"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1001
|[[User:Jomyjosepala2Msyamlal|Jomyjosepala2Msyamlal]]
|51
|
|-
|1002
|[[User:MunanasJomyjosepala2|MunanasJomyjosepala2]]
|51
|
|-
|1003
|[[User:Munanas|Munanas]]
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|51
|
|-
|1004
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:Abjit|Abjit]]
|51
|
|-
|1005
|[[User:Pranav V RAbjit|Pranav V RAbjit]]
|5051
|
|-
|1006
|[[User:SajeerkanhirodePranav V R|SajeerkanhirodePranav V R]]
|50
|
|-
|1007
|[[User:Hariprasad vkSajeerkanhirode|Hariprasad vkSajeerkanhirode]]
|50
|
|-
|1008
|[[User:SarafvpzHariprasad vk|SarafvpzHariprasad vk]]
|50
|
|-
|1009
|[[User:Syam cheraiSarafvpz|Syam cheraiSarafvpz]]
|50
|
|-
|1010
|[[User:MSBOTSyam cherai|MSBOTSyam cherai]]
|50
|
|-
|1011
|[[User:JayarathinaMSBOT|JayarathinaMSBOT]]
|50
|
|-
|1012
|[[User:Zeal4linuxJayarathina|Zeal4linuxJayarathina]]
|50
|
|-
|1013
|[[User:Wiki13Zeal4linux|Wiki13Zeal4linux]]
|50
|
|-
|1014
|[[User:RevikumarvasuWiki13|RevikumarvasuWiki13]]
|50
|
|-
|1015
|[[User:SaleemperumukkuRevikumarvasu|SaleemperumukkuRevikumarvasu]]
|50
|
|-
|1016
|[[User:NjardarBotSaleemperumukku|NjardarBotSaleemperumukku]]
|50
|
|-
|1017
|[[User:VpcxNjardarBot|VpcxNjardarBot]]
|50
|
|-
|1018
|[[User:KambliyilVpcx|KambliyilVpcx]]
|50
|
|-
|1019
|[[User:Badurudeen AdkaKambliyil|Badurudeen AdkaKambliyil]]
|4950
|
|-
|1020
|[[User:ShamsadaliBadurudeen Adka|ShamsadaliBadurudeen Adka]]
|49
|
|-
|1021
|[[User:PhotoReqShamsadali|PhotoReqShamsadali]]
|49
|
|-
|1022
|[[User:NadzikPhotoReq|NadzikPhotoReq]]
|49
|
|-
|1023
|[[User:Pwoli SARATHNadzik|Pwoli SARATHNadzik]]
|49
|
|-
|1024
|[[User:ArjunanPwoli SARATH|ArjunanPwoli SARATH]]
|49
|
|-
|1025
|[[User:Arun1995knpArjunan|Arun1995knpArjunan]]
|49
|
|-
|1026
|[[User:Elitre (WMF)Arun1995knp|Elitre (WMF)Arun1995knp]]
|49
|
|-
|1027
|[[User:AfsalpangodeElitre (WMF)|AfsalpangodeElitre (WMF)]]
|49
|
|-
|1028
|[[User:Svijesh21Afsalpangode|Svijesh21Afsalpangode]]
|49
|
|-
|1029
|[[User:Saroj UpretySvijesh21|Saroj UpretySvijesh21]]
|49
|
|-
|1255
|[[User:Raman MalayaliJehoshua4u|Raman MalayaliJehoshua4u]]
|37
|
|-
|1256
|[[User:GhssanchalwestRaman Malayali|GhssanchalwestRaman Malayali]]
|37
|
|-
|1257
|[[User:SabirkaryatGhssanchalwest|SabirkaryatGhssanchalwest]]
|37
|
|-
|1258
|[[User:HmundolSabirkaryat|HmundolSabirkaryat]]
|37
|
|-
|1259
|[[User:SaileshHmundol|SaileshHmundol]]
|37
|
|-
|1260
|[[User:SteinsplitterSailesh|SteinsplitterSailesh]]
|37
|
|-
|1261
|[[User:Steinsplitter|Steinsplitter]]
|37
|
|-
|1262
|[[User:Samad|Samad]]
|36
|
|-
|1263
|1262
|[[User:Kadavathooran|Kadavathooran]]
|36
|
|-
|1264
|1263
|[[User:Azharp007~mlwiki|Azharp007~mlwiki]]
|36
|
|-
|1265
|1264
|[[User:Ansonpalavila|Ansonpalavila]]
|36
|
|-
|1266
|1265
|[[User:Niyamax|Niyamax]]
|36
|
|-
|1267
|1266
|[[User:Machinist 88|Machinist 88]]
|36
|
|-
|1268
|1267
|[[User:Wayanadan|Wayanadan]]
|36
|
|-
|1269
|1268
|[[User:Noblepa|Noblepa]]
|36
|
|-
|1270
|1269
|[[User:SajeerAbooba|SajeerAbooba]]
|36
|
|-
|1271
|1270
|[[User:Muhammed Jalali chalikkandi|Muhammed Jalali chalikkandi]]
|36
|
|-
|1272
|1271
|[[User:C K HAMID ABDUL VAHID|C K HAMID ABDUL VAHID]]
|36
|
|-
|1273
|1272
|[[User:KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE|KADAKATHARAYILNAGRAJATEMPLE]]
|36
|
|-
|1274
|1273
|[[User:Jaleel as|Jaleel as]]
|36
|
|-
|1275
|1274
|[[User:MidhunSajeev|MidhunSajeev]]
|36
|
|-
|1276
|1275
|[[User:SREESHYAM C A|SREESHYAM C A]]
|36
|
|-
|1277
|1276
|[[User:Shihab poomadam|Shihab poomadam]]
|36
|
|-
|1278
|1277
|[[User:Tropicalkitty|Tropicalkitty]]
|36
|
|-
|1279
|1278
|[[User:Syedklm|Syedklm]]
|36
|
|-
|1280
|1279
|[[User:Cherukadan|Cherukadan]]
|36
|
|-
|1281
|1280
|[[User:TohaomgBot|TohaomgBot]]
|36
|
|-
|1282
|1281
|[[User:Suja M R|Suja M R]]
|36
|
|-
|1283
|1282
|[[User:PlyrStar93|PlyrStar93]]
|36
|
|-
|1284
|1283
|[[User:Ckishaque|Ckishaque]]
|36
|
|-
|1285
|1284
|[[User:Pradeepanakkoodu|Pradeepanakkoodu]]
|36
|
|-
|1286
|1285
|[[User:Thomson Walt|Thomson Walt]]
|36
|
|-
|1287
|1286
|[[User:Akshara Venugopal|Akshara Venugopal]]
|36
|
|-
|1288
|1287
|[[User:Hari.edamana|Hari.edamana]]
|35
|
|-
|1289
|1288
|[[User:ManeeshM|ManeeshM]]
|35
|
|-
|1290
|1289
|[[User:ചന്തു|ചന്തു]]
|35
|
|-
|1291
|1290
|[[User:Rishidas1973|Rishidas1973]]
|35
|
|-
|1292
|1291
|[[User:Harifpullara|Harifpullara]]
|35
|
|-
|1293
|1292
|[[User:Siyad A Karim|Siyad A Karim]]
|35
|
|-
|1294
|1293
|[[User:Rajensaila|Rajensaila]]
|35
|
|-
|1295
|1294
|[[User:Najeeb|Najeeb]]
|35
|
|-
|1296
|1295
|[[User:Sugesh|Sugesh]]
|35
|
|-
|1297
|1296
|[[User:Nazarcherukulam|Nazarcherukulam]]
|35
|
|-
|1298
|1297
|[[User:Prasobh|Prasobh]]
|35
|
|-
|1299
|1298
|[[User:Pradeepkottayi|Pradeepkottayi]]
|35
|
|-
|1300
|1299
|[[User:Evyavan|Evyavan]]
|35
|
|-
|1301
|1300
|[[User:Athulraj|Athulraj]]
|35
|
|-
|1302
|1301
|[[User:Shiva4875|Shiva4875]]
|35
|
|-
|1303
|1302
|[[User:Anoopmail|Anoopmail]]
|35
|
|-
|1304
|1303
|[[User:Mariyanirappathu|Mariyanirappathu]]
|35
|
|-
|1305
|1304
|[[User:Vineethsk|Vineethsk]]
|35
|
|-
|1306
|1305
|[[User:Nandukrishna t ajith|Nandukrishna t ajith]]
|35
|
|-
|1307
|1306
|[[User:Tijotlk|Tijotlk]]
|35
|
|-
|1308
|1307
|[[User:Dugal harpreet|Dugal harpreet]]
|35
|
|-
|1309
|1308
|[[User:Emperuman|Emperuman]]
|35
|
|-
|1310
|1309
|[[User:Keralapanini|Keralapanini]]
|34
|
|-
|1311
|1310
|[[User:Snehithaa|Snehithaa]]
|34
|
|-
|1312
|1311
|[[User:Gsad+-*sfdxx|Gsad+-*sfdxx]]
|34
|
|-
|1313
|1312
|[[User:ശ്യാം ശിവൻ|ശ്യാം ശിവൻ]]
|34
|
|-
|1314
|1313
|[[User:Ashi164|Ashi164]]
|34
|
|-
|1315
|1314
|[[User:Moheen|Moheen]]
|34
|
|-
|1316
|1315
|[[User:Rohitiisc|Rohitiisc]]
|34
|
|-
|1317
|1316
|[[User:Kuttyedathi|Kuttyedathi]]
|34
|
|-
|1318
|1317
|[[User:Malayali|Malayali]]
|34
|
|-
|1319
|1318
|[[User:Sreejithvj|Sreejithvj]]
|34
|
|-
|1320
|1319
|[[User:Samad kodinhi|Samad kodinhi]]
|34
|
|-
|1321
|1320
|[[User:Sumeshrlv|Sumeshrlv]]
|34
|
|-
|1322
|1321
|[[User:Jayeshsan|Jayeshsan]]
|34
|
|-
|1323
|1322
|[[User:Túrelio|Túrelio]]
|34
|
|-
|1324
|1323
|[[User:Teles|Teles]]
|34
|
|-
|1325
|1324
|[[User:SreeBot|SreeBot]]
|34
|യന്ത്രം
|-
|1326
|1325
|[[User:വിശശി|വിശശി]]
|34
|
|-
|1327
|1326
|[[User:Jeevanism|Jeevanism]]
|34
|
|-
|1328
|1327
|[[User:Kuttappan Chettan|Kuttappan Chettan]]
|34
|
|-
|1329
|1328
|[[User:Uberscholar|Uberscholar]]
|34
|
|-
|1330
|1329
|[[User:Bichupunalur|Bichupunalur]]
|34
|
|-
|1331
|1330
|[[User:Vaishnav|Vaishnav]]
|33
|
|-
|1332
|1331
|[[User:Abey.sa|Abey.sa]]
|33
|
|-
|1333
|1332
|[[User:Marshaltitok|Marshaltitok]]
|33
|
|-
|1334
|1333
|[[User:Mineeshvk|Mineeshvk]]
|33
|
|-
|1335
|1334
|[[User:Gemini1980|Gemini1980]]
|33
|
|-
|1336
|1335
|[[User:Jusinjacob|Jusinjacob]]
|33
|
|-
|1337
|1336
|[[User:Manuvarkey|Manuvarkey]]
|33
|
|-
|1338
|1337
|[[User:Calicocentric|Calicocentric]]
|33
|
|-
|1339
|1338
|[[User:Ptsubin|Ptsubin]]
|33
|
|-
|1340
|1339
|[[User:פארוק|פארוק]]
|33
|
|-
|1341
|1340
|[[User:Ajithskumar|Ajithskumar]]
|33
|
|-
|1342
|1341
|[[User:Lic.habeeb|Lic.habeeb]]
|33
|
|-
|1343
|1342
|[[User:Antemister|Antemister]]
|33
|
|-
|1344
|1343
|[[User:Susaparya|Susaparya]]
|33
|
|-
|1345
|1344
|[[User:Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4|Vanished user qwqwijr8hwrkjdnvkanfoh4]]
|33
|
|-
|1346
|1345
|[[User:Joshynazrathhill|Joshynazrathhill]]
|33
|
|-
|1347
|1346
|[[User:Jishin.av|Jishin.av]]
|33
|
|-
|1348
|1347
|[[User:Reportershan|Reportershan]]
|33
|
|-
|1349
|1348
|[[User:Malayalamsunil|Malayalamsunil]]
|33
|
|-
|1350
|1349
|[[User:Jijicvx|Jijicvx]]
|33
|
|-
|1351
|1350
|[[User:SijiR|SijiR]]
|33
|
|-
|1352
|1351
|[[User:Jyothishnp|Jyothishnp]]
|33
|
|-
|1353
|1352
|[[User:Ouseph1997|Ouseph1997]]
|33
|
|-
|1354
|1353
|[[User:Abhisheknairheaven|Abhisheknairheaven]]
|33
|
|-
|1355
|1354
|[[User:Shyam peelery|Shyam peelery]]
|33
|
|-
|1356
|1355
|[[User:Yajathb|Yajathb]]
|33
|
|-
|1357
|1356
|[[User:Jonesey95|Jonesey95]]
|33
|
|-
|1358
|1357
|[[User:Jstalins|Jstalins]]
|33
|
|-
|1359
|1358
|[[User:Alenbastian999|Alenbastian999]]
|33
|
|-
|1360
|1359
|[[User:IndianTreepie|IndianTreepie]]
|33
|
|-
|1361
|1360
|[[User:Navas Puthanazhi|Navas Puthanazhi]]
|33
|
|-
|1362
|1361
|[[User:Akhil ccm|Akhil ccm]]
|32
|
|-
|1363
|1362
|[[User:Ashraf kpa poyiloor|Ashraf kpa poyiloor]]
|32
|
|-
|1364
|1363
|[[User:Roopa|Roopa]]
|32
|
|-
|1365
|1364
|[[User:Deepakramdaspt|Deepakramdaspt]]
|32
|
|-
|1366
|1365
|[[User:SUNIL V PANICKER|SUNIL V PANICKER]]
|32
|
|-
|1367
|1366
|[[User:Yann|Yann]]
|32
|
|-
|1368
|1367
|[[User:Shafikhorfakkan|Shafikhorfakkan]]
|32
|
|-
|1369
|1368
|[[User:Mrriyad|Mrriyad]]
|32
|
|-
|1370
|1369
|[[User:Narayan~mlwiki|Narayan~mlwiki]]
|32
|
|-
|1371
|1370
|[[User:Vijeshperumkulam|Vijeshperumkulam]]
|32
|
|-
|1372
|1371
|[[User:Foo054837|Foo054837]]
|32
|
|-
|1373
|1372
|[[User:Omrehman|Omrehman]]
|32
|
|-
|1374
|1373
|[[User:Fenilantony|Fenilantony]]
|32
|
|-
|1375
|1374
|[[User:Subisoubhagya|Subisoubhagya]]
|32
|
|-
|1376
|1375
|[[User:Gireeshtklm|Gireeshtklm]]
|32
|
|-
|1377
|1376
|[[User:Madhuranadhan|Madhuranadhan]]
|32
|
|-
|1378
|1377
|[[User:Renjikv|Renjikv]]
|32
|
|-
|1379
|1378
|[[User:Ragul.r|Ragul.r]]
|32
|
|-
|1380
|1379
|[[User:Urhixidur|Urhixidur]]
|32
|
|-
|1381
|1380
|[[User:Promotemalayalamwiki|Promotemalayalamwiki]]
|32
|
|-
|1382
|1381
|[[User:Sabupaul|Sabupaul]]
|32
|
|-
|1383
|1382
|[[User:BibinJohnKerala|BibinJohnKerala]]
|32
|
|-
|1384
|1383
|[[User:Ksharikrishnan|Ksharikrishnan]]
|32
|
|-
|1385
|1384
|[[User:Xsdsf1sdfsaa|Xsdsf1sdfsaa]]
|32
|
|-
|1386
|1385
|[[User:Varghesepunnamada|Varghesepunnamada]]
|32
|
|-
|1387
|1386
|[[User:Vvian980|Vvian980]]
|32
|
|-
|1388
|1387
|[[User:JithinDev|JithinDev]]
|31
|
|-
|1389
|1388
|[[User:Alan|Alan]]
|31
|
|-
|1390
|1389
|[[User:Thedon1|Thedon1]]
|31
|
|-
|1391
|1390
|[[User:പരശു പോയ രാമൻ|പരശു പോയ രാമൻ]]
|31
|
|-
|1392
|1391
|[[User:Sidharth.cm.knabzr|Sidharth.cm.knabzr]]
|31
|
|-
|1393
|1392
|[[User:Curious observer|Curious observer]]
|31
|
|-
|1394
|1393
|[[User:Ajaymathewjose|Ajaymathewjose]]
|31
|
|-
|1395
|1394
|[[User:Aromal Sreekanth|Aromal Sreekanth]]
|31
|
|-
|1396
|1395
|[[User:Gnanvit|Gnanvit]]
|31
|
|-
|1397
|1396
|[[User:Turkmen|Turkmen]]
|31
|
|-
|1398
|1397
|[[User:ഹേമന്ത്|ഹേമന്ത്]]
|31
|
|-
|1399
|1398
|[[User:Saiber|Saiber]]
|31
|
|-
|1400
|1399
|[[User:Bulldozer|Bulldozer]]
|31
|
|-
|1401
|1400
|[[User:Hamid~mlwiki|Hamid~mlwiki]]
|31
|
|-
|1402
|1401
|[[User:Kaavipeedika|Kaavipeedika]]
|31
|
|-
|1403
|1402
|[[User:Budelberger|Budelberger]]
|31
|
|-
|1404
|1403
|[[User:Kayunni|Kayunni]]
|31
|
|-
|1405
|1404
|[[User:Obersachse|Obersachse]]
|31
|
|-
|1406
|1405
|[[User:Naranganamdb|Naranganamdb]]
|31
|
|-
|1407
|1406
|[[User:Hashmy|Hashmy]]
|31
|
|-
|1408
|1407
|[[User:Saifudheen|Saifudheen]]
|31
|
|-
|1409
|1408
|[[User:Kaderka|Kaderka]]
|31
|
|-
|1410
|1409
|[[User:Dixon|Dixon]]
|31
|
|-
|1411
|1410
|[[User:Varkeychen|Varkeychen]]
|31
|
|-
|1412
|1411
|[[User:Prajithkumar|Prajithkumar]]
|31
|
|-
|1413
|1412
|[[User:Sunish.p.a|Sunish.p.a]]
|31
|
|-
|1414
|1413
|[[User:Alonso de Mendoza|Alonso de Mendoza]]
|31
|
|-
|1415
|1414
|[[User:Niyasbanna|Niyasbanna]]
|31
|
|-
|1416
|1415
|[[User:Roshan Zameer|Roshan Zameer]]
|31
|
|-
|1417
|1416
|[[User:Anil|Anil]]
|30
|
|-
|1418
|1417
|[[User:Sunilkumartk|Sunilkumartk]]
|30
|
|-
|1419
|1418
|[[User:Athulr|Athulr]]
|30
|
|-
|1420
|1419
|[[User:Naradhan|Naradhan]]
|30
|
|-
|1421
|1420
|[[User:Vineeshuv|Vineeshuv]]
|30
|
|-
|1422
|1421
|[[User:Nrjiju|Nrjiju]]
|30
|
|-
|1423
|1422
|[[User:Arjun kiolp|Arjun kiolp]]
|30
|
|-
|1424
|1423
|[[User:Anandtr2006|Anandtr2006]]
|30
|
|-
|1425
|1424
|[[User:Vineshpillai78|Vineshpillai78]]
|30
|
|-
|1426
|1425
|[[User:Helmy|Helmy]]
|30
|
|-
|1427
|1426
|[[User:SimmeD|SimmeD]]
|30
|
|-
|1428
|1427
|[[User:Kanjikkuzhi|Kanjikkuzhi]]
|30
|
|-
|1429
|1428
|[[User:Vogone|Vogone]]
|30
|
|-
|1430
|1429
|[[User:Harikrishnanv|Harikrishnanv]]
|30
|
|-
|1431
|1430
|[[User:Ameenpkd1489|Ameenpkd1489]]
|30
|
|-
|1432
|1431
|[[User:സത്യാന്വേഷി|സത്യാന്വേഷി]]
|30
|
|-
|1433
|1432
|[[User:Philippe49730|Philippe49730]]
|30
|
|-
|1434
|1433
|[[User:Niegodzisie|Niegodzisie]]
|30
|
|-
|1435
|1434
|[[User:Vilho-Veli|Vilho-Veli]]
|30
|
|-
|1436
|1435
|[[User:Indiakeralahistory|Indiakeralahistory]]
|30
|
|-
|1437
|1436
|[[User:BILAL NTK|BILAL NTK]]
|30
|
|-
|1438
|1437
|[[User:ഷമീൽ സി കെ|ഷമീൽ സി കെ]]
|30
|
|-
|1439
|1438
|[[User:Arjunvmm004|Arjunvmm004]]
|30
|
|-
|1440
|1439
|[[User:P.a.sameerali|P.a.sameerali]]
|30
|
|-
|1441
|1440
|[[User:Antonyscaria|Antonyscaria]]
|30
|
|-
|1442
|1441
|[[User:Abhishek Venugopal|Abhishek Venugopal]]
|30
|
|-
|1443
|1442
|[[User:علاء|علاء]]
|30
|
|-
|1444
|1443
|[[User:Binuputheth|Binuputheth]]
|30
|
|-
|1445
|1444
|[[User:Giri123456|Giri123456]]
|30
|
|-
|1446
|1445
|[[User:QueerEcofeminist|QueerEcofeminist]]
|30
|
|-
|1447
|1446
|[[User:Anoutspoken|Anoutspoken]]
|30
|
|-
|1448
|1447
|[[User:Drbinukizhuvilam|Drbinukizhuvilam]]
|30
|
|-
|1449
|1448
|[[User:Praxidicae|Praxidicae]]
|30
|
|-
|1450
|1449
|[[User:Jijomthomas|Jijomthomas]]
|29
|
|-
|1451
|1450
|[[User:വിനീഷ് നരിക്കോട്|വിനീഷ് നരിക്കോട്]]
|29
|
|-
|1452
|1451
|[[User:Catverine|Catverine]]
|29
|
|-
|1453
|1452
|[[User:Ramu kaviyoor|Ramu kaviyoor]]
|29
|
|-
|1454
|1453
|[[User:Jasir keecheri|Jasir keecheri]]
|29
|
|-
|1455
|1454
|[[User:Hamzahashir|Hamzahashir]]
|29
|
|-
|1456
|1455
|[[User:Niyas musthafa meckal|Niyas musthafa meckal]]
|29
|
|-
|1457
|1456
|[[User:Jarould|Jarould]]
|29
|
|-
|1458
|1457
|[[User:Muhammedafzalp|Muhammedafzalp]]
|29
|
|-
|1459
|1458
|[[User:Azizvalad|Azizvalad]]
|29
|
|-
|1460
|1459
|[[User:Irfanarimbra786|Irfanarimbra786]]
|29
|
|-
|1461
|1460
|[[User:IndhuMenon|IndhuMenon]]
|29
|
|-
|1462
|1461
|[[User:Mywikimediaaccount|Mywikimediaaccount]]
|29
|
|-
|1463
|1462
|[[User:Lakshmi MCA|Lakshmi MCA]]
|29
|
|-
|1464
|1463
|[[User:Pokiridebba468|Pokiridebba468]]
|29
|
|-
|1465
|1464
|[[User:Satyadev~mlwiki|Satyadev~mlwiki]]
|29
|
|-
|1466
|1465
|[[User:Cachitea|Cachitea]]
|29
|
|-
|1467
|1466
|[[User:Soman|Soman]]
|29
|
|-
|1468
|1467
|[[User:Clinten|Clinten]]
|29
|
|-
|1469
|1468
|[[User:മനു|മനു]]
|29
|
|-
|1470
|1469
|[[User:Kumarnm|Kumarnm]]
|29
|
|-
|1471
|1470
|[[User:Nidheeshkr|Nidheeshkr]]
|29
|
|-
|1472
|1471
|[[User:Lubna|Lubna]]
|29
|
|-
|1473
|1472
|[[User:Aliakbar|Aliakbar]]
|29
|
|-
|1474
|1473
|[[User:Prasanthknpy|Prasanthknpy]]
|29
|
|-
|1475
|1474
|[[User:Common Good|Common Good]]
|29
|
|-
|1476
|1475
|[[User:Jomitm|Jomitm]]
|29
|
|-
|1477
|1476
|[[User:Schekinov Alexey Victorovich|Schekinov Alexey Victorovich]]
|29
|
|-
|1478
|1477
|[[User:Aneeshnl|Aneeshnl]]
|29
|
|-
|1479
|1478
|[[User:Hariekd|Hariekd]]
|29
|
|-
|1480
|1479
|[[User:Vineethvijayaraghavan|Vineethvijayaraghavan]]
|29
|
|-
|1481
|1480
|[[User:Tim Starling|Tim Starling]]
|29
|
|-
|1482
|1481
|[[User:Rajeshbieee|Rajeshbieee]]
|29
|
|-
|1483
|1482
|[[User:Jubinrajop|Jubinrajop]]
|29
|
|-
|1484
|1483
|[[User:Afsalctnr|Afsalctnr]]
|29
|
|-
|1485
|1484
|[[User:Anon~mlwiki|Anon~mlwiki]]
|29
|
|-
|1486
|1485
|[[User:Hedwig in Washington|Hedwig in Washington]]
|29
|
|-
|1487
|1486
|[[User:AMALRAJC1999|AMALRAJC1999]]
|29
|
|-
|1488
|1487
|[[User:Manu K Rajappan|Manu K Rajappan]]
|29
|
|-
|1489
|1488
|[[User:Progressive lights1|Progressive lights1]]
|29
|
|-
|1490
|1489
|[[User:Javad ma|Javad ma]]
|29
|
|-
|1491
|1490
|[[User:Sajithms77|Sajithms77]]
|29
|
|-
|1492
|1491
|[[User:Honeyintruder888|Honeyintruder888]]
|29
|
|-
|1493
|1492
|[[User:Vaishq|Vaishq]]
|28
|
|-
|1494
|1493
|[[User:Hashimps|Hashimps]]
|28
|
|-
|1495
|1494
|[[User:Preethic84|Preethic84]]
|28
|
|-
|1496
|1495
|[[User:Ashikfalcon|Ashikfalcon]]
|28
|
|-
|1497
|1496
|[[User:സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം|സുറാട്ടിപ്പ പാണംവള്ളം]]
|28
|
|-
|1498
|1497
|[[User:Mjetal7lica9|Mjetal7lica9]]
|28
|
|-
|1499
|1498
|[[User:Vyasaa|Vyasaa]]
|28
|
|-
|1500
|1499
|[[User:Francisablogz|Francisablogz]]
|28
|
|-
|1501
|1500
|[[User:Angeljoy.c|Angeljoy.c]]
|28
|
|-
|1502
|1501
|[[User:Sathya narendran|Sathya narendran]]
|28
|
|-
|1503
|1502
|[[User:Krok6kola|Krok6kola]]
|28
|
|-
|1504
|1503
|[[User:SiyadKm|SiyadKm]]
|28
|
|-
|1505
|1504
|[[User:Zaarizoozs|Zaarizoozs]]
|28
|
|-
|1506
|1505
|[[User:SAIFUDDEEN VALIYAKATH|SAIFUDDEEN VALIYAKATH]]
|28
|
|-
|1507
|1506
|[[User:Salimpadikkal|Salimpadikkal]]
|28
|
|-
|1508
|1507
|[[User:Ottayaan|Ottayaan]]
|28
|
|-
|1509
|1508
|[[User:Sureshk3018|Sureshk3018]]
|28
|
|-
|1510
|1509
|[[User:Akumar|Akumar]]
|28
|
|-
|1511
|1510
|[[User:Sivan~mlwiki|Sivan~mlwiki]]
|28
|
|-
|1512
|1511
|[[User:Nairkd~mlwiki|Nairkd~mlwiki]]
|28
|
|-
|1513
|1512
|[[User:Natkeeran|Natkeeran]]
|28
|
|-
|1514
|1513
|[[User:Meledan3|Meledan3]]
|28
|
|-
|1515
|1514
|[[User:Rajeshkslc|Rajeshkslc]]
|28
|
|-
|1516
|1515
|[[User:Berlin~mlwiki|Berlin~mlwiki]]
|28
|
|-
|1517
|1516
|[[User:Challiovsky|Challiovsky]]
|28
|
|-
|1518
|1517
|[[User:Mallumon|Mallumon]]
|28
|
|-
|1519
|1518
|[[User:Prakashkpc255|Prakashkpc255]]
|28
|
|-
|1520
|1519
|[[User:Maneeshi|Maneeshi]]
|28
|
|-
|1521
|1520
|[[User:Sudeesh rajashekharan|Sudeesh rajashekharan]]
|28
|
|-
|1522
|1521
|[[User:Koralatil|Koralatil]]
|28
|
|-
|1523
|1522
|[[User:Gopuvnair|Gopuvnair]]
|28
|
|-
|1524
|1523
|[[User:4u Glafy Paul|4u Glafy Paul]]
|28
|
|-
|1525
|1524
|[[User:Sreeku|Sreeku]]
|27
|
|-
|1526
|1525
|[[User:Ibru|Ibru]]
|27
|
|-
|1527
|1526
|[[User:Abdilla|Abdilla]]
|27
|
|-
|1528
|1527
|[[User:Le Pied-bot~mlwiki|Le Pied-bot~mlwiki]]
|27
|യന്ത്രം
|-
|1529
|1528
|[[User:Arun perumkunnil|Arun perumkunnil]]
|27
|
|-
|1530
|1529
|[[User:PrameelaPM|PrameelaPM]]
|27
|
|-
|1531
|1530
|[[User:Santha|Santha]]
|27
|
|-
|1532
|1531
|[[User:Abrahamoommenk|Abrahamoommenk]]
|27
|
|-
|1533
|1532
|[[User:Dr.aromal|Dr.aromal]]
|27
|
|-
|1534
|1533
|[[User:Panickersivanand|Panickersivanand]]
|27
|
|-
|1535
|1534
|[[User:Ver-bot|Ver-bot]]
|27
|
|-
|1536
|1535
|[[User:Akashsasankan|Akashsasankan]]
|27
|
|-
|1537
|1536
|[[User:Sunilidamana|Sunilidamana]]
|27
|
|-
|1538
|1537
|[[User:Madrid|Madrid]]
|27
|
|-
|1539
|1538
|[[User:Vijinvenu|Vijinvenu]]
|27
|
|-
|1540
|1539
|[[User:Roji~mlwiki|Roji~mlwiki]]
|27
|
|-
|1541
|1540
|[[User:Sudheeshthulaseedharan|Sudheeshthulaseedharan]]
|27
|
|-
|1542
|1541
|[[User:Siddieque|Siddieque]]
|27
|
|-
|1543
|1542
|[[User:~riley|~riley]]
|27
|
|-
|1544
|1543
|[[User:Jabbar~mlwiki|Jabbar~mlwiki]]
|27
|
|-
|1545
|1544
|[[User:Ashrafulkhalq|Ashrafulkhalq]]
|27
|
|-
|1546
|1545
|[[User:Gautham Krishna 007|Gautham Krishna 007]]
|27
|
|-
|1547
|1546
|[[User:Hasley|Hasley]]
|27
|
|-
|1548
|1547
|[[User:Ajeesh dethan|Ajeesh dethan]]
|27
|
|-
|1549
|1548
|[[User:Gowri Narayann|Gowri Narayann]]
|27
|
|-
|1550
|1549
|[[User:Ammuvenunadh|Ammuvenunadh]]
|27
|
|-
|1551
|1550
|[[User:Ihakkim|Ihakkim]]
|27
|
|-
|1552
|1551
|[[User:Joejose1|Joejose1]]
|27
|
|-
|1553
|1552
|[[User:Woken a kill|Woken a kill]]
|27
|
|-
|1554
|1553
|[[User:CanadianBBQ|CanadianBBQ]]
|27
|
|-
|1555
|1554
|[[User:Rathinravi|Rathinravi]]
|27
|
|-
|1556
|1555
|[[User:Musthafa k salam|Musthafa k salam]]
|27
|
|-
|1557
|1556
|[[User:Khaleelurahman|Khaleelurahman]]
|27
|
|-
|1558
|1557
|[[User:Jasbeernoushad|Jasbeernoushad]]
|27
|
|-
|1559
|1558
|[[User:Sharadendu1|Sharadendu1]]
|27
|
|-
|1560
|1559
|[[User:Sarath lal thayyil|Sarath lal thayyil]]
|27
|
|-
|1561
|1560
|[[User:Namahtuog|Namahtuog]]
|27
|
|-
|1562
|1561
|[[User:Kkjj|Kkjj]]
|27
|
|-
|1563
|1562
|[[User:ദേവാൻഷി|ദേവാൻഷി]]
|27
|
|-
|1564
|1563
|[[User:SHOBARAJ K P|SHOBARAJ K P]]
|27
|
|-
|1565
|1564
|[[User:Pjam007|Pjam007]]
|26
|
|-
|1566
|1565
|[[User:Joshyvj|Joshyvj]]
|26
|
|-
|1567
|1566
|[[User:Bobgali|Bobgali]]
|26
|
|-
|1568
|1567
|[[User:Subins2000|Subins2000]]
|26
|
|-
|1569
|1568
|[[User:Sajil Vincent|Sajil Vincent]]
|26
|
|-
|1570
|1569
|[[User:Arshad.ka5|Arshad.ka5]]
|26
|
|-
|1571
|1570
|[[User:Sainudeenki|Sainudeenki]]
|26
|
|-
|1572
|1571
|[[User:Ajil narayanan|Ajil narayanan]]
|26
|
|-
|1573
|1572
|[[User:Rachmat04|Rachmat04]]
|26
|
|-
|1574
|1573
|[[User:Sajanjcb|Sajanjcb]]
|26
|
|-
|1575
|1574
|[[User:Vineshvinesh|Vineshvinesh]]
|26
|
|-
|1576
|1575
|[[User:Azlams|Azlams]]
|26
|
|-
|1577
|1576
|[[User:Jithusunny|Jithusunny]]
|26
|
|-
|1578
|1577
|[[User:Nandedamana|Nandedamana]]
|26
|
|-
|1579
|1578
|[[User:പ്രശോഭ് രവി|പ്രശോഭ് രവി]]
|26
|
|-
|1580
|1579
|[[User:Tkkareem|Tkkareem]]
|26
|
|-
|1581
|1580
|[[User:Qmsarge~mlwiki|Qmsarge~mlwiki]]
|26
|
|-
|1582
|1581
|[[User:Jyothirmayi|Jyothirmayi]]
|26
|
|-
|1583
|1582
|[[User:Kssnrm|Kssnrm]]
|26
|
|-
|1584
|1583
|[[User:Abdullahbinzuhair|Abdullahbinzuhair]]
|26
|
|-
|1585
|1584
|[[User:RaviC|RaviC]]
|26
|
|-
|1586
|1585
|[[User:Abdulvahabm|Abdulvahabm]]
|26
|
|-
|1587
|1586
|[[User:Cekli829|Cekli829]]
|26
|
|-
|1588
|1587
|[[User:ARUNKUMAR P.R|ARUNKUMAR P.R]]
|26
|
|-
|1589
|1588
|[[User:Vineethkartha|Vineethkartha]]
|26
|
|-
|1590
|1589
|[[User:Sesukodussery|Sesukodussery]]
|26
|
|-
|1591
|1590
|[[User:Vajrabahu|Vajrabahu]]
|26
|
|-
|1592
|1591
|[[User:Manikantan vp|Manikantan vp]]
|26
|
|-
|1593
|1592
|[[User:Asif abubacker|Asif abubacker]]
|26
|
|-
|1594
|1593
|[[User:Ramsankar|Ramsankar]]
|26
|
|-
|1595
|1594
|[[User:Poet Umayanalloor|Poet Umayanalloor]]
|26
|
|-
|1596
|1595
|[[User:Mrsyamkumar|Mrsyamkumar]]
|26
|
|-
|1597
|1596
|[[User:Sarath karippoor|Sarath karippoor]]
|26
|
|-
|1598
|1597
|[[User:Bijoalex|Bijoalex]]
|26
|
|-
|1599
|1598
|[[User:Maheenasmkollam|Maheenasmkollam]]
|26
|
|-
|1600
|1599
|[[User:Rajivpanapuzha|Rajivpanapuzha]]
|26
|
|-
|1601
|1600
|[[User:ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ|ജോർജ്ജ് മുട്ടത്തിൽ]]
|26
|
|-
|1602
|1601
|[[User:ANEES MKC|ANEES MKC]]
|26
|
|-
|1603
|1602
|[[User:Devikrupa|Devikrupa]]
|26
|
|-
|1604
|1603
|[[User:Jasiya Rakheeb|Jasiya Rakheeb]]
|26
|
|-
|1605
|1604
|[[User:അരുൺ. എസ്|അരുൺ. എസ്]]
|26
|
|-
|1606
|1605
|[[User:Gopikamaya|Gopikamaya]]
|26
|
|-
|1607
|1606
|[[User:Harisiv|Harisiv]]
|26
|
|-
|1608
|1607
|[[User:Kuriakose Niranam|Kuriakose Niranam]]
|25
|
|-
|1609
|1608
|[[User:Sreejith SA kerala|Sreejith SA kerala]]
|25
|
|-
|1610
|1609
|[[User:Vatsmaxed|Vatsmaxed]]
|25
|
|-
|1611
|1610
|[[User:Radhakrishnan kcd|Radhakrishnan kcd]]
|25
|
|-
|1612
|1611
|[[User:ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി|ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങായി]]
|25
|
|-
|1613
|1612
|[[User:Arunr4240|Arunr4240]]
|25
|
|-
|1614
|1613
|[[User:അംഅം|അംഅം]]
|25
|
|-
|1615
|1614
|[[User:കാണി|കാണി]]
|25
|
|-
|1616
|1615
|[[User:ABVE|ABVE]]
|25
|
|-
|1617
|1616
|[[User:Anakuzhy|Anakuzhy]]
|25
|
|-
|1618
|1617
|[[User:Vsthrissur1995|Vsthrissur1995]]
|25
|
|-
|1619
|1618
|[[User:Raveendranadhan KN|Raveendranadhan KN]]
|25
|
|-
|1620
|1619
|[[User:Pradyotham|Pradyotham]]
|25
|
|-
|1621
|1620
|[[User:Lijovklm|Lijovklm]]
|25
|
|-
|1622
|1621
|[[User:Sriharitvm|Sriharitvm]]
|25
|
|-
|1623
|1622
|[[User:Tomskonumadam1|Tomskonumadam1]]
|25
|
|-
|1624
|1623
|[[User:Jaleelabdul|Jaleelabdul]]
|25
|
|-
|1625
|1624
|[[User:Subhash mohanraj|Subhash mohanraj]]
|25
|
|-
|1626
|1625
|[[User:Paanavalli|Paanavalli]]
|25
|
|-
|1627
|1626
|[[User:Abhinand p s iyyad|Abhinand p s iyyad]]
|25
|
|-
|1628
|1627
|[[User:Ashwinnambiarm|Ashwinnambiarm]]
|25
|
|-
|1629
|1628
|[[User:Aneeskdr|Aneeskdr]]
|25
|
|-
|1630
|1629
|[[User:Irfan kottaparamban|Irfan kottaparamban]]
|25
|
|-
|1631
|1630
|[[User:Viswam|Viswam]]
|25
|
|-
|1632
|1631
|[[User:കുര്യാക്കോസ്|കുര്യാക്കോസ്]]
|25
|
|-
|1633
|1632
|[[User:Anoopas|Anoopas]]
|25
|
|-
|1634
|1633
|[[User:Adithyan|Adithyan]]
|25
|
|-
|1635
|1634
|[[User:Sx|Sx]]
|25
|
|-
|1636
|1635
|[[User:GerardM|GerardM]]
|25
|
|-
|1637
|1636
|[[User:StigBot|StigBot]]
|25
|യന്ത്രം
|-
|1638
|1637
|[[User:Sardur|Sardur]]
|25
|
|-
|1639
|1638
|[[User:Magicbose|Magicbose]]
|25
|
|-
|1640
|1639
|[[User:Russavia|Russavia]]
|25
|
|-
|1641
|1640
|[[User:Zxabot|Zxabot]]
|25
|യന്ത്രം
|-
|1642
|1641
|[[User:Marcok|Marcok]]
|25
|
|-
|1643
|1642
|[[User:Brihaspathi|Brihaspathi]]
|25
|
|-
|1644
|1643
|[[User:Prashant|Prashant]]
|25
|
|-
|1645
|1644
|[[User:Nmkuttiady|Nmkuttiady]]
|25
|
|-
|1646
|1645
|[[User:Harithakan|Harithakan]]
|25
|
|-
|1647
|1646
|[[User:Jomon999666|Jomon999666]]
|25
|
|-
|1648
|1647
|[[User:Ras67|Ras67]]
|25
|
|-
|1649
|1648
|[[User:Materialscientist|Materialscientist]]
|25
|
|-
|1650
|1649
|[[User:Visakharaja|Visakharaja]]
|25
|
|-
|1651
|1650
|[[User:Bill william compton|Bill william compton]]
|25
|
|-
|1652
|1651
|[[User:Anonyantony|Anonyantony]]
|25
|
|-
|1653
|1652
|[[User:Midhunmohanvm|Midhunmohanvm]]
|25
|
|-
|1654
|1653
|[[User:Sureshbabuvvkv|Sureshbabuvvkv]]
|25
|
|-
|1655
|1654
|[[User:Dileepunnikri|Dileepunnikri]]
|25
|
|-
|1656
|1655
|[[User:Asmiyass|Asmiyass]]
|25
|
|-
|1657
|1656
|[[User:S.Chandrasekharan Nair~mlwiki|S.Chandrasekharan Nair~mlwiki]]
|24
|
|-
|1658
|1657
|[[User:Pramuq|Pramuq]]
|24
|
|-
|1659
|1658
|[[User:Nibujohn|Nibujohn]]
|24
|
|-
|1660
|1659
|[[User:Sexylady|Sexylady]]
|24
|
|-
|1661
|1660
|[[User:Riasnelli|Riasnelli]]
|24
|
|-
|1662
|1661
|[[User:Wellwisher~mlwiki|Wellwisher~mlwiki]]
|24
|
|-
|1663
|1662
|[[User:Ajithchandra|Ajithchandra]]
|24
|
|-
|1664
|1663
|[[User:Unnikris|Unnikris]]
|24
|
|-
|1665
|1664
|[[User:Chinchu.c|Chinchu.c]]
|24
|
|-
|1666
|1665
|[[User:രാജീവ് വി|രാജീവ് വി]]
|24
|
|-
|1667
|1666
|[[User:Nora72|Nora72]]
|24
|
|-
|1668
|1667
|[[User:Anasmp|Anasmp]]
|24
|
|-
|1669
|1668
|[[User:Sameerct|Sameerct]]
|24
|
|-
|1670
|1669
|[[User:Najupallikkal|Najupallikkal]]
|24
|
|-
|1671
|1670
|[[User:Vsmahesh|Vsmahesh]]
|24
|
|-
|1672
|1671
|[[User:Averaver|Averaver]]
|24
|
|-
|1673
|1672
|[[User:Mubarak1447|Mubarak1447]]
|24
|
|-
|1674
|1673
|[[User:Hoo User Page Bot|Hoo User Page Bot]]
|24
|
|-
|1675
|1674
|[[User:Abhiabhi.abhilash7|Abhiabhi.abhilash7]]
|24
|
|-
|1676
|1675
|[[User:Naveen Ramanathan|Naveen Ramanathan]]
|24
|
|-
|1677
|1676
|[[User:Abhianand|Abhianand]]
|24
|
|-
|1678
|1677
|[[User:Reju.kaipreth|Reju.kaipreth]]
|24
|
|-
|1679
|1678
|[[User:ശ്യാം പ്രസാദ്|ശ്യാം പ്രസാദ്]]
|24
|
|-
|1680
|1679
|[[User:Alwinks137|Alwinks137]]
|24
|
|-
|1681
|1680
|[[User:Nikh.vr|Nikh.vr]]
|24
|
|-
|1682
|1681
|[[User:Haneeshvkn1|Haneeshvkn1]]
|24
|
|-
|1683
|1682
|[[User:Alokayathan|Alokayathan]]
|24
|
|-
|1684
|1683
|[[User:Irfan ckr|Irfan ckr]]
|24
|
|-
|1685
|1684
|[[User:Wim b|Wim b]]
|24
|
|-
|1686
|1685
|[[User:Thahirkm07|Thahirkm07]]
|24
|
|-
|1687
|1686
|[[User:Nishad K Saleem|Nishad K Saleem]]
|24
|
|-
|1688
|1687
|[[User:Sreyasmohan|Sreyasmohan]]
|24
|
|-
|1689
|1688
|[[User:Kariyara|Kariyara]]
|24
|
|-
|1690
|1689
|[[User:പയാളം|പയാളം]]
|24
|
|-
|1691
|1690
|[[User:Anaghareman|Anaghareman]]
|24
|
|-
|1692
|1691
|[[User:Agnostos Theos|Agnostos Theos]]
|24
|
|-
|1693
|1692
|[[User:Sandesh9822|Sandesh9822]]
|24
|
|-
|1694
|[[User:A1Cafel|A1Cafel]]
|24
|
|-
|1695
|1693
|[[User:Unni vaibhav|Unni vaibhav]]
|24
|
|-
|1696
|1694
|[[User:Eniisi Lisika|Eniisi Lisika]]
|24
|
|-
|1697
|1695
|[[User:Abhirami Forestry|Abhirami Forestry]]
|24
|
|-
|1698
|1696
|[[User:TVAbdurahimankutty|TVAbdurahimankutty]]
|24
|
|-
|1699
|1697
|[[User:Aliwal2012|Aliwal2012]]
|23
|
|-
|1700
|1698
|[[User:Nibumjohn|Nibumjohn]]
|23
|
|-
|1701
|1699
|[[User:Muhammednishadkashifi|Muhammednishadkashifi]]
|23
|
|-
|1702
|1700
|[[User:Joshina|Joshina]]
|23
|
|-
|1703
|1701
|[[User:Akhil thundiyil|Akhil thundiyil]]
|23
|
|-
|1704
|1702
|[[User:Ajeshkg|Ajeshkg]]
|23
|
|-
|1705
|1703
|[[User:S84thomas|S84thomas]]
|23
|
|-
|1706
|1704
|[[User:സില്വാനസ്|സില്വാനസ്]]
|23
|
|-
|1707
|1705
|[[User:Sandesh9822|Sandesh9822]]
|23
|
|-
|1706
|[[User:Kcarun17|Kcarun17]]
|23
|
|-
|1708
|1707
|[[User:Marakkulamkunnu|Marakkulamkunnu]]
|23
|
|-
|1709
|1708
|[[User:Arunmr bharath|Arunmr bharath]]
|23
|
|-
|1710
|1709
|[[User:ReyBrujo|ReyBrujo]]
|23
|
|-
|1711
|1710
|[[User:Me Haridas|Me Haridas]]
|23
|
|-
|1712
|1711
|[[User:Ebynair|Ebynair]]
|23
|
|-
|1713
|1712
|[[User:Dingismi|Dingismi]]
|23
|
|-
|1714
|1713
|[[User:ആകാശ്|ആകാശ്]]
|23
|
|-
|1715
|1714
|[[User:Mercy|Mercy]]
|23
|
|-
|1716
|1715
|[[User:Hercule|Hercule]]
|23
|
|-
|1717
|1716
|[[User:Romaine|Romaine]]
|23
|
|-
|1718
|1717
|[[User:Leszek Jańczuk|Leszek Jańczuk]]
|23
|
|-
|1719
|1718
|[[User:Rsajan|Rsajan]]
|23
|
|-
|1720
|1719
|[[User:Merlissimo|Merlissimo]]
|23
|
|-
|1721
|1720
|[[User:Sreekerala|Sreekerala]]
|23
|
|-
|1722
|1721
|[[User:Shankara 2000|Shankara 2000]]
|23
|
|-
|1723
|1722
|[[User:Rschen7754|Rschen7754]]
|23
|
|-
|1724
|1723
|[[User:BRUTE|BRUTE]]
|23
|
|-
|1725
|1724
|[[User:Zscout370|Zscout370]]
|23
|
|-
|1726
|1725
|[[User:Rohithmvk|Rohithmvk]]
|23
|
|-
|1727
|1726
|[[User:Anaghalakshmeeka|Anaghalakshmeeka]]
|23
|
|-
|1728
|1727
|[[User:Krassotkin|Krassotkin]]
|23
|
|-
|1729
|1728
|[[User:Mvalappil|Mvalappil]]
|23
|
|-
|1730
|1729
|[[User:Malarz pl|Malarz pl]]
|23
|
|-
|1731
|1730
|[[User:Amjadaliem|Amjadaliem]]
|23
|
|-
|1732
|1731
|[[User:Hariprasad.ka|Hariprasad.ka]]
|23
|
|-
|1733
|1732
|[[User:മൃദുൽ|മൃദുൽ]]
|23
|
|-
|1734
|1733
|[[User:Subinthottil|Subinthottil]]
|23
|
|-
|1735
|1734
|[[User:Marunadanmalayali|Marunadanmalayali]]
|23
|
|-
|1736
|1735
|[[User:Vaishaked|Vaishaked]]
|23
|
|-
|1737
|1736
|[[User:Roshantrv|Roshantrv]]
|23
|
|-
|1738
|1737
|[[User:Plant Village Charitable Society|Plant Village Charitable Society]]
|23
|
|-
|1739
|1738
|[[User:Najamehjabin1998|Najamehjabin1998]]
|23
|
|-
|1740
|1739
|[[User:Aiswarya1999|Aiswarya1999]]
|23
|
|-
|1741
|1740
|[[User:Muhammednihal|Muhammednihal]]
|23
|
|-
|1742
|1741
|[[User:Hinduisam|Hinduisam]]
|23
|
|-
|1743
|1742
|[[User:Mayookhkvm|Mayookhkvm]]
|23
|
|-
|1744
|1743
|[[User:Casablanca film corner|Casablanca film corner]]
|22
|
|-
|1745
|1744
|[[User:Salihmcs|Salihmcs]]
|22
|
|-
|1746
|1745
|[[User:Rajvardhanmehra|Rajvardhanmehra]]
|22
|
|-
|1747
|1746
|[[User:Sahridayalokam|Sahridayalokam]]
|22
|
|-
|1748
|1747
|[[User:Peemurali|Peemurali]]
|22
|
|-
|1749
|1748
|[[User:Muhammedd ansar|Muhammedd ansar]]
|22
|
|-
|1750
|1749
|[[User:Md. Golam Mukit Khan|Md. Golam Mukit Khan]]
|22
|
|-
|1751
|1750
|[[User:Akhil Raj S Kadakkal|Akhil Raj S Kadakkal]]
|22
|
|-
|1752
|1751
|[[User:Mechangkara|Mechangkara]]
|22
|
|-
|1753
|1752
|[[User:Josedathil|Josedathil]]
|22
|
|-
|1754
|1753
|[[User:Mohammedhasifak|Mohammedhasifak]]
|22
|
|-
|1755
|1754
|[[User:Vijind sahal|Vijind sahal]]
|22
|
|-
|1756
|1755
|[[User:അർപ്പൺ|അർപ്പൺ]]
|22
|
|-
|1757
|1756
|[[User:Zeeshankm|Zeeshankm]]
|22
|
|-
|1758
|1757
|[[User:Sarath nedumangad|Sarath nedumangad]]
|22
|
|-
|1759
|1758
|[[User:Afsalkilayil|Afsalkilayil]]
|22
|
|-
|1760
|1759
|[[User:Masum Ibn Musa|Masum Ibn Musa]]
|22
|
|-
|1761
|1760
|[[User:Arjunkarappayil|Arjunkarappayil]]
|22
|
|-
|1762
|1761
|[[User:Moralmedia|Moralmedia]]
|22
|
|-
|1763
|1762
|[[User:Binusasidharan|Binusasidharan]]
|22
|
|-
|1764
|1763
|[[User:Sivan kottiyoor|Sivan kottiyoor]]
|22
|
|-
|1765
|1764
|[[User:Zudhiz|Zudhiz]]
|22
|
|-
|1766
|1765
|[[User:Fakrudeen Bava|Fakrudeen Bava]]
|22
|
|-
|1767
|1766
|[[User:THOMAS LINET|THOMAS LINET]]
|22
|
|-
|1768
|1767
|[[User:Dhipujoy|Dhipujoy]]
|22
|
|-
|1769
|1768
|[[User:BIDHUN BNK|BIDHUN BNK]]
|22
|
|-
|1770
|1769
|[[User:Nirmal Mpm|Nirmal Mpm]]
|22
|
|-
|1771
|1770
|[[User:Drbsbinu|Drbsbinu]]
|22
|
|-
|1772
|1771
|[[User:Sanil6626|Sanil6626]]
|22
|
|-
|1773
|1772
|[[User:ShafiKotayil|ShafiKotayil]]
|22
|
|-
|1774
|1773
|[[User:J ansari|J ansari]]
|22
|
|-
|1775
|1774
|[[User:Rajmohankumar|Rajmohankumar]]
|22
|
|-
|1776
|1775
|[[User:Abduvallappuzha|Abduvallappuzha]]
|22
|
|-
|1777
|1776
|[[User:Shinysajan|Shinysajan]]
|22
|
|-
|1778
|1777
|[[User:JasminBabu|JasminBabu]]
|22
|
|-
|1779
|1778
|[[User:Khurfanahdi|Khurfanahdi]]
|22
|
|-
|1780
|1779
|[[User:Apletters|Apletters]]
|22
|
|-
|1781
|1780
|[[User:Abhijanamwiki|Abhijanamwiki]]
|22
|
|-
|1782
|1781
|[[User:Sanucholayil|Sanucholayil]]
|22
|
|-
|1783
|1782
|[[User:Pjvaidyan|Pjvaidyan]]
|22
|
|-
|1784
|1783
|[[User:Vanished user 24kwjf10h32h|Vanished user 24kwjf10h32h]]
|22
|
|-
|1785
|1784
|[[User:Nambiarmpc|Nambiarmpc]]
|22
|
|-
|1786
|1785
|[[User:Jasim|Jasim]]
|22
|
|-
|1787
|1786
|[[User:Namithavk|Namithavk]]
|22
|
|-
|1788
|1787
|[[User:Sankar shr|Sankar shr]]
|22
|
|-
|1789
|1788
|[[User:Bajpan|Bajpan]]
|22
|
|-
|1790
|1789
|[[User:Kaldari|Kaldari]]
|22
|
|-
|1791
|1790
|[[User:Khader patteppadam|Khader patteppadam]]
|22
|
|-
|1792
|1791
|[[User:Irshadkadayil|Irshadkadayil]]
|22
|
|-
|1793
|1792
|[[User:INeverCry|INeverCry]]
|22
|
|-
|1794
|1793
|[[User:Mardus|Mardus]]
|22
|
|-
|1795
|1794
|[[User:Subisasankan|Subisasankan]]
|22
|
|-
|1796
|1795
|[[User:Raghu.kuttan~mlwiki|Raghu.kuttan~mlwiki]]
|21
|
|-
|1797
|1796
|[[User:Webmailnet|Webmailnet]]
|21
|
|-
|1798
|1797
|[[User:Padma George|Padma George]]
|21
|
|-
|1799
|1798
|[[User:Ashraf a a~mlwiki|Ashraf a a~mlwiki]]
|21
|
|-
|1800
|1799
|[[User:MF-Warburg|MF-Warburg]]
|21
|
|-
|1801
|1800
|[[User:വിക്കിമേസ്തിരി|വിക്കിമേസ്തിരി]]
|21
|
|-
|1802
|1801
|[[User:Payalam|Payalam]]
|21
|
|-
|1803
|1802
|[[User:Tlustulimu|Tlustulimu]]
|21
|
|-
|1804
|1803
|[[User:Sojo~mlwiki|Sojo~mlwiki]]
|21
|
|-
|1805
|1804
|[[User:Taketa|Taketa]]
|21
|
|-
|1806
|1805
|[[User:Sajeev2008|Sajeev2008]]
|21
|
|-
|1807
|1806
|[[User:Kanaser|Kanaser]]
|21
|
|-
|1808
|1807
|[[User:Kunnuvaram|Kunnuvaram]]
|21
|
|-
|1809
|1808
|[[User:സൂരജ്|സൂരജ്]]
|21
|
|-
|1810
|1809
|[[User:Kuttan.Thampuran|Kuttan.Thampuran]]
|21
|
|-
|1811
|1810
|[[User:MisterWiki|MisterWiki]]
|21
|
|-
|1812
|1811
|[[User:Rxy|Rxy]]
|21
|
|-
|1813
|1812
|[[User:Beniza|Beniza]]
|21
|
|-
|1814
|1813
|[[User:Soorajkenoth|Soorajkenoth]]
|21
|autopatrolled
|-
|1815
|1814
|[[User:Anandks007|Anandks007]]
|21
|
|-
|1816
|1815
|[[User:Septembermorgen|Septembermorgen]]
|21
|
|-
|1817
|1816
|[[User:Shani.malu|Shani.malu]]
|21
|
|-
|1818
|1817
|[[User:Satha|Satha]]
|21
|
|-
|1819
|1818
|[[User:Iste Praetor|Iste Praetor]]
|21
|
|-
|1820
|1819
|[[User:Bhagyap06|Bhagyap06]]
|21
|
|-
|1821
|1820
|[[User:Mh7kJ|Mh7kJ]]
|21
|
|-
|1822
|1821
|[[User:Thewine|Thewine]]
|21
|
|-
|1823
|1822
|[[User:Noushuezhur|Noushuezhur]]
|21
|
|-
|1824
|1823
|[[User:Narayananchedichery|Narayananchedichery]]
|21
|
|-
|1825
|1824
|[[User:Shelmy.Paulose|Shelmy.Paulose]]
|21
|
|-
|1826
|1825
|[[User:Érico|Érico]]
|21
|
|-
|1827
|1826
|[[User:Kirthu2012|Kirthu2012]]
|21
|
|-
|1828
|1827
|[[User:Cbjonson|Cbjonson]]
|21
|
|-
|1829
|1828
|[[User:Ramesh Kunnappully|Ramesh Kunnappully]]
|21
|
|-
|1830
|1829
|[[User:Tottu777|Tottu777]]
|21
|
|-
|1831
|1830
|[[User:Lithkizhunna|Lithkizhunna]]
|21
|
|-
|1832
|1831
|[[User:തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്|തിരുവണ്ണൂർ സുധീഷ്]]
|21
|
|-
|1833
|1832
|[[User:Akhilpantony|Akhilpantony]]
|21
|
|-
|1834
|1833
|[[User:Madurima|Madurima]]
|21
|
|-
|1835
|1834
|[[User:തിരഞ്ഞെടുപ്പ്|തിരഞ്ഞെടുപ്പ്]]
|21
|
|-
|1836
|1835
|[[User:Faisu omr|Faisu omr]]
|21
|
|-
|1837
|1836
|[[User:Ainz Ooal Gown|Ainz Ooal Gown]]
|21
|
|-
|1838
|1837
|[[User:സുനി ജോസഫ്|സുനി ജോസഫ്]]
|21
|
|-
|1839
|1838
|[[User:Hithesh Venugopal|Hithesh Venugopal]]
|21
|
|-
|1840
|1839
|[[User:Anjooran|Anjooran]]
|21
|
|-
|1841
|1840
|[[User:Arunwebber|Arunwebber]]
|21
|
|-
|1842
|1841
|[[User:MESMERINE|MESMERINE]]
|21
|
|-
|1843
|1842
|[[User:ഭാഗ്യശ്രീ|ഭാഗ്യശ്രീ]]
|21
|
|-
|1844
|1843
|[[User:Prajaneeshp|Prajaneeshp]]
|21
|
|-
|1845
|1844
|[[User:Expertsleuth|Expertsleuth]]
|21
|
|-
|1846
|1845
|[[User:Prethish|Prethish]]
|21
|
|-
|1847
|1846
|[[User:Aldnonymous|Aldnonymous]]
|21
|
|-
|1848
|1847
|[[User:Rajeshkurisinkal|Rajeshkurisinkal]]
|21
|
|-
|1849
|1848
|[[User:Rajeshpanikkar|Rajeshpanikkar]]
|21
|
|-
|1850
|1849
|[[User:Vyasamuni|Vyasamuni]]
|21
|
|-
|1851
|1850
|[[User:Bukhari~mlwiki|Bukhari~mlwiki]]
|21
|
|-
|1852
|1851
|[[User:Akhil Ashok kp|Akhil Ashok kp]]
|21
|
|-
|1853
|1852
|[[User:Biplab Anand|Biplab Anand]]
|21
|
|-
|1854
|1853
|[[User:Profpremrajpushpakaran|Profpremrajpushpakaran]]
|21
|
|-
|1855
|1854
|[[User:Minusarapaul|Minusarapaul]]
|21
|
|-
|1856
|1855
|[[User:Parvathy ashika|Parvathy ashika]]
|21
|
|-
|1857
|1856
|[[User:Thalassery|Thalassery]]
|21
|
|-
|1858
|1857
|[[User:Aneeshkumarcheklavar|Aneeshkumarcheklavar]]
|21
|
|-
|1859
|1858
|[[User:Aneeshcea|Aneeshcea]]
|21
|
|-
|1860
|1859
|[[User:Sahad033|Sahad033]]
|21
|
|-
|1861
|1860
|[[User:Lijo v j|Lijo v j]]
|21
|
|-
|1862
|1861
|[[User:CP Jamaludheen|CP Jamaludheen]]
|21
|
|-
|1863
|1862
|[[User:Pukasa|Pukasa]]
|21
|
|-
|1864
|1863
|[[User:Mamatha N A|Mamatha N A]]
|21
|
|-
|1865
|1864
|[[User:Swalihchemmad|Swalihchemmad]]
|21
|
|-
|1866
|1865
|[[User:Athulya Ajith|Athulya Ajith]]
|21
|
|-
|1867
|1866
|[[User:Shreyasupadhya|Shreyasupadhya]]
|21
|
|-
|1868
|1867
|[[User:Siya.sherif|Siya.sherif]]
|20
|
|-
|1869
|1868
|[[User:NahidSultan|NahidSultan]]
|20
|
|-
|1870
|1869
|[[User:DP Raja|DP Raja]]
|20
|
|-
|1871
|1870
|[[User:Bijuraj rk|Bijuraj rk]]
|20
|
|-
|1872
|1871
|[[User:Samad150283|Samad150283]]
|20
|
|-
|1873
|1872
|[[User:Johnuniq|Johnuniq]]
|20
|
|-
|1874
|1873
|[[User:Tachs|Tachs]]
|20
|
|-
|1875
|1874
|[[User:Pournami12|Pournami12]]
|20
|
|-
|1876
|1875
|[[User:Kiran U|Kiran U]]
|20
|
|-
|1877
|1876
|[[User:Sushaama|Sushaama]]
|20
|
|-
|1878
|1877
|[[User:Prathew|Prathew]]
|20
|
|-
|1879
|1878
|[[User:Antonet|Antonet]]
|20
|
|-
|1880
|1879
|[[User:Great Brightstar|Great Brightstar]]
|20
|
|-
|1881
|1880
|[[User:Saqafiwp|Saqafiwp]]
|20
|
|-
|1882
|1881
|[[User:Abhay K Vincent|Abhay K Vincent]]
|20
|
|-
|1883
|1882
|[[User:Abinbiju|Abinbiju]]
|20
|
|-
|1884
|1883
|[[User:Wikiforrevolution|Wikiforrevolution]]
|20
|
|-
|1885
|1884
|[[User:Pradeesh Abraham|Pradeesh Abraham]]
|20
|
|-
|1886
|1885
|[[User:HakanIST|HakanIST]]
|20
|
|-
|1887
|1886
|[[User:Princetvm|Princetvm]]
|20
|
|-
|1888
|1887
|[[User:സുനിൽ ദേവ്|സുനിൽ ദേവ്]]
|20
|
|-
|1889
|1888
|[[User:Suyash.dwivedi|Suyash.dwivedi]]
|20
|
|-
|1890
|1889
|[[User:Meenunnii|Meenunnii]]
|20
|
|-
|1891
|1890
|[[User:Lijeeshpv|Lijeeshpv]]
|20
|
|-
|1892
|1891
|[[User:Vishnu Vichus|Vishnu Vichus]]
|20
|
|-
|1893
|1892
|[[User:Premjithchampad|Premjithchampad]]
|20
|
|-
|1894
|1893
|[[User:Satath pv|Satath pv]]
|20
|
|-
|1895
|1894
|[[User:Ramanvaidyar|Ramanvaidyar]]
|20
|
|-
|1896
|1895
|[[User:NicoScribe|NicoScribe]]
|20
|
|-
|1897
|1896
|[[User:Thamarappalli|Thamarappalli]]
|20
|
|-
|1898
|1897
|[[User:Bhavana~mlwiki|Bhavana~mlwiki]]
|20
|
|-
|1899
|1898
|[[User:Vargenau|Vargenau]]
|20
|
|-
|1900
|1899
|[[User:Anijoseph|Anijoseph]]
|20
|
|-
|1901
|1900
|[[User:Paivakil|Paivakil]]
|20
|
|-
|1902
|1901
|[[User:Nipisiquit|Nipisiquit]]
|20
|
|-
|1903
|1902
|[[User:Mallu wiki|Mallu wiki]]
|20
|
|-
|1904
|1903
|[[User:Ejs-80|Ejs-80]]
|20
|
|-
|1905
|1904
|[[User:Ssaa08~mlwiki|Ssaa08~mlwiki]]
|20
|
|-
|1906
|1905
|[[User:Josephvk|Josephvk]]
|20
|
|-
|1907
|1906
|[[User:Tkpramodkumar|Tkpramodkumar]]
|20
|
|-
|1908
|1907
|[[User:Berthold Werner|Berthold Werner]]
|20
|
|-
|1909
|1908
|[[User:Bindusopanam|Bindusopanam]]
|20
|
|-
|1910
|1909
|[[User:Jovianeye|Jovianeye]]
|20
|
|-
|1911
|1910
|[[User:Jfblanc|Jfblanc]]
|20
|
|-
|1912
|1911
|[[User:Quentinv57|Quentinv57]]
|20
|
|-
|1913
|1912
|[[User:Anoopmsp|Anoopmsp]]
|20
|
|-
|1914
|1913
|[[User:Mlwikiblr3|Mlwikiblr3]]
|20
|
|-
|1915
|1914
|[[User:Muruganmes|Muruganmes]]
|20
|
|-
|1916
|1915
|[[User:Addihockey10|Addihockey10]]
|20
|
|-
|1917
|1916
|[[User:Mira12|Mira12]]
|20
|
|-
|1918
|1917
|[[User:Shahidepikkad|Shahidepikkad]]
|20
|
|-
|1919
|1918
|[[User:Sreecanthr|Sreecanthr]]
|20
|
|-
|1920
|1919
|[[User:Wikiupdates10|Wikiupdates10]]
|20
|
|-
|1921
|1920
|[[User:Kasirbot|Kasirbot]]
|20
|
|-
|1922
|1921
|[[User:Pradeepkumarpk51|Pradeepkumarpk51]]
|20
|
|-
|1923
|1922
|[[User:Swagath.orange|Swagath.orange]]
|20
|
|-
|1924
|1923
|[[User:Jadeertk|Jadeertk]]
|20
|
|-
|1925
|1924
|[[User:Avocato|Avocato]]
|20
|
|-
|1926
|1925
|[[User:Shakeermukkam|Shakeermukkam]]
|20
|
|-
|1927
|1926
|[[User:GEENO135|GEENO135]]
|20
|
|-
|1928
|1927
|[[User:Thamizhpparithi Maari|Thamizhpparithi Maari]]
|20
|
|-
|1929
|1928
|[[User:Shaji.tu|Shaji.tu]]
|20
|
|-
|1930
|1929
|[[User:Anju Habeeb|Anju Habeeb]]
|20
|
|-
|1931
|1930
|[[User:Anvar MK Kareparamb|Anvar MK Kareparamb]]
|20
|
|-
|1932
|1931
|[[User:Asifnas|Asifnas]]
|20
|
|-
|1933
|1932
|[[User:Dr m b manoj kerala|Dr m b manoj kerala]]
|20
|
|-
|1934
|1933
|[[User:Jinujohnt|Jinujohnt]]
|20
|
|-
|1935
|1934
|[[User:Adv vs joy|Adv vs joy]]
|20
|
|-
|1936
|1935
|[[User:Akhil C Prasad|Akhil C Prasad]]
|20
|
|-
|1937
|1936
|[[User:123VishnuOnline|123VishnuOnline]]
|20
|
|-
|1938
|1937
|[[User:Soul997|Soul997]]
|20
|
|-
|1939
|1938
|[[User:Madmarar101512|Madmarar101512]]
|20
|
|-
|1940
|1939
|[[User:Navas perumbavoor|Navas perumbavoor]]
|20
|
|-
|1941
|1940
|[[User:Suryarijumon|Suryarijumon]]
|20
|
|-
|1942
|1941
|[[User:Anas engapuzha|Anas engapuzha]]
|20
|
|-
|1943
|1942
|[[User:Rahulmenon1989|Rahulmenon1989]]
|20
|
|-
|1944
|1943
|[[User:Dr.Gemologist|Dr.Gemologist]]
|20
|
|-
|1945
|1944
|[[User:Beecy|Beecy]]
|19
|
|-
|1946
|1945
|[[User:Baiju Subrahmanian|Baiju Subrahmanian]]
|19
|
|-
|1947
|1946
|[[User:Kinnuksomani|Kinnuksomani]]
|19
|
|-
|1948
|1947
|[[User:റോബിൻ|റോബിൻ]]
|19
|
|-
|1949
|1948
|[[User:XXBlackburnXx|XXBlackburnXx]]
|19
|
|-
|1950
|1949
|[[User:Telvardhanmehra|Telvardhanmehra]]
|19
|
|-
|1951
|1950
|[[User:Pranabchinnu|Pranabchinnu]]
|19
|
|-
|1952
|1951
|[[User:Chiefoss|Chiefoss]]
|19
|
|-
|1953
|1952
|[[User:പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ|പ്രസാദ് കണ്ടക്കൈ]]
|19
|
|-
|1954
|1953
|[[User:Shahananizam|Shahananizam]]
|19
|
|-
|1955
|1954
|[[User:Ajithasimhan|Ajithasimhan]]
|19
|
|-
|1956
|1955
|[[User:Amal Sudarsanan S|Amal Sudarsanan S]]
|19
|
|-
|1957
|1956
|[[User:Suvaiba sherin|Suvaiba sherin]]
|19
|
|-
|1958
|1957
|[[User:Saranya palassery|Saranya palassery]]
|19
|
|-
|1959
|1958
|[[User:Asfiwne|Asfiwne]]
|19
|
|-
|1960
|1959
|[[User:Arunmohan1991|Arunmohan1991]]
|19
|
|-
|1961
|1960
|[[User:ShibinAzhikode|ShibinAzhikode]]
|19
|
|-
|1962
|1961
|[[User:Musaddhiquesid|Musaddhiquesid]]
|19
|
|-
|1963
|1962
|[[User:Razr Nation|Razr Nation]]
|19
|
|-
|1964
|1963
|[[User:Kakku023|Kakku023]]
|19
|
|-
|1965
|1964
|[[User:Ccm2013g1|Ccm2013g1]]
|19
|
|-
|1966
|1965
|[[User:Hariprasadmadayil|Hariprasadmadayil]]
|19
|
|-
|1967
|1966
|[[User:Aml jhn|Aml jhn]]
|19
|
|-
|1968
|1967
|[[User:Jayachandran1976|Jayachandran1976]]
|19
|
|-
|1969
|1968
|[[User:Bodhisattwa|Bodhisattwa]]
|19
|
|-
|1970
|1969
|[[User:Cpimmvpa|Cpimmvpa]]
|19
|
|-
|1971
|1970
|[[User:Swibgathullah|Swibgathullah]]
|19
|
|-
|1972
|1971
|[[User:Mohameddanish|Mohameddanish]]
|19
|
|-
|1973
|1972
|[[User:Tennison|Tennison]]
|19
|
|-
|1974
|1973
|[[User:Biyasmuhammed|Biyasmuhammed]]
|19
|
|-
|1975
|1974
|[[User:Navyavk|Navyavk]]
|19
|
|-
|1976
|1975
|[[User:Ekbal|Ekbal]]
|19
|
|-
|1977
|1976
|[[User:Nishadepl|Nishadepl]]
|19
|
|-
|1978
|1977
|[[User:Drcenjary|Drcenjary]]
|19
|
|-
|1979
|1978
|[[User:Hasifahmed.k|Hasifahmed.k]]
|19
|
|-
|1980
|1979
|[[User:Shanaayyoob|Shanaayyoob]]
|19
|
|-
|1981
|1980
|[[User:Ontzak|Ontzak]]
|19
|
|-
|1982
|1981
|[[User:Syamaprasadsyamu|Syamaprasadsyamu]]
|19
|
|-
|1983
|1982
|[[User:Esteban16|Esteban16]]
|19
|
|-
|1984
|1983
|[[User:ListeriaBot|ListeriaBot]]
|19
|
|-
|1985
|1984
|[[User:Ikrafeeq|Ikrafeeq]]
|19
|
|-
|1986
|1985
|[[User:Sajansamuel|Sajansamuel]]
|19
|
|-
|1987
|1986
|[[User:Arun.gangadharan|Arun.gangadharan]]
|19
|
|-
|1988
|1987
|[[User:Bineeshvm99|Bineeshvm99]]
|19
|
|-
|1989
|1988
|[[User:Shiju2166|Shiju2166]]
|19
|
|-
|1990
|1989
|[[User:Zwobot|Zwobot]]
|19
|
|-
|1991
|1990
|[[User:Gnkant|Gnkant]]
|19
|
|-
|1992
|1991
|[[User:Vinay~mlwiki|Vinay~mlwiki]]
|19
|
|-
|1993
|1992
|[[User:Suresh mallappally|Suresh mallappally]]
|19
|
|-
|1994
|1993
|[[User:Asfarer|Asfarer]]
|19
|
|-
|1995
|1994
|[[User:Niyazib|Niyazib]]
|19
|
|-
|1996
|1995
|[[User:Sreevasthav|Sreevasthav]]
|19
|
|-
|1997
|1996
|[[User:Jmarchn|Jmarchn]]
|19
|
|-
|1998
|1997
|[[User:Shanojnair|Shanojnair]]
|19
|
|-
|1999
|1998
|[[User:Samharamoorthi|Samharamoorthi]]
|19
|
|-
|2000
|1999
|[[User:Prakashkpc|Prakashkpc]]
|19
|
|-
|2000
|[[User:റസൽ ഗോപിനാഥൻ|റസൽ ഗോപിനാഥൻ]]
|19
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3482801" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്