"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1001
|[[User:SarafvpzSajeerkanhirode|SarafvpzSajeerkanhirode]]
|50
|
|-
|1002
|[[User:VpcxHariprasad vk|VpcxHariprasad vk]]
|50
|
|-
|1003
|[[User:Sarafvpz|Sarafvpz]]
|50
|
|-
|1004
|[[User:Vpcx|Vpcx]]
|50
|
|-
|1005
|[[User:Badurudeen Adka|Badurudeen Adka]]
|49
|
|-
|1006
|1004
|[[User:Shamsadali|Shamsadali]]
|49
|
|-
|1007
|1005
|[[User:PhotoReq|PhotoReq]]
|49
|
|-
|1008
|1006
|[[User:Pwoli SARATH|Pwoli SARATH]]
|49
|
|-
|1009
|1007
|[[User:മനേഷ്|മനേഷ്]]
|49
|
|-
|1010
|1008
|[[User:Shajkumar|Shajkumar]]
|49
|
|-
|1011
|1009
|[[User:Vividh|Vividh]]
|49
|
|-
|1012
|1010
|[[User:Sudev.k|Sudev.k]]
|49
|
|-
|1013
|1011
|[[User:Jaseer|Jaseer]]
|49
|
|-
|1014
|1012
|[[User:Devanmv|Devanmv]]
|49
|
|-
|1015
|1013
|[[User:MahdiBot|MahdiBot]]
|49
|
|-
|1016
|1014
|[[User:Arjunan|Arjunan]]
|49
|
|-
|1017
|1015
|[[User:Arun1995knp|Arun1995knp]]
|49
|
|-
|1018
|1016
|[[User:Elitre (WMF)|Elitre (WMF)]]
|49
|
|-
|1019
|1017
|[[User:Afsalpangode|Afsalpangode]]
|49
|
|-
|1020
|1018
|[[User:Svijesh21|Svijesh21]]
|49
|
|-
|1021
|1019
|[[User:റാസി & റസൽ|റാസി & റസൽ]]
|49
|
|-
|1022
|1020
|[[User:Baiju Thrikkovil|Baiju Thrikkovil]]
|48
|
|-
|1023
|1021
|[[User:Kavitha kaveri|Kavitha kaveri]]
|48
|
|-
|1024
|1022
|[[User:Bhamapn|Bhamapn]]
|48
|
|-
|1025
|1023
|[[User:Abjit|Abjit]]
|48
|
|-
|1026
|1024
|[[User:RIJEESH|RIJEESH]]
|48
|
|-
|1027
|1025
|[[User:Thoolikavani|Thoolikavani]]
|48
|
|-
|1028
|1026
|[[User:KAIPRAKARAN|KAIPRAKARAN]]
|48
|
|-
|1029
|1027
|[[User:Binudigitaleye|Binudigitaleye]]
|48
|
|-
|1030
|1028
|[[User:Kmpramod|Kmpramod]]
|48
|
|-
|1031
|1029
|[[User:Dr. Anoop.BHMS|Dr. Anoop.BHMS]]
|48
|
|-
|1032
|1030
|[[User:Veeyess|Veeyess]]
|48
|
|-
|1033
|1031
|[[User:Nandakumar96|Nandakumar96]]
|48
|
|-
|1034
|1032
|[[User:Revathi|Revathi]]
|47
|
|-
|1035
|1033
|[[User:Ryoga Godai|Ryoga Godai]]
|47
|
|-
|1036
|1034
|[[User:Céréales Killer|Céréales Killer]]
|47
|
|-
|1037
|1035
|[[User:Riyaas|Riyaas]]
|47
|
|-
|1038
|1036
|[[User:Santoshknambiar|Santoshknambiar]]
|47
|
|-
|1039
|1037
|[[User:Isudev|Isudev]]
|47
|
|-
|1040
|1038
|[[User:Vysusvcreas|Vysusvcreas]]
|47
|
|-
|1041
|1039
|[[User:ChanduPrasad|ChanduPrasad]]
|47
|
|-
|1042
|1040
|[[User:Ebinjosephv|Ebinjosephv]]
|47
|
|-
|1043
|1041
|[[User:Lakshmanankvvayalapra|Lakshmanankvvayalapra]]
|47
|
|-
|1044
|1042
|[[User:Muhammednaseef5|Muhammednaseef5]]
|47
|
|-
|1045
|1043
|[[User:നോമുല പ്രഭാകര് ഗൗഡ്|നോമുല പ്രഭാകര് ഗൗഡ്]]
|47
|
|-
|1046
|1044
|[[User:Saroj Uprety|Saroj Uprety]]
|47
|
|-
|1047
|1045
|[[User:Shenil Abraham|Shenil Abraham]]
|47
|
|-
|1048
|1046
|[[User:Superstars8547|Superstars8547]]
|47
|
|-
|1049
|1047
|[[User:Adilthuluvath|Adilthuluvath]]
|47
|
|-
|1048
|[[User:Theckumchery|Theckumchery]]
|47
|
|-
|1050
|1049
|[[User:Thazhemon|Thazhemon]]
|46
|
|-
|1051
|1050
|[[User:Yuvagandharva|Yuvagandharva]]
|46
|
|-
|1052
|1051
|[[User:Bookku|Bookku]]
|46
|
|-
|1053
|1052
|[[User:Rosh0505|Rosh0505]]
|46
|
|-
|1053
|[[User:Shameervpz|Shameervpz]]
|46
|
|-
|1054
|[[User:നിലാരാവ്|നിലാരാവ്]]
|[[User:Spacebirdy|Spacebirdy]]
|46
|
|-
|1055
|[[User:AntiassShameervpz|AntiassShameervpz]]
|46
|
|-
|1056
|[[User:Jack MerridewSpacebirdy|Jack MerridewSpacebirdy]]
|46
|
|-
|1057
|[[User:HghwymnAntiass|HghwymnAntiass]]
|46
|
|-
|1058
|[[User:SijothankamJack Merridew|SijothankamJack Merridew]]
|46
|
|-
|1059
|[[User:DeepakvcHghwymn|DeepakvcHghwymn]]
|46
|
|-
|1060
|[[User:UnnikrishnanblathurSijothankam|UnnikrishnanblathurSijothankam]]
|46
|
|-
|1061
|[[User:Surya veera prathapDeepakvc|Surya veera prathapDeepakvc]]
|46
|
|-
|1062
|[[User:ErfansaitalpyUnnikrishnanblathur|ErfansaitalpyUnnikrishnanblathur]]
|46
|
|-
|1063
|[[User:Faizy F AttingalWiki13|Faizy F AttingalWiki13]]
|46
|
|-
|1064
|[[User:Surya veera prathap|Surya veera prathap]]
|[[User:കാളത്തോട്|കാളത്തോട്]]
|4546
|
|-
|1065
|[[User:അജയൻസ്Erfansaitalpy|അജയൻസ്Erfansaitalpy]]
|4546
|
|-
|1066
|[[User:BlacknclickFaizy F Attingal|BlacknclickFaizy F Attingal]]
|4546
|
|-
|1067
|[[User:കാളത്തോട്|കാളത്തോട്]]
|[[User:Athira Sunil|Athira Sunil]]
|45
|
|-
|1068
|[[User:Achayanഅജയൻസ്|Achayanഅജയൻസ്]]
|45
|
|-
|1069
|[[User:Ashokrajan12Blacknclick|Ashokrajan12Blacknclick]]
|45
|
|-
|1070
|[[User:JowinvpAthira Sunil|JowinvpAthira Sunil]]
|45
|
|-
|1071
|[[User:Etj143Achayan|Etj143Achayan]]
|45
|
|-
|1072
|[[User:Manoje.johnAshokrajan12|Manoje.johnAshokrajan12]]
|45
|
|-
|1073
|[[User:Jowinvp|Jowinvp]]
|[[User:നിലാരാവ്|നിലാരാവ്]]
|45
|
|-
|1074
|[[User:AntonylejosEtj143|AntonylejosEtj143]]
|45
|
|-
|1075
|[[User:ZeqoxManoje.john|ZeqoxManoje.john]]
|45
|
|-
|1076
|[[User:CjstanlyAntonylejos|CjstanlyAntonylejos]]
|45
|
|-
|1077
|[[User:ErshadZeqox|ErshadZeqox]]
|45
|
|-
|1078
|[[User:SajanjsCjstanly|SajanjsCjstanly]]
|45
|
|-
|1079
|[[User:NoufalshafErshad|NoufalshafErshad]]
|45
|
|-
|1080
|[[User:VarlaamSajanjs|VarlaamSajanjs]]
|45
|
|-
|1081
|[[User:A.p.balakrishnanNoufalshaf|A.p.balakrishnanNoufalshaf]]
|45
|
|-
|1082
|[[User:ByjuvtvmVarlaam|ByjuvtvmVarlaam]]
|45
|
|-
|1083
|[[User:Wiki13A.p.balakrishnan|Wiki13A.p.balakrishnan]]
|45
|
|-
|1084
|[[User:Byjuvtvm|Byjuvtvm]]
|45
|
|-
|1085
|[[User:Agent007bond|Agent007bond]]
|44
|
|-
|1086
|1085
|[[User:Rprassad|Rprassad]]
|44
|
|-
|1087
|1086
|[[User:Kajayakumar|Kajayakumar]]
|44
|
|-
|1088
|1087
|[[User:Soooji|Soooji]]
|44
|
|-
|1089
|1088
|[[User:Nemo bis|Nemo bis]]
|44
|
|-
|1090
|1089
|[[User:Karnan|Karnan]]
|44
|
|-
|1091
|1090
|[[User:Jayeshhybd|Jayeshhybd]]
|44
|
|-
|1092
|1091
|[[User:Ajayvijayanwiki|Ajayvijayanwiki]]
|44
|
|-
|1093
|1092
|[[User:പനിനീർപ്പൂവ്|പനിനീർപ്പൂവ്]]
|44
|
|-
|1094
|1093
|[[User:GoodLib|GoodLib]]
|44
|
|-
|1095
|1094
|[[User:Kokkarani|Kokkarani]]
|44
|
|-
|1096
|1095
|[[User:Sonaj K|Sonaj K]]
|44
|
|-
|1097
|1096
|[[User:Jayabilla|Jayabilla]]
|44
|
|-
|1098
|1097
|[[User:Renith81|Renith81]]
|44
|
|-
|1099
|1098
|[[User:Nakulnaren1830378|Nakulnaren1830378]]
|44
|
|-
|1100
|1099
|[[User:Muhammed shafi kyl|Muhammed shafi kyl]]
|44
|
|-
|1101
|1100
|[[User:Vipinsp|Vipinsp]]
|44
|
|-
|1102
|1101
|[[User:Nadzik|Nadzik]]
|43
|
|-
|1103
|1102
|[[User:Byjuchalad|Byjuchalad]]
|43
|
|-
|1104
|1103
|[[User:Hashpv|Hashpv]]
|43
|
|-
|1105
|1104
|[[User:Arjun024|Arjun024]]
|43
|
|-
|1106
|1105
|[[User:Amithmilan|Amithmilan]]
|43
|
|-
|1107
|1106
|[[User:K p jayakumar|K p jayakumar]]
|43
|
|-
|1108
|1107
|[[User:Titodutta|Titodutta]]
|43
|
|-
|1109
|1108
|[[User:South Indian Studies|South Indian Studies]]
|43
|
|-
|1110
|1109
|[[User:Litlok|Litlok]]
|43
|
|-
|1111
|1110
|[[User:Rose chaayapedia|Rose chaayapedia]]
|43
|
|-
|1112
|1111
|[[User:JJMC89 bot|JJMC89 bot]]
|43
|
|-
|1113
|1112
|[[User:Aju Amal|Aju Amal]]
|43
|
|-
|1114
|1113
|[[User:JITHIN VIJAYAN|JITHIN VIJAYAN]]
|43
|
|-
|1115
|1114
|[[User:Mony Meleveettil|Mony Meleveettil]]
|42
|
|-
|1116
|1115
|[[User:ഫവാസ്|ഫവാസ്]]
|42
|
|-
|1117
|1116
|[[User:SidhikThalikulam|SidhikThalikulam]]
|42
|
|-
|1118
|1117
|[[User:Wilsoninasu|Wilsoninasu]]
|42
|
|-
|1119
|1118
|[[User:Federico Leva (BEIC)|Federico Leva (BEIC)]]
|42
|
|-
|1120
|1119
|[[User:Tulsi Bhagat|Tulsi Bhagat]]
|42
|
|-
|1121
|1120
|[[User:Divyachackoc|Divyachackoc]]
|42
|
|-
|1122
|1121
|[[User:Renjithcram|Renjithcram]]
|42
|
|-
|1123
|1122
|[[User:Noufal parad|Noufal parad]]
|42
|
|-
|1124
|1123
|[[User:Aksarali|Aksarali]]
|42
|
|-
|1125
|1124
|[[User:Nineteen July|Nineteen July]]
|42
|
|-
|1126
|1125
|[[User:Minorax|Minorax]]
|42
|
|-
|1127
|1126
|[[User:Pachalam|Pachalam]]
|42
|
|-
|1128
|1127
|[[User:Rajeeshkollakkandi|Rajeeshkollakkandi]]
|42
|
|-
|1129
|1128
|[[User:Vsvinod|Vsvinod]]
|42
|
|-
|1130
|1129
|[[User:Jinasbacker|Jinasbacker]]
|42
|
|-
|1131
|1130
|[[User:Graham87|Graham87]]
|42
|
|-
|1132
|1131
|[[User:Shebaly|Shebaly]]
|42
|
|-
|1133
|1132
|[[User:Dpkbot|Dpkbot]]
|42
|യന്ത്രം
|-
|1134
|1133
|[[User:Alanunni|Alanunni]]
|42
|
|-
|1135
|1134
|[[User:Dave~mlwiki|Dave~mlwiki]]
|41
|
|-
|1136
|1135
|[[User:Hanoof|Hanoof]]
|41
|
|-
|1137
|1136
|[[User:Unnipriob|Unnipriob]]
|41
|
|-
|1138
|1137
|[[User:Sahrudayan|Sahrudayan]]
|41
|
|-
|1139
|1138
|[[User:Denniss|Denniss]]
|41
|
|-
|1140
|1139
|[[User:Akhil2009|Akhil2009]]
|41
|
|-
|1141
|1140
|[[User:Yelamlam|Yelamlam]]
|41
|
|-
|1142
|1141
|[[User:Faz~mlwiki|Faz~mlwiki]]
|41
|
|-
|1143
|1142
|[[User:Lotje|Lotje]]
|41
|
|-
|1144
|1143
|[[User:DragonflySixtyseven|DragonflySixtyseven]]
|41
|
|-
|1145
|1144
|[[User:Natukkukachi|Natukkukachi]]
|41
|
|-
|1146
|1145
|[[User:ഫൈസൽ|ഫൈസൽ]]
|41
|
|-
|1147
|1146
|[[User:Primejyothi|Primejyothi]]
|41
|
|-
|1148
|1147
|[[User:Alfaponnani|Alfaponnani]]
|41
|
|-
|1149
|1148
|[[User:സൗമ്യ പാലൂർ|സൗമ്യ പാലൂർ]]
|41
|
|-
|1150
|1149
|[[User:Warizpgm|Warizpgm]]
|41
|
|-
|1151
|1150
|[[User:Kk.syam83|Kk.syam83]]
|41
|
|-
|1152
|1151
|[[User:എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ|എം.എസ്. രാഖേഷ് കൃഷ്ണൻ]]
|41
|
|-
|1153
|1152
|[[User:Renu abraham|Renu abraham]]
|41
|
|-
|1154
|1153
|[[User:JohnsonPPayammel|JohnsonPPayammel]]
|41
|
|-
|1155
|1154
|[[User:Chothavoor school|Chothavoor school]]
|41
|
|-
|1156
|1155
|[[User:Johnykkutty|Johnykkutty]]
|41
|
|-
|1157
|1156
|[[User:Fccuba|Fccuba]]
|40
|
|-
|1158
|1157
|[[User:Neenakurian1985|Neenakurian1985]]
|40
|
|-
|1159
|1158
|[[User:AhamBrahmasmi|AhamBrahmasmi]]
|40
|
|-
|1159
|[[User:Olivemalayalamsahithyavedi|Olivemalayalamsahithyavedi]]
|40
|
|-
|1975
|[[User:Naga bhadranArunmohan1991|Naga bhadranArunmohan1991]]
|1819
|
|-
|1976
|[[User:CPFNaga Vengadbhadran|CPFNaga Vengadbhadran]]
|18
|
|-
|1977
|[[User:Jinjoseid28CPF Vengad|Jinjoseid28CPF Vengad]]
|18
|
|-
|1978
|[[User:AmjadnlkJinjoseid28|AmjadnlkJinjoseid28]]
|18
|
|-
|1979
|[[User:WowAmjadnlk|WowAmjadnlk]]
|18
|
|-
|1980
|[[User:VisakhkWow|VisakhkWow]]
|18
|
|-
|1981
|[[User:AjthvpoaVisakhk|AjthvpoaVisakhk]]
|18
|
|-
|1982
|[[User:Panchami jayasankarAjthvpoa|Panchami jayasankarAjthvpoa]]
|18
|
|-
|1983
|[[User:Sabith1990Panchami jayasankar|Sabith1990Panchami jayasankar]]
|18
|
|-
|1984
|[[User:MalayaliWomanSabith1990|MalayaliWomanSabith1990]]
|18
|
|-
|1985
|[[User:Jagseer S SidhuMalayaliWoman|Jagseer S SidhuMalayaliWoman]]
|18
|
|-
|1986
|[[User:NewkeralaJagseer S Sidhu|NewkeralaJagseer S Sidhu]]
|18
|
|-
|1987
|[[User:IamfaizalibrahimNewkerala|IamfaizalibrahimNewkerala]]
|18
|
|-
|1988
|[[User:VinayankalarickalIamfaizalibrahim|VinayankalarickalIamfaizalibrahim]]
|18
|
|-
|1989
|[[User:Dr AM UNNIKRISHNANVinayankalarickal|Dr AM UNNIKRISHNANVinayankalarickal]]
|18
|
|-
|1990
|[[User:RahulsomanDr AM UNNIKRISHNAN|RahulsomanDr AM UNNIKRISHNAN]]
|18
|
|-
|1991
|[[User:Arunmohan1991Rahulsoman|Arunmohan1991Rahulsoman]]
|18
|
|-
|1994
|[[User:Rajeesh raghavMohammedhasifak|Rajeesh raghavMohammedhasifak]]
|18
|
|-
|1995
|[[User:NahidSultanRajeesh raghav|NahidSultanRajeesh raghav]]
|18
|
|-
|1996
|[[User:Pratyya GhoshNahidSultan|Pratyya GhoshNahidSultan]]
|18
|
|-
|1997
|[[User:SalimmalicPratyya Ghosh|SalimmalicPratyya Ghosh]]
|18
|
|-
|1998
|[[User:SatharcpSalimmalic|SatharcpSalimmalic]]
|18
|
|-
|1999
|[[User:Satharcp|Satharcp]]
|[[User:K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI|K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI]]
|18
|
|-
|2000
|[[User:K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI|K.VIJAYAKUMAR THIRUVALI]]
|[[User:EQTN|EQTN]]
|18
|
5,923

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3440447" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്