"യുനെസ്കോ അമൂർത്ത സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Folk art of the Matyó, embroidery of a traditional community |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/folk-art-of-the-matyo-embroidery-of-a-traditional-community-00633|publisher= unesco.org|accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| rowspan="12" | {{flag|ഇന്ത്യ}}മ്
| [[Koodiyattam|കൂടിയാട്ടം]]: കേരളത്തിലെ ഒരു [[Sanskrit drama|സംസ്കൃത നാടകം]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"|<ref name=reggae>{{cite web|title=Reggae music of Jamaica |url=https://ich.unesco.org/en/RL/reggae-music-of-jamaica-01398 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=28 November 2018}}</ref>
|-
| rowspan="21"| {{flag|Japanജപ്പാൻ}}
| [[Noh|നോഗാകു സംഗീതനാടകം]]
| [[Noh|Nôgaku Theatre]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"|<ref name=nogaku>{{cite web| title= Nôgaku Theatre |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00012 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-03}}</ref>
|-
| [[Bunraku|നിങ്യൊ ജോഃരുരി ബുന്രാകു പാവക്കൂത്ത്]]
| [[Bunraku|Ningyo Johruri Bunraku Puppet Theatre]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"|<ref name=ningyo>{{cite web| title= Ningyo Johruri Bunraku Puppet Theatre |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00064 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Kabuki|Kabuki Theatreകബുക്കി]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"|<ref name=kabuki>{{cite web| title= Kabuki Theatre |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00163 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Akiu no Taue Odori|അകിയു നൊ റ്റൗവെ ഒദോറി]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=akiu>{{cite web| title= Akiu no Taue Odori |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00405 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Chakkirako|ചക്കിരാക്കൊ]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=Chakkirako>{{cite web| title= Chakkirako |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00274 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Daimokutate|ദൈമൊകുതാതെ]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=Daimokutate>{{cite web| title= Daimokutate |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00276 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Dainichido Bugaku|ദൈനിചിദൊ ബുഗാകു]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=Dainichido>{{cite web| title= Dainichido Bugaku |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00275 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Gagaku|ഗഗാകു]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=Gagaku>{{cite web| title= Gagaku |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00265 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Hayachine Kagura|ഹയാചിനെ കഗുര]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=Hayachine>{{cite web| title= Hayachine Kagura |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00272 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Ojiya-chijimi|ഒജിയ-ചിജിമി]], [[Echigo jofu|എചിഗൊ ജോഫു]]: [[Niigata Prefecture|നിഗാത്ത പ്രവിശ്യയിലെ,]] [[Uonuma, Niigata|ഊനുമ മേഖലയിലുള്ള]], [[ramie|റെയ്മി]] തുണി നിർമ്മാണ വിദ്യകൾ
| [[Ojiya-chijimi]], [[Echigo jofu]]: techniques of making [[ramie]] fabric in [[Uonuma, Niigata|Uonuma region]], [[Niigata Prefecture]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=Ojiya-chijimi>{{cite web| title= Ojiya-chijimi, Echigo-jofu |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00266 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Oku-noto no Aenokoto|ഒകു-നോതൊ നൊ എയ്നൊകൊത്തൊ]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=Aenokoto>{{cite web| title= Oku-noto no Aenokoto |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00271 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Ainu music|Traditionalപരമ്പരാഗത Ainuഐനു danceനൃത്തം]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"|<ref name=Ainu>{{cite web| title= Traditional Ainu dance |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00278 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Kumiodori|കുമിയോദോരി]], പരമ്പരാഗത ഒക്കിനാവൻ സംഗീതനാടകം
| [[Kumiodori]], traditional Okinawan musical theatre
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"|<ref name=kumiodori>{{cite web| title= Kumiodori |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00405 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Yūki-tsumugi|Yukiയുകി tsumugiസുമുഗി]], silkപട്ട്തുണി fabricഉദ്പാദന production techniqueവിദ്യകൾ
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"|<ref name=Yuki-tsumugi>{{cite web| title=Yuki-tsumugi |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00406 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Mibu no Hana Taue|മിബു നൊ ഹനാ തവുയെ]],ഹിരോഷിമയിലെ ഒരു അനുഷ്ഠാന നെൽചെടി പറിച്ചുനടൽ
| [[Mibu no Hana Taue]], ritual of transplanting rice in [[Kitahiroshima, Hiroshima|Mibu]], [[Hiroshima Prefecture|Hiroshima]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"|<ref name=Mibu>{{cite web| title=Mibu no Hana Taue |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00411 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-02-15}}</ref>
|-
| [[Sada Shin Noh|സദ ഷിൻ നോഹ്:]] [[Shimane Prefecture|ഷിമാനെയിലെ]] [[Sada Jinja|സദ ക്ഷേത്രത്തിലെ]] ഒരു നൃത്തരൂപം
| [[Sada Shin Noh]], sacred dancing at [[Sada Jinja|Sada shrine]], [[Shimane Prefecture|Shimane]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"|<ref name="Sada Shin Noh">{{cite web| title=Sada Shin Noh |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-02-15}}</ref>
|-
| [[Nachi no Dengaku|നചി നൊ ദെങകു]], [[Kumano Nachi Taisha|നചി ഫയർ ഫെസ്റ്റിവലിനോട്]] അനുബധിച്ചുള്ള ഒരു മതാനുഷ്ഠാന കലാരൂപം
| [[Nachi no Dengaku]], a religious performing art held at the [[Kumano Nachi Taisha|Nachi fire festival]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"|<ref name="Nachi no Dengaku">{{cite web| title=Nachi no Dengaku |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00413 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-04-24}}</ref>
|-
| [[Japanese cuisine|വഷോക്കു]],പ്രത്യേഗിച്ചും ജാപ്പനീസ് പുതുവർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തനത് ആഹാര സംസ്കാരം
| [[Japanese cuisine|Washoku]], traditional dietary cultures of the Japanese, notably for the celebration of New Year
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"|<ref name="Washoku">{{cite web| title=Washoku |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00869 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-08}}</ref>
|-
| [[Washi|വാഷി]], craftsmanshipപരമ്പരാഗത ofജാപ്പനീസ് traditionalകടലാസ് Japaneseനിർമ്മാണ hand-made paperകരകൌശലം<ref>Until 2014, there was an item titled &quot;[[Sekishu-Banshi]]: papermaking in the [[Iwami, Shimane|Iwami region]] of [[Shimane Prefecture]].&quot; It was merged with the current item due to the expansion of the range of elements.</ref>
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"|<ref name="Washi">{{cite web| title=Washi, craftsmanship of traditional Japanese hand-made paper |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/01001 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-12-17}}</ref>
|-
| യാമ, ഹോക്കൊ, യതായി, ഫ്ലോട്ട് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ
| Yama, Hoko, Yatai, float festivals
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Yama, Hoko, Yatai, float festivals in Japan |url= https://ich.unesco.org/en/RL/yama-hoko-yatai-float-festivals-in-japan-01059 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| റൈഹൊ-ഷിൻ, ദേവദകൾക്കുള്ള അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം
| Raiho-shin, ritual visits of deities in masks and costumes
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3461094" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്