"യുനെസ്കോ അമൂർത്ത സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
('പ്രമാണം:Map_of_UNESCO_Intangible_cultural_heritage_(en).png|കണ്ണി=https://ml.wikipedia.org/wiki/...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
== മാനവികതയുടെ അമൂർത്ത സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി പട്ടിക ==
{{Expand list|date=December 2015}}
{| class="wikitable sortable" style="margin:0 1em 0 0; font-size:95%;"
|-
! width="150px"|Member state
!Element{{ref|1|[A]}}<!-- Use the exact name given by UNESCO. Order by year proclaimed/inscribed, then alphabetically. Add inscribed items only, not nominations. Don't list multi-country nominations separately under each country. -->
!Year proclaimed{{ref|2|[B]}}<!-- 2001, 2003 or 2005 only -->
!Year inscribed{{ref|3|[C]}}
!Region{{ref|4|[D]}}<!-- Use the region given for the country by UNESCO -->
!Reference
|-
|{{flag|Albania}}
| [[Albanian folk iso-polyphony]]
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:center;"|2008
| style="text-align:center;"|ENA
| style="text-align:center;"|''<ref name="unes_Alba">{{Cite web | title = Albanian folk iso-polyphony |work = Intangible Heritage |publisher = UNESCO | author = | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/albanian-folk-iso-polyphony-00155 | quote = }}</ref>''
|-
| rowspan="5"|{{flag|Algeria}}
| [[Ahellil|Ahellil of Gourara]]
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:center;"|2008
| style="text-align:center;"|AST
| style="text-align:center;"|''<ref name="unes_Ahel">{{Cite web | title = Ahellil of Gourara - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/ahellil-of-gourara-00121 | quote = }}</ref>''
|-
|Rites and craftsmanship associated with the [[wedding costume tradition of Tlemcen]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|2012
| style="text-align:center;"|AST
| style="text-align:center;"|''<ref name="unes_Rite">{{Cite web | title = Rites and craftsmanship associated with the wedding costume tradition of Tlemcen - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/rites-and-craftsmanship-associated-with-the-wedding-costume-tradition-of-tlemcen-00668 | quote = }}</ref>''
|-
|Annual pilgrimage to the [[mausoleum of Sidi 'Abd el-Qader Ben Mohammed]] (Sidi Cheikh)
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|2017
 
| style="text-align:center;"|AST
| style="text-align:center;"|''<ref name="unes_Annu1">{{Cite web | title = Annual pilgrimage to the mausoleum of Sidi 'Abd el-Qader Ben Mohammed (Sidi Cheikh) - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/annual-pilgrimage-to-the-mausoleum-of-sidi-abd-el-qader-ben-mohammed-sidi-cheikh-00660 | quote = }}</ref>''
 
|-
|Ritual and ceremonies of [[Sebeïba]] in the oasis of [[Djanet]], Algeria
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|2014
| style="text-align:center;"|AST
| style="text-align:center;"|''<ref name="unes_Ritu">{{Cite web | title = Ritual and ceremonies of Sebeïba in the oasis of Djanet, Algeria - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/ritual-and-ceremonies-of-sebeiba-in-the-oasis-of-djanet-algeria-00665 | quote = }}</ref>''
|-
|[[Sbuâ]], annual pilgrimage to the [[zawiya of Sidi El Hadj Belkacem]] in [[Gourara]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|2015
| style="text-align:center;"|AST
| style="text-align:center;"|''<ref name="unes_Sbuâ">{{Cite web | title = Sbuâ, annual pilgrimage to the zawiya of Sidi El Hadj Belkacem in Gourara - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/sbua-annual-pilgrimage-to-the-zawiya-of-sidi-el-hadj-belkacem-in-gourara-00667 | quote = }}</ref>''
|-
| {{flag|Algeria}}<br />{{flag|Mali}}<br />{{flag|Niger}}
| Practices and knowledge linked to the [[Imzad]] of the [[Tuareg]] communities of Algeria, Mali and Niger
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| AFR, AST
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Prac">{{Cite web | title = Practices and knowledge linked to the Imzad of the Tuareg communities of Algeria, Mali and Niger - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/practices-and-knowledge-linked-to-the-imzad-of-the-tuareg-communities-of-algeria-mali-and-niger-00891 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Andorra}}<br />{{flag|Spain}}<br />{{flag|France}}
| [[Summer solstice fire festivals]] in the [[Pyrenees]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Summer solstice fire festivals in the Pyrenees
| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-24 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/summer-solstice-fire-festivals-in-the-pyrenees-01073}}</ref>
|-
| {{flag|Argentina}}
| [[Fileteado|Filete porteño]] in [[Buenos Aires]], a traditional painting technique
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Filete porteño in Buenos Aires, a traditional painting technique| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-23 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/filete-porteno-in-buenos-aires-a-traditional-painting-technique-01069}}</ref>
|-
| {{flag|Argentina}}<br />{{flag|Uruguay}}
| [[Tango]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Tang">{{Cite web | title = Tango - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/tango-00258 | quote = }}</ref>
|-
| rowspan="6"| {{flag|Armenia}}
| [[Duduk]] and its music
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Dudu">{{Cite web | title = Duduk and its music - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/duduk-and-its-music-00092 | quote = }}</ref>
|-
| Armenian cross-stones art. Symbolism and craftsmanship of [[Khachkars]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Arme">{{Cite web | title = Armenian cross-stones art. Symbolism and craftsmanship of Khachkars - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/armenian-cross-stones-art-symbolism-and-craftsmanship-of-khachkars-00434 | quote = }}</ref>
|-
| Performance of the Armenian epic of '[[Daredevils of Sassoun]]' or 'David of Sassoun'
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Perf">{{Cite web | title = Performance of the Armenian epic of 'Daredevils of Sassoun' or 'David of Sassoun' - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/performance-of-the-armenian-epic-of-daredevils-of-sassoun-or-david-of-sassoun-00743 | quote = }}</ref>
|-
| [[Lavash]], the preparation, meaning and appearance of traditional bread as an expression of culture in Armenia
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Lava">{{Cite web | title = Lavash, the preparation, meaning and appearance of traditional bread as an expression of culture in Armenia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/lavash-the-preparation-meaning-and-appearance-of-traditional-bread-as-an-expression-of-culture-in-armenia-00985 | quote = }}</ref>
|-
| [[Kochari]], traditional group dance
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Kochari">{{Cite web | title = Kochari, traditional group dance | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/kochari-traditional-group-dance-01295 | quote = }}</ref>
|-
|Armenian letter art and its cultural expressions
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/armenian-letter-art-and-its-cultural-expressions-01513|title=Armenian letter art and its cultural expressions|accessdate=2019-12-13}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Austria}}
| [[Imst#Schemenlaufen|Schemenlaufen]], the carnival of [[Imst, Austria]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Sche">{{Cite web | title = Schemenlaufen, the carnival of Imst, Austria - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/schemenlaufen-the-carnival-of-imst-austria-00726 | quote = }}</ref>
|-
| Classical horsemanship and the High School of the [[Spanish Riding School Vienna]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Clas">{{Cite web | title = Classical horsemanship and the High School of the Spanish Riding School Vienna |work = Intangible Heritage |publisher =UNESCO | author = | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/classical-horsemanship-and-the-high-school-of-the-spanish-riding-school-vienna-01106 | quote = }}</ref>
|-
|{{flag|Austria}}<br />{{flag|Czech Republic}}<br />{{flag|Germany}}<br />{{flag|Hungary}}<br />{{flag|Slovakia}}
|Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=":1">{{Cite web|url=https://en.unesco.org/news/intangible-heritage-nine-elements-inscribed-representative-list|title=Intangible Heritage: Nine elements inscribed on Representative List|website=UNESCO|language=en|url-status=|access-date=2018-11-29}}</ref>
|-
|{{flag|Austria}}<br />{{flag|Greece}}<br />{{flag|Italy}}
|[[Transhumance]], the seasonal droving of livestock along migratory routes in the Mediterranean and in the [[Alpine transhumance|Alps]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/transhumance-the-seasonal-droving-of-livestock-along-migratory-routes-in-the-mediterranean-and-in-the-alps-01470|title=Transhumance, the seasonal droving of livestock along migratory routes in the Mediterranean and in the Alps|accessdate=2019-12-13}}</ref>
|-
| rowspan="7"| {{flag|Azerbaijan}}
| Azerbaijani [[Mugham]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Azer">{{Cite web | title = Azerbaijani Mugham - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/azerbaijani-mugham-00039 | quote = }}</ref>
|-
| Art of [[Ashiqs of Azerbaijan|Azerbaijani Ashiq]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Arto1">{{Cite web | title = Art of Azerbaijani Ashiq - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/art-of-azerbaijani-ashiq-00253 | quote = }}</ref>
|-
| Traditional art of [[Azerbaijani carpet weaving]] in the Republic of Azerbaijan
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Trad4">{{Cite web | title = Traditional art of Azerbaijani carpet weaving in the Republic of Azerbaijan - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-art-of-azerbaijani-carpet-weaving-in-the-republic-of-azerbaijan-00389 | quote = }}</ref>
|-
| Craftsmanship and performance art of the [[Tar (Azerbaijani instrument)|Tar]], a long-necked string musical instrument
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Craf1">{{Cite web | title = Craftsmanship and performance art of the Tar, a long-necked string musical instrument - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/craftsmanship-and-performance-art-of-the-tar-a-long-necked-string-musical-instrument-00671 | quote = }}</ref>
|-
| Traditional art and symbolism of [[Kelaghayi]], making and wearing women's silk headscarves
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Trad5">{{Cite web | title = Traditional art and symbolism of Kelaghayi, making and wearing women's silk headscarves - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-art-and-symbolism-of-kelaghayi-making-and-wearing-womens-silk-headscarves-00669 | quote = }}</ref>
|-
| [[Copper craftsmanship of Lahij]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Copp">{{Cite web | title = Copper craftsmanship of Lahij - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/copper-craftsmanship-of-lahij-00675 | quote = }}</ref>
|-
| [[Dolma]] making and sharing tradition, a marker of cultural identity
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_dolma">{{Cite web | title = Dolma making and sharing tradition, a marker of cultural identity - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2017-12-06| url = https://ich.unesco.org/en/RL/dolma-making-and-sharing-tradition-a-marker-of-cultural-identity-01188 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Azerbaijan}}<br />{{flag|Iran}}
| Art of crafting and playing with [[Kamancheh|Kamantcheh/Kamancha]], a bowed string musical instrument
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Kamancheh">{{Cite web | title = Art of crafting and playing with Kamantcheh/Kamancha, a bowed string musical instrument | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-crafting-and-playing-with-kamantcheh-kamancha-a-bowed-string-musical-instrument-01286 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Afghanistan}}<br />{{flag|Azerbaijan}}<br />{{flag|India}}<br />{{flag|Iran}}<br />{{flag|Iraq}}<br />{{flag|Kazakhstan}}<br />{{flag|Kyrgyzstan}}<br />{{flag|Pakistan}}<br />{{flag|Tajikistan}}<br />{{flag|Turkey}}<br />{{flag|Turkmenistan}}<br />{{flag|Uzbekistan}}
| [[Nowruz|Nawrouz, Novruz, Nowrouz, Nowrouz, Nawrouz, Nauryz, Nooruz, Nowruz, Navruz, Nevruz, Nowruz, Navruz]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Novr">{{Cite web | title = Nawrouz, Novruz, Nowrouz, Nowrouz, Nawrouz, Nauryz, Nooruz, Nowruz, Navruz, Nevruz, Nowruz, Navruz | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/novruz-nowrouz-nooruz-navruz-nauroz-nevruz-00282 | quote = }}</ref>
|-
|{{Flag|Azerbaijan}}<br />{{Flag|Iran}}<br />{{Flag|Kazakhstan}}<br />{{Flag|Kyrgyzstan}}<br />{{Flag|Turkey}}
|[[Flatbread]] making and sharing culture: [[Lavash]], [[Katyrma]], [[Jupka]], [[Saj bread|Yufka]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Flatbread making and sharing culture: Lavash, Katyrma, Jupka, Yufka|url= https://ich.unesco.org/en/RL/flatbread-making-and-sharing-culture-lavash-katyrma-jupka-yufka-01181 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
|{{Flag|Azerbaijan}}<br />{{Flag|Kazakhstan}}<br />{{Flag|Turkey}}
|Heritage of Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut, epic culture, folk tales and music
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Heritage of Dede Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut, epic culture, folk tales and music|url= https://ich.unesco.org/en/RL/heritage-of-dede-qorqud-korkyt-ata-dede-korkut-epic-culture-folk-tales-and-music-01399 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
|{{flag|Bahrain}}<br />{{flag|Egypt}}<br />{{flag|Iraq}}<br />{{flag|Jordan}}<br />{{flag|Kuwait}}<br />{{flag|Mauritania}}<br />{{flag|Morocco}}<br />{{flag|Oman}}<br />{{flag|Palestine}}<br />{{flag|Saudi Arabia}}<br />{{flag|Sudan}}<br />{{flag|Tunisia}}<br />{{flag|United Arab Emirates}}<br />{{flag|Yemen}}
|[[Date palm]], knowledge, skills, traditions and practices
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/date-palm-knowledge-skills-traditions-and-practices-01509|title=Date palm, knowledge, skills, traditions and practices|accessdate=2019-12-13}}</ref>
|-
| rowspan="4" | {{flag|Bangladesh}}
| [[Baul|Baul songs]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Baul">{{Cite web | title = Baul songs - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/baul-songs-00107 | quote = }}</ref>
|-
| Traditional art of [[Jamdani]] weaving
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Trad6">{{Cite web | title = Traditional art of Jamdani weaving - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-art-of-jamdani-weaving-00879 | quote = }}</ref>
|-
|[[Mangal Shobhajatra]] on [[Pahela Baishakh]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/mangal-shobhajatra-on-pahela-baishakh-01091|title=Mangal Shobhajatra on Pahela Baishakh - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-04}}</ref>
|-
| Traditional art of [[Shital Pati]] weaving of [[Sylhet]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Shital">{{Cite web | title = Traditional art of Shital Pati weaving of Sylhet | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-art-of-shital-pati-weaving-of-sylhet-01112 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|United Arab Emirates}}<br />{{flag|Austria}}<br />{{flag|Belgium}}<br />{{flag|Czech Republic}}<br />{{flag|Germany}}<br />{{flag|France}}<br />{{flag|Hungary}}<br />{{flag|Italy}}<br />{{flag|Kazakhstan}}<br />{{flag|Republic of Korea}}<br />{{flag|Mongolia}}<br />{{flag|Morocco}}<br />{{flag|Pakistan}}<br />{{flag|Portugal}}<br />{{flag|Qatar}}<br />{{flag|Saudi Arabia}}<br />{{flag|Spain}}<br />{{flag|Syrian Arab Republic}}
| [[Falconry]], a living human heritage
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| AFR, APA, AST, ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Falc">{{Cite web | title = Falconry, a living human heritage - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2016-12-01 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/falconry-a-living-human-heritage-01209| quote = }}</ref>
|-
|rowspan="2"| {{flag|United Arab Emirates}}<br />{{flag|Saudi Arabia}}<br />{{flag|Oman}}<br />{{flag|Qatar}}
| [[Majlis]], a cultural and social space
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref name="majlis">{{Cite web | title = Majlis, a cultural and social space - intangible heritage - Culture Sector | author = | work = unesco.org | date= | accessdate = 2017-05-23 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/majlis-a-cultural-and-social-space-01076 | quote = }}</ref>
|-
| [[Arabic coffee]], a symbol of generosity
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref name="coffee">{{Cite web | title = Arabic coffee, a symbol of generosity | author = | work = unesco.org | date= | accessdate = 2017-05-23 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/arabic-coffee-a-symbol-of-generosity-01074 | quote = }}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|United Arab Emirates}}<br />{{flag|Oman}}
| Al-Taghrooda, traditional Bedouin chanted poetry
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Al-Taghrooda, traditional Bedouin chanted poetry in the United Arab Emirates and the Sultanate of Oman |url= https://ich.unesco.org/en/RL/al-taghrooda-traditional-bedouin-chanted-poetry-in-the-united-arab-emirates-and-the-sultanate-of-oman-00744 |publisher= unesco.org|accessdate=2012-12-03}}</ref>
|-
| Al-Razfa, a traditional performing art
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Al-Razfa, a traditional performing art| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-04 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/al-razfa-a-traditional-performing-art-01078}}</ref>
|-
|{{flag|Belarus}}
| Annual celebration in honor of [[Our Lady of Budslau]]
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | 2018
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/celebration-in-honor-of-the-budslau-icon-of-our-lady-budslau-fest-01387|title=Celebration in honor of the Budslaŭ icon of Our Lady (Budslaŭ fest)|work=[[ЮНЕСКА]]|date=2018|accessdate=2018-11-28}}</ref>
|-
| rowspan="9"|{{flag|Belgium}}
| [[Carnival of Binche]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Carn1">{{Cite web | title = Carnival of Binche - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/carnival-of-binche-00033 | quote = }}</ref>
|-
| [[Procession of the Holy Blood]] in [[Bruges]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Proc2">{{Cite web | title = Procession of the Holy Blood in Bruges - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/procession-of-the-holy-blood-in-bruges-00263 | quote = }}</ref>
 
|-
| [[Houtem Jaarmarkt]], annual winter fair and livestock market at [[Sint-Lievens-Houtem]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Hout">{{Cite web | title = Houtem Jaarmarkt, annual winter fair and livestock market at Sint-Lievens-Houtem - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/houtem-jaarmarkt-annual-winter-fair-and-livestock-market-at-sint-lievens-houtem-00403 | quote = }}</ref>
 
|-
| [[Krakelingen and Tonnekensbrand]], end-of-winter bread and fire feast at [[Geraardsbergen]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Krak">{{Cite web | title = Krakelingen and Tonnekensbrand, end-of-winter bread and fire feast at Geraardsbergen - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/krakelingen-and-tonnekensbrand-end-of-winter-bread-and-fire-feast-at-geraardsbergen-00401 | quote = }}</ref>
 
|-
| [[Leuven age set ritual repertoire]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Leuv">{{Cite web | title = Leuven age set ritual repertoire - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/leuven-age-set-ritual-repertoire-00404 | quote = }}</ref>
 
|-
| [[Marches of Entre-Sambre-et-Meuse]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Marc">{{Cite web | title = Marches of Entre-Sambre-et-Meuse - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/marches-of-entre-sambre-et-meuse-00670 | quote = }}</ref>
 
|-
| [[Shrimp fishing on horseback in Oostduinkerke]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Shri">{{Cite web | title = Shrimp fishing on horseback in Oostduinkerke - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/shrimp-fishing-on-horseback-in-oostduinkerke-00673 | quote = }}</ref>
 
|-
| [[Beer in Belgium|Beer culture in Belgium]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Beer">{{Cite web | title = Beer culture in Belgium | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2016-11-30 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/beer-culture-in-belgium-01062 | quote = }}</ref>
|-
|[[Ommegang of Brussels]], an annual historical procession and popular festival
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title=Ommegang of Brussels, an annual historical procession and popular festival|accessdate=2019-12-13|url=https://ich.unesco.org/en/RL/ommegang-of-brussels-an-annual-historical-procession-and-popular-festival-01366}}</ref>
|-
| {{flag|Belgium}} <br /> {{flag|France}}
| [[Processional giants and dragons in Belgium and France]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Proc">{{Cite web | title = Processional giants and dragons in Belgium and France - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/processional-giants-and-dragons-in-belgium-and-france-00153 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Belize}} <br /> {{flag|Guatemala}} <br /> {{flag|Honduras}} <br /> {{flag|Nicaragua}}
| [[Garifuna culture|Language, dance and music]] of the [[Garifuna]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Lang">{{Cite web | title = Language, dance and music of the Garifuna - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/language-dance-and-music-of-the-garifuna-00001 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Benin}} <br /> {{flag|Nigeria}} <br /> {{flag|Togo}}
| Oral heritage of [[Gelede]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Oral1">{{Cite web | title = Oral heritage of Gelede - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/oral-heritage-of-gelede-00002 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Bhutan}}
| [[Drametse Ngacham|Mask dance of the drums from Drametse]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Mask">{{Cite web | title = Mask dance of the drums from Drametse - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/mask-dance-of-the-drums-from-drametse-00161 | quote = }}</ref>
|-
| rowspan="6"|{{flag|Bolivia}}
| Andean cosmovision of the [[Kallawaya]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Ande">{{Cite web | title = Andean cosmovision of the Kallawaya - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/andean-cosmovision-of-the-kallawaya-00048 | quote = }}</ref>
|-
| [[Carnival of Oruro]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Carn">{{Cite web | title = Carnival of Oruro - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/carnival-of-oruro-00003 | quote = }}</ref>
|-
| [[Ichapekene Piesta]], the biggest festival of [[San Ignacio de Moxos]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Icha">{{Cite web | title = Ichapekene Piesta, the biggest festival of San Ignacio de Moxos - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/ichapekene-piesta-the-biggest-festival-of-san-ignacio-de-moxos-00627 | quote = }}</ref>
|-
| [[Pujllay]] and [[Ayarichi]], music and dances of the [[Yampara culture]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Pujl">{{Cite web | title = Pujllay and Ayarichi, music and dances of the Yampara culture - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/pujllay-and-ayarichi-music-and-dances-of-the-yampara-culture-00630 | quote = }}</ref>
|-
| Ritual journeys in [[La Paz]] during [[Alasita]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Alasita">{{Cite web | title = Ritual journeys in La Paz during Alasita | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/ritual-journeys-in-la-paz-during-alasita-01182 | quote = }}</ref>
|-
| [[:es:Fiesta del Gran Poder|The festival of the Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder]] in the city of [[La Paz]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title=The festival of the Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder in the city of La Paz|accessdate=2019-12-13|url=https://ich.unesco.org/en/RL/the-festival-of-the-santisima-trinidad-del-senor-jesus-del-gran-poder-in-the-city-of-la-paz-01389}}</ref>
|-
| rowspan="3" |{{flag|Bosnia and Herzegovina}}
| [[Zmijanje embroidery]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Zmij">{{Cite web | title = Zmijanje embroidery - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2020-08-31 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/zmijanje-embroidery-00990 | quote = }}</ref>
|-
| [[Konjic woodcarving]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Konjic">{{Cite web | title = Konjic woodcarving | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/konjic-woodcarving-01288 | quote = }}</ref>
|-
|Picking of iva grass on Ozren mountain
|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"| <ref name=":1" />
|-
| rowspan="6"|{{flag|Brazil}}
| Oral and graphic expressions of the [[Wajapi]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Oral">{{Cite web | title = Oral and graphic expressions of the Wajapi - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/oral-and-graphic-expressions-of-the-wajapi-00049 | quote = }}</ref>
|-
| [[Samba de Roda]] of the [[Recôncavo of Bahia]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Samb">{{Cite web | title = Samba de Roda of the Recôncavo of Bahia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/samba-de-roda-of-the-reconcavo-of-bahia-00101 | quote = }}</ref>
 
|-
| [[Frevo]], performing arts of the [[Carnival of Recife]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Frev">{{Cite web | title = Frevo, performing arts of the Carnival of Recife - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/frevo-performing-arts-of-the-carnival-of-recife-00603 | quote = }}</ref>
 
|-
| [[Círio de Nazaré]] (The Taper of Our Lady of Nazareth) in the city of [[Belém, Pará]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Círi">{{Cite web | title = Círio de Nazaré (The Taper of Our Lady of Nazareth) in the city of Belém, Pará - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cirio-de-nazare-the-taper-of-our-lady-of-nazareth-in-the-city-of-belem-para-00602 | quote = }}</ref>
|-
| [[Capoeira|Capoeira circle]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Capo">{{Cite web | title = Capoeira circle - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/capoeira-circle-00892 | quote = }}</ref>
|-
| Cultural Complex of [[Bumba Meu Boi|Bumba-meu-boi]] from Maranhão
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-complex-of-bumba-meu-boi-from-maranhao-01510|title=Cultural Complex of Bumba-meu-boi from Maranhão|accessdate=2019-12-13}}</ref>
|-
| rowspan="4"|{{flag|Bulgaria}}
| [[Bistritsa Babi]], archaic polyphony, dances and rituals from the [[Shoplouk region]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Bist">{{Cite web | title = Bistritsa Babi, archaic polyphony, dances and rituals from the Shoplouk region - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/bistritsa-babi-archaic-polyphony-dances-and-rituals-from-the-shoplouk-region-00095 | quote = }}</ref>
|-
| [[Nestinarstvo]], messages from the past: the Panagyr of Saints Constantine and Helena in the village of Bulgari
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Nest">{{Cite web | title = Nestinarstvo, messages from the past: the Panagyr of Saints Constantine and Helena in the village of Bulgari - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/nestinarstvo-messages-from-the-past-the-panagyr-of-saints-constantine-and-helena-in-the-village-of-bulgari-00191 | quote = }}</ref>
|-
| [[Chiprovtsi carpet|The tradition of carpet-making in Chiprovtsi]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Thet">{{Cite web | title = The tradition of carpet-making in Chiprovtsi - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/the-tradition-of-carpet-making-in-chiprovtsi-00965 | quote = }}</ref>
|-
| [[Surva folk feast]] in [[Pernik region]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Suro">{{Cite web | title = Surva folk feast in Pernik region - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/surova-folk-feast-in-pernik-region-00968 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Bulgaria}} <br /> {{flag|North Macedonia}} <br /> {{flag|Moldova}} <br /> {{flag|Romania}}
| [[Martenitsa|Cultural practices]] associated with 1 March
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_1March">{{Cite web | title = Cultural practices associated to the 1st of March | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-practices-associated-to-the-1st-of-march-01287 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Burkina Faso}} <br /> {{flag|Mali}} <br /> {{flag|Côte d'Ivoire}}
| Cultural practices and expressions linked to the [[balafon]] of the [[Senufo people|Senufo communities]] of Mali, Burkina Faso and Côte d'Ivoire
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Cultural practices and expressions linked to the balafon of the Senufo communities of Mali, Burkina Faso and Côte d'Ivoire| author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-15 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cultural-practices-and-expressions-linked-to-the-balafon-of-the-senufo-communities-of-mali-burkina-faso-and-cote-d-ivoire-00849 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Burundi}}
| [[Ritual dance of the royal drum]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Ritual dance of the royal drum | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/ritual-dance-of-the-royal-drum-00989 | quote = }}</ref>
|-
|{{flag|Cabo Verde}}
|[[Morna (music)|Morna]], musical practice of Cabo Verde
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| AFC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/morna-musical-practice-of-cabo-verde-01469|title=Morna, musical practice of Cabo Verde|accessdate=2019-12-13}}</ref>
|-
| rowspan="2"|{{flag|Cambodia}}
| [[Royal ballet of Cambodia]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Roya">{{Cite web | title = Royal ballet of Cambodia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/royal-ballet-of-cambodia-00060 | quote = }}</ref>
|-
| [[Sbek Thom]], Khmer shadow theatre
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Sbek">{{Cite web | title = Sbek Thom, Khmer shadow theatre - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/sbek-thom-khmer-shadow-theatre-00108 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Cambodia}}<br />{{flag|Philippines}}<br />{{flag|Republic of Korea}}<br />{{flag|Vietnam}}
| [[Tug of war|Tugging rituals and games]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Tugg">{{Cite web | title = Tugging rituals and games - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/tugging-rituals-and-games-01080 }}</ref>
|-
| {{flag|Central African Republic}}
| [[Aka people#Music|Polyphonic singing of the Aka Pygmies of Central Africa]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Poly">{{Cite web | title = Polyphonic singing of the Aka Pygmies of Central Africa - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/polyphonic-singing-of-the-aka-pygmies-of-central-africa-00082 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|Chile}}
| [[Baile Chino]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Baile Chino| author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-23 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/baile-chino-00988 | quote = }}</ref>
|-
| rowspan="30" |{{flag|China}}
| [[Kun Qu opera]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_KunQ">{{Cite web | title = Kun Qu opera - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/kun-qu-opera-00004 | quote = }}</ref>
|-
| [[Guqin]] and its music
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Guqi">{{Cite web | title = Guqin and its music - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/guqin-and-its-music-00061 | quote = }}</ref>
|-
| [[Muqam|Uyghur Muqam]] of [[Xinjiang]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"| <ref name="unes_Uygh">{{Cite web | title = Uyghur Muqam of Xinjiang - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/uyghur-muqam-of-xinjiang-00109 | quote = }}</ref>
|-
| Art of Chinese [[seal engraving]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"| <ref name="unes_Arto">{{Cite web | title = Art of Chinese seal engraving - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/art-of-chinese-seal-engraving-00217 | quote = }}</ref>
|-
| China engraved [[Woodblock printing|block printing]] technique
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Chin1">{{Cite web | title = China engraved block printing technique - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/china-engraved-block-printing-technique-00229 | quote = }}</ref>
|-
| [[Chinese calligraphy]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Chin2">{{Cite web | title = Chinese calligraphy - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/chinese-calligraphy-00216 | quote = }}</ref>
|-
| [[Chinese paper-cut]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Chin3">{{Cite web | title = Chinese paper-cut - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/chinese-paper-cut-00219 | quote = }}</ref>
|-
| [[Ancient Chinese wooden architecture#Timber frame|Chinese traditional architectural craftsmanship for timber-framed structures]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Chin4">{{Cite web | title = Chinese traditional architectural craftsmanship for timber-framed structures - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/chinese-traditional-architectural-craftsmanship-for-timber-framed-structures-00223 | quote = }}</ref>
|-
| Craftsmanship of [[Nanjing yunjin brocade]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Craf">{{Cite web | title = Craftsmanship of Nanjing Yunjin brocade - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/craftsmanship-of-nanjing-yunjin-brocade-00200 | quote = }}</ref>
|-
| [[Dragon Boat festival]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Drag">{{Cite web | title = Dragon Boat festival - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/dragon-boat-festival-00225 | quote = }}</ref>
|-
| [[Pungmul|Farmers' dance of China’s Korean ethnic group]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Farm">{{Cite web | title = Farmers' dance of China's Korean ethnic group - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/farmers-dance-of-chinas-korean-ethnic-group-00213 | quote = }}</ref>
|-
| [[Epic of King Gesar|Gesar epic tradition]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Gesa">{{Cite web | title = Gesar epic tradition - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/gesar-epic-tradition-00204 | quote = }}</ref>
|-
| [[Kam Grand Choir|Grand song of the Dong ethnic group]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Gran">{{Cite web | title = Grand song of the Dong ethnic group - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/grand-song-of-the-dong-ethnic-group-00202 | quote = }}</ref>
|-
| [[Hua'er]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Hua’">{{Cite web | title = Hua'er - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/huaer-00211 | quote = }}</ref>
|-
| [[Epic of Manas|Manas]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Mana">{{Cite web | title = Manas - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/manas-00209 | quote = }}</ref>
|-
| [[Mazu (goddess)|Mazu belief and customs]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Mazu">{{Cite web | title = Mazu belief and customs - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/mazu-belief-and-customs-00227 | quote = }}</ref>
|-
| [[Nanguan music|Nanyin]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Nany">{{Cite web | title = Nanyin - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/nanyin-00199 | quote = }}</ref>
|-
| [[Regong arts]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Rego">{{Cite web | title = Regong arts - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/regong-arts-00207 | quote = }}</ref>
|-
| [[Silk industry in China|Sericulture and silk craftsmanship of China]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Seri">{{Cite web | title = Sericulture and silk craftsmanship of China - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/sericulture-and-silk-craftsmanship-of-china-00197 | quote = }}</ref>
|-
| [[Tibetan opera]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Tibe">{{Cite web | title = Tibetan opera - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/tibetan-opera-00208 | quote = }}</ref>
|-
| Traditional firing technology of [[Longquan celadon]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Trad1">{{Cite web | title = Traditional firing technology of Longquan celadon - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-firing-technology-of-longquan-celadon-00205 | quote = }}</ref>
|-
| Traditional handicrafts of making [[Xuan paper]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Trad2">{{Cite web | title = Traditional handicrafts of making Xuan paper - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-handicrafts-of-making-xuan-paper-00201 | quote = }}</ref>
|-
| [[Xi'an ensemble|Xi'an wind and percussion ensemble]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Xi’a">{{Cite web | title = Xi'an wind and percussion ensemble - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/xian-wind-and-percussion-ensemble-00212 | quote = }}</ref>
|-
| [[Cantonese opera|Yueju opera]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Yuej">{{Cite web | title = Yueju opera - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/yueju-opera-00203 | quote = }}</ref>
|-
| [[Traditional Chinese medicine#Acupuncture and moxibustion|Acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Acup">{{Cite web | title = Acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/acupuncture-and-moxibustion-of-traditional-chinese-medicine-00425 | quote = }}</ref>
|-
| [[Peking opera]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Peki">{{Cite web | title = Peking opera - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/peking-opera-00418 | quote = }}</ref>
|-
| [[Chinese shadow puppetry]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Chin5">{{Cite web | title = Chinese shadow puppetry - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/chinese-shadow-puppetry-00421 | quote = }}</ref>
|-
| [[Chinese Zhusuan]], knowledge and practices of mathematical calculation through the abacus
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Chin6">{{Cite web | title = Chinese Zhusuan, knowledge and practices of mathematical calculation through the abacus - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/chinese-zhusuan-knowledge-and-practices-of-mathematical-calculation-through-the-abacus-00853 | quote = }}</ref>
|-
| [[solar term|The Twenty-Four Solar Terms]], knowledge of time and practices developed in China through observation of the sun’s annual motion
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="olar_term">{{Cite web | title = The Twenty-Four Solar Terms, knowledge of time and practices developed in China through observation of the sun's annual motion - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2016-11-28 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/the-twenty-four-solar-terms-knowledge-of-time-and-practices-developed-in-china-through-observation-of-the-suns-annual-motion-00647 | quote = }}</ref>
|-
| [[Traditional Tibetan medicine|Lum medicinal bathing of Sowa Rigpa]], knowledge and practices concerning life, health and illness prevention and treatment among the Tibetan people in China
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_TheT">{{Cite web | title = Lum medicinal bathing of Sowa Rigpa, knowledge and practices concerning life, health and illness prevention and treatment among the Tibetan people in China | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2016-11-28 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/lum-medicinal-bathing-of-sowa-rigpa-knowledge-and-practices-concerning-life-health-and-illness-prevention-and-treatment-among-the-tibetan-people-in-china-01386 | quote = }}</ref>
|-
| {{flag|China}}<br />{{flag|Mongolia}}
| [[Mongol]]ian Urtiin Duu – Traditional Folk [[Long song|Long Song]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Urti">{{Cite web | title = Urtiin Duu, traditional folk long song - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/urtiin-duu-traditional-folk-long-song-00115 | quote = }}</ref>
 
|-
| rowspan="7"| {{flag|Colombia}}
| [[Carnival of Barranquilla]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Carnival of Barranquilla| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/carnival-of-barranquilla-00051?RL=00051}}</ref>
|-
| Cultural space of [[Palenque de San Basilio]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Cultural space of Palenque de San Basilio | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cultural-space-of-palenque-de-san-basilio-00102?RL=00102}}</ref>
|-
| [[Carnaval de Negros y Blancos]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Carnaval de Negros y Blancos| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/carnaval-de-negros-y-blancos-00287}}</ref>
|-
| [[Holy Week in Popayán|Holy Week processions]] in [[Popayán]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Holy Week processions in Popayán | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/holy-week-processions-in-popayan-00259}}</ref>
|-
| [[Wayuu]] normative system, applied by the [[Pütchipü’üi]] (palabrero)
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Wayuu normative system, applied by the Pütchipü'üi (palabrero) | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/wayuu-normative-system-applied-by-the-putchipuui-palabrero-00435?RL=00435}}</ref>
|-
| Traditional knowledge of the [[jaguar shamans of Yuruparí]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional knowledge of the jaguar shamans of Yuruparí| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-knowledge-of-the-jaguar-shamans-of-yurupari-00574}}</ref>
|-
| [[Festival of Saint Francis of Assisi]], [[Quibdó]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Festival of Saint Francis of Assisi, Quibdó| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/festival-of-saint-francis-of-assisi-quibdo-00640}}</ref>
|-
| {{flag|Colombia}}<br />{{flag|Ecuador}}
| [[Marimba]] music, traditional chants and dances from the [[Nariño Department|Colombia South Pacific region]] and [[Esmeraldas Province]] of Ecuador
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Marimba music, traditional chants and dances from the Colombia South Pacific region and Esmeraldas Province of Ecuador | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/marimba-music-traditional-chants-and-dances-from-the-colombia-south-pacific-region-and-esmeraldas-province-of-ecuador-01099}}</ref>
|-
| {{flag|Costa Rica}}
| [[Bullock cart#Costa Rica|Oxherding and oxcart traditions in Costa Rica]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Oxhe">{{Cite web | title = Oxherding and oxcart traditions in Costa Rica - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/oxherding-and-oxcart-traditions-in-costa-rica-00103 | quote = }}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Côte d'Ivoire}}
| [[Gbofe of Afounkaha]], the music of the transverse trumps of the [[Tagbana people|Tagbana community]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Gbof">{{Cite web | title = Gbofe of Afounkaha, the music of the transverse trumps of the Tagbana community - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/gbofe-of-afounkaha-the-music-of-the-transverse-trumps-of-the-tagbana-community-00005 | quote = }}</ref>
|-
| [[Zaouli]], popular music and dance of the [[Guro language|Guro]] communities in Côte d'Ivoire
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Zaouli">{{Cite web | title = Zaouli, popular music and dance of the Guro communities in Côte d'Ivoire | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/zaouli-popular-music-and-dance-of-the-guro-communities-in-cote-divoire-01255 | quote = }}</ref>
|-
| rowspan="13" | {{flag|Croatia}}
| [[Zvončari]], annual carnival bell ringers' pageant from the [[Kastav]] area
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Annu">{{Cite web | title = Annual carnival bell ringers' pageant from the Kastav area - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/annual-carnival-bell-ringers-pageant-from-the-kastav-area-00243 | quote = }}</ref>
|-
| [[Festivity of Saint Blaise, the patron of Dubrovnik]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Fest">{{Cite web | title = Festivity of Saint Blaise, the patron of Dubrovnik - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/festivity-of-saint-blaise-the-patron-of-dubrovnik-00232 | quote = }}</ref>
|-
| [[Lacemaking in Croatia]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Lace">{{Cite web | title = Lacemaking in Croatia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/lacemaking-in-croatia-00245 | quote = }}</ref>
|-
| Procession [[Za križen|Za Krizen]] ('following the cross') on the island of [[Hvar]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Proc1">{{Cite web | title = Procession Za Krizen ('following the cross') on the island of Hvar - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/procession-za-krizen-following-the-cross-on-the-island-of-hvar-00242 | quote = }}</ref>
|-
| [[Spring procession of Ljelje/Kraljice]] (queens) from [[Gorjani]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Spri">{{Cite web | title = Spring procession of Ljelje/Kraljice (queens) from Gorjani - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/spring-procession-of-ljelje-kraljice-queens-from-gorjani-00235 | quote = }}</ref>
|-
| Traditional manufacturing of [[Wooden toys of Hrvatsko Zagorje|children’s wooden toys]] in [[Hrvatsko Zagorje]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Trad3">{{Cite web | title = Traditional manufacturing of children's wooden toys in Hrvatsko Zagorje - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-manufacturing-of-childrens-wooden-toys-in-hrvatsko-zagorje-00233 | quote = }}</ref>
|-
| Two-part singing and playing in the [[Istrian scale]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Two-">{{Cite web | title = Two-part singing and playing in the Istrian scale - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/two-part-singing-and-playing-in-the-istrian-scale-00231 | quote = }}</ref>
|-
| [[Licitar|Gingerbread craft from Northern Croatia]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Ging">{{Cite web | title = Gingerbread craft from Northern Croatia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/gingerbread-craft-from-northern-croatia-00356 | quote = }}</ref>
|-
| [[Sinjska alka]], a knights’ tournament in [[Sinj]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Sinjska Alka, a knights' tournament in Sinj - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-23 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/sinjska-alka-a-knights-tournament-in-sinj-00357 | quote = }}</ref>
|-
| [[Bećarac|Bećarac singing and playing]] from Eastern Croatia
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Beća">{{Cite web | title = Bećarac singing and playing from Eastern Croatia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/becarac-singing-and-playing-from-eastern-croatia-00358 | quote = }}</ref>
|-
| [[Nijemo Kolo]], silent circle dance of the [[Dalmatian hinterland]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Nije">{{Cite web | title = Nijemo Kolo, silent circle dance of the Dalmatian hinterland - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/nijemo-kolo-silent-circle-dance-of-the-dalmatian-hinterland-00359 | quote = }}</ref>
|-
| [[Klapa]] multipart singing of Dalmatia, southern Croatia
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Klap">{{Cite web | title = Klapa multipart singing of Dalmatia, southern Croatia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = | work = unesco.org | date = | accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/klapa-multipart-singing-of-dalmatia-southern-croatia-00746 | quote = }}</ref>
|-
|[[Međimurska popevka]], a folksong from [[Međimurje County|Međimurje]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Međimurska popevka, a folksong from Međimurje|url= https://ich.unesco.org/en/RL/meimurska-popevka-a-folksong-from-meimurje-013963 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| {{flag|Croatia}}<br />{{flag|Cyprus}}<br />{{flag|France}}<br />{{flag|Greece}}<br />{{flag|Italy}}<br />{{flag|Slovenia}}<br />{{flag|Spain}}<br />{{flag|Switzerland}}
| Art of [[dry stone]] walling, knowledge and techniques
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Art of dry stone walling, knowledge and techniques |url= https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-dry-stone-walling-knowledge-and-techniques-01393 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="4" |{{flag|Cuba}}
|[[La Tumba Francesa]], a secular Afro-Cuban genre of dance, song, and drumming
| style="text-align:center;" | 2003
| style="text-align:center;" | 2008
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref name="unes_LaTu">{{Cite web | title = La Tumba Francesa - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = |work = unesco.org | date = |accessdate = 2015-12-18 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/la-tumba-francesa-00052 | quote =}}</ref>
|-
| [[Cuban rumba|Rumba in Cuba]], a festive combination of music and dances and all the practices associated
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Rumba in Cuba, a festive combination of music and dances and all the practices associated|url= https://ich.unesco.org/en/RL/rumba-in-cuba-a-festive-combination-of-music-and-dances-and-all-the-practices-associated-01185 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| [[Punto guajiro|Punto]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Punto">{{Cite web | title = Punto | author = |work = unesco.org | date = |accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/punto-01297 | quote =}}</ref>
|-
|Festivity of Las Parrandas in the centre of Cuba
|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=":1" />
|-
| rowspan="2"| {{flag|Cyprus}}
| [[Lefkara lace|Lefkara laces or Lefkaritika]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Lefk">{{Cite web | title = Lefkara laces or Lefkaritika - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = |work = unesco.org | date = |accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/lefkara-laces-or-lefkaritika-00255 | quote = Lefkara laces or Lefkaritika }}</ref>
|-
| [[Tsiattista poetic duelling]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Tsia">{{Cite web | title = Tsiattista poetic duelling - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = |work = unesco.org | date = |accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/tsiattista-poetic-duelling-00536 | quote =}}</ref>
|-
|{{flag|Cyprus}}<br />{{flag|Greece}}
|[[Byzantine music|Byzantine chant]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/byzantine-chant-01508|title=Byzantine chant|accessdate=2019-12-13}}</ref>
|-
| rowspan="3"| {{flag|Czech Republic}}
| [[Slovácko Verbuňk]], recruit dances
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Slov">{{Cite web | title = Slovácko Verbuňk, recruit dances - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = |work = unesco.org | date = |accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/slovacko-verbunk-recruit-dances-00147 | quote =}}</ref>
|-
| [[Shrovetide door-to-door processions and masks]] in the villages of the [[Hlinsko|Hlinecko]] area
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Shro">{{Cite web | title = Shrovetide door-to-door processions and masks in the villages of the Hlinecko area - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = |work = unesco.org | date = |accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/shrovetide-door-to-door-processions-and-masks-in-the-villages-of-the-hlinecko-area-00397 | quote =}}</ref>
|-
| [[Ride of the Kings]] in the south-east of the Czech Republic
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Ride">{{Cite web | title = Ride of the Kings in the south-east of the Czech Republic - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | author = |work = unesco.org | date = |accessdate = 2015-12-18 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/ride-of-the-kings-in-the-south-east-of-the-czech-republic-00564 | quote =}}</ref>
|-
| {{flag|Czech Republic}}<br />{{flag|Slovakia}}
|[[Puppetry in Slovakia and Czechia]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Puppetry">{{Cite web | title = Puppetry in Slovakia and Czechia | author = |work = unesco.org | date = |accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/puppetry-in-slovakia-and-czechia-01202 | quote =}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Democratic People's Republic of Korea}}
| [[Arirang]] folk song in the Democratic People’s Republic of Korea
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Arirang folk song in the Democratic People's Republic of Korea |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00914 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07}}</ref>
|-
| Tradition of [[kimchi]]-making in the Democratic People's Republic of Korea
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Tradition of kimchi-making in the Democratic People's Republic of Korea - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/tradition-of-kimchi-making-in-the-democratic-people-s-republic-of-korea-01063 }}</ref>
|-
| {{flag|Democratic People's Republic of Korea}}<br />{{flag|Republic of Korea}}
| [[Ssireum|Traditional Korean wrestling (Ssirum/Ssireum)]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Traditional Korean wrestling (Ssirum/Ssireum)|url= https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-korean-wrestling-ssirum-ssireum-01533 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Dominican Republic}}
| Cultural Space of the [[Brotherhood of the Holy Spirit of the Congos of Villa Mella]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=villa_mella>{{cite web| title= Cultural Space of the Brotherhood of the Holy Spirit of the Congos of Villa Mella |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cultural-space-of-the-brotherhood-of-the-holy-spirit-of-the-congos-of-villa-mella-00006 |publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Cocolo (dance)|Cocolo]] Dance Drama Tradition
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=cocolo>{{cite web| title= Cocolo Dance Drama Tradition |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cocolo-dance-drama-tradition-00104|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Merengue music|Music]] and [[Merengue (dance)|dance]] of the merengue
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Music and dance of the merengue in the Dominican Republic|url= https://ich.unesco.org/en/RL/music-and-dance-of-the-merengue-in-the-dominican-republic-01162 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| [[Bachata (music)|Music]] and [[Bachata (dance)|dance]] of Bachata
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/music-and-dance-of-dominican-bachata-01514|title=Music and dance of Dominican Bachata|accessdate=2019-12-13}}</ref>
|-
| {{flag|Ecuador}}
| Traditional weaving of the Ecuadorian [[Panama hat|toquilla straw hat]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="toquilla straw hat">{{cite web| title= Traditional weaving of the Ecuadorian toquilla straw hat |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-weaving-of-the-ecuadorian-toquilla-straw-hat-00729|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-04-16}}</ref>
|-
| {{flag|Ecuador}}<br /> {{flag|Peru}}
| Oral heritage and cultural manifestations of the [[Záparo people|Zápara people]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=zapara>{{cite web| title= Oral heritage and cultural manifestations of the Zápara people |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/oral-heritage-and-cultural-manifestations-of-the-zapara-people-00007|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Egypt}}
| [[Al-Sirah Al-Hilaliyyah|The Al-Sirah]] [[Hilali epic|Al-Hilaliyyah Epic]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=al_sirah>{{cite web| title= The Al-Sirah Al-Hilaliyyah Epic |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/al-sirah-al-hilaliyyah-epic-00075 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07}}</ref>
|-
| [[Tahtib|Tahteeb]], stick game
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|<ref name="Tahteeb, stick game">{{cite web| title= Tahteeb, stick game |url= https://ich.unesco.org/en/RL/tahteeb-stick-game-01189 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-08-29}}</ref>
|-
| rowspan="3"| {{flag|Estonia}}
| [[Kihnu]] cultural space
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=kihnu>{{cite web| title= Kihnu cultural space |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/kihnu-cultural-space-00042 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-12-17}}</ref>
|-
| [[Seto Leelo]], [[Setos|Seto]] polyphonic singing tradition
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="seto_leelo">{{cite web| title= Seto Leelo, Seto polyphonic singing tradition |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/seto-leelo-seto-polyphonic-singing-tradition-00173 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-12-17}}</ref>
|-
| Smoke sauna tradition in [[Võru County|Võromaa]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="voromaa">{{cite web| title= Smoke sauna tradition in Võromaa |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/smoke-sauna-tradition-in-voromaa-00951 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-12-17}}</ref>
|-
 
| {{flag|Estonia}} <br /> {{flag|Latvia}} <br /> {{flag|Lithuania}}
| [[Baltic states|Baltic]] ([[Estonian Song Festival|Estonian]], [[Latvian Song and Dance Festival|Latvian]] and [[Lithuanian Song Festival|Lithuanian]]) song and dance celebrations
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=baltic_song>{{cite web| title= Baltic song and dance celebrations |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/baltic-song-and-dance-celebrations-00087 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-01-02}}</ref>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Ethiopia}}
| [[Meskel|Commemoration feast of the finding of the True Holy Cross of Christ]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Commemoration feast of the finding of the True Holy Cross of Christ|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/commemoration-feast-of-the-finding-of-the-true-holy-cross-of-christ-00858 |publisher= unesco.org|accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Fichee-Chambalaalla, New Year festival]] of the [[Sidama people]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Fichee-Chambalaalla, New Year festival of the Sidama people|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/fichee-chambalaalla-new-year-festival-of-the-sidama-people-01054 |publisher= unesco.org|accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Gada system]], an indigenous democratic socio-political system of the [[Oromo people|Oromo]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Gada system, an indigenous democratic socio-political system of the Oromo|url= https://ich.unesco.org/en/RL/gada-system-an-indigenous-democratic-socio-political-system-of-the-oromo-01164 |publisher= unesco.org|accessdate=2017-08-29}}</ref>
|-
| [[Timkat|Ethiopian epiphany]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/ethiopian-epiphany-01491|title=Ethiopian epiphany|accessdate=|work = Intangible Heritage|publisher = UNESCO}}</ref>
|-
| rowspan="14" | {{flag|France}}
| [[Aubusson tapestry]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/aubusson-tapestry-00250|title= Aubusson tapestry |publisher= unesco.org |date= |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
|[[Bayeux Tapestry|Bayeux tapestry]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2007
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"| <ref>{{Cite web|title=Tapisserie de Bayeux - broderie - dite de la Reine Mathilde {{!}} Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture|url=http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/bayeux-tapestry/|access-date=2020-09-25|website=www.unesco.org}}</ref>
|-
|[[Mont-Saint-Michel]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 1979
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"| <ref>{{Cite web|last=mondial|first=UNESCO Centre du patrimoine|title=Mont-Saint-Michel et sa baie|url=https://whc.unesco.org/fr/list/80/|access-date=2020-09-25|website=UNESCO Centre du patrimoine mondial|language=fr}}</ref>
|-
| [[Maloya]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/maloya-00249 |title= Maloya|publisher=unesco.org |date= |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Coping (joinery)|Scribing tradition]] in [[Timber framing#French tradition|French timber framing]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/scribing-tradition-in-french-timber-framing-00251|title= Scribing tradition in French timber framing|publisher=unesco.org |date= |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Compagnons du Tour de France|Compagnonnage]], network for on-the-job transmission of knowledge and identities
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/compagnonnage-network-for-on-the-job-transmission-of-knowledge-and-identities-00441|title= Compagnonnage, network for on-the-job transmission of knowledge and identities|publisher=unesco.org |date= |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Craftsmanship]] of [[Alençon]] needle lace-making
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/craftsmanship-of-alencon-needle-lace-making-00438 |title= Craftsmanship of Alençon needle lace-making|publisher=unesco.org |date= |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[French cuisine|Gastronomic meal of the French]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/gastronomic-meal-of-the-french-00437 |title= Gastronomic meal of the French|publisher=unesco.org |date= |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Equitation]] in the French tradition
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/equitation-in-the-french-tradition-00440 |title= Equitation in the French tradition |publisher=unesco.org |date= |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Fest Noz|Fest-Noz]], festive gathering based on the collective practice of traditional dances of [[Brittany]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/fest-noz-festive-gathering-based-on-the-collective-practice-of-traditional-dances-of-brittany-00707|title= Fest-Noz, festive gathering based on the collective practice of traditional dances of Brittany |publisher=unesco.org |date= |accessdate=2011-12-06}}</ref>
|-
| [[Limousin septennial ostensions]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/limousin-septennial-ostensions-00885 |title= Limousin septennial ostensions|publisher=unesco.org |date= |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Gwo ka|Gwoka]]: music, song, dance and cultural practice representative of [[Guadeloupe]]an identity
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/gwoka-music-song-dance-and-cultural-practice-representative-of-guadeloupean-identity-00991 |title= Gwoka: music, song, dance and cultural practice representative of Guadeloupean identity|publisher=unesco.org |date= |accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| Carnival of [[Granville, Manche|Granville]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Carnival of Granville |url= https://ich.unesco.org/en/RL/carnival-of-granville-01077 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| The skills related to perfume in Pays de Grasse: the cultivation of perfume plants, the knowledge and processing of natural raw materials, and the art of perfume composition
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=perfume_in_Pays_de_Grasse>{{cite web|title=The skills related to perfume in Pays de Grasse: the cultivation of perfume plants, the knowledge and processing of natural raw materials, and the art of perfume composition |url=https://ich.unesco.org/en/RL/the-skills-related-to-perfume-in-pays-de-grasse-the-cultivation-of-perfume-plants-the-knowledge-and-processing-of-natural-raw-materials-and-the-art-of-perfume-composition-01207 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29 }}</ref>
|-
|{{flag|France}}<br />{{flag|Italy}}<br />{{flag|Switzerland}}
|[[Alpinism]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/alpinism-01471|title=Alpinism|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| {{flag|Gambia}}<br />{{flag|Senegal}}
| [[Mandinka people#Rites of passage|Kankurang]], Manding initiatory rite
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=kankurang>{{cite web| title= Kankurang, Manding initiatory rite |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/kankurang-manding-initiatory-rite-00143|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Georgia}}
| [[Music of Georgia#Traditional vocal polyphony|Georgian polyphonic singing]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=georgia_poly>{{cite web| title= Georgian polyphonic singing |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/georgian-polyphonic-singing-00008|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| Ancient Georgian traditional [[Kvevri|Qvevri]] [[Georgian wine|wine]]-making method
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=georgian_wine>{{cite web| title= Ancient Georgian traditional Qvevri wine-making method |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/ancient-georgian-traditional-qvevri-wine-making-method-00870|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| Living culture of three writing systems of the [[Georgian scripts|Georgian alphabet]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=chidaoba>{{cite web| title= Chidaoba, wrestling in Georgia |url=https://ich.unesco.org/en/RL/chidaoba-wrestling-in-georgia-01371|publisher= unesco.org |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| ''Chidaoba'', wrestling in Georgia
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=georgian_scripts>{{cite web| title= Living culture of three writing systems of the Georgian alphabet |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/living-culture-of-three-writing-systems-of-the-georgian-alphabet-01205|publisher= unesco.org |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| rowspan="2"|{{flag|Germany}}
| Idea and practice of organizing shared interests in [[History of credit unions|cooperatives]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=germany_coop>{{cite web| title= Idea and practice of organizing shared interests in cooperatives |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/idea-and-practice-of-organizing-shared-interests-in-cooperatives-01200|publisher= unesco.org |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Organ (music)|Organ]] craftsmanship and music
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=germany_organ>{{cite web| title= Organ craftsmanship and music |url= https://ich.unesco.org/en/RL/organ-craftsmanship-and-music-01277 |publisher= unesco.org |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| rowspan="4"|{{flag|Greece}}
| Know-how of [[Mastic (plant resin)#Cultivation|cultivating mastic]] on the [[Chios|island of Chios]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="chios">{{cite web|title=Know-how of cultivating mastic on the island of Chios|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/know-how-of-cultivating-mastic-on-the-island-of-chios-00993|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| [[Tinos|Tinian]] [[marble]] craftsmanship
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title= Tinian marble craftsmanship|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/tinian-marble-craftsmanship-01103|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| [[Momoeria]], New Year's celebration in eight villages of [[Kozani]] area, West Macedonia, Greece
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title= Momoeria, New Year's celebration in eight villages of Kozani area, West Macedonia, Greece|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/momoeria-new-year-s-celebration-in-eight-villages-of-kozani-area-west-macedonia-greece-01184|accessdate=2017-04-29}}</ref>
|-
| [[Rebetiko]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title= Rebetiko |url= https://ich.unesco.org/en/RL/rebetiko-01291 |publisher= unesco.org |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| {{flag|Greece}} <br /> {{flag|Italy}} <br /> {{flag|Spain}} <br /> {{flag|Morocco}} <br /> {{flag|Portugal}} <br /> {{flag|Croatia}} <br /> {{flag|Cyprus}}
| [[Mediterranean diet]]
(In 2010, Italy, Spain, Greece and Morocco were the first to be recognised, but on 4 December 2013, Portugal, Cyprus and Croatia were also recognised by UNESCO.)
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA, AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=med_diet>{{cite web| title= Mediterranean Diet |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/mediterranean-diet-00884|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| {{flag|Guatemala}}
| [[Rabinal Achí]] dance drama tradition
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=rabinal>{{cite web| title= Rabinal Achí dance drama tradition|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/rabinal-achi-dance-drama-tradition-00144 |publisher=unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| {{flag|Guinea}}
| Cultural space of [[Sosso-Bala]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=sosso_bala>{{cite web| title= Cultural space of Sosso-Bala |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cultural-space-of-sosso-bala-00009|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| rowspan="2" | {{flag|Hungary}}
| [[Busójárás|Busó festivities at Mohács]]: masked end-of-winter carnival custom
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Busó festivities at Mohács: masked end-of-winter carnival custom |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/buso-festivities-at-mohacs-masked-end-of-winter-carnival-custom-00252|publisher= unesco.org |accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| [[Matyó embroidery|Folk art of the Matyó]], embroidery of a traditional community
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Folk art of the Matyó, embroidery of a traditional community |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/folk-art-of-the-matyo-embroidery-of-a-traditional-community-00633|publisher= unesco.org|accessdate=2015-12-24}}</ref>
|-
| rowspan="12" | {{flag|India}}
| [[Koodiyattam]]: a [[Sanskrit drama|Sanskrit theatre]] of [[Kerala]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=kutti>{{cite web|title=Kutiyattam, Sanskrit Theatre |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=36 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628215901/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=36 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Mudiyett]]: a ritual theatre and dance drama of Kerala
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Mudiyett>{{cite web| title= Mudiyettu, ritual theatre and dance drama of Kerala |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00345 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-01-14}}</ref>
|-
| [[Vedic chant]]ings: recitation of sacred [[Hinduism|Hindu]] texts
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=vedic>{{cite web|title=The Tradition of Vedic Chanting |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=37 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628222637/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=37 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Ramlila]]: the traditional performance of the [[Ramayana]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=ramlila>{{cite web|title=Ramlila – the Traditional Performance of the Ramayana |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=38 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628204843/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=38 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Ramman (festival)|Ramman]]: a religious festival and ritual theatre of [[Garhwal division|Garhwal]], [[Uttarakhand]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=ramman>{{cite web| title= Ramman, religious festival and ritual theatre of the Garhwal Himalayas, India |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00281 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-01-14}}</ref>
|-
| [[Kalbelia]]: folk songs and dances of [[Rajasthan]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Kalbelia>{{cite web| title= Kalbelia folk songs and dances of Rajasthan |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00340 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-01-14}}</ref>
|-
| [[Chhau dance]]: a classical dance form of [[Odisha]] and [[West Bengal]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Chhau dance| work = unesco.org | accessdate = 2010-11-18 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/chhau-dance-00337}}</ref>
|-
| [[Buddhist chant|Ladakh Buddhist chantings]]: recitation of sacred [[Buddhism|Buddhist]] texts in [[Ladakh]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Buddhist chantings of Ladakh">{{cite web| title= Buddhist chanting of Ladakh: recitation of sacred Buddhism texts in the trans-Himalayan Ladakh region, Jammu and Kashmir, India |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00839 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-01-14}}</ref>
|-
| [[Manipuri Sankirtana]]: a ritual singing, drumming and dancing of [[Manipur]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Sankirtana, ritual singing, drumming and dancing of Manipur">{{cite web | title= Sankirtana, ritual singing, drumming and dancing of Manipur | url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00843 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-07-12}}</ref>
|-
| Traditional brass and copper [[Crafts of India|craft of utensil making]] among the [[Thathera]]s of [[Jandiala Guru]], [[Punjab, India|Punjab]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Traditional brass and copper craft of utensil making among the Thatheras of Jandiala Guru, Punjab">{{cite web | title= Traditional brass and copper craft of utensil making among the Thatheras of Jandiala Guru, Punjab | url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00845 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-07-12}}</ref>
|-
| [[Yoga]]: ancient Indian physical, mental and spiritual practices originating in ancient India
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Yoga">{{cite web | title= Yoga | url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/yoga-01163 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| [[Kumbh Mela]]: mass Hindu pilgrimage held at [[Haridwar Kumbh Mela|Haridwar]] of [[Uttarakhand]], [[Nashik-Trimbakeshwar Simhastha|Nashik]] of [[Maharashtra]], [[Prayag Kumbh Mela|Prayagraj]] of [[Uttar Pradesh]] and [[Ujjain Simhastha|Ujjain]] of [[Madhya Pradesh]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Kumbh Mela">{{cite web | title= Kumbh Mela | url=https://ich.unesco.org/en/RL/kumbh-mela-01258 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| rowspan="7”| {{flag|Indonesia}}
| [[Wayang]] [[Shadow play|puppet theatre]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=wayang>{{cite web| title= Wayang Puppet Theatre |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&RL=00063 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-06-27}}</ref>
|-
| Indonesian [[Kris]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=kris>{{cite web| title= Indonesian Kris |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&RL=00112 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-06-27}}</ref>
|-
| Indonesian [[Batik]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=batik>{{cite web| title= Indonesian Batik |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00170 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-10-05}}</ref>
|-
| Indonesian [[Angklung]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=angklung>{{cite web| title= Indonesian Angklung |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00393 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2010-11-23}}</ref>
|-
| Three genres of [[Balinese dance|Traditional dance in Bali]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"| <ref name="Three genres of traditional dance in Bali">{{cite web| title=Three genres of traditional dance in Bali |url= https://ich.unesco.org/en/RL/three-genres-of-traditional-dance-in-bali-00617
|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-07-19}}</ref>
|-
| [[Pinisi]], art of boatbuilding in South Sulawesi
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"| <ref name="pinisi">{{cite web| title= Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi
|url= https://ich.unesco.org/en/RL/pinisi-art-of-boatbuilding-in-south-sulawesi-01197
|publisher=UNESCO Culture Sector|accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Traditions of [[Pencak Silat]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"| <ref name="Pencak Silat">{{cite web| title= Tradition of Pencak Silat
|url= https://ich.unesco.org/en/RL/traditions-of-pencak-silat-01391
|publisher=UNESCO Culture Sector|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="9"| {{flag|Iran}}
| [[Radif (music)|Radif]] of [[Persian traditional music|Iranian music]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=radif>{{cite web| title= The Radif of Iranian music |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00279 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-10-25}}</ref>
|-
| Traditional skills of [[Kashan rug|carpet weaving in Kashan]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=kashan>{{cite web| title= Traditional skills of carpet weaving in Kashan |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00383 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-05-28}}</ref>
|-
| Traditional skills of [[Shiraz rug|carpet weaving in Fars]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=fars>{{cite web| title= Traditional skills of carpet weaving in Fars|url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00382 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-05-28}}</ref>
|-
| Ritual dramatic art of [[Ta'zieh|Ta‘zīye]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=tazieh>{{cite web| title= Ritual dramatic art of Ta'zīye |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00377 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-05-28}}</ref>
|-
| [[Varzesh-e Bastani|Pahlevani and Zoorkhanei rituals]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=pahlevani>{{cite web| title= Pahlevani and Zoorkhanei rituals |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00378 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-05-28}}</ref>
|-
| [[Music of Iran#Khorasan|Music of the Bakhshis of Khorasan]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=khorasanmusic>{{cite web| title= Music of the Bakhshis of Khorasan |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00381 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-05-28}}</ref>
|-
| [[Mashhad-e Ardahal#Carpet Washing Ceremony|Qālišuyān rituals of Mašhad-e Ardehāl]] in [[Kashan|Kāšān]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=qalishuyan>{{cite web| title= Qālišuyān rituals of Mašhad-e Ardehāl in Kāšān |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00580 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-01-25}}</ref>
|-
| [[Chovgan|Chogān]], a horse-riding game accompanied by music and storytelling
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=chogan>{{cite web| title= Chogān, a horse-riding game accompanied by music and storytelling |url=https://ich.unesco.org/en/RL/chogan-a-horse-riding-game-accompanied-by-music-and-storytelling-01282 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Traditional skills of crafting and playing Dotār
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-skills-of-crafting-and-playing-dotar-01492|title=Traditional skills of crafting and playing Dotār|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="2" | {{flag|Iraq}}
| The [[Maqam al-iraqi|Iraqi Maqam]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=iraqi_maqam>{{cite web|title=The Iraqi Maqam |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=41 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090827091418/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=41 |archivedate=August 27, 2009}}</ref>
|-
| Provision of services and hospitality during the Arba'in visitation
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/provision-of-services-and-hospitality-during-the-arba-in-visitation-01474|title=Provision of services and hospitality during the Arba'in visitation|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="4" | {{flag|Ireland}}
| [[Uilleann pipes|Uilleann piping]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=ireland_uilleann>{{cite web|title=Uilleann piping |url=https://ich.unesco.org/en/RL/uilleann-piping-01264 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
|[[Camogie]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|2018
| style="text-align:center;"|ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="ich.unesco.org">{{Cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/hurling-01263|title=Hurling - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=ich.unesco.org|language=en|access-date=2018-11-29}}</ref>
|-
|[[Hurling]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"|2018
| style="text-align:center;"|ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="ich.unesco.org"/>
|-
| [[Celtic harp|Irish harping]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/irish-harping-01461|title=Irish harping|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="7"| {{flag|Italy}}
| [[Opera dei Pupi]], Sicilian Puppet Theatre
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=sicilian_puppet>{{cite web|title=Opera dei Pupi, Sicilian Puppet Theatre |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=42 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628204014/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=42 |archivedate=June 28, 2009}}</ref>
|-
| [[Cantu a tenore|Canto a tenore]], [[Music of Sardinia|Sardinian]] Pastoral Songs
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=canto_tenore>{{cite web|title=Canto a tenore, Sardinian Pastoral Songs |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=43 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628202622/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=43 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Traditional violin craftsmanship in Cremona]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=violini_cremona>{{cite web| title= Traditional violin craftsmanship in Cremona |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-violin-craftsmanship-in-cremona-00719 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-11-24}}</ref>
|-
| Celebrations of big shoulder-borne processional structures
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=processional_structures>{{cite web| title= Celebrations of big shoulder-borne processional structures |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00721 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-09-27}}</ref>
|-
| Traditional agricultural practice of cultivating the "vite ad alberello" (head-trained bush vines) of the community of [[Pantelleria]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="vite ad alberello">{{cite web| title= Traditional agricultural practice of cultivating the 'vite ad alberello' (head-trained bush vines) of the community of Pantelleria |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011&RL=00720 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-09-07}}</ref>
|-
| Art of [[Naples|Neapolitan]] ‘Pizzaiuolo’
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="pizzaiuolo">{{cite web| title= Art of Neapolitan 'Pizzaiuolo' |url= https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-neapolitan-pizzaiuolo-00722 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[Celestinian forgiveness]] celebration
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/celestinian-forgiveness-celebration-01276|title=Celestinian forgiveness celebration|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
|rowspan="2"| {{flag|Jamaica}}
| The [[Jamaican Maroons|Maroon Heritage]] of Moore Town
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=moore_town>{{cite web|title=The Maroon Heritage of Moore Town |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=44 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628183149/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=44 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Reggae|Reggae music of Jamaica]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=reggae>{{cite web|title=Reggae music of Jamaica |url=https://ich.unesco.org/en/RL/reggae-music-of-jamaica-01398 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=28 November 2018}}</ref>
|-
| rowspan="21"| {{flag|Japan}}
| [[Noh|Nôgaku Theatre]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=nogaku>{{cite web| title= Nôgaku Theatre |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00012 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-03}}</ref>
|-
| [[Bunraku|Ningyo Johruri Bunraku Puppet Theatre]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=ningyo>{{cite web| title= Ningyo Johruri Bunraku Puppet Theatre |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00064 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Kabuki|Kabuki Theatre]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=kabuki>{{cite web| title= Kabuki Theatre |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00163 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Akiu no Taue Odori]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=akiu>{{cite web| title= Akiu no Taue Odori |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00405 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Chakkirako]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Chakkirako>{{cite web| title= Chakkirako |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00274 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Daimokutate]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Daimokutate>{{cite web| title= Daimokutate |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00276 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Dainichido Bugaku]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Dainichido>{{cite web| title= Dainichido Bugaku |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00275 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Gagaku]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Gagaku>{{cite web| title= Gagaku |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00265 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Hayachine Kagura]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Hayachine>{{cite web| title= Hayachine Kagura |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00272 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Ojiya-chijimi]], [[Echigo jofu]]: techniques of making [[ramie]] fabric in [[Uonuma, Niigata|Uonuma region]], [[Niigata Prefecture]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Ojiya-chijimi>{{cite web| title= Ojiya-chijimi, Echigo-jofu |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00266 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Oku-noto no Aenokoto]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Aenokoto>{{cite web| title= Oku-noto no Aenokoto |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00271 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Ainu music|Traditional Ainu dance]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Ainu>{{cite web| title= Traditional Ainu dance |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00278 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Kumiodori]], traditional Okinawan musical theatre
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=kumiodori>{{cite web| title= Kumiodori |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00405 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Yūki-tsumugi|Yuki tsumugi]], silk fabric production technique
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Yuki-tsumugi>{{cite web| title=Yuki-tsumugi |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00406 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-05-02}}</ref>
|-
| [[Mibu no Hana Taue]], ritual of transplanting rice in [[Kitahiroshima, Hiroshima|Mibu]], [[Hiroshima Prefecture|Hiroshima]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Mibu>{{cite web| title=Mibu no Hana Taue |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00411 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-02-15}}</ref>
|-
| [[Sada Shin Noh]], sacred dancing at [[Sada Jinja|Sada shrine]], [[Shimane Prefecture|Shimane]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Sada Shin Noh">{{cite web| title=Sada Shin Noh |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00412 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-02-15}}</ref>
|-
| [[Nachi no Dengaku]], a religious performing art held at the [[Kumano Nachi Taisha|Nachi fire festival]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Nachi no Dengaku">{{cite web| title=Nachi no Dengaku |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00413 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-04-24}}</ref>
|-
| [[Japanese cuisine|Washoku]], traditional dietary cultures of the Japanese, notably for the celebration of New Year
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Washoku">{{cite web| title=Washoku |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00869 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-08}}</ref>
|-
| [[Washi]], craftsmanship of traditional Japanese hand-made paper<ref>Until 2014, there was an item titled &quot;[[Sekishu-Banshi]]: papermaking in the [[Iwami, Shimane|Iwami region]] of [[Shimane Prefecture]].&quot; It was merged with the current item due to the expansion of the range of elements.</ref>
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Washi">{{cite web| title=Washi, craftsmanship of traditional Japanese hand-made paper |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/01001 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-12-17}}</ref>
|-
| Yama, Hoko, Yatai, float festivals
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Yama, Hoko, Yatai, float festivals in Japan |url= https://ich.unesco.org/en/RL/yama-hoko-yatai-float-festivals-in-japan-01059 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| Raiho-shin, ritual visits of deities in masks and costumes
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Raiho-shin>{{cite web| title= Raiho-shin, ritual visits of deities in masks and costumes |url= https://ich.unesco.org/en/RL/raiho-shin-ritual-visits-of-deities-in-masks-and-costumes-01271 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Jordan}}
| The Cultural Space of the [[Bedu]] in [[Petra]] and [[Wadi Rum]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=bedu>{{cite web| title= The Cultural Space of the Bedu in Petra and Wadi Rum |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00122 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-06-02}}</ref>
|-
|As-Samer in Jordan
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title=As-Samer in Jordan |url= https://ich.unesco.org/en/RL/as-samer-in-jordan-01301 |publisher=UNESCO Culture Sector}}</ref>
|-
| rowspan="3"| {{flag|Kazakhstan}}
| Kazakh traditional art of [[Dombra]] Kuy
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Kazakh traditional art of Dombra Kuy| work = unesco.org | accessdate = 2014-11-28 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/kazakh-traditional-art-of-dombra-kuy-00996}}</ref>
|-
| Kazakh traditional [[Shagai|Assyk]] games
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Assyk>{{cite web| title= Kazakh traditional Assyk games |url= https://ich.unesco.org/en/RL/kazakh-traditional-assyk-games-01086 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Traditional spring festive rites of the Kazakh horse breeders
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Kazakh_horse_breeders>{{cite web|title=Traditional spring festive rites of the Kazakh horse breeders |url=https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-spring-festive-rites-of-the-kazakh-horse-breeders-01402 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29 }}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Kazakhstan}}<br />{{flag|Kyrgyzstan}}
| Traditional knowledge and skills in making Kyrgyz and Kazakh [[yurt]]s
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional knowledge and skills in making Kyrgyz and Kazakh yurts (Turkic nomadic dwellings)| work = unesco.org | accessdate = 2014-11-28 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-knowledge-and-skills-in-making-kyrgyz-and-kazakh-yurts-turkic-nomadic-dwellings-00998}}</ref>
|-
| [[Aytysh|Aitysh/Aitys]], art of improvisation
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Aitysh/Aitys, art of improvisation| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-04 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/aitysh-aitys-art-of-improvisation-00997}}</ref>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Kyrgyzstan}}
| The Art of [[Akyn]]s, Kyrgyz Epic Tellers
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=akyns>{{cite web|title=The Art of Akyns, Kyrgyz Epic Tellers |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=49 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628214933/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=49 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
|[[Epic of Manas|Kyrgyz epic trilogy: Manas, Semetey, Seytek]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title=Kyrgyz epic trilogy: Manas, Semetey, Seytek |url=https://ich.unesco.org/en/RL/kyrgyz-epic-trilogy-manas-semetey-seytek-00876 |publisher=UNESCO Culture Sector}}</ref>
|-
| [[Buzkashi|Kok boru]], traditional horse game
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=kokboru>{{cite web|title=Kok boru, traditional horse game |url=https://ich.unesco.org/en/RL/kok-boru-traditional-horse-game-01294 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[:fr:Ak-kalpak|Ak-kalpak]] craftsmanship, traditional knowledge and skills in making and wearing Kyrgyz men’s headwear
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/ak-kalpak-craftsmanship-traditional-knowledge-and-skills-in-making-and-wearing-kyrgyz-mens-headwear-01496|title=Ak-kalpak craftsmanship, traditional knowledge and skills in making and wearing Kyrgyz men's headwear|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| {{flag|Laos}}
| [[Khene|Khaen music]] of the Lao people
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=khaen>{{cite web |title=Khaen music of the Lao people |url=https://ich.unesco.org/en/RL/khaen-music-of-the-lao-people-01296 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| {{flag|Lebanon}}
| [[Zajal]], recited or sung poetry
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=zajal>{{cite web |title=Al-Zajal, Recited or Sung Poetry |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/al-zajal-recited-or-sung-poetry-01000 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20151209014654/http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/al-zajal-recited-or-sung-poetry-01000 |archivedate=December 9, 2015 }}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Lithuania}}
| [[Lithuanian cross crafting|Cross crafting]] and its symbolism
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=cross_crafting>{{cite web|title=Cross-crafting and its Symbolism |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=51 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121006223607/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=51 |archivedate=October 6, 2012 }}</ref>
|-
| [[Sutartinės]], Lithuanian multipart songs
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="sutartinės">{{cite web| title= Sutartinės, Lithuanian multipart songs |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00433 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-02-18}}</ref>
|-
| {{flag|Luxembourg}}
| [[Dancing procession of Echternach|Hopping procession of Echternach]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=Dancing_procession_of_Echternach>{{cite web| title= Hopping procession of Echternach |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00392 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-07-15}}</ref>
|-
| rowspan="2"|{{flag|North Macedonia}}
| Feast of the [[Forty Martyrs of Sebaste|Holy Forty Martyrs]] in [[Štip]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Feast of the Holy Forty Martyrs in Štip|url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/feast-of-the-holy-forty-martyrs-in-stip-00734 |publisher= unesco.org|accessdate=2015-12-23}}</ref>
|-
| [[Kopačka (folk dance)|Kopachkata]], a social dance from the village of Dramche, Pijanec
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Kopachkata, a social dance from the village of Dramche, Pijanec |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/kopachkata-a-social-dance-from-the-village-of-dramche-pijanec-00995 |publisher= unesco.org |accessdate=2014-12-23}}</ref>
|-
| {{flag|North Macedonia}}<br />{{flag|Turkey}}
| Spring celebration, [[Hıdrellez]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Spring celebration, Hıdrellez|url= https://ich.unesco.org/en/RL/spring-celebration-hdrellez-01284 |publisher= unesco.org|accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| {{flag|Madagascar}}
| The Woodcrafting Knowledge of the [[Zafimaniry]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=zafi>{{cite web|title=The Woodcrafting Knowledge of the Zafimaniry |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=52 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628212532/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=52 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| rowspan="4"|{{flag|Malawi}}
| The [[Vimbuza dance|Vimbuza Healing Dance]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=vimbuza>{{cite web| title= The Vimbuza Healing Dance |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00158 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=March 2, 2014}}</ref>
|-
| [[Tchopa]], sacrificial dance of the [[Lhomwe people]] of southern Malawi
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Tchopa, sacrificial dance of the Lhomwe people of southern Malawi| work = unesco.org | accessdate = 2014-11-28 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/tchopa-sacrificial-dance-of-the-lhomwe-people-of-southern-malawi-00999}}</ref>
|-
| [[Nshima|Nsima]], culinary tradition of Malawi
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=nsima>{{cite web| title= Nsima, culinary tradition of Malawi |url= https://ich.unesco.org/en/RL/nsima-culinary-tradition-of-malawi-01292 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Mwinoghe, joyous dance
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=Mwinoghe>{{cite web| title= Mwinoghe, joyous dance |url= https://ich.unesco.org/en/RL/mwinoghe-joyous-dance-01293 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| {{flag|Malawi}} <br /> {{flag|Mozambique}} <br /> {{flag|Zambia}}
| The [[Nyau#Dances|Gule Wamkulu]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=gule>{{cite web|title=The Gule Wamkulu |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=54 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628191418/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=54 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| rowspan="3"| {{flag|Malaysia}}
| [[Mak Yong|Mak Yong Theatre]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=mak_yong>{{cite web|title=Mak Yong Theatre |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=55 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121007130759/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=55 |archivedate=October 7, 2012 }}</ref>
|-
| [[Dondang Sayang]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=dondang_sayang>{{cite web|title=Dondang Sayang |url=https://ich.unesco.org/en/RL/dondang-sayang-01410 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29 }}</ref>
|-
| [[Silat Melayu|Silat]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"| <ref name="Silat">{{cite web| title= Silat Malaysia
|url= https://ich.unesco.org/en/RL/silat-01504 Sector|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Mali}}
| The [[Fula people#Herding|Cultural Space of the Yaaral and Degal]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=yaaral>{{cite web|title=The Cultural Space of the Yaaral and Degal |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=56 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628201735/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=56 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[The Manden Charter]], proclaimed in Kurukan Fuga
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Manden Charter, proclaimed in Kurukan Fuga| work = unesco.org | accessdate = 2009-10-01 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/manden-charter-proclaimed-in-kurukan-fuga-00290}}</ref>
|-
| The septennial re-roofing ceremony of the [[Kamablon]], sacred house of Kangaba
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Septennial re-roofing ceremony of the Kamablon, sacred house of Kangaba| work = unesco.org | accessdate = 2009-10-01 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/septennial-re-roofing-ceremony-of-the-kamablon-sacred-house-of-kangaba-00190}}</ref>
|-
| Coming forth of the masks and puppets in Markala
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Coming forth of the masks and puppets in Markala| work = unesco.org | accessdate = 2014-11-28 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/coming-forth-of-the-masks-and-puppets-in-markala-01004}}</ref>
|-
| rowspan="3"| {{flag|Mauritius}}
| Traditional Mauritian Sega
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=Sega>{{cite web|title=Traditional Mauritian Sega |url=https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-mauritian-sega-01003 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Bhojpuri folk songs in Mauritius, [[Geet-Gawai]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=Bhojpuri>{{cite web|title=Bhojpuri folk songs in Mauritius, Geet-Gawai |url=https://ich.unesco.org/en/RL/bhojpuri-folk-songs-in-mauritius-geet-gawai-01178 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Sega tambour of Rodrigues Island
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=segatambour>{{cite web|title=Sega tambour of Rodrigues Island |url=https://ich.unesco.org/en/RL/sega-tambour-of-rodrigues-island-01257 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| rowspan="9"| {{flag|Mexico}}
| The [[Day of the Dead|Indigenous Festivity dedicated to the Dead]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=indigenous>{{cite web|title=The Indigenous Festivity dedicated to the Dead |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=57 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628212739/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=57 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| Places of memory and living traditions of the [[Otomi people|Otomí-Chichimecas]] people of Tolimán: the [[Peña de Bernal]], guardian of a sacred territory
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Otomi_Toliman>{{cite web| title= Places of memory and living traditions of the Otomí-Chichimecas people of Tolimán: the Peña de Bernal, guardian of a sacred territory |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00174 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-02-03}}</ref>
|-
| [[Danza de los Voladores|Ritual ceremony of the Voladores: Papantla, El Tajín]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=voladores>{{cite web| title= Ritual ceremony of the Voladores: Papantla, El Tajín |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00175 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-02-03}}</ref>
|-
| Traditional [[Mexican cuisine]] – ancestral, ongoing community culture, the [[Michoacán]] paradigm
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Unesco_trad_Mex_cuisine>{{cite web| title= Traditional Mexican cuisine – ancestral, ongoing community culture, the Michoacán paradigm |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00400 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-02-03}}</ref>
|-
| [[Parachico]]s in the traditional January feast of [[Chiapa de Corzo (Mesoamerican site)|Chiapa de Corzo]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=parachico>{{cite web| title=Parachicos in the traditional January feast of Chiapa de Corzo|url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00399 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-02-03}}</ref>
|-
| [[Pirekua]], traditional song of the [[Purépecha people|Purépecha]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Pirekua>{{cite web| title= Pirekua, traditional song of the P'urhépecha |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00398 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-02-03}}</ref>
|-
|[[Mariachi]], string music, song and trumpet
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Mariachi>{{cite web| title= Mariachi, string music, song and trumpet |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00575 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-03-21}}</ref>
|-
| [[Charrería]], equestrian tradition in Mexico
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="Charrería">{{cite web|title=Charrería, equestrian tradition in Mexico|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/charreria-equestrian-tradition-in-mexico-01108?RL=01108|website=www.unesco.org|accessdate=4 December 2016}}</ref>
|-
| [[Romería|La Romería]]: ritual cycle of 'La llevada' of the [[Basilica of Our Lady of Zapopan|Virgin of Zapopan]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>name=La_Romería{{cite web|title=La Romería (the pilgrimage): ritual cycle of 'La llevada' (the carrying) of the Virgin of Zapopan|url=https://ich.unesco.org/en/RL/la-romeria-the-pilgrimage-ritual-cycle-of-la-llevada-the-carrying-of-the-virgin-of-zapopan-01400|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
|{{flag|Mexico}}<br />{{flag|Spain}}
|[[Talavera pottery]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| LAC<br />ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/artisanal-talavera-of-puebla-and-tlaxcala-mexico-and-ceramics-of-talavera-de-la-reina-and-el-puente-del-arzobispo-spain-making-process-01462|title=Artisanal talavera of Puebla and Tlaxcala (Mexico) and ceramics of Talavera de la Reina and El Puente del Arzobispo (Spain) making process|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Moldova}} <br /> {{flag|Romania}}
| The [[Colindă|Christmas carols]] in masculine horde
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Men's group Colindat, Christmas-time ritual |url= https://ich.unesco.org/en/RL/mens-group-colindat-christmas-time-ritual-00865 |publisher= unesco.org|accessdate=2013-12-07}}</ref>
|-
| Traditional wall-carpet craftsmanship
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Traditional wall-carpet craftsmanship in Romania and the Republic of Moldova |url= https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-wall-carpet-craftsmanship-in-romania-and-the-republic-of-moldova-01167 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| rowspan="6"| {{flag|Mongolia}}
| The Traditional Music of the [[Morin khuur|Morin Khuur]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional music of the Morin Khuur| work = unesco.org | accessdate = 2009-09-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-music-of-the-morin-khuur-00068}}</ref>
|-
| [[Mongol]]ian art of singing: [[Music of Mongolia#Throat singing|Khoomei]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongolian traditional art of Khöömei| work = unesco.org | accessdate = 2010-11-18 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/mongolian-traditional-art-of-khoomei-00396}}</ref>
|-
| The Traditional [[Naadam]] festival
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=naadam>{{cite web | title = Naadam, Mongolian traditional festival | url = http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00395 | publisher = UNESCO Culture Sector |accessdate = 2011-02-03}}</ref>
|-
| Traditional craftsmanship of the Mongol [[Yurt|Ger]] and its associated customs
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional craftsmanship of the Mongol Ger and its associated customs| work = unesco.org | accessdate = 2013-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-craftsmanship-of-the-mongol-ger-and-its-associated-customs-00872}}</ref>
|-
| Mongolian knuckle-bone shooting
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongolian knuckle-bone shooting| work = unesco.org | accessdate = 2014-11-28 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/mongolian-knuckle-bone-shooting-00959}}</ref>
|-
| Traditional technique of making Airag in Khokhuur and its associated customs
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-technique-of-making-airag-in-khokhuur-and-its-associated-customs-01172|title=Traditional technique of making Airag in Khokhuur and its associated customs|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="5"| {{flag|Morocco}}
| The Cultural Space of [[Jamaa el Fna|Jemaa el-Fna Square]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=jemaa>{{cite web|title=The Cultural Space of Jemaa el-Fna Square |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=60 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090827090901/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=60 |archivedate=August 27, 2009}}</ref>
|-
| [[Tan-Tan Moussem|The Moussem of Tan-Tan]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=moussem>{{cite web|title=The Moussem of Tan-Tan |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=61 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090827090906/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=61 |archivedate=August 27, 2009 }}</ref>
|-
| [[Cherry festival in Sefrou]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name="Cherry festival in Sefrou">{{cite web|title=Cherry festival in Sefrou |url=https://ich.unesco.org/en/lists?display=default&text=&inscription=0&country=00137&multinational=3&type=0&domain=0&display1=inscriptionID#tabs |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-08-27 }}</ref>
|-
| [[Argan]], practices and know-how concerning the argan tree
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Argan, practices and know-how concerning the argan tree |url= https://ich.unesco.org/en/RL/argan-practices-and-know-how-concerning-the-argan-tree-00955 |publisher= unesco.org|accessdate=2014-11-28}}</ref>
|-
| [[Gnawa]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title=Gnawa|accessdate=2019-12-12|url=https://ich.unesco.org/en/RL/gnawa-01170}}</ref>
|-
| {{flag|Mozambique}}
| The [[Chopi people|Chopi]] [[Timbila]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=chopi>{{cite web|title=The Chopi Timbila |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=62 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628192743/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=62 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| {{flag|Namibia}}
| [[Oshituthi shomagongo, marula fruit festival]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=marula>{{cite web|title=Oshituthi shomagongo, marula fruit festival |url=https://ich.unesco.org/en/RL/oshituthi-shomagongo-marula-fruit-festival-01089 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-08-29}}</ref>
|-
| {{flag|Netherlands}}
| Craft of the miller operating windmills and watermills
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=windmills>{{cite web|title=Craft of the miller operating windmills and watermills |url=https://ich.unesco.org/en/RL/craft-of-the-miller-operating-windmills-and-watermills-01265 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| {{flag|Niger}}
| Practices and expressions of joking relationships in Niger
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=gueguense>{{cite web|title=El Güegüense |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=63 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628214213/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=63 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| {{flag|Nicaragua}}
| [[El Güegüense]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="gueguense"/>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Nigeria}}
| The [[Ifá|Ifá Divination System]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=ifa>{{cite web|title=The Ifa Divination System |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=64 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628222841/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=64 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Ijele Masquerade|Ijele masquerade]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"| <ref name= Ijele >{{cite web|title=Ijele masquerade|url=https://ich.unesco.org/en/RL/ijele-masquerade-00194 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-08-29}}</ref>
|-
| The [[Argungu international fishing and cultural festival]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name= Argungu >{{cite web|title=Argungu international fishing and cultural festival|url=https://ich.unesco.org/en/lists?display=default&text=&inscription=0&country=00156&multinational=3&type=0&domain=0&display1=inscriptionID#tabs |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-08-29}}</ref>
|-
| [[Kwagh-Hir]] theatrical performance
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/kwagh-hir-theatrical-performance-00683|title=Kwagh-Hir theatrical performance|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| {{flag|Norway}}
| Practice of traditional music and dance in Setesdal, playing, dancing and singing ([[stev]]/stevjing)
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/practice-of-traditional-music-and-dance-in-setesdal-playing-dancing-and-singing-stev-stevjing-01432|title=Practice of traditional music and dance in Setesdal, playing, dancing and singing (stev/stevjing)|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Oman}}
| Al ‘azi, elegy, processional march and poetry
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Al 'azi, elegy, processional march and poetry |url= https://ich.unesco.org/en/RL/al-azi-elegy-processional-march-and-poetry-00850 |publisher= unesco.org|accessdate=2012-12-03}}</ref>
|-
| Horse and camel Ardhah
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref name=ardhah>{{cite web|title=Horse and camel Ardhah |url=https://ich.unesco.org/en/RL/horse-and-camel-ardhah-01359 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29 }}</ref>
|-
| {{flag|Oman}}<br />{{flag|United Arab Emirates}}
| [[Al Ayala dance|Al-Ayyala]], a traditional performing art of the Sultanate of Oman and the United Arab Emirates
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Al-Ayyala, a traditional performing art of the Sultanate of Oman and the United Arab Emirates| work = unesco.org | accessdate = 2014-11-28 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/al-ayyala-a-traditional-performing-art-of-the-sultanate-of-oman-and-the-united-arab-emirates-01012}}</ref>
|-
| {{flag|Palestine}}
| The [[Palestinian Hikaye]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=hikaye>{{cite web|title=The Palestinian Hikaye |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=65 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628222547/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=65 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Panama}}
| Artisanal processes and plant fibers techniques for talcos, crinejas and pintas weaving of the pinta’o hat
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=panama>{{cite web|title=Artisanal processes and plant fibers techniques for talcos, crinejas and pintas weaving of the pinta'o hat |url=https://ich.unesco.org/en/RL/artisanal-processes-and-plant-fibers-techniques-for-talcos-crinejas-and-pintas-weaving-of-the-pintao-hat-01272 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Ritual and festive expressions of the Congo culture
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Congo_culture>{{cite web| title= Ritual and festive expressions of the Congo culture |url= https://ich.unesco.org/en/RL/ritual-and-festive-expressions-of-the-congo-culture-01383 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="9"| {{flag|Peru}}
| [[Taquile Island|Taquile and its Textile Art]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Taquile>{{cite web|title=Taquile and its Textile Art |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=66 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628203716/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=66 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Huaconada]], ritual dance of [[Mito, Concepción|Mito]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Huaconada>{{cite web| title= Huaconada, ritual dance of Mito |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00390 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-11-25}}</ref>
|-
| [[Danza de tijeras|The scissors dance]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Scissors>{{cite web| title= The scissors dance |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00391 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-11-25}}</ref>
|-
| [[Qoyllur Rit'i|Pilgrimage to the sanctuary of the Lord of Qoyllurit'i]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=Qoyllurit>{{cite web| title= Pilgrimage to the sanctuary of the Lord of Qoyllurit'i |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00567|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-07-05}}</ref>
|-
| [[Victoriano Arizapana|Knowledge, skills and rituals related to the annual renewal]] of the [[Inca rope bridge|Q’eswachaka bridge]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Knowledge, skills and rituals related to the annual renewal of the Q'eswachaka bridge| work = unesco.org | accessdate = 2013-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/knowledge-skills-and-rituals-related-to-the-annual-renewal-of-the-qeswachaka-bridge-00594}}</ref>
|-
| [[Virgen de la Candelaria]], [[Harákmbut]] sung prayers of Peru's [[Huachipaeri people|Huachipaire people]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="virgen de la candelaria">{{cite web| title= candelaria |url= http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00956 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-11-25}}</ref>
|-
| Wititi dance of the Colca Valley
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Wititi dance of the Colca Valley| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-04 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/wititi-dance-of-the-colca-valley-01056}}</ref>
|-
| Traditional system of Corongo’s water judges
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name="Corongo">{{cite web| title= Traditional system of Corongo's water judges |url=https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-system-of-corongos-water-judges-01155 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| ‘Hatajo de Negritos’ and ‘Hatajo de Pallitas’ from the Peruvian south-central coastline
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/hatajo-de-negritos-and-hatajo-de-pallitas-from-the-peruvian-south-central-coastline-01309|title='Hatajo de Negritos' and 'Hatajo de Pallitas' from the Peruvian south-central coastline|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Philippines}}
| The [[Philippine epic poetry#Ifugao epic poetry|Hudhud Chants]] of the [[Ifugao people|Ifugao]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=hudhud>{{cite web|title=The Hudhud Chants of the Ifugao |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=67 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628220524/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=67 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| The [[Philippine epic poetry#Mindanao epic poetry|Darangen Epic]] of the [[Maranao|Maranao People]] of [[Lake Lanao]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=darangen>{{cite web|title=The Darangen Epic of the Maranao People of Lake Lanao |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=68 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628201620/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=68 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| {{flag|Poland}}
| [[Kraków szopka|Nativity scene (szopka)]] tradition in [[Krakow]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="Kraków_szopka">{{cite web| title= Nativity scene (szopka) tradition in Krakow |url= https://ich.unesco.org/en/RL/nativity-scene-szopka-tradition-in-krakow-01362 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Portugal}}
| The [[Fado]], urban popular song of Portugal, performance genre incorporating music and poetry widely practised in the country and among emigrant communities
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=fado>{{cite web| title= Fado, urban popular song of Portugal |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00563 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2011-11-27}}</ref>
|-
| The [[Cante Alentejano]], polyphonic singing from [[Alentejo]], southern [[Portugal]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=cante>{{cite web| title= Cante Alentejano, polyphonic singing from Alentejo, southern Portugal |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=01007 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-11-27}}</ref>
|-
| Craftmanship of Estremoz clay figures
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=clay>{{cite web| title= Craftmanship of Estremoz clay figures |url= https://ich.unesco.org/en/RL/craftmanship-of-estremoz-clay-figures-01279 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[Careto|Winter festivities, Carnival of Podence]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/winter-festivities-carnival-of-podence-01463|title=Winter festivities, Carnival of Podence|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="17"| {{flag|Republic of Korea}}
| [[Jongmyo jerye|Royal Ancestral Ritual]] in the [[Jongmyo|Jongmyo Shrine]] and its Music
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=jongmyo>{{cite web| title= The Royal Ancestral Ritual in the Jongmyo Shrine and its Music |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/royal-ancestral-ritual-in-the-jongmyo-shrine-and-its-music-00016|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Pansori|Pansori singing]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=pansori>{{cite web| title= The Pansori Epic Chant |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/pansori-epic-chant-00070 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Gangneung#Culture|Gangneung Danoje Festival]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=gangneung>{{cite web| title= The Gangneung Danoje Festival |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/gangneung-danoje-festival-00114 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Cheoyongmu]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=cheoyongmu>{{cite web| title= Cheoyongmu |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cheoyongmu-00189 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Ganggangsullae]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=ganggangsullae>{{cite web| title= Ganggangsullae |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/ganggangsullae-00188 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=jeju>{{cite web| title= Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/jeju-chilmeoridang-yeongdeunggut-00187 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Namsadang Nori]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=namsadang>{{cite web| title= Namsadang Nori |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/namsadang-nori-00184 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Yeongsanjae]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=yeongsanjae>{{cite web| title= Yeongsanjae |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/yeongsanjae-00186 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Daemokjang]], traditional wooden [[Korean architecture|architecture]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=daemokjang>{{cite web| title= Daemokjang, traditional wooden architecture |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/daemokjang-traditional-wooden-architecture-00461 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Gagok]], lyric song cycles accompanied by an orchestra
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=gagok>{{cite web| title= Gagok, lyric song cycles accompanied by an orchestra |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/gagok-lyric-song-cycles-accompanied-by-an-orchestra-00444 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Jultagi]], tightrope walking
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=jultagi>{{cite web| title= Jultagi, tightrope walking |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/jultagi-tightrope-walking-00448|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Taekkyeon]], a traditional Korean martial art
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=taekkyeon>{{cite web| title=Taekkyeon, a traditional Korean martial art |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/taekkyeon-a-traditional-korean-martial-art-00452|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| Weaving of Mosi (fine [[ramie]]) in the [[Seocheon|Hansan region]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=Mosi>{{cite web| title= Weaving of Mosi (fine ramie) in the Hansan region |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/weaving-of-mosi-fine-ramie-in-the-hansan-region-00453|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Arirang]], lyrical folk song in the Republic of Korea
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Arirang">{{cite news|title=Arirang, lyrical folk song in the Republic of Korea|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/arirang-lyrical-folk-song-in-the-republic-of-korea-00445|accessdate=2016-12-01|publisher=UNESCO Culture Sector|date=2012-12-06}}</ref>
|-
| [[Gimjang|Kimjang]], making and sharing [[Kimchi]] in the Republic of Korea
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Kimjang">{{cite web|title=Kimjang, making and sharing kimchi in the Republic of Korea|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/kimjang-making-and-sharing-kimchi-in-the-republic-of-korea-00881|publisher=UNESCO Culture Sector|date=2013-12-06|accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| [[Pungmul|Nongak]], community band music, dance and rituals in the Republic of Korea
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Nongak">{{cite web|title=Nongak, community band music, dance and rituals in the Republic of Korea|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/nongak-community-band-music-dance-and-rituals-in-the-republic-of-korea-00717|accessdate=19 December 2014|publisher=UNESCO Culture Sector|date=November 2014}}</ref>
|-
| Culture of Jeju [[Haenyeo]] (women divers)
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Haenyeo">{{cite web|title=Culture of Jeju Haenyeo (women divers)|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/culture-of-jeju-haenyeo-women-divers-01068|publisher=UNESCO Culture Sector|accessdate=2016-12-01}}</ref>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Romania}}
| The [[Călușari|Căluș]] tradition
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=calus>{{cite web|title=The Căluş tradition |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=72 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628214119/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=72 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Doina]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Doina| work = unesco.org | accessdate = 2009-10-01 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/doina-00192}}</ref>
|-
| [[Horezu ceramics|The Horezu ceramics]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Craftsmanship of Horezu ceramics |url= https://ich.unesco.org/en/RL/craftsmanship-of-horezu-ceramics-00610 |publisher= unesco.org|accessdate=2012-12-03}}</ref>
|-
| Lad's dances
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"| <ref>{{cite web |url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/lad-s-dances-in-romania-01092 |title=Lad's dances in Romania |work=UNESCO}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Russia}}
| The Cultural Space and Oral Culture of the [[Semeiskie]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=semeiskie>{{cite web|title=The Cultural Space and Oral Culture of the Semeiskie |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=73 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628214823/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=73 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| The [[Olonkho]], [[Yakuts|Yakut]] Heroic Epos
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=olonkho>{{cite web|title=The Olonkho, Yakut Heroic Epos |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=74 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628212009/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=74 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| {{flag|Samoa}}
| 'Ie Samoa, fine mat and its cultural value
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/-ie-samoa-fine-mat-and-its-cultural-value-01499|title='Ie Samoa, fine mat and its cultural value|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="3"| {{flag|Saudi Arabia}}
| [[Ardah|Alardah Alnajdiyah]], dance, drumming and poetry in Saudi Arabia
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref name=alardah>{{cite web|title=Alardah Alnajdiyah, dance, drumming and poetry in Saudi Arabia |url=https://ich.unesco.org/en/RL/alardah-alnajdiyah-dance-drumming-and-poetry-in-saudi-arabia-01196 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-05-23 }}</ref>
|-
|[[Almezmar in Saudi Arabia|Almezmar]], drumming and dancing with sticks
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title=Almezmar, drumming and dancing with sticks |url=https://ich.unesco.org/en/RL/almezmar-drumming-and-dancing-with-sticks-01011|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-05-23 }}</ref>
|-
| [[Al-Qatt Al-Asiri]], female traditional interior wall decoration in Asir, Saudi Arabia
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title=Al-Qatt Al-Asiri, female traditional interior wall decoration in Asir, Saudi Arabia |url=https://ich.unesco.org/en/RL/al-qatt-al-asiri-female-traditional-interior-wall-decoration-in-asir-saudi-arabia-01261|publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07 }}</ref>
|-
| {{flag|Senegal}}
| [[Xooy]], a divination ceremony among the [[Serer people|Serer]] of Senegal
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name= Xooy >{{cite web|title=Xooy, a divination ceremony among the Serer of Senegal |url=https://ich.unesco.org/en/RL/xooy-a-divination-ceremony-among-the-serer-of-senegal-00878 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate= 2013-12-07}}</ref>
|-
| rowspan="3"| {{flag|Serbia}}
| [[Slava]], celebration of family saint patron’s day
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=Slava>{{cite web| title= Slava, celebration of family saint patron's day |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=01010}}</ref>
|-
| [[kolo (dance)|Kolo]], traditional folk dance
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=kolo>{{cite web| title= Kolo, traditional folk dance |url= https://ich.unesco.org/en/RL/kolo-traditional-folk-dance-01270}}</ref>
|-
| Singing to the accompaniment of the [[Gusle]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=gusle>{{cite web| title= Singing to the accompaniment of the Gusle |url= https://ich.unesco.org/en/RL/singing-to-the-accompaniment-of-the-gusle-01377 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="5"| {{flag|Slovakia}}
| [[Fujara]] and its music
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=fujara>{{cite web|title=Fujara and its music|url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=76 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628183559/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=76 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| Music of Terchová
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=terchova>{{cite web|title=Music of Terchová |url=https://ich.unesco.org/en/RL/music-of-terchova-00877 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[Bagpipe]] culture
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=bagpipe>{{cite web|title=Bagpipe culture |url=https://ich.unesco.org/en/RL/bagpipe-culture-01075 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Multipart singing of Horehronie
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=horehronie>{{cite web|title=Multipart singing of Horehronie |url=https://ich.unesco.org/en/RL/multipart-singing-of-horehronie-01266 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[Tinker|Drotárstvo]], wire craft and art
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/drotarstvo-wire-craft-and-art-01478|title=Drotárstvo, wire craft and art|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="3"| {{flag|Slovenia}}
| [[Škofja Loka Passion Play|Škofja Loka passion play]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=loka>{{cite web|title=Škofja Loka passion play|url=https://ich.unesco.org/en/RL/skofja-loka-passion-play-01203 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Door-to-door rounds of Kurenti
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=kurenti>{{cite web|title=Door-to-door rounds of Kurenti|url=https://ich.unesco.org/en/RL/door-to-door-rounds-of-kurenti-01278 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[Bobbin lace]]making in Slovenia
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=Bobbin_lacemaking>{{cite web|title=Bobbin lacemaking in Slovenia|url=https://ich.unesco.org/en/RL/bobbin-lacemaking-in-slovenia-01378 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="11" | {{flag|Spain}}
| The [[Mistery play of Elche|Mystery Play]] of [[Elche]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=elche>{{cite web|title=The Mystery Play of Elche |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=77 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628201321/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=77 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| The [[La Patum|Patum]] of [[Berga]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=patum>{{cite web|title=The Patum of Berga |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=78 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628224252/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=78 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| Irrigators' tribunals of the Spanish Mediterranean coast: the [[Council of Wise Men of the plain of Murcia]] and the [[Water Tribunal of the plain of Valencia]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Irrigators' tribunals of the Spanish Mediterranean coast: the Council of Wise Men of the plain of Murcia and the Water Tribunal of the plain of Valencia| work = unesco.org | accessdate = 2009-10-01 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/irrigators-tribunals-of-the-spanish-mediterranean-coast-the-council-of-wise-men-of-the-plain-of-murcia-and-the-water-tribunal-of-the-plain-of-valencia-00171}}</ref>
|-
| [[Silbo Gomero language|Whistled language]] of the island of [[La Gomera]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|
|-
| [[Castell|Human towers]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Human towers| work = unesco.org | accessdate = 2010-11-18 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/human-towers-00364}}</ref>
|-
| [[Flamenco]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Flamenco| work = unesco.org | accessdate = 2010-11-18 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/flamenco-00363}}</ref>
|-
| [[The Song of the Sibyl|Chant of the Sybil on Majorca]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Chant of the Sybil on Majorca| work = unesco.org | accessdate = 2010-11-18 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/chant-of-the-sybil-on-majorca-00360}}</ref>
|-
| [[La Mare de Déu de la Salut Festival|Festivity of 'la Mare de Déu de la Salut']] of Algemesí
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=M.D.D.Salut>{{cite web| title= Festivity of 'la Mare de Déu de la Salut' of Algemesí |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00576 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2012-02-29}}</ref>
|-
| Fiesta of the patios in [[Córdoba, Spain|Cordoba]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"| <ref>{{Cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/fiesta-of-the-patios-in-cordova-00846|title=Fiesta of the patios in Cordova - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=ich.unesco.org|language=en|access-date=2018-07-02}}</ref>
|-
| [[Valencia]] [[Falles]] festivity
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Valencia Fallas festivity |url= https://ich.unesco.org/en/RL/valencia-fallas-festivity-00859 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| Tamboradas drum-playing rituals
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=tamboradas>{{cite web| title= Tamboradas drum-playing rituals |url= https://ich.unesco.org/en/RL/tamboradas-drum-playing-rituals-01208 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| {{flag|Sri Lanka}}
| Rūkada Nātya, traditional string puppet drama in Sri Lanka
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name="Rūkada_Nātya">{{cite web| title= Rūkada Nātya, traditional string puppet drama in Sri Lanka |url= https://ich.unesco.org/en/RL/rukada-natya-traditional-string-puppet-drama-in-sri-lanka-01370 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="3"|{{flag|Switzerland}}
| [[Fête des Vignerons|Winegrowers’ Festival in Vevey]] (Fête des Vignerons)
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=vevey>{{cite web|title=Winegrowers' Festival in Vevey |url=https://ich.unesco.org/en/RL/winegrowers-festival-in-vevey-01201 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[Carnival of Basel|Basel Carnival]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=basel>{{cite web|title=Basel Carnival |url=https://ich.unesco.org/en/RL/basel-carnival-01262 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Holy Week processions in [[Mendrisio]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/holy-week-processions-in-mendrisio-01460|title=Holy Week processions in Mendrisio|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| {{flag|Switzerland}}<br />{{flag|Austria}}
| [[Avalanche]] risk management
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Avalanche risk management|url= https://ich.unesco.org/en/RL/avalanche-risk-management-01380 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| {{flag|Syria}}
| Practices and craftsmanship associated with the [[Rosa × damascena|Damascene rose]] in Al-Mrah
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ARB
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/practices-and-craftsmanship-associated-with-the-damascene-rose-in-al-mrah-01369|title=Practices and craftsmanship associated with the Damascene rose in Al-Mrah|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Tajikistan}}
| [[Pilaf|Oshi Palav]], a traditional meal and its social and cultural contexts
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Oshi Palav, a traditional meal and its social and cultural contexts in Tajikistan|url= https://ich.unesco.org/en/RL/oshi-palav-a-traditional-meal-and-its-social-and-cultural-contexts-in-tajikistan-01191 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| Chakan, embroidery art
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=chakan>{{cite web| title= Chakan, embroidery art in the Republic of Tajikistan |url= https://ich.unesco.org/en/RL/chakan-embroidery-art-in-the-republic-of-tajikistan-01397 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="2"|{{flag|Thailand}}
| [[Khon]], masked dance drama in Thailand
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=khon>{{cite web|title=Khon, masked dance drama in Thailand |url=https://ich.unesco.org/en/RL/khon-masked-dance-drama-in-thailand-01385 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| [[Thai massage|Nuad Thai]], traditional Thai massage
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=nuadthai>{{cite web|title=Nuad Thai, traditional Thai massage|url=https://ich.unesco.org/en/RL/nuad-thai-traditional-thai-massage-01384|publisher=UNESCO Culture Sector|accessdate=2019-12-13}}</ref>
|-
| {{flag|Tonga}}
| The [[Lakalaka]], Dances and Sung Speeches of Tonga
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=lakalaka>{{cite web|title=The Lakalaka, Dances and Sung Speeches of Tonga |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=79 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628210120/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=79 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| {{flag|Tunisia}}
| Pottery skills of the women of Sejnane
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=pottery_skills>{{cite web| title= Pottery skills of the women of Sejnane |url= https://ich.unesco.org/en/RL/pottery-skills-of-the-women-of-sejnane-01406 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="13" |{{flag|Turkey}}
| The Arts of the [[Culture of the Ottoman Empire#Meddah (one person show)|Meddah]], Public Storytellers
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=meddah>{{cite web| title= The Arts of the Meddah, Public Storytellers |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00037 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| The [[Mevlevi Order|Mevlevi]] [[Sema|Sema Ceremony]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="Mevlevi Sema Ceremony">{{cite web| title= Mevlevi Sema Ceremony |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00100 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Karagöz and Hacivat]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=mevlevi>{{cite web| title= Karagöz and Hacivat |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00180 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Ashik|Âşıklık]] tradition
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Âşıklık (minstrelsy) tradition |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00179 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Traditional Sohbet meetings]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Traditional Sohbet meetings|url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00385 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Kırkpınar]] oil wrestling festival
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Kırkpınar oil wrestling festival|url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00386 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Jem (Alevism)|Semah, Alevi-Bektaşi]] ritual
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Semah, Alevi-Bektaşi ritual|url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00384 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Keşkek|Ceremonial Keşkek]] tradition
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Ceremonial Keşkek tradition|url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00388 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Mesir macunu|Mesir Macunu]] festival
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Mesir Macunu festival|url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00642 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Turkish coffee]] culture and tradition
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Turkish coffee culture and tradition |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00645 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-12-10}}</ref>
|-
| [[Paper marbling|Ebru]], Turkish art of marbling
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Ebru, Turkish art of marbling |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00644 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-12-01}}</ref>
|-
| Traditional craftsmanship of [[İznik pottery|Çini-making]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Traditional craftsmanship of Çini-making|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/traditional-craftsmanship-of-cini-making-01058 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2016-12-07}}</ref>
|-
| [[Turkish archery|Traditional Turkish archery]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web|url=https://ich.unesco.org/en/lists|title=UNESCO - Traditional Turkish archery|website=ich.unesco.org|language=en|access-date=2019-12-13}}</ref>
|-
| rowspan="3" |{{flag|Turkmenistan}}
| Epic art of Gorogly
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | 2015
| style="text-align:center;" | APA
| style="text-align:center;" |<ref name="gorogly">{{cite web| title=Epic art of Gorogly |url=https://ich.unesco.org/en/RL/epic-art-of-gorogly-01028 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Kushtdepdi rite of singing and dancing
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=kushtdepdi>{{cite web| title=Kushtdepdi rite of singing and dancing |url=https://ich.unesco.org/en/RL/kushtdepdi-rite-of-singing-and-dancing-01259 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[Turkmen rug|Traditional Turkmen carpet]] making art in Turkmenistan
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web|url=https://ich.unesco.org/en/lists|title=UNESCO - Traditional turkmen carpet making art in Turkmenistan|website=ich.unesco.org|language=en|access-date=2019-12-13}}</ref>
|-
| {{flag|Uganda}}
| [[Ugandan barkcloth|Barkcloth Making in Uganda]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=barkcloth>{{cite web|title=Barkcloth Making in Uganda |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=82 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628203256/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=82 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| rowspan="3" | {{flag|Ukraine}}
| [[Petrykivsky Painting|Petrykivka decorative painting]] as a phenomenon of the Ukrainian ornamental folk art
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name=Petrykivsky_Painting>{{cite web| title= Petrykivka decorative painting as a phenomenon of the Ukrainian ornamental folk art |url= http://www.unesco.org/culture/ich/RL/00893 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2014-12-30}}</ref>
|-
| [[Cossack’s songs of Dnipropetrovsk Region]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref name="Cossack’s_songs_of_Dnipropetrovsk_Region">{{cite web| title= Cossack's songs of Dnipropetrovsk Region |url= http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/cossacks-songs-of-dnipropetrovsk-region-01194 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-03-12}}</ref>
|-
|Tradition of [[Kosiv]] painted ceramics
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web|url=https://ich.unesco.org/en/lists|title=UNESCO - Tradition of Kosiv painted ceramics|website=ich.unesco.org|language=en|access-date=2019-12-13}}</ref>
|-
| {{flag|Uruguay}}
| The [[Candombe]] and its socio-cultural space: a community practice
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|title=Candombe and its socio-cultural space: a community practice|url=https://ich.unesco.org/en/RL/candombe-and-its-socio-cultural-space-a-community-practice-00182|website=unesco.org|accessdate=1 November 2017}}</ref>
|-
| rowspan="5" | {{flag|Uzbekistan}}
| The Cultural Space of the [[Boysun District]]
| style="text-align:center;"| 2001
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=boysun>{{cite web|title=The Cultural Space of the Boysun District |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=83 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628195459/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=83 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| [[Katta Ashula]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Katta Ashula| work = unesco.org | accessdate = 2009-10-01 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/katta-ashula-00288}}</ref>
|-
| Askiya, the art of wit
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Askiya, the art of wit| work = unesco.org | accessdate = 2014-11-28 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/askiya-the-art-of-wit-00971}}</ref>
|-
| [[Palov]] culture and tradition
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Palov culture and tradition|url= https://ich.unesco.org/en/RL/palov-culture-and-tradition-01166 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
|[[Dance in Uzbekistan|Khorazm dance]], Lazgi
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web|url=https://ich.unesco.org/en/lists|title=UNESCO - Khorazm dance, Lazgi|website=ich.unesco.org|language=en|access-date=2019-12-13}}</ref>
|-
| {{flag|Uzbekistan}}<br />{{flag|Tajikistan}}
| [[Shashmaqam|Shashmaqom Music]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=shashmaqom>{{cite web|title=Shashmaqom Music |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=84 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628192653/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=84 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| {{flag|Vanuatu}}
| [[Sand drawing|Vanuatu Sand Drawings]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=sand_drawings>{{cite web|title=Vanuatu Sand Drawings |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=85 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628195543/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=85 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| rowspan="4"| {{flag|Venezuela}}
| [[Dancing Devils of Yare|Dancing Devils of Corpus Christi]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref name=dancing_devils>{{cite web| title= Venezuela's Dancing Devils of Corpus Christi |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00639 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2013-08-15}}</ref>
|-
| La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire| work = unesco.org | accessdate = 2013-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/la-parranda-de-san-pedro-de-guarenas-y-guatire-00907}}</ref>
|-
| Traditional knowledge and technologies relating to the growing and processing of the curagua
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional knowledge and technologies relating to the growing and processing of the curagua| work = unesco.org | accessdate = 2015-12-04 | url = https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-knowledge-and-technologies-relating-to-the-growing-and-processing-of-the-curagua-01094}}</ref>
|-
| Carnival of [[El Callao (Venezuela)|El Callao]], a festive representation of a memory and cultural identity
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Carnival of El Callao, a festive representation of a memory and cultural identity |url= https://ich.unesco.org/en/RL/carnival-of-el-callao-a-festive-representation-of-a-memory-and-cultural-identity-01198 |publisher= unesco.org|accessdate=2016-12-02}}</ref>
|-
| rowspan="10"| {{flag|Vietnam}}
| [[Space of gong culture]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=gong>{{cite web| title= Space of gong culture |url= https://ich.unesco.org/en/RL/space-of-gong-culture-00120 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| [[Nhã nhạc]], Vietnamese court music
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=nha_nhac>{{cite web| title= Nhã nhạc, Vietnamese court music |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00074 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-09-16}}</ref>
|-
| [[Quan họ|Quan Họ Bắc Ninh folk songs]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=quan_ho>{{cite web| title= Quan Họ Bắc Ninh folk songs |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00183 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-09-16}}</ref>
|-
| [[Giong Festival|Gióng Festival]] of [[Phù Đổng temple|Phù Đổng]] and [[Sóc temple|Sóc]] Temples
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=giong_festival>{{cite web| title= Gióng festival of Phù Ðông and Sóc temples |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00443 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2015-09-16}}</ref>
|-
| Worship of [[Hùng Kings]] in [[Phú Thọ]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=hung_kings>{{cite web| title= Worship of Hùng kings in Phú Thọm |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00735 |accessdate=2015-09-16}}</ref>
|-
| Art of [[Đờn ca tài tử]] music and song in southern Việt Nam
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=don_ca>{{cite web| title= Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet Nam |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00733 |accessdate=2015-09-16}}</ref>
|-
| [[Ví and Giặm]] folk songs of [[Nghệ Tĩnh]]
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=vi_dam>{{cite web| title= Ví and Giặm folk songs of Nghệ Tĩnh |url= http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=01008 |accessdate=2015-09-16}}</ref>
|-
| Practices related to the Viet beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=vi_mother>{{cite web| title=Practices related to the Viet beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms |url=https://ich.unesco.org/en/RL/practices-related-to-the-viet-beliefs-in-the-mother-goddesses-of-three-realms-01064 |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| The art of [[Bài chòi]] in Central Viet Nam
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=vi_bai>{{cite web| title=The art of Bài Chòi in Central Viet Nam |url=https://ich.unesco.org/en/RL/the-art-of-bai-choi-in-central-viet-nam-01222 |accessdate=2017-12-07}}</ref>
|-
| Practices of Then by [[Tay people|Tày]], [[Nùng people|Nùng]] and [[Tai Dam people|Thái]] ethnic groups in Viet Nam
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2019
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web|url=https://ich.unesco.org/en/RL/practices-of-then-by-tay-nung-and-thai-ethnic-groups-in-viet-nam-01379?RL=01379|title=Practices of Then by Tày, Nùng and Thái ethnic groups in Viet Nam|accessdate=2019-12-12}}</ref>
|-
| {{flag|Yemen}}
| [[Song of Sana'a]]
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=sanaa>{{cite web|title=The Song of Sana'a |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=88 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628204941/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=88 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Zambia}}
| The [[Zambian Makishi Festival|Makishi Masquerade]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=makishi>{{cite web|title=The Makishi Masquerade |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=89 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628212214/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=89 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|-
| Mooba dance of the Lenje ethnic group
| style="text-align:center;"|
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=mooba_dance>{{cite web|title=Mooba dance of the Lenje ethnic group of Central Province of Zambia |url=https://ich.unesco.org/en/RL/mooba-dance-of-the-lenje-ethnic-group-of-central-province-of-zambia-01372 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2018-11-29 }}</ref>
|-
| {{flag|Zimbabwe}}
| The [[Dance in Zimbabwe|Mbende Jerusarema Dance]]
| style="text-align:center;"| 2005
| style="text-align:center;"| 2008
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=mbende>{{cite web|title=The Mbende Jerusarema Dance |url=http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=90 |publisher=UNESCO Culture Sector |accessdate=2009-09-07 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090628223550/http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=90 |archivedate=June 28, 2009 }}</ref>
|}
 
==List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding==
The '''List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding''' contains intangible cultural heritage elements "that concerned communities and States Parties consider require urgent measures to keep them alive".<ref name="unes_Purp"/>
{{Complete list|date=December 2019}}
{| class="wikitable sortable" style="margin:0 1em 0 0; font-size:95%;"
|-
! Member state
! Element{{ref|1|[A]}} <!-- Use the exact name given by UNESCO -->
! Year inscribed{{ref|3|[C]}}
! Region{{ref|4|[D]}}
! Reference
|-
|{{flag|Algeria}}
|Knowledge and skills of the water measurers of the foggaras or water bailiffs of Touat and Tidikelt
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=":0">{{Cite web|url=https://en.unesco.org/news/intangible-heritage-seven-elements-inscribed-list-need-urgent-safeguarding|title=Intangible Heritage: Seven elements inscribed on the List in Need of Urgent Safeguarding|website=UNESCO|language=en|url-status=|access-date=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="2" |{{flag|Azerbaijan}}
|[[Chovqan]], a traditional [[Karabakh]] horse-riding game in the Republic of Azerbaijan
| style="text-align:center;" | 2013
| rowspan="2" style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web | title = Chovqan, a traditional Karabakh horse-riding game in the Republic of Azerbaijan - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/chovqan-a-traditional-karabakh-horse-riding-game-in-the-republic-of-azerbaijan-00905}}</ref>
|-
|[[Yalli]] ([[Kochari]], [[Tenzere]]), traditional group dances of [[Nakhchivan Autonomous Republic|Nakhchivan]]
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| {{flag|Belarus}}
| Rite of the [[Kalyady Tsars]] (Christmas Tsars)
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Rite of the Kalyady Tsars (Christmas Tsars) - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/rite-of-the-kalyady-tsars-christmas-tsars-00308}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Botswana}}
| [[Earthenware]] pottery-making skills in Botswana's [[Kgatleng District]]
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Earthenware pottery-making skills in Botswana's Kgatleng District - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/earthenware-pottery-making-skills-in-botswanas-kgatleng-district-00753}}</ref>
|-
| Dikopelo folk music of Bakgatla ba Kgafela in Kgatleng District
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Dikopelo folk music of Bakgatla ba Kgafela in Kgatleng District | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/dikopelo-folk-music-of-bakgatla-ba-kgafela-in-kgatleng-district-01290}}</ref>
|-
| {{flag|Brazil}}
| [[Yaokwa]], the [[Enawene Nawe people]]'s ritual for the maintenance of social and cosmic order
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Yaokwa, the Enawene Nawe people's ritual for the maintenance of social and cosmic order - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/yaokwa-the-enawene-nawe-people-s-ritual-for-the-maintenance-of-social-and-cosmic-order-00521}}</ref>
|-
|{{flag|Cambodia}}
|[[Lkhon Khol]]
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| rowspan="7"| {{flag|China}}
| Traditional design and practices for building [[Chinese wooden arch bridges]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional design and practices for building Chinese wooden arch bridges - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditional-design-and-practices-for-building-chinese-wooden-arch-bridges-00303}}</ref>
|-
| Traditional [[Li people|Li]] textile techniques: spinning, dyeing, weaving and embroidering
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional Li textile techniques: spinning, dyeing, weaving and embroidering - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditional-li-textile-techniques-spinning-dyeing-weaving-and-embroidering-00302 }}</ref>
|-
| [[Qiang New Year festival]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Qiang New Year festival - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/qiang-new-year-festival-00305}}</ref>
|-
| [[Meshrep]]
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Meshrep - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/meshrep-00304}}</ref>
|-
| [[Bulkhead (partition)|Watertight-bulkhead]] technology of Chinese [[Junk (ship)|junks]]
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Watertight-bulkhead technology of Chinese junks - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/watertight-bulkhead-technology-of-chinese-junks-00321}}</ref>
|-
| [[Movable type#Wooden movable type|Wooden movable-type printing]] of China
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Wooden movable-type printing of China - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/wooden-movable-type-printing-of-china-00322}}</ref>
|-
| [[Hezhen]] [[Yimakan|Yimakan storytelling]]
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Hezhen Yimakan storytelling - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/hezhen-yimakan-storytelling-00530}}</ref>
|-
| {{flag|Colombia}}
| Traditional [[Vallenato]] music of the [[Magdalena Department|Greater Magdalena region]]
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional Vallenato music of the Greater Magdalena region - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditional-vallenato-music-of-the-greater-magdalena-region-01095}}</ref>
|-
| {{flag|Colombia}}<br />{{flag|Venezuela}}
| Colombian-Venezuelan [[Llanos|llano]] work songs
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title =Colombian-Venezuelan llano work songs - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO| work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/colombian-venezuelan-llano-work-songs-01285}}</ref>
|-
| {{flag|Croatia}}
| [[Ojkanje singing]]
| style="text-align:center;"| 2010
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Ojkanje singing - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/ojkanje-singing-00320}}</ref>
|-
|{{flag|Egypt}}
|Traditional Hand Puppetry—Al-Aragoz
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| {{flag|France}}
| [[Music of Corsica|Cantu in paghjella]], a secular and liturgical oral tradition of Corsica
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Cantu in paghjella, a secular and liturgical oral tradition of Corsica - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/cantu-in-paghjella-a-secular-and-liturgical-oral-tradition-of-corsica-00315}}</ref>
|-
| {{flag|Guatemala}}
| [[Nan Pa'ch ceremony]]
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Nan Pa'ch ceremony - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/nan-pach-ceremony-00863}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Indonesia}}
| [[Saman dance]]
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Saman dance - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/saman-dance-00509}}</ref>
|-
| [[Noken]] multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the [[Papuan people|people of Papua]]
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Noken multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the people of Papua - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/noken-multifunctional-knotted-or-woven-bag-handcraft-of-the-people-of-papua-00619 }}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Iran}}
| [[Naqqāli]], Iranian dramatic story-telling
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Naqqāli, Iranian dramatic story-telling - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/naqqali-iranian-dramatic-story-telling-00535}}</ref>
|-
| Traditional skills of building and sailing Iranian [[Lenj boat]]s in the Persian Gulf
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditional skills of building and sailing Iranian Lenj boats in the Persian Gulf - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditional-skills-of-building-and-sailing-iranian-lenj-boats-in-the-persian-gulf-00534}}</ref>
|-
| rowspan="3" | {{flag|Kenya}}
| Traditions and practices associated with the [[Kaya (Mijikenda)|Kayas in the sacred forests]] of the [[Mijikenda peoples|Mijikenda]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Traditions and practices associated with the Kayas in the sacred forests of the Mijikenda - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/traditions-and-practices-associated-with-the-kayas-in-the-sacred-forests-of-the-mijikenda-00313}}</ref>
|-
| [[Isukuti dance]] of [[Isukha]] and [[Idakho|Idakho communities]] of [[Western Kenya]]
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Isukuti dance of Isukha and Idakho communities of Western Kenya - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/isukuti-dance-of-isukha-and-idakho-communities-of-western-kenya-00981}}</ref>
|-
|Enkipaata, Eunoto and Olng'esherr, three male rites of passage of the Maasai community
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| {{flag|Kyrgyzstan}}
| [[Ala-kiyiz]] and [[Shyrdak]], art of Kyrgyz traditional felt carpets
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Ala-kiyiz and Shyrdak, art of Kyrgyz traditional felt carpets - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/ala-kiyiz-and-shyrdak-art-of-kyrgyz-traditional-felt-carpets-00693}}</ref>
|-
| {{flag|Latvia}}
| [[Suiti]] cultural space
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Suiti cultural space - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/suiti-cultural-space-00314}}</ref>
|-
| {{flag|North Macedonia}}
| [[Glasoechko]], male two-part singing in Dolni Polog
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Glasoechko, male two-part singing in Dolni Polog - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/glasoechko-male-two-part-singing-in-dolni-polog-01104}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Mali}}
| [[Sanké mon]], collective fishing rite of the Sanké
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Sanké mon, collective fishing rite of the Sanké - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/sanke-mon-collective-fishing-rite-of-the-sanke-00289}}</ref>
|-
| [[Secret society of the Kôrêdugaw]], the rite of wisdom in Mali
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Secret society of the Kôrêdugaw, the rite of wisdom in Mali - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/secret-society-of-the-koredugaw-the-rite-of-wisdom-in-mali-00520}}</ref>
|-
| {{flag|Mauritania}}
| Moorish epic [[T'heydinn]]
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Moorish epic T'heydinn - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/moorish-epic-theydinn-00524}}</ref>
|-
| rowspan="7"| {{flag|Mongolia}}
| [[Biyelgee|Mongol Biyelgee]], Mongolian traditional folk dance
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongol Biyelgee, Mongolian traditional folk dance - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/mongol-biyelgee-mongolian-traditional-folk-dance-00311}}</ref>
|-
| [[Tsuur]] [[end-blown flute]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|
|-
| [[Mongol Tuuli]], Mongolian epic
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongol Tuuli, Mongolian epic - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/mongol-tuuli-mongolian-epic-00310 }}</ref>
|-
| Folk [[long song]] performance technique of [[Limbe (instrument)|Limbe]] performances - circular breathing
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Folk long song performance technique of Limbe performances - circular breathing - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/folk-long-song-performance-technique-of-limbe-performances-circular-breathing-00543}}</ref>
|-
| [[Mongolian calligraphy]]
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongolian calligraphy - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/mongolian-calligraphy-00873}}</ref>
|-
| [[Coaxing ritual for camels]]
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Coaxing ritual for camels - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/coaxing-ritual-for-camels-01061}}</ref>
|-
| Mongolian traditional practices of worshipping the sacred sites
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mongolian traditional practices of worshipping the sacred sites | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/mongolian-traditional-practices-of-worshipping-the-sacred-sites-00871}}</ref>
|-
| rowspan="1"| {{flag|Morocco}}
| [[Taskiwin]], martial dance of the western High Atlas
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Taskiwin, martial dance of the western High Atlas | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/taskiwin-martial-dance-of-the-western-high-atlas-01256}}</ref>
|-
|{{flag|Pakistan}}
|Suri Jagek (observing the sun)
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref name=":0" />
|-
| {{flag|Peru}}
| [[Eshuva]], [[Harákmbut]] sung prayers of Peru's [[Huachipaeri people|Huachipaire people]]
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Eshuva, Harákmbut sung prayers of Peru's Huachipaire people - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/eshuva-harakmbut-sung-prayers-of-perus-huachipaire-people-00531}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Portugal}}
| [[Manufacture of cowbells]]
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Manufacture of cowbells - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/manufacture-of-cowbells-01065}}</ref>
|-
| Bisalhães black pottery manufacturing process
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Bisalhães black pottery manufacturing process | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/bisalhaes-black-pottery-manufacturing-process-01199}}</ref>
|-
|{{flag|Syrian Arab Republic}}
|[[Shadow play]]
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title= Shadow play|url= https://ich.unesco.org/en/USL/shadow-play-01368 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
| rowspan="1"| {{flag|Turkey}}
| [[Whistled language]], [[Turkish bird language]]
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Whistled language | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/whistled-language-00658}}</ref>
|-
| rowspan="5"| {{flag|Uganda}}
| [[Bigwala]], gourd trumpet music and dance of the [[Busoga Kingdom]] in Uganda
| style="text-align:center;"| 2012
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Bigwala, gourd trumpet music and dance of the Busoga Kingdom in Uganda - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/bigwala-gourd-trumpet-music-and-dance-of-the-busoga-kingdom-in-uganda-00749}}</ref>
|-
| [[Empaako tradition]] of the [[Batooro]], [[Banyoro]], [[Batuku people|Batuku]], [[Batagwenda]] and [[Banyabindi]] of western Uganda
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Empaako tradition of the Batooro, Banyoro, Batuku, Batagwenda and Banyabindi of western Uganda - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/empaako-tradition-of-the-batooro-banyoro-batuku-batagwenda-and-banyabindi-of-western-uganda-00904}}</ref>
|-
| [[Male-child cleansing ceremony]] of the [[Lango people|Lango]] of central northern Uganda
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Male-child cleansing ceremony of the Lango of central northern Uganda - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/male-child-cleansing-ceremony-of-the-lango-of-central-northern-uganda-00982}}</ref>
|-
| [[Koogere oral tradition]] of the [[Basongora]], [[Banyabindi]] and [[Batooro people]]s
| style="text-align:center;"| 2015
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name="unes_Koog">{{Cite web | title = Koogere oral tradition of the Basongora, Banyabindi and Batooro peoples - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/koogere-oral-tradition-of-the-basongora-banyabindi-and-batooro-peoples-00911}}</ref>
|-
| [[Ma'di bowl lyre music and dance]]
| style="text-align:center;"| 2016
| style="text-align:center;"| AFR
| style="text-align:center;"|<ref name="Ma'di">{{Cite web | title = Ma'di bowl lyre music and dance - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/ma-di-bowl-lyre-music-and-dance-01187}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|United Arab Emirates}}
| [[Al Sadu]] traditional weaving skills in the United Arab Emirates
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Al Sadu, traditional weaving skills in the United Arab Emirates - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/al-sadu-traditional-weaving-skills-in-the-united-arab-emirates-00517}}</ref>
|-
| [[Al Azi]], art of performing praise, pride and fortitude poetry
| style="text-align:center;"| 2017
| style="text-align:center;"| AST
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Al Azi, art of performing praise, pride and fortitude poetry | work = unesco.org | accessdate = 2017-12-07 | url = https://ich.unesco.org/en/USL/al-azi-art-of-performing-praise-pride-and-fortitude-poetry-01268}}</ref>
|-
| {{flag|Venezuela}}
| [[Mapoyo people|Mapoyo]] oral tradition and its symbolic reference points within their ancestral territory
| style="text-align:center;"| 2014
| style="text-align:center;"| LAC
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Mapoyo oral tradition and its symbolic reference points within their ancestral territory - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/mapoyo-oral-tradition-and-its-symbolic-reference-points-within-their-ancestral-territory-00983}}</ref>
|-
| rowspan="2"| {{flag|Viet Nam}}
| [[Ca trù singing]]
| style="text-align:center;"| 2009
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Ca trù singing - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/ca-tru-singing-00309 }}</ref>
|-
| [[Xoan singing]] of [[Phú Thọ Province]], Vietnam
| style="text-align:center;"| 2011
| style="text-align:center;"| APA
| style="text-align:center;"|<ref>{{Cite web | title = Xoan singing of Phú Thọ Province, Viet Nam - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO | work = unesco.org | accessdate = 2015-12-09 | url = http://www.unesco.org/culture/ich/en/USL/xoan-singing-of-phu-tho-province-viet-nam-00538}}</ref>
|-
|}
 
== Register of Good Safeguarding Practices ==
The '''Register for Good Safeguarding Practices''' allows States Parties, communities and other stakeholders to "share successful safeguarding experiences and examples of how they surmounted challenges faced in the transmission of their living heritage, its practice and knowledge to the future generation."<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/register|title=Best Safeguarding Practices - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
{| class="wikitable sortable" style="margin:0 1em 0 0; font-size:95%;"
|-
! Member state
! Projects and Activities{{ref|1|[A]}} <!-- Use the exact name given by UNESCO -->
! Year Inscribed{{ref|3|[C]}}
! Region{{ref|4|[D]}}
! Reference
|-
| {{flag|Austria}}
| Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/regional-centres-for-craftsmanship-a-strategy-for-safeguarding-the-cultural-heritage-of-traditional-handicraft-01169|title=Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| rowspan="2" | {{flag|Belgium}}
| Programme of cultivating ludodiversity: safeguarding traditional games in Flanders
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/programme-of-cultivating-ludodiversity-safeguarding-traditional-games-in-flanders-00513|title=Programme of cultivating ludodiversity: safeguarding traditional games in Flanders - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
|Safeguarding the [[carillon]] culture: preservation, transmission, exchange and awareness-raising
| style="text-align:center;" | 2014
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/safeguarding-the-carillon-culture-preservation-transmission-exchange-and-awareness-raising-01017|title=Safeguarding the carillon culture: preservation, transmission, exchange and awareness-raising - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Bolivia}} <br />{{flag|Chile}}<br />{{flag|Peru}}
|Safeguarding intangible cultural heritage of [[Aymara people|Aymara communities]] in Bolivia, Chile and Peru
| style="text-align:center;" | 2009
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/safeguarding-intangible-cultural-heritage-of-aymara-communities-in-bolivia-chile-and-peru-00299|title=Safeguarding intangible cultural heritage of Aymara communities in Bolivia, Chile and Peru - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| rowspan="2" | {{flag|Brazil}}
| Call for projects of the National Programme of Intangible Heritage
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/call-for-projects-of-the-national-programme-of-intangible-heritage-00504|title=Call for projects of the National Programme of Intangible Heritage - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
|[[Fandango|Fandango's]] Living Museum
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/fandango-s-living-museum-00502|title=Fandango's Living Museum - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Bulgaria}}
| Festival of folklore in [[Koprivshtitsa]]: a system of practices for heritage presentation and transmission
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/festival-of-folklore-in-koprivshtitsa-a-system-of-practices-for-heritage-presentation-and-transmission-00970|title=Festival of folklore in Koprivshtitsa: a system of practices for heritage presentation and transmission - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|China}}
| [[Glove puppetry|Strategy for training coming generations of Fujian puppetry practitioners]]
| style="text-align:center;" | 2012
| style="text-align:center;" | APA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/strategy-for-training-coming-generations-of-fujian-puppetry-practitioners-00624|title=Strategy for training coming generations of Fujian puppetry practitioners - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Croatia}}
| Community project of safeguarding the living culture of [[Rovinj|Rovinj/Rovigno]]: the Batana [[Ecomuseum]]
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/community-project-of-safeguarding-the-living-culture-of-rovinj-rovigno-the-batana-ecomuseum-01098|title=Community project of safeguarding the living culture of Rovinj/Rovigno: the Batana Ecomuseum - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| rowspan="2" | {{flag|Hungary}}
|[[Táncház|Táncház method: a Hungarian model for the transmission of intangible cultural heritage]]
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/tanchaz-method-a-hungarian-model-for-the-transmission-of-intangible-cultural-heritage-00515|title=Táncház method: a Hungarian model for the transmission of intangible cultural heritage - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| Safeguarding of the folk music heritage by the [[Kodály method|Kodály concept]]
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/safeguarding-of-the-folk-music-heritage-by-the-kodaly-concept-01177|title=Safeguarding of the folk music heritage by the Kodály concept - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
 
| {{flag|Indonesia}}
| Education and training in Indonesian [[Batik]] intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in [[Pekalongan]]
| style="text-align:center;" | 2009
| style="text-align:center;" | APA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/education-and-training-in-indonesian-batik-intangible-cultural-heritage-for-elementary-junior-senior-vocational-school-and-polytechnic-students-in-collaboration-with-the-batik-museum-in-pekalongan-00318|title=Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Mexico}}
| Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: the Centre for Indigenous Arts and its contribution to safeguarding the intangible cultural heritage of the [[Totonac people]] of [[Veracruz|Veracruz, Mexico]]
| style="text-align:center;" | 2012
| style="text-align:center;" | LAC
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/xtaxkgakget-makgkaxtlawana-the-centre-for-indigenous-arts-and-its-contribution-to-safeguarding-the-intangible-cultural-heritage-of-the-totonac-people-of-veracruz-mexico-00666|title=Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: the Centre for Indigenous Arts and its contribution to safeguarding the intangible cultural heritage of the Totonac people of Veracruz, Mexico - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| {{flag|Norway}}
| [[Oselvar|Oselvar boat]] - reframing a traditional learning process of building and use to a modern context
| style="text-align:center;" | 2016
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/oselvar-boat-reframing-a-traditional-learning-process-of-building-and-use-to-a-modern-context-01156|title=Oselvar boat - reframing a traditional learning process of building and use to a modern context - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| rowspan="3" | {{flag|Spain}}
|Centre for traditional culture – school museum of Pusol pedagogic project
| style="text-align:center;" | 2009
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/centre-for-traditional-culture-school-museum-of-pusol-pedagogic-project-00306|title=Centre for traditional culture – school museum of Pusol pedagogic project - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
|Revitalization of the traditional craftsmanship of [[Lime (material)#Production|lime-making]] in [[Morón de la Frontera|Morón de la Frontera, Seville, Andalusia]]
| style="text-align:center;" | 2011
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/revitalization-of-the-traditional-craftsmanship-of-lime-making-in-moron-de-la-frontera-seville-andalusia-00511|title=Revitalization of the traditional craftsmanship of lime-making in Morón de la Frontera, Seville, Andalusia - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
| Methodology for inventorying intangible cultural heritage in biosphere reserves: the experience of [[Montseny]]
| style="text-align:center;" | 2013
| style="text-align:center;" | ENA
| style="text-align:center;" |<ref>{{Cite web|url=http://www.unesco.org/culture/ich/en/BSP/methodology-for-inventorying-intangible-cultural-heritage-in-biosphere-reserves-the-experience-of-montseny-00648|title=Methodology for inventorying intangible cultural heritage in biosphere reserves: the experience of Montseny - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO|website=www.unesco.org|access-date=2016-12-21}}</ref>
|-
|{{Flag|Sweden}}
|Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in [[Kronoberg County|Kronoberg Region]] (South-Sweden)
| style="text-align:center;"| 2018
| style="text-align:center;"| ENA
| style="text-align:center;"|<ref>{{cite web| title=Land-of-Legends programme, for promoting and revitalizing the art of storytelling in Kronoberg Region (South-Sweden)|url= https://ich.unesco.org/en/BSP/land-of-legends-programme-for-promoting-and-revitalizing-the-art-of-storytelling-in-kronoberg-region-south-sweden-01392 |publisher= unesco.org|accessdate=2018-11-29}}</ref>
|-
|}
 
== അവലംബം ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3461072" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്