]]
|20
|
|-
|1914
|1913
|[[User:Anoopmsp|Anoopmsp]]
|20
|
|-
|1915
|1914
|[[User:Mlwikiblr3|Mlwikiblr3]]
|20
|
|-
|1916
|1915
|[[User:Muruganmes|Muruganmes]]
|20
|
|-
|1917
|1916
|[[User:Addihockey10|Addihockey10]]
|20
|
|-
|1918
|1917
|[[User:Mira12|Mira12]]
|20
|
|-
|1919
|1918
|[[User:Shahidepikkad|Shahidepikkad]]
|20
|
|-
|1920
|1919
|[[User:Sreecanthr|Sreecanthr]]
|20
|
|-
|1921
|1920
|[[User:Wikiupdates10|Wikiupdates10]]
|20
|
|-
|1922
|1921
|[[User:Kasirbot|Kasirbot]]
|20
|
|-
|1923
|1922
|[[User:Pradeepkumarpk51|Pradeepkumarpk51]]
|20
|
|-
|1924
|1923
|[[User:Swagath.orange|Swagath.orange]]
|20
|
|-
|1925
|1924
|[[User:Jadeertk|Jadeertk]]
|20
|
|-
|1926
|1925
|[[User:Avocato|Avocato]]
|20
|
|-
|1927
|1926
|[[User:Shakeermukkam|Shakeermukkam]]
|20
|
|-
|1928
|1927
|[[User:GEENO135|GEENO135]]
|20
|
|-
|1929
|1928
|[[User:Thamizhpparithi Maari|Thamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1930
|1929
|[[User:Shaji.tu|Shaji.tu]]
|20
|
|-
|1931
|1930
|[[User:Anju Habeeb|Anju Habeeb]]
|20
|
|-
|1932
|1931
|[[User:Anvar MK Kareparamb|Anvar MK Kareparamb]]
|20
|
|-
|1933
|1932
|[[User:Asifnas|Asifnas]]
|20
|
|-
|1934
|1933
|[[User:Dr m b manoj kerala|Dr m b manoj kerala]]
|20
|
|-
|1935
|1934
|[[User:Jinujohnt|Jinujohnt]]
|20
|
|-
|1936
|1935
|[[User:Adv vs joy|Adv vs joy]]
|20
|
|-
|1937
|1936
|[[User:Akhil C Prasad|Akhil C Prasad]]
|20
|
|-
|1938
|1937
|[[User:123VishnuOnline|123VishnuOnline]]
|20
|
|-
|1939
|1938
|[[User:Soul997|Soul997]]
|20
|
|-
|1940
|1939
|[[User:Madmarar101512|Madmarar101512]]
|20
|
|-
|1941
|1940
|[[User:Navas perumbavoor|Navas perumbavoor]]
|20
|
|-
|1942
|1941
|[[User:Suryarijumon|Suryarijumon]]
|20
|
|-
|1943
|1942
|[[User:Anas engapuzha|Anas engapuzha]]
|20
|
|-
|1944
|1943
|[[User:Rahulmenon1989|Rahulmenon1989]]
|20
|
|-
|1945
|1944
|[[User:Dr.Gemologist|Dr.Gemologist]]
|20
|
|-
|1946
|1945
|[[User:Beecy|Beecy]]
|19
|
|-
|1947
|1946
|[[User:Baiju Subrahmanian|Baiju Subrahmanian]]
|19
|
|-
|1948
|1947
|[[User:Kinnuksomani|Kinnuksomani]]
|19
|
|-
|1949
|1948
|[[User:റോബിൻ|റോബിൻ]]
|19
|
|-
|1950
|1949
|[[User:XXBlackburnXx|XXBlackburnXx]]
|19
|
|-
|1951
|1950
|[[User:Telvardhanmehra|Telvardhanmehra]]
|19
|
|-
|1952
|1951
|[[User:Pranabchinnu|Pranabchinnu]]
|19
|
|-
|1953
|1952
|[[User:Chiefoss|Chiefoss]]
|19
|
|-
|1954
|1953
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|19
|
|-
|1955
|1954
|[[User:Shahananizam|Shahananizam]]
|19
|
|-
|1956
|1955
|[[User:Ajithasimhan|Ajithasimhan]]
|19
|
|-
|1957
|1956
|[[User:Amal Sudarsanan S|Amal Sudarsanan S]]
|19
|
|-
|1958
|1957
|[[User:Suvaiba sherin|Suvaiba sherin]]
|19
|
|-
|1959
|1958
|[[User:Saranya palassery|Saranya palassery]]
|19
|
|-
|1960
|1959
|[[User:Asfiwne|Asfiwne]]
|19
|
|-
|1961
|1960
|[[User:Arunmohan1991|Arunmohan1991]]
|19
|
|-
|1962
|1961
|[[User:ShibinAzhikode|ShibinAzhikode]]
|19
|
|-
|1963
|1962
|[[User:Musaddhiquesid|Musaddhiquesid]]
|19
|
|-
|1964
|1963
|[[User:Razr Nation|Razr Nation]]
|19
|
|-
|1965
|1964
|[[User:Kakku023|Kakku023]]
|19
|
|-
|1966
|1965
|[[User:Ccm2013g1|Ccm2013g1]]
|19
|
|-
|1967
|1966
|[[User:Hariprasadmadayil|Hariprasadmadayil]]
|19
|
|-
|1968
|1967
|[[User:Aml jhn|Aml jhn]]
|19
|
|-
|1969
|1968
|[[User:Jayachandran1976|Jayachandran1976]]
|19
|
|-
|1970
|1969
|[[User:Bodhisattwa|Bodhisattwa]]
|19
|
|-
|1971
|1970
|[[User:Cpimmvpa|Cpimmvpa]]
|19
|
|-
|1972
|1971
|[[User:Swibgathullah|Swibgathullah]]
|19
|
|-
|1973
|1972
|[[User:Mohameddanish|Mohameddanish]]
|19
|
|-
|1974
|1973
|[[User:Tennison|Tennison]]
|19
|
|-
|1975
|1974
|[[User:Biyasmuhammed|Biyasmuhammed]]
|19
|
|-
|1976
|1975
|[[User:Navyavk|Navyavk]]
|19
|
|-
|1977
|1976
|[[User:Ekbal|Ekbal]]
|19
|
|-
|1978
|1977
|[[User:Nishadepl|Nishadepl]]
|19
|
|-
|1979
|1978
|[[User:Drcenjary|Drcenjary]]
|19
|
|-
|1980
|1979
|[[User:Hasifahmed.k|Hasifahmed.k]]
|19
|
|-
|1981
|1980
|[[User:Shanaayyoob|Shanaayyoob]]
|19
|
|-
|1982
|1981
|[[User:Ontzak|Ontzak]]
|19
|
|-
|1983
|1982
|[[User:Syamaprasadsyamu|Syamaprasadsyamu]]
|19
|
|-
|1984
|1983
|[[User:Esteban16|Esteban16]]
|19
|
|-
|1985
|1984
|[[User:ListeriaBot|ListeriaBot]]
|19
|
|-
|1986
|1985
|[[User:Ikrafeeq|Ikrafeeq]]
|19
|
|-
|1987
|1986
|[[User:Sajansamuel|Sajansamuel]]
|19
|
|-
|1988
|1987
|[[User:Arun.gangadharan|Arun.gangadharan]]
|19
|
|-
|1989
|1988
|[[User:Bineeshvm99|Bineeshvm99]]
|19
|
|-
|1990
|1989
|[[User:Shiju2166|Shiju2166]]
|19
|
|-
|1991
|1990
|[[User:Zwobot|Zwobot]]
|19
|
|-
|1992
|1991
|[[User:Gnkant|Gnkant]]
|19
|
|-
|1993
|1992
|[[User:Vinay~mlwiki|Vinay~mlwiki]]
|19
|
|-
|1994
|1993
|[[User:Suresh mallappally|Suresh mallappally]]
|19
|
|-
|1995
|1994
|[[User:Asfarer|Asfarer]]
|19
|
|-
|1996
|1995
|[[User:Niyazib|Niyazib]]
|19
|
|-
|1997
|1996
|[[User:Sreevasthav|Sreevasthav]]
|19
|
|-
|1998
|1997
|[[User:Jmarchn|Jmarchn]]
|19
|
|-
|1999
|1998
|[[User:Shanojnair|Shanojnair]]
|19
|
|-
|2000
|1999
|[[User:Samharamoorthi|Samharamoorthi]]
|19
|
|-
|2000
|[[User:Prakashkpc|Prakashkpc]]
|19
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3484542" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്