"സിറ്റേഷ്യൻ ജീവികളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

812 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  4 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
<small>[[John Anderson (zoologist)|Anderson]], 1879</small>
|{{IUCN status|LC|2476|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Balaenoptera_brydei2_range.png|150x150ബിന്ദു|Eden's whale range]]
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Rorcual_Edeni.jpg|150x150ബിന്ദു|Eden's whale (illustration)]]
|-
<small>Wada et al., 2003</small>
|{{IUCN status|DD|136623|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Balaenoptera_omurai,_Madagascar_-_Royal_Society_Open_Science_1.jpg|150x150ബിന്ദു|Omura's whale]]
|-
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|3778|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pygmy_Right_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Pygmy right whale range]]
|[[പ്രമാണം:Pygmy_right_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pygmy right whale size]]{{cvt|3|-|3.5|MT|ST}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|NT|4160|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Chilean_Dolphin.PNG|188x188ബിന്ദു|Chilean dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Chilean_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Chilean dolphin size]]{{cvt|60|kg|lbs}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1828</small>
|{{IUCN status|NT|4161|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Heaviside's_Dolphin.PNG|170x170ബിന്ദു|Heaviside's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Heaviside's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Heaviside's dolphin size]]{{cvt|40|–|75|kg|lbs}}
<small>van Bree, 1971</small>
|{{IUCN status|NE}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|
|[[പ്രമാണം:Delphinus_tropicalis_size.svg|150x150ബിന്ദു|Arabian common dolphin size]]65–105&nbsp;kg
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1828</small>
|{{IUCN status|DD|6337|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|The total population is unknown but numbers in the hundreds of thousands}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Long-beaked_Common_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Long-beaked common dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Common_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Long-beaked common dolphin size]]{{cvt|80|–|150|kg|lbs}}
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|LC|6336|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Short-beaked_Common_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Short-beaked common dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Common_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Short-beaked common dolphin size]]{{cvt|70|–|110|kg|lbs}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1875</small>
|{{IUCN status|LC|8551|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|The only population estimate is of 38,900 individuals in the eastern tropical Pacific Ocean}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pygmy_Killer_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Pygmy killer whale range]]
|[[പ്രമാണം:Pygmy_killer_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pygmy killer whale size]]{{cvt|160|–|350|kg|lbs}}
<small>[[Thomas Stewart Traill|Traill]], 1809</small>
|{{IUCN status|LC|9250|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Total population is not known. There are estimated to be in excess of 200,000 in the Southern Ocean. The North Atlantic population is not known}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Long-finned_Pilot_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Long-finned pilot whale range]]
|[[പ്രമാണം:Long-finned_pilot_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Long-finned pilot whale size]]{{cvt|3|-|3.5|MT|ST}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|9249|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Total population not known. There are 150,000 individuals in the eastern tropical Pacific Ocean. There are estimated to be more than 30,000 animals in the western Pacific, off the coast of Japan}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Short-finned_Pilot_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Short-finned pilot whale range]]
|[[പ്രമാണം:Short-finned_pilot_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Short-finned pilot whale size]]{{cvt|1|–|3|MT|ST}}
<small>[[Georges Cuvier|G. Cuvier]], 1812</small>
|{{IUCN status|LC|9461|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|The population around the continental shelf of the United States has been recorded to be in excess of 60,000. In the Pacific, a census recorded 175,000 individuals in eastern tropical waters and 85,000 in the west. No global estimate of population exists}}
|[[പ്രമാണം:Grampus_griseus_distribution.png|150x150ബിന്ദു|Risso's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Risso's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Risso's dolphin size]]{{cvt|300|kg|lbs}}
<small>[[Louis Fraser|Fraser]], 1956</small>
|{{IUCN status|LC|11140|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Fraser'sDolphin.png|150x150ബിന്ദു|Fraser's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Fraser's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Fraser's dolphin size]]{{cvt|209|kg|lbs}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|11146|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Dusky_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Dusky dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Dusky_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Dusky dolphin size]]{{cvt|100|kg|lbs}}
<small>[[Titian Peale|Peale]], 1848</small>
|{{IUCN status|LC|11143|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Total population unknown but thought to be locally common – it is the most common dolphin found around the Falkland Islands}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Black-chinned_Dolphin.PNG|174x174ബിന്ദു|Peale's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Peale's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Peale's dolphin size]]{{cvt|115|kg|lbs}}
<small>[[Bernard Germain de Lacépède|Lacépède]], 1804</small>
|{{IUCN status|LC|12126|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Surveys suggest this is the most common dolphin off of Chilean waters}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Southern_Right_Whale_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Southern right whale dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Southern_right_whale_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Southern right whale dolphin size]]{{cvt|60|–|100|kg|lbs}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1866</small>
|{{IUCN status|EN|15419|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Irrawaddy_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Irrawaddy dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Irrawaddy_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Irrawaddy dolphin size]]{{cvt|130|kg|lbs}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|16564|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Estimates for eastern tropical Pacific are 45,000 and another recent survey estimates population to be 1,200 for the eastern Sulu Sea, no global estimate is known}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Melon-headed_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Melon-headed whale range]]
|[[പ്രമാണം:Melon-headed_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Melon-headed whale size]]{{cvt|225|kg|lbs}}
<small>[[Richard Owen|Owen]], 1846</small>
|{{IUCN status|NT|18596|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|The total population is unknown. The eastern Pacific was estimated to have in excess of 40,000 individuals and is probably the home of the largest grouping}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_False_Killer_Whale.svg|150x150ബിന്ദു|False killer whale range]]
|[[പ്രമാണം:False_killer_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|False killer whale size]]{{cvt|1.5-2|MT|ST}}
<small>[[Georges Cuvier|Cuvier]], 1829</small>
|{{IUCN status|EN|82031633|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Indian_Humpback_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Indian humpback dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Humpback_dolphins_size.svg|150x150ബിന്ദു|Indian humpback dolphin size]]
<small>[[Pehr Osbeck|Osbeck]], 1765</small>
|{{IUCN status|VU|82031425|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pacific_Humpback_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Pacific humpback dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Humpback_dolphins_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pacific humpback dolphin size]]{{cvt|250|–|280|kg|lbs}}
<small>[[Van Bénéden|Bénéden]], 1864</small>
|{{IUCN status|NT|181359|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Tucuxi.png|150x150ബിന്ദു|Costero range]]<small>Solid color</small>
|[[പ്രമാണം:Tucuxi_size.svg|150x150ബിന്ദു|Costero size]]{{cvt|35|–|45|kg|lbs}}
<small>[[Paul Gervais|Gervais]] & Deville, 1853</small>
|{{IUCN status|DD|190871|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Tucuxi.png|150x150ബിന്ദു|Tucuxi range]]<small>Hashed color</small>
|[[പ്രമാണം:Tucuxi_size.svg|150x150ബിന്ദു|Tucuxi size]]{{cvt|35|–|45|kg|lbs}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|20730|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Clymene_Dolphin.png|150x150ബിന്ദു|Clymene dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Clymene_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Clymene dolphin size]]{{cvt|75|–|80|kg|lbs}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|20733|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Spinner_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Spinner dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Spinner_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Spinner dolphin size]]{{cvt|90|kg|lbs}}
|''Tursiops australis''<small>[[Kate Charlton-Robb|Charlton-Robb]], 2011</small>
|{{IUCN status|NE}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|
|
<small>Ehrenberg, 1833</small>
|{{IUCN status|DD|41714|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Bottlenose_Dolphin.png|150x150ബിന്ദു|Indo-Pacific dolphin range]]
|230&nbsp;kg
<small>[[Richard Owen|Owen]], 1866</small>
|{{IUCN status|DD|11048|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|No global population estimates have been made. One survey estimated a population of about 11,000 in the eastern Pacific}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Dwarf_Sperm_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Dwarf sperm whale range]]
|[[പ്രമാണം:Dwarf_sperm_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Dwarf sperm whale size]]{{cvt|250|kg|lbs}}
<small>[[Henri Marie Ducrotay de Blainville|Blainville]], 1838</small>
|{{IUCN status|DD|11047|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|No global population estimates have been made. One survey estimated a population of about 11,000 in the eastern Pacific}}
|[[പ്രമാണം:Kogia_breviceps_range.png|150x150ബിന്ദു|Pygmy sperm whale range]]
|[[പ്രമാണം:Pygmy_sperm_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pygmy sperm whale size]]{{cvt|400|kg|lbs}}
<small>[[Georges Cuvier|Cuvier]], 1829</small>
|{{IUCN status|VU|198920|1}}{{efn|There is not enough data to place finless porpoises on the endangered species list}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|There are no good estimates of the animals' abundance. However a comparison of two surveys, one from the late 1970s and the other from 1999/2000 shows a decline in population and distribution}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Finless_Porpoise.PNG|150x150ബിന്ദു|Indo-pacific finless porpoise range]]
|[[പ്രമാണം:Finless_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Indo-pacific finless porpoise size]]{{cvt|30|–|45|kg|lbs}}
<small>[[Hermann Burmeister|Burmeister]], 1865</small>
|{{IUCN status|NT|17029|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|There are no quantitative data on abundance}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Burmeister's_Porpoise.PNG|195x195ബിന്ദു|Burmeister's porpoise range]]
|[[പ്രമാണം:Burmeister's_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Burmeister's porpoise size]]{{cvt|50|–|75|kg|lbs}}
<small>Lahille, 1912</small>
|{{IUCN status|LC|41715|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Nothing is known of the abundance of this porpoise. It was the most commonly encountered species during preliminary beach surveys undertaken on [[Tierra del Fuego]]}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Spectacled_Porpoise.PNG|150x150ബിന്ദു|Spectacled porpoise range]]
|[[പ്രമാണം:Spectacled_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Spectacled porpoise size]]{{cvt|60|–|84|kg|lbs}}
<small>[[Georges Louis Duvernoy|Duvernoy]], 1851</small>
|{{IUCN status|DD|2762|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Arnoux's beaked whales seem to be relatively abundant in Cook Strait during summer}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Arnoux_27s_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Arnoux's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Arnoux's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Arnoux's beaked whale size]]{{cvt|8|MT|ST}}
<small>[[Leonhard Hess Stejneger|Stejneger]], 1883</small>
|{{IUCN status|DD|2763|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Virtually nothing is known about the abundance of Baird's beaked whales, except they are not rare as was formerly thought}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Baird_27s_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Baird's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Baird's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Baird's beaked whale size]]{{cvt|12|MT|ST}}
<small>Yamada et al., 2019</small>
|{{IUCN status|NE}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|
|
<small>Oliver, 1937</small>
|{{IUCN status|DD|21500|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Nothing is known about the relative abundance of this species or its population composition}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Shepherd_27s_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Shepherd's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Shepherd's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Shepherd's beaked whale size]]{{cvt|2|-|2.5|MT|ST}}
<small>[[Georges Cuvier|G. Cuvier]], 1823</small>
|{{IUCN status|LC}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|Because of the difficulty of identifying the species the total global population is unknown}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Cuvier's_Beaked_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Cuvier's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Cuvier's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Cuvier's beaked whale size]]{{cvt|2|–|3|MT|ST}}
<small>Longman, 1926</small>
|{{IUCN status|DD|40635|1}}
|Unknownഅജ്ഞാതം {{efn|A 2002 survey estimates there are 766 animals around [[Hawaii]]. No other population estimates exist for other locales}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Longman_27s_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Tropical bottlenose whale range]]
|[[പ്രമാണം:Indopacetus_pacificus_size.svg|150x150ബിന്ദു|Tropical bottlenose whale size]]{{cvt|3.5|-|4|MT|ST}}
<small>[[Roy Chapman Andrews|Andrews]], 1908</small>
|{{IUCN status|DD|13242|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Andrews_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Andrew's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Andrew's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Andrew's beaked whale size]]{{cvt|1|MT|ST}}
<small>Blainville, 1817</small>
|{{IUCN status|DD|13244|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Blainvilles_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Blainville's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Blainville's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Blainville's beaked whale size]]
<small>[[Paules Edward Pieris Deraniyagala|P. E. P. Deraniyagala]], 1963</small>
|{{IUCN status|DD|127826787|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|
|
<small>[[Paul Gervais|Gervais]], 1855</small>
|{{IUCN status|DD|13245|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Gervais_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Gervais' beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Gervais'_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Gervais' beaked whale]]{{cvt|1.2|MT|ST}}
<small>Nishiwaki & Kamiya, 1958</small>
|{{IUCN status|DD|13246|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Ginkgo-toothed_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Ginkgo-toothed beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Ginkgo-toothed_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Ginkgo-toothed beaked whale size]]{{cvt|1.5|MT|ST}}
<small>[[Julius von Haast|von Haast]], 1876</small>
|{{IUCN status|DD|13247|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Grays_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Gray's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Gray's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Gray's beaked whale size]]{{cvt|1.5|MT|ST}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1871</small>
|{{IUCN status|DD|13248|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Hectors_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Hector's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Hector's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Hector's beaked whale size]]{{cvt|1|MT|ST}}
<small>Moore, 1963</small>
|{{IUCN status|DD|13243|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Hubbs_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Hubb's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Hubb's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Hubb's beaked whale size]]{{cvt|1.4|MT|ST}}
<small>Dalebout, Mead, Baker, Baker, & van Helding, 2002</small>
|{{IUCN status|DD|41759|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_perrini_size.svg|150x150ബിന്ദു|Perrin's beaked whale size]]{{cvt|1.3|–|1.5|MT|ST}}
<small>Reyes, Mead, and Van Waerebeek, 1991</small>
|{{IUCN status|DD|13251|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pygmy_Beaked_Whale.png|185x185ബിന്ദു|Pygmy beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_peruvianus_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pygmy beaked whale size]]{{cvt|800|kg|lbs}}
<small>Sowerby, 1804</small>
|{{IUCN status|DD|13241|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Sowerbys_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Sowerby's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Sowerby's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Sowerby's beaked whale size]]{{cvt|1|-|1.3|MT|ST}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1874</small>
|{{IUCN status|DD|41760|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_traversii_distribution.png|150x150ബിന്ദു|Spade-toothed whale range]]
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_bahamondi_size.svg|150x150ബിന്ദു|Spade-toothed whale size]]{{cvt|1.2|MT|ST}}
<small>[[Frederick W. True|True]], 1885</small>
|{{IUCN status|DD|13252|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Stejneger_sBeaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Stejneger's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Stejneger's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Stejneger's beaked whale size]]{{cvt|1.5|MT|ST}}
<small>[[John Edward Gray|ചാര]], 1865</small>
|{{IUCN status|DD|13249|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Layards_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Strap-toothed whale range]]
|[[പ്രമാണം:Straptoothed_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Strap-toothed whale size]]{{cvt|2|MT|ST}}
<small>[[Frederick W. True|True]], 1913</small>
|{{IUCN status|DD|13250|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Trues_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|True's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:True's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|True's beaked whale size]]{{cvt|1.4|MT|ST}}
|''Inia geoffrensis''<small>[[Henri Marie Ducrotay de Blainville|Blainville]], 1817</small>
|{{IUCN status|EN|10831|1}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Amazon_River_Dolphin.PNG|154x154ബിന്ദു|Amazon river dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Amazon_river_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Amazon river dolphin size]]{{cvt|150|kg|lbs}}
<small>Hrbek, Da Silva, Dutra, Farias, 2014</small>
|{{IUCN status|NE}}
|അജ്ഞാതം
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Inia_range_map_PLoS_ONE.jpg|154x154ബിന്ദു|Araguaian river dolphin range]]<small>Araguaian river ഡോൾഫിൻ in blue</small>
|[[പ്രമാണം:Amazon_river_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Araguaian river dolphin size]]{{cvt|150|kg|lbs}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3450115" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്