"സിറ്റേഷ്യൻ ജീവികളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

2,276 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  7 മാസം മുമ്പ്
|[[പ്രമാണം:Delphinus_delphis_with_calf.jpg|150x150ബിന്ദു|Short-beaked common dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Feresa|ഫെറേസ]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Pygmy killer whale|കുഞ്ഞൻ killerകൊലയാളി തിമിംഗലം]]
|''ഫെറേസ അറ്റെനുവാറ്റ''
|''Feresa attenuata''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1875</small>
|{{IUCN status|LC|8551|1}}
|[[പ്രമാണം:Feresa_attenuata.jpg|150x150ബിന്ദു|Pygmy killer whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Globicephala|ഗ്ലോബിസെഫാല]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Long-finned pilot whale|Long-finnedനീളൻ pilotചിറകൻ പൈലറ്റ് തിമിംഗലം]]
|''ഗ്ലോബിസെഫാല മെലാസ്''
|''Globicephala melas''
<small>[[Thomas Stewart Traill|Traill]], 1809</small>
|{{IUCN status|LC|9250|1}}
|[[പ്രമാണം:Pilot_Whale.JPG|150x150ബിന്ദു|Long-finned pilot whale]]
|-
| [[Short-finned pilot whale|Short-finned pilotചെറുചിറകൻ തിമിംഗലം]]
|''ഗ്ലോബിസെഫാല മാക്രോറിങ്കസ്''
|''Globicephala macrorhynchus''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|9249|1}}
|[[പ്രമാണം:Globicephala_macrorhynchus.jpg|150x150ബിന്ദു|Short-finned pilot whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Grampus (genus)|Grampusഗ്രാംബസ്]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Risso's dolphin|Risso'sറിസ്സോയുടെ ഡോൾഫിൻ]]
|''ഗ്രാംബസ് ഗ്രീസിയുസ്''
|''Grampus griseus''
<small>[[Georges Cuvier|G. Cuvier]], 1812</small>
|{{IUCN status|LC|9461|1}}
|[[പ്രമാണം:Risso's_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Risso's dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Lagenodelphis|ലഗേനൊഡെൽഫിസ്]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Fraser's dolphin|Fraser'sഫ്രേസറുടെ ഡോൾഫിൻ]]
|''ലഗേനൊഡെൽഫിസ് ഹൊസെയ്''
|''Lagenodelphis hosei''
<small>[[Louis Fraser|Fraser]], 1956</small>
|{{IUCN status|LC|11140|1}}
|[[പ്രമാണം:Fraser_s_group.jpg.jpeg|150x150ബിന്ദു|Fraser's dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Lagenorhynchus|ലഗേനൊറിൻകസ്]]''''' <small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small> – six സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Atlantic white-sided dolphin|Atlanticഅറ്റ്ലാന്റിക് white-sidedവൈറ്റ് സൈഡഡ് ഡോൾഫിൻ]]
|''ലഗേനൊറിൻകസ് ആക്റ്റസ്''
|''Lagenorhynchus acutus''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|11141|1}}
|[[പ്രമാണം:Anim1135_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|Atlantic white-sided dolphin]]
|-
|[[Dusky dolphin|Duskyഡസ്കി ഡോൾഫിൻ]]
|''ലഗേനൊറിൻകസ് ഒബ്സ്കറസ്''
|''Lagenorhynchus obscurus''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|11146|1}}
|[[പ്രമാണം:DuskyDolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Dusky dolphin]]
|-
|[[Hourglass dolphin|Hourglassഅവ്ർഗ്ലാസ്സ് ഡോൾഫിൻ]]
|''ലഗേനൊറിൻകസ് ക്രൂസിഗെർ'' ''Lagenorhynchus cruciger''
<small>[[Jean René Constant Quoy|Quoy]] & [[Joseph Paul Gaimard|Gaimard]], 1824</small>
|{{IUCN status|LC|11144|1}}
|[[പ്രമാണം:Hourglas_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Hourglass dolphin]]
|-
|[[Pacific white-sided dolphin|Pacificപസഫിക് white-sidedവൈറ്റ് സൈഡഡ് ഡോൾഫിൻ]]
|''ലഗേനൊറിൻകസ് ഒബ്ലിക്വിഡെൻസ്'' ''Lagenorhynchus obliquidens''
<small>[[Gill (taxonomy)|Gill]], 1865</small>
|{{IUCN status|LC|11145|1}}
|[[പ്രമാണം:Pacific_white_side_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Pacific white-sided dolphin]]
|-
|[[Peale's dolphin|Peale'sപിയലിന്റെ ഡോൾഫിൻ]]
|''ലഗേനൊറിൻകസ് ആസ്ട്രാലിസ്'' ''Lagenorhynchus australis''
<small>[[Titian Peale|Peale]], 1848</small>
|{{IUCN status|LC|11143|1}}
|[[പ്രമാണം:Lagenorhynchus_australis.jpg|150x150ബിന്ദു|Peale's dolphin]]
|-
|[[White-beaked dolphin|White-beakedവെള്ള ചുണ്ടൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''ലഗേനൊറിൻകസ് ആൽബിറോസ്റ്റ്രിസ്'' ''Lagenorhynchus albirostris''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|11142|1}}
|[[പ്രമാണം:White_beaked_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|White-beaked dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Lissodelphis|ലിസ്സൊഡെൽഫിസ്]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Northern right whale dolphin|Northernവടക്കൻ വലത് തിമിംഗലം ഡോൾഫിൻ]]
|''ലിസ്സൊഡെൽഫിസ് ബോറിയാലിസ് Lissodelphis borealis''
<small>[[Titian Peale|Peale]], 1848</small>
|{{IUCN status|LC|12125|1}}
|[[പ്രമാണം:Anim1749_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|Northern right whale dolphin]]
|-
|[[Southern right whale dolphin|Southernതെക്കൻ വലത് തിമിംഗലം ഡോൾഫിൻ]]
|''ലിസ്സൊഡെൽഫിസ് പെറോണി Lissodelphis peronii''
<small>[[Bernard Germain de Lacépède|Lacépède]], 1804</small>
|{{IUCN status|LC|12126|1}}
|[[പ്രമാണം:Anim0796_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|Southern right whale dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Orcaella|ഓറസെല്ല]]''''' <small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1866</small> – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Australian snubfin dolphin|Australianഓസ്ട്രേലിയൻ snubfinസ്നുബ്ഫിൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''ഓറസെല്ല ഹെയ്ൻസോണി''
|''Orcaella heinsohni''
<small>Beasley, Robertson & Arnold, 2005</small>
|{{IUCN status|VU|136315|1}}
|[[പ്രമാണം:Snubfin-3.jpg|150x150ബിന്ദു|Australian snubfin dolphin]]
|-
|[[Irrawaddy dolphin|Irrawaddyഐരാവതി ഡോൾഫിൻ]]
|''ഓറസെല്ല ബ്രെവിറോസ്റ്റ്രിസ്''
|''Orcaella brevirostris''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1866</small>
|{{IUCN status|EN|15419|1}}
|[[പ്രമാണം:DKoehl_Irrawaddi_Dolphin_jumping.jpg|150x150ബിന്ദു|Irrawaddy dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Orcinus|ഓർസിനസ്]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Orca|ഓർക]]
|''ഓർസിനസ് ഓർക''
|''Orcinus orca''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|DD|15421|1}}
|[[പ്രമാണം:Killerwhales_jumping.jpg|150x150ബിന്ദു|Killer whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Peponocephala|പെപൊനൊസെഫാല]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Melon-headed whale|Melon-headedമത്തങ്ങാത്തലയൻ തിമിംഗലം]]
|''പെപൊനൊസെഫാല എലെക്ട്ര Peponocephala electra''
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|16564|1}}
|[[പ്രമാണം:Peponocephala_electra_Mayotte.jpg|150x150ബിന്ദു|Melon-headed whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Pseudorca|സ്യൂഡോർക്ക]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[False killer whale|Falseകപട killer തിമിംഗലംകൊലയാളിത്തിമിംഗലം]]
|''സ്യൂഡോർക്ക ക്രാസിഡെൻസ് Pseudorca crassidens''
<small>[[Richard Owen|Owen]], 1846</small>
|{{IUCN status|NT|18596|1}}
|[[പ്രമാണം:False_killer_whale_890002.jpg|150x150ബിന്ദു|False killer whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Sousa (genus)|Sousaസൂസ്സ]]''''' – നാല് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Atlantic humpback dolphin|Atlanticഅറ്റ്ലാൻഡിക് humpbackകൂനൻ ഡോൾഫിൻ]]
|''സൂസ്സ തെയൂസി''
|''Sousa teuszi''
<small>Kükenthal, 1892</small>
|{{IUCN status|CR|20425|1}}
|[[പ്രമാണം:Sousa_teuszii1.jpg|150x150ബിന്ദു|Atlantic humpback dolphin]]
|-
|[[Australian humpback dolphin|Australianഓസ്റ്റ്രേലിയൻ]] [[Atlantic humpback ഡോൾഫിൻdolphin|കൂനൻ]] ഡോൾഫിൻ
|''സൂസ്സ സഹുലെൻസിസ്''
|''Sousa sahulensis''
<small>Jefferson & Rosenbaum, 2014</small>
|{{IUCN status|VU|82031667|1}}
|[[പ്രമാണം:Australian_humpback_dolphins,_Tin_Can_Bay,_2016.jpg|150x150ബിന്ദു|Australian humpback dolphin]]
|-
|[[Indian Ocean humpback dolphin|Indianഇൻഡ്യൻ Oceanസമുദ്ര]] [[Atlantic humpback ഡോൾഫിൻdolphin|കൂനൻ]] ഡോൾഫിൻ
|''സൂസ്സ പ്ലംബിയ''
|''Sousa plumbea''
<small>[[Georges Cuvier|Cuvier]], 1829</small>
|{{IUCN status|EN|82031633|1}}
|[[പ്രമാണം:Dolphin-Musandam_2.jpg|150x150ബിന്ദു|Indian humpback dolphin]]
|-
|[[Indo-Pacific humpback dolphin|Indo-Pacificഇൻഡോ പസഫിക്]] [[Atlantic humpback ഡോൾഫിൻdolphin|കൂനൻ]] ഡോൾഫിൻ
|''സൂസ്സ ചിനെൻസിസ്''
|''Sousa chinensis''
<small>[[Pehr Osbeck|Osbeck]], 1765</small>
|{{IUCN status|VU|82031425|1}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3450547" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്