"2009-ലെ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

++
(++)
(++)
|-
| colspan=10 align="center" | Source: [http://www.eci.gov.in/press/current/pn020309.pdf Official Press Release by Election Commission of India, dated March 2, 2009]
|}
===സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും,കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പു ക്രമം===
{| class="wikitable" border="1" align="center"
|+'''2009-ലെ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ക്രമം'''
|-
! rowspan=2 valign="bottom" | സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം
! rowspan=2 valign="bottom" | മണ്ഡലം
! rowspan=2 valign="bottom" | ഘട്ടം
! ഘട്ടം 1
! ഘട്ടം 2
! ഘട്ടം 3
! ഘട്ടം 4
! ഘട്ടം 5
|-
! 16-ഏപ്രില്‍
! 22,23-ഏപ്രില്‍
! 30-ഏപ്രില്‍
! 07-മേയ്
! 13-മേയ്
|-
| [[Andaman & Nicobar Islands]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Andhra Pradesh]]
| align="center" | 42
| align="center" | 2
| align="center" | 22
| align="center" | 20
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Arunachal Pradesh]]
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Assam]]
| align="center" | 14
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 11
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Bihar]]
| align="center" | 40
| align="center" | 4
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 11
| align="center" | 3
| align="center" |
|-
| [[Chandigarh]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 1
|-
| [[Chhattisgarh]]
| align="center" | 11
| align="center" | 1
| align="center" | 11
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Dadra & Nagar Haveli]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Daman & Diu]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[NCT of Delhi]]
| align="center" | 7
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 7
| align="center" |
|-
| [[Goa]]
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Gujarat]]
| align="center" | 26
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 26
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Haryana]]
| align="center" | 10
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 10
| align="center" |
|-
| [[Himachal Pradesh]]
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 4
|-
| [[Jammu & Kashmir]]
| align="center" | 6
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 2
|-
| [[Jharkhand]]
| align="center" | 14
| align="center" | 2
| align="center" | 6
| align="center" | 8
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Karnataka]]
| align="center" | 28
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" | 17
| align="center" | 11
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Kerala]]
| align="center" | 20
| align="center" | 1
| align="center" | 20
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Lakshadweep]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Madhya Pradesh]]
| align="center" | 29
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" | 13
| align="center" | 16
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Maharashtra]]
| align="center" | 48
| align="center" | 3
| align="center" | 13
| align="center" | 25
| align="center" | 10
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Manipur]]
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Meghalaya]]
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Mizoram]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Nagaland]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Orissa]]
| align="center" | 21
| align="center" | 2
| align="center" | 10
| align="center" | 11
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Puducherry]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 1
|-
| [[Punjab (India)|Punjab]]
| align="center" | 13
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 4
| align="center" | 9
|-
| [[Rajasthan]]
| align="center" | 25
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 25
| align="center" |
|-
| [[Sikkim]]
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Tamil Nadu]]
| align="center" | 39
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 39
|-
| [[Tripura]]
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" | 2
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| [[Uttar Pradesh]]
| align="center" | 80
| align="center" | 5
| align="center" | 16
| align="center" | 17
| align="center" | 15
| align="center" | 18
| align="center" | 14
|-
| [[Uttarakhand]]
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 5
|-
| [[West Bengal]]
| align="center" | 42
| align="center" | 3
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" | 14
| align="center" | 17
| align="center" | 11
|-
! Total Constituencies
! 543
!
! 124
! 141
! 107
! 85
! 86
|-
! colspan=3 | Total States/UTs polling on this day
! 17
! 13
! 11
! 8
! 9
|-
! colspan=4 |
! colspan=2 | States/UTs
! colspan=2 | Constituencies
|-
| colspan=4 | Number of States & UTs polling in single phase
| colspan=2 align="center" | 22
| colspan=2 align="center" | 164
|-
| colspan=4 | Number of States & UTs polling in two phases
| colspan=2 align="center" | 8
| colspan=2 align="center" | 163
|-
| colspan=4 | Number of States & UTs polling in three phases
| colspan=2 align="center" | 2
| colspan=2 align="center" | 90
|-
| colspan=4 | Number of States & UTs polling in four phases
| colspan=2 align="center" | 1
| colspan=2 align="center" | 40
|-
| colspan=4 | Number of States & UTs polling in five phases
| colspan=2 align="center" | 2
| colspan=2 align="center" | 86
|-
! colspan=4 | Total
! colspan=2 align="center" | 35
! colspan=2 align="center" | 543
|-
| colspan=8 align="center" | Source: [http://www.eci.gov.in/press/current/pn020309.pdf Official Press Release by Election Commission of India, dated March 2, 2009]
|}
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/347116" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്