"യുനെസ്കോ അമൂർത്ത സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
| style="text-align:center;"| <ref>{{cite web |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/lad-s-dances-in-romania-01092 |title=Lad's dances in Romania |work=UNESCO}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Russiaറഷ്യ}}
|[[Semeiskie|സെമെയ്സ്കി]] സംസ്കൃതി
| The Cultural Space and Oral Culture of the [[Semeiskie]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"|<ref name=semeiskie>{{cite web|title=The Cultural Space and Oral Culture of the Semeiskie |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=73 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628214823/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=73 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| The [[Olonkho|ഒലൊങ്ഖൊ]], [[Yakuts|Yakutയാകൂത്]] Heroic Eposഇതിഹാസം
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
|}
 
==List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding==
The '''List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding''' contains intangible cultural heritage elements "that concerned communities and States Parties consider require urgent measures to keep them alive".<ref name="unes_Purp"/>
{{Complete list|date=December 2019}}
{| class="wikitable sortable" style="margin:0 1em 0 0; font-size:95%;"
|-
! Member state
! Element{{ref|1|[A]}} <!-- Use the exact name given by UNESCO -->
! Year inscribed{{ref|3|[C]}}
! Region{{ref|4|[D]}}
! Reference
|-
|{{flag|Algeria}}
|Knowledge and skills of the water measurers of the foggaras or water bailiffs of Touat and Tidikelt
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=":0">{{Cite web|url=https://en.unesco.org/news/intangible-heritage-seven-elements-inscribed-list-need-urgent-safeguarding|title=Intangible Heritage: Seven elements inscribed on the List in Need of Urgent Safeguarding|website=UNESCO|language=en|url-status=|access-date=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="2" |{{flag|Azerbaijan}}
|[[Chovqan]], a traditional [[Karabakh]] horse-riding game in the Republic of Azerbaijan
| style="text-align:center;" | 2013
| rowspan="2" style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web | title = Chovqan, a traditional Karabakh horse-riding game in the Republic of Azerbaijan - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/chovqan-a-traditional-karabakh-horse-riding-game-in-the-republic-of-azerbaijan-00905}}</ref>
|-
|[[Yalli]] ([[Kochari]], [[Tenzere]]), traditional group dances of [[Nakhchivan Autonomous Republic|Nakhchivan]]
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| {{flag|Belarus}}
| Rite of the [[Kalyady Tsars]] (Christmas Tsars)
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Rite of the Kalyady Tsars (Christmas Tsars) - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/rite-of-the-kalyady-tsars-christmas-tsars-00308}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Botswana}}
| [[Earthenware]] pottery-making skills in Botswana's [[Kgatleng District]]
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Earthenware pottery-making skills in Botswana's Kgatleng District - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/earthenware-pottery-making-skills-in-botswanas-kgatleng-district-00753}}</ref>
|-
| Dikopelo folk music of Bakgatla ba Kgafela in Kgatleng District
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Dikopelo folk music of Bakgatla ba Kgafela in Kgatleng District | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/dikopelo-folk-music-of-bakgatla-ba-kgafela-in-kgatleng-district-01290}}</ref>
|-
| {{flag|Brazil}}
| [[Yaokwa]], the [[Enawene Nawe people]]'s ritual for the maintenance of social and cosmic order
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Yaokwa, the Enawene Nawe people's ritual for the maintenance of social and cosmic order - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/yaokwa-the-enawene-nawe-people-s-ritual-for-the-maintenance-of-social-and-cosmic-order-00521}}</ref>
|-
|{{flag|Cambodia}}
|[[Lkhon Khol]]
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| rowspan="7"| {{flag|China}}
| Traditional design and practices for building [[Chinese wooden arch bridges]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional design and practices for building Chinese wooden arch bridges - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditional-design-and-practices-for-building-chinese-wooden-arch-bridges-00303}}</ref>
|-
| Traditional [[Li people|Li]] textile techniques: spinning, dyeing, weaving and embroidering
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional Li textile techniques: spinning, dyeing, weaving and embroidering - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditional-li-textile-techniques-spinning-dyeing-weaving-and-embroidering-00302 }}</ref>
|-
| [[Qiang New Year festival]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Qiang New Year festival - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/qiang-new-year-festival-00305}}</ref>
|-
| [[Meshrep]]
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Meshrep - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/meshrep-00304}}</ref>
|-
| [[Bulkhead (partition)|Watertight-bulkhead]] technology of Chinese [[Junk (ship)|junks]]
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Watertight-bulkhead technology of Chinese junks - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/watertight-bulkhead-technology-of-chinese-junks-00321}}</ref>
|-
| [[Movable type#Wooden movable type|Wooden movable-type printing]] of China
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Wooden movable-type printing of China - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/wooden-movable-type-printing-of-china-00322}}</ref>
|-
| [[Hezhen]] [[Yimakan|Yimakan storytelling]]
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Hezhen Yimakan storytelling - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/hezhen-yimakan-storytelling-00530}}</ref>
|-
| {{flag|Colombia}}
| Traditional [[Vallenato]] music of the [[Magdalena Department|Greater Magdalena region]]
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional Vallenato music of the Greater Magdalena region - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditional-vallenato-music-of-the-greater-magdalena-region-01095}}</ref>
|-
| {{flag|Colombia}}<br />{{flag|Venezuela}}
| Colombian-Venezuelan [[Llanos|llano]] work songs
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title =Colombian-Venezuelan llano work songs - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO| work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/colombian-venezuelan-llano-work-songs-01285}}</ref>
|-
| {{flag|Croatia}}
| [[Ojkanje singing]]
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Ojkanje singing - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/ojkanje-singing-00320}}</ref>
|-
|{{flag|Egypt}}
|Traditional Hand Puppetry—Al-Aragoz
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| {{flag|France}}
| [[Music of Corsica|Cantu in paghjella]], a secular and liturgical oral tradition of Corsica
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Cantu in paghjella, a secular and liturgical oral tradition of Corsica - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/cantu-in-paghjella-a-secular-and-liturgical-oral-tradition-of-corsica-00315}}</ref>
|-
| {{flag|Guatemala}}
| [[Nan Pa'ch ceremony]]
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Nan Pa'ch ceremony - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/nan-pach-ceremony-00863}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Indonesia}}
| [[Saman dance]]
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Saman dance - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/saman-dance-00509}}</ref>
|-
| [[Noken]] multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the [[Papuan people|people of Papua]]
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Noken multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the people of Papua - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/noken-multifunctional-knotted-or-woven-bag-handcraft-of-the-people-of-papua-00619 }}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Iran}}
| [[Naqqāli]], Iranian dramatic story-telling
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Naqqāli, Iranian dramatic story-telling - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/naqqali-iranian-dramatic-story-telling-00535}}</ref>
|-
| Traditional skills of building and sailing Iranian [[Lenj boat]]s in the Persian Gulf
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional skills of building and sailing Iranian Lenj boats in the Persian Gulf - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditional-skills-of-building-and-sailing-iranian-lenj-boats-in-the-persian-gulf-00534}}</ref>
|-
| rowspan="3" | {{flag|Kenya}}
| Traditions and practices associated with the [[Kaya (Mijikenda)|Kayas in the sacred forests]] of the [[Mijikenda peoples|Mijikenda]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditions and practices associated with the Kayas in the sacred forests of the Mijikenda - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditions-and-practices-associated-with-the-kayas-in-the-sacred-forests-of-the-mijikenda-00313}}</ref>
|-
| [[Isukuti dance]] of [[Isukha]] and [[Idakho|Idakho communities]] of [[Western Kenya]]
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Isukuti dance of Isukha and Idakho communities of Western Kenya - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/isukuti-dance-of-isukha-and-idakho-communities-of-western-kenya-00981}}</ref>
|-
|Enkipaata, Eunoto and Olng'esherr, three male rites of passage of the Maasai community
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| {{flag|Kyrgyzstan}}
| [[Ala-kiyiz]] and [[Shyrdak]], art of Kyrgyz traditional felt carpets
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Ala-kiyiz and Shyrdak, art of Kyrgyz traditional felt carpets - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/ala-kiyiz-and-shyrdak-art-of-kyrgyz-traditional-felt-carpets-00693}}</ref>
|-
| {{flag|Latvia}}
| [[Suiti]] cultural space
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Suiti cultural space - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/suiti-cultural-space-00314}}</ref>
|-
| {{flag|North Macedonia}}
| [[Glasoechko]], male two-part singing in Dolni Polog
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Glasoechko, male two-part singing in Dolni Polog - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/glasoechko-male-two-part-singing-in-dolni-polog-01104}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Mali}}
| [[Sanké mon]], collective fishing rite of the Sanké
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Sanké mon, collective fishing rite of the Sanké - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/sanke-mon-collective-fishing-rite-of-the-sanke-00289}}</ref>
|-
| [[Secret society of the Kôrêdugaw]], the rite of wisdom in Mali
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Secret society of the Kôrêdugaw, the rite of wisdom in Mali - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/secret-society-of-the-koredugaw-the-rite-of-wisdom-in-mali-00520}}</ref>
|-
| {{flag|Mauritania}}
| Moorish epic [[T'heydinn]]
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Moorish epic T'heydinn - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/moorish-epic-theydinn-00524}}</ref>
|-
| rowspan="7"| {{flag|Mongolia}}
| [[Biyelgee|Mongol Biyelgee]], Mongolian traditional folk dance
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongol Biyelgee, Mongolian traditional folk dance - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/mongol-biyelgee-mongolian-traditional-folk-dance-00311}}</ref>
|-
| [[Tsuur]] [[end-blown flute]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|
|-
| [[Mongol Tuuli]], Mongolian epic
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongol Tuuli, Mongolian epic - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/mongol-tuuli-mongolian-epic-00310 }}</ref>
|-
| Folk [[long song]] performance technique of [[Limbe (instrument)|Limbe]] performances - circular breathing
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Folk long song performance technique of Limbe performances - circular breathing - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/folk-long-song-performance-technique-of-limbe-performances-circular-breathing-00543}}</ref>
|-
| [[Mongolian calligraphy]]
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongolian calligraphy - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/mongolian-calligraphy-00873}}</ref>
|-
| [[Coaxing ritual for camels]]
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Coaxing ritual for camels - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/coaxing-ritual-for-camels-01061}}</ref>
|-
| Mongolian traditional practices of worshipping the sacred sites
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongolian traditional practices of worshipping the sacred sites | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/mongolian-traditional-practices-of-worshipping-the-sacred-sites-00871}}</ref>
|-
| rowspan="1"| {{flag|Morocco}}
| [[Taskiwin]], martial dance of the western High Atlas
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Taskiwin, martial dance of the western High Atlas | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/taskiwin-martial-dance-of-the-western-high-atlas-01256}}</ref>
|-
|{{flag|Pakistan}}
|Suri Jagek (observing the sun)
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| {{flag|Peru}}
| [[Eshuva]], [[Harákmbut]] sung prayers of Peru's [[Huachipaeri people|Huachipaire people]]
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Eshuva, Harákmbut sung prayers of Peru's Huachipaire people - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/eshuva-harakmbut-sung-prayers-of-perus-huachipaire-people-00531}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Portugal}}
| [[Manufacture of cowbells]]
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Manufacture of cowbells - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/manufacture-of-cowbells-01065}}</ref>
|-
| Bisalhães black pottery manufacturing process
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Bisalhães black pottery manufacturing process | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/bisalhaes-black-pottery-manufacturing-process-01199}}</ref>
|-
|{{flag|Syrian Arab Republic}}
|[[Shadow play]]
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Shadow play|url= https://ich.unesco.org/en/USL/shadow-play-01368 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="1"| {{flag|Turkey}}
| [[Whistled language]], [[Turkish bird language]]
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Whistled language | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/whistled-language-00658}}</ref>
|-
| rowspan="5"| {{flag|Uganda}}
| [[Bigwala]], gourd trumpet music and dance of the [[Busoga Kingdom]] in Uganda
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Bigwala, gourd trumpet music and dance of the Busoga Kingdom in Uganda - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/bigwala-gourd-trumpet-music-and-dance-of-the-busoga-kingdom-in-uganda-00749}}</ref>
|-
| [[Empaako tradition]] of the [[Batooro]], [[Banyoro]], [[Batuku people|Batuku]], [[Batagwenda]] and [[Banyabindi]] of western Uganda
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Empaako tradition of the Batooro, Banyoro, Batuku, Batagwenda and Banyabindi of western Uganda - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/empaako-tradition-of-the-batooro-banyoro-batuku-batagwenda-and-banyabindi-of-western-uganda-00904}}</ref>
|-
| [[Male-child cleansing ceremony]] of the [[Lango people|Lango]] of central northern Uganda
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Male-child cleansing ceremony of the Lango of central northern Uganda - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/male-child-cleansing-ceremony-of-the-lango-of-central-northern-uganda-00982}}</ref>
|-
| [[Koogere oral tradition]] of the [[Basongora]], [[Banyabindi]] and [[Batooro people]]s
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Koog">{{Cite web | title = Koogere oral tradition of the Basongora, Banyabindi and Batooro peoples - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/koogere-oral-tradition-of-the-basongora-banyabindi-and-batooro-peoples-00911}}</ref>
|-
| [[Ma'di bowl lyre music and dance]]
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name="Ma'di">{{Cite web | title = Ma'di bowl lyre music and dance - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/ma-di-bowl-lyre-music-and-dance-01187}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|United Arab Emirates}}
| [[Al Sadu]] traditional weaving skills in the United Arab Emirates
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Al Sadu, traditional weaving skills in the United Arab Emirates - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/al-sadu-traditional-weaving-skills-in-the-united-arab-emirates-00517}}</ref>
|-
| [[Al Azi]], art of performing praise, pride and fortitude poetry
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Al Azi, art of performing praise, pride and fortitude poetry | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/al-azi-art-of-performing-praise-pride-and-fortitude-poetry-01268}}</ref>
|-
| {{flag|Venezuela}}
| [[Mapoyo people|Mapoyo]] oral tradition and its symbolic reference points within their ancestral territory
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mapoyo oral tradition and its symbolic reference points within their ancestral territory - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/mapoyo-oral-tradition-and-its-symbolic-reference-points-within-their-ancestral-territory-00983}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Viet Nam}}
| [[Ca trù singing]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Ca trù singing - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/ca-tru-singing-00309 }}</ref>
|-
| [[Xoan singing]] of [[Phú Thọ Province]], Vietnam
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Xoan singing of Phú Thọ Province, Viet Nam - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/xoan-singing-of-phu-tho-province-viet-nam-00538}}</ref>
|-
|}
 
== Register of Good Safeguarding Practices ==
The '''Register for Good Safeguarding Practices''' allows States Parties, communities and other stakeholders to "share successful safeguarding experiences and examples of how they surmounted challenges faced in the transmission of their living heritage, its practice and knowledge to the future generation."<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/register|title=Best Safeguarding Practices - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
{| class="wikitable sortable" style="margin:0 1em 0 0; font-size:95%;"
|-
! Member state
! Projects and Activities{{ref|1|[A]}} <!-- Use the exact name given by UNESCO -->
! Year Inscribed{{ref|3|[C]}}
! Region{{ref|4|[D]}}
! Reference
|-
| {{flag|Austria}}
| Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/regional-centres-for-craftsmanship-a-strategy-for-safeguarding-the-cultural-heritage-of-traditional-handicraft-01169|title=Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| rowspan="2" | {{flag|Belgium}}
| Programme of cultivating ludodiversity: safeguarding traditional games in Flanders
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/programme-of-cultivating-ludodiversity-safeguarding-traditional-games-in-flanders-00513|title=Programme of cultivating ludodiversity: safeguarding traditional games in Flanders - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
|Safeguarding the [[carillon]] culture: preservation, transmission, exchange and awareness-raising
| style="text-align:center;" | 2014
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/safeguarding-the-carillon-culture-preservation-transmission-exchange-and-awareness-raising-01017|title=Safeguarding the carillon culture: preservation, transmission, exchange and awareness-raising - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Bolivia}} <br />{{flag|Chile}}<br />{{flag|Peru}}
|Safeguarding intangible cultural heritage of [[Aymara people|Aymara communities]] in Bolivia, Chile and Peru
| style="text-align:center;" | 2009
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/safeguarding-intangible-cultural-heritage-of-aymara-communities-in-bolivia-chile-and-peru-00299|title=Safeguarding intangible cultural heritage of Aymara communities in Bolivia, Chile and Peru - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| rowspan="2" | {{flag|Brazil}}
| Call for projects of the National Programme of Intangible Heritage
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/call-for-projects-of-the-national-programme-of-intangible-heritage-00504|title=Call for projects of the National Programme of Intangible Heritage - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
|[[Fandango|Fandango's]] Living Museum
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/fandango-s-living-museum-00502|title=Fandango's Living Museum - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Bulgaria}}
| Festival of folklore in [[Koprivshtitsa]]: a system of practices for heritage presentation and transmission
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/festival-of-folklore-in-koprivshtitsa-a-system-of-practices-for-heritage-presentation-and-transmission-00970|title=Festival of folklore in Koprivshtitsa: a system of practices for heritage presentation and transmission - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|China}}
| [[Glove puppetry|Strategy for training coming generations of Fujian puppetry practitioners]]
| style="text-align:center;" | 2012
| style="text-align:center;" | APA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/strategy-for-training-coming-generations-of-fujian-puppetry-practitioners-00624|title=Strategy for training coming generations of Fujian puppetry practitioners - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Croatia}}
| Community project of safeguarding the living culture of [[Rovinj|Rovinj/Rovigno]]: the Batana [[Ecomuseum]]
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/community-project-of-safeguarding-the-living-culture-of-rovinj-rovigno-the-batana-ecomuseum-01098|title=Community project of safeguarding the living culture of Rovinj/Rovigno: the Batana Ecomuseum - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| rowspan="2" | {{flag|Hungary}}
|[[Táncház|Táncház method: a Hungarian model for the transmission of intangible cultural heritage]]
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/tanchaz-method-a-hungarian-model-for-the-transmission-of-intangible-cultural-heritage-00515|title=Táncház method: a Hungarian model for the transmission of intangible cultural heritage - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| Safeguarding of the folk music heritage by the [[Kodály method|Kodály concept]]
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/safeguarding-of-the-folk-music-heritage-by-the-kodaly-concept-01177|title=Safeguarding of the folk music heritage by the Kodály concept - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
 
| {{flag|Indonesia}}
| Education and training in Indonesian [[Batik]] intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in [[Pekalongan]]
| style="text-align:center;" | 2009
| style="text-align:center;" | APA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/education-and-training-in-indonesian-batik-intangible-cultural-heritage-for-elementary-junior-senior-vocational-school-and-polytechnic-students-in-collaboration-with-the-batik-museum-in-pekalongan-00318|title=Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Mexico}}
| Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: the Centre for Indigenous Arts and its contribution to safeguarding the intangible cultural heritage of the [[Totonac people]] of [[Veracruz|Veracruz, Mexico]]
| style="text-align:center;" | 2012
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/xtaxkgakget-makgkaxtlawana-the-centre-for-indigenous-arts-and-its-contribution-to-safeguarding-the-intangible-cultural-heritage-of-the-totonac-people-of-veracruz-mexico-00666|title=Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: the Centre for Indigenous Arts and its contribution to safeguarding the intangible cultural heritage of the Totonac people of Veracruz, Mexico - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Norway}}
| [[Oselvar|Oselvar boat]] - reframing a traditional learning process of building and use to a modern context
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/oselvar-boat-reframing-a-traditional-learning-process-of-building-and-use-to-a-modern-context-01156|title=Oselvar boat - reframing a traditional learning process of building and use to a modern context - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| rowspan="3" | {{flag|Spain}}
|Centre for traditional culture – school museum of Pusol pedagogic project
| style="text-align:center;" | 2009
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/centre-for-traditional-culture-school-museum-of-pusol-pedagogic-project-00306|title=Centre for traditional culture – school museum of Pusol pedagogic project - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
|Revitalization of the traditional craftsmanship of [[Lime (material)#Production|lime-making]] in [[Morón de la Frontera|Morón de la Frontera, Seville, Andalusia]]
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/revitalization-of-the-traditional-craftsmanship-of-lime-making-in-moron-de-la-frontera-seville-andalusia-00511|title=Revitalization of the traditional craftsmanship of lime-making in Morón de la Frontera, Seville, Andalusia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| Methodology for inventorying intangible cultural heritage in biosphere reserves: the experience of [[Montseny]]
| style="text-align:center;" | 2013
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/methodology-for-inventorying-intangible-cultural-heritage-in-biosphere-reserves-the-experience-of-montseny-00648|title=Methodology for inventorying intangible cultural heritage in biosphere reserves: the experience of Montseny - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
|{{Flag|Sweden}}
|Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in [[Kronoberg County|Kronoberg Region]] (South-Sweden)
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title=Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in Kronoberg Region (South-Sweden)|url= https://ich.unesco.org/en/BSP/land-of-legends-programme-for-promoting-and-revitalizing-the-art-of-storytelling-in-kronoberg-region-south-sweden-01392 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
|}
 
== അവലംബം ==
<references />
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3461096" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്