"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1–1000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|1
|[[User:സ്വാഗതസംഘം|സ്വാഗതസംഘം]]
|103,444486
|
|-
|3
|[[User:Rojypala|Rojypala]]
|77,560615
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|5
|[[User:Meenakshi nandhini|Meenakshi nandhini]]
|72,696775
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|10
|[[User:Malikaveedu|Malikaveedu]]
|37,090097
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|15
|[[User:Fotokannan|Fotokannan]]
|30,869878
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|16
|[[User:Kiran Gopi|Kiran Gopi]]
|30,514521
|ചെക്ക് യൂസർ, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകൻ, കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|26
|[[User:ShajiA|ShajiA]]
|23,913915
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|43
|[[User:Vijayanrajapuram|Vijayanrajapuram]]
|13,386454
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|57
|[[User:Vicharam|Vicharam]]
|9,482498
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|61
|[[User:Akhiljaxxn|Akhiljaxxn]]
|8,709710
|കാര്യനിർവാഹകൻ
|-
|73
|[[User:Sachin12345633|Sachin12345633]]
|7,007010
|autopatrolled
|-
|77
|[[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]]
|6,811814
|autopatrolled
|-
|92
|[[User:Adithyakbot|Adithyakbot]]
|5,808811
|യന്ത്രം
|-
|94
|[[User:Adithyak1997|Adithyak1997]]
|5,556560
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|104
|[[User:Shajiarikkad|Shajiarikkad]]
|4,637638
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ
|-
|122
|[[User:സുദീപ്.എസ്സ്|സുദീപ്.എസ്സ്]]
|3,407408
|
|-
|-
|145
|[[User:Adarshjchandran|Adarshjchandran]]
|2,523531
|
|-
|146
|[[User:Apnarahman|Apnarahman]]
|2,525
|autopatrolled
|-
|146147
|[[User:Sahirshah|Sahirshah]]
|2,524
|autopatrolled
|-
|147
|[[User:Adarshjchandran|Adarshjchandran]]
|2,523
|
|-
|148
|213
|[[User:Sanu N|Sanu N]]
|1,293295
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|-
|232
|[[User:AdvjuvairianvJadan.r.jaleel|AdvjuvairianvJadan.r.jaleel]]
|1,095
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|autopatrolled
|-
|233
|[[User:Jadan.r.jaleelAdvjuvairianv|Jadan.r.jaleelAdvjuvairianv]]
|1,093095
|autopatrolled
|autopatrolled, റോന്തുചുറ്റുന്നവൻ, മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവൻ
|-
|234
|-
|312
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|468
|autopatrolled
|-
|313
|[[User:Asmkparalikkunnu|Asmkparalikkunnu]]
|461
|
|-
|313
|[[User:Translation Notification Bot|Translation Notification Bot]]
|459
|autopatrolled
|-
|314
|[[User:Translation Notification Bot|Translation Notification Bot]]
|[[User:ചെങ്കുട്ടുവൻ|ചെങ്കുട്ടുവൻ]]
|459
|autopatrolled
|-
|351
|[[User:India142YOUSAFVENNALA|India142YOUSAFVENNALA]]
|357
|
|-
|352
|[[User:YOUSAFVENNALAIndia142|YOUSAFVENNALAIndia142]]
|357
|
|472
|[[User:Mims Mentor|Mims Mentor]]
|199200
|
|-
|-
|596
|[[User:Amalendu Nambiyar1997kB|Amalendu Nambiyar1997kB]]
|124
|
|-
|597
|[[User:Ks.miniAmalendu Nambiyar|Ks.miniAmalendu Nambiyar]]
|124
|
|-
|598
|[[User:AniVarKs.mini|AniVarKs.mini]]
|123124
|
|-
|599
|[[User:BensonAniVar|BensonAniVar]]
|123
|
|-
|600
|[[User:VjjoshyBenson|VjjoshyBenson]]
|123
|
|-
|601
|[[User:1997kBVjjoshy|1997kBVjjoshy]]
|123
|
|-
|616
|[[User:HallucinationsShaheer p|HallucinationsShaheer p]]
|118119
|
|-
|617
|[[User:Muhammed lukmanHallucinations|Muhammed lukmanHallucinations]]
|118
|
|-
|618
|[[User:ShaheerMuhammed plukman|ShaheerMuhammed plukman]]
|118
|
|-
|619
|[[User:VanajanNishra D'Mshiha|VanajanNishra D'Mshiha]]
|118
|
|-
|620
|[[User:Nishra D'MshihaVanajan|Nishra D'MshihaVanajan]]
|118
|
|-
|621
|[[User:Arjun&robinKodamPuli|Arjun&robinKodamPuli]]
|117
|
|-
|622
|[[User:KodamPuliArjun&robin|KodamPuliArjun&robin]]
|117
|
|-
|634
|[[User:SandinisukumarAnsha.vs|SandinisukumarAnsha.vs]]
|111
|
|-
|635
|[[User:Ansha.vsSandinisukumar|Ansha.vsSandinisukumar]]
|111
|
|-
|661
|[[User:DevathulasiOutlander07|DevathulasiOutlander07]]
|101102
|
|-
|662
|[[User:MouseTrap2015Devathulasi|MouseTrap2015Devathulasi]]
|101
|
|-
|663
|[[User:Outlander07MouseTrap2015|Outlander07MouseTrap2015]]
|100101
|
|-
|-
|668
|[[User:OtrajeshSughoshputhiyaveettil|OtrajeshSughoshputhiyaveettil]]
|99
|
|-
|669
|[[User:കടമ്മനിട്ട|കടമ്മനിട്ട]]
|[[User:Akhil roshan|Akhil roshan]]
|99
|
|-
|670
|[[User:AikkadanOtrajesh|AikkadanOtrajesh]]
|99
|
|-
|671
|[[User:SughoshputhiyaveettilAkhil roshan|SughoshputhiyaveettilAkhil roshan]]
|99
|
|-
|672
|[[User:AthulvisAikkadan|AthulvisAikkadan]]
|[[User:കടമ്മനിട്ട|കടമ്മനിട്ട]]
|99
|
|-
|673
|[[User:JacknjillGeorge21|JacknjillGeorge21]]
|98
|
|-
|674
|[[User:Jacknjill|Jacknjill]]
|[[User:Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki|Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki]]
|98
|
|-
|675
|[[User:Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki|Peopledowhattheyoughttodo~mlwiki]]
|[[User:സാജൻ|സാജൻ]]
|98
|
|-
|676
|[[User:George21സാജൻ|George21സാജൻ]]
|98
|
|-
|677
|[[User:Sudheesh RaghavanKishor.clt|Sudheesh RaghavanKishor.clt]]
|96
|
|-
|678
|[[User:Kishor.cltSudheesh Raghavan|Kishor.cltSudheesh Raghavan]]
|96
|
|-
|679
|[[User:Praka123~mlwikiMabdulvajidm|Praka123~mlwikiMabdulvajidm]]
|95
|
|-
|680
|[[User:AneesvtPraka123~mlwiki|AneesvtPraka123~mlwiki]]
|95
|
|-
|681
|[[User:PurushanAneesvt|PurushanAneesvt]]
|95
|
|-
|682
|[[User:Shanmugamp7Purushan|Shanmugamp7Purushan]]
|95
|
|-
|683
|[[User:SotialeShanmugamp7|SotialeShanmugamp7]]
|95
|
|-
|684
|[[User:AshlyakSotiale|AshlyakSotiale]]
|9495
|
|-
|685
|[[User:MuralikpillaiAshlyak|MuralikpillaiAshlyak]]
|94
|
|-
|686
|[[User:Madhu10kMuralikpillai|Madhu10kMuralikpillai]]
|94
|
|-
|687
|[[User:HishampgmMadhu10k|HishampgmMadhu10k]]
|94
|
|-
|688
|[[User:MabdulvajidmHishampgm|MabdulvajidmHishampgm]]
|94
|
|-
|691
|[[User:Rathrimazha|Rathrimazha]]
|[[User:രൂപശ്രീ എം പി|രൂപശ്രീ എം പി]]
|93
|
|-
|692
|[[User:RathrimazhaKkutty|RathrimazhaKkutty]]
|93
|
|-
|693
|[[User:KkuttyMjaseemmk|KkuttyMjaseemmk]]
|93
|
|-
|694
|[[User:MjaseemmkJusjose|MjaseemmkJusjose]]
|93
|
|-
|695
|[[User:JusjoseAbhilash2006|JusjoseAbhilash2006]]
|93
|
|-
|696
|[[User:രൂപശ്രീ എം പി|രൂപശ്രീ എം പി]]
|[[User:Abhilash2006|Abhilash2006]]
|93
|
|-
|697
|[[User:ManojbRIJEESH PARIYARAN|ManojbRIJEESH PARIYARAN]]
|92
|
|-
|698
|[[User:ArunrsNeonbulb|ArunrsNeonbulb]]
|92
|
|-
|699
|[[User:WhisperToMeManojb|WhisperToMeManojb]]
|92
|
|-
|700
|[[User:NeonbulbArunrs|NeonbulbArunrs]]
|92
|
|-
|701
|[[User:RIJEESH PARIYARANWhisperToMe|RIJEESH PARIYARANWhisperToMe]]
|92
|
|-
|815
|[[User:RajeshNjansandeep|RajeshNjansandeep]]
|71
|
|-
|816
|[[User:JobyjohnkjRajesh|JobyjohnkjRajesh]]
|71
|
|-
|817
|[[User:VkbmenonJobyjohnkj|VkbmenonJobyjohnkj]]
|71
|
|-
|818
|[[User:JaktomsVkbmenon|JaktomsVkbmenon]]
|71
|
|-
|819
|[[User:Arun.punnathattaJaktoms|Arun.punnathattaJaktoms]]
|71
|
|-
|820
|[[User:NaseeftdyArun.punnathatta|NaseeftdyArun.punnathatta]]
|71
|
|-
|821
|[[User:Scorpionsurvey82Naseeftdy|Scorpionsurvey82Naseeftdy]]
|71
|
|-
|822
|[[User:Essarpee1Scorpionsurvey82|Essarpee1Scorpionsurvey82]]
|71
|
|-
|823
|[[User:Unnikrishnan.57Essarpee1|Unnikrishnan.57Essarpee1]]
|71
|
|-
|824
|[[User:MithunrajkeekkamkotUnnikrishnan.57|MithunrajkeekkamkotUnnikrishnan.57]]
|71
|
|-
|825
|[[User:HaradevMithunrajkeekkamkot|HaradevMithunrajkeekkamkot]]
|71
|
|-
|826
|[[User:Martin UrbanecHaradev|Martin UrbanecHaradev]]
|71
|
|-
|827
|[[User:SalamparalikkunnuMartin Urbanec|SalamparalikkunnuMartin Urbanec]]
|71
|
|-
|828
|[[User:Salamparalikkunnu|Salamparalikkunnu]]
|[[User:EVERGREEN for Ever Green|EVERGREEN for Ever Green]]
|7071
|
|-
|829
|[[User:EVERGREEN for Ever Green|EVERGREEN for Ever Green]]
|[[User:Kvmohankumar|Kvmohankumar]]
|70
|
|-
|830
|[[User:GphilipKvmohankumar|GphilipKvmohankumar]]
|70
|
|-
|831
|[[User:StrynGphilip|StrynGphilip]]
|70
|
|-
|832
|[[User:Shafi koyammaStryn|Shafi koyammaStryn]]
|70
|
|-
|833
|[[User:SushenShafi koyamma|SushenShafi koyamma]]
|6970
|
|-
|834
|[[User:WutsjeSushen|WutsjeSushen]]
|69
|
|-
|835
|[[User:MominWutsje|MominWutsje]]
|69
|
|-
|836
|[[User:CourcellesMomin|CourcellesMomin]]
|69
|
|-
|837
|[[User:RadiXCourcelles|RadiXCourcelles]]
|69
|
|-
|838
|[[User:KpharshanRadiX|KpharshanRadiX]]
|69
|
|-
|839
|[[User:Tokugen NumatakaKpharshan|Tokugen NumatakaKpharshan]]
|69
|
|-
|840
|[[User:NjansandeepTokugen Numataka|NjansandeepTokugen Numataka]]
|69
|
|-
|933
|[[User:Olivemalayalamsahithyavedi|Olivemalayalamsahithyavedi]]
|[[User:Athulvis|Athulvis]]
|56
|
|-
|934
|[[User:SantopsAthulvis|SantopsAthulvis]]
|56
|
|-
|935
|[[User:PravsSantops|PravsSantops]]
|5556
|
|-
|936
|[[User:PurodhaPravs|PurodhaPravs]]
|55
|
|-
|937
|[[User:DrnazeerPurodha|DrnazeerPurodha]]
|55
|
|-
|938
|[[User:PradeepvkrishnaDrnazeer|PradeepvkrishnaDrnazeer]]
|55
|
|-
|939
|[[User:97vineethPradeepvkrishna|97vineethPradeepvkrishna]]
|55
|
|-
|940
|[[User:Sreedwishkjagan97vineeth|Sreedwishkjagan97vineeth]]
|55
|
|-
|941
|[[User:Mumtaz muhammedSreedwishkjagan|Mumtaz muhammedSreedwishkjagan]]
|55
|
|-
|942
|[[User:Anoopqtr123Mumtaz muhammed|Anoopqtr123Mumtaz muhammed]]
|55
|
|-
|943
|[[User:RacconishAnoopqtr123|RacconishAnoopqtr123]]
|5455
|
|-
|944
|[[User:Tanya.kurianRacconish|Tanya.kurianRacconish]]
|54
|
|-
|945
|[[User:LittleKites-18017Rjchandran|LittleKites-18017Rjchandran]]
|54
|
|-
|946
|[[User:RjchandranDileepKS69|RjchandranDileepKS69]]
|54
|
|-
|947
|[[User:DileepKS69Hari Shree|DileepKS69Hari Shree]]
|54
|
|-
|948
|[[User:Hari ShreeSidhardhRamesh|Hari ShreeSidhardhRamesh]]
|54
|
|-
|949
|[[User:SidhardhRameshTanya.kurian|SidhardhRameshTanya.kurian]]
|54
|
|-
|950
|[[User:Arunkr6LittleKites-18017|Arunkr6LittleKites-18017]]
|5354
|
|-
|951
|[[User:Keral8Fathima naalukolil|Keral8Fathima naalukolil]]
|53
|
|-
|952
|[[User:JomeshAdilthuluvath|JomeshAdilthuluvath]]
|53
|
|-
|953
|[[User:RahulMPF|RahulMPF]]
|53
|
|-
|954
|[[User:K7LStephinmathewc|K7LStephinmathewc]]
|53
|
|-
|955
|[[User:HarikovilakamMalayalamWriter|HarikovilakamMalayalamWriter]]
|53
|
|-
|956
|[[User:MPFArunkr6|MPFArunkr6]]
|53
|
|-
|957
|[[User:StephinmathewcKeral8|StephinmathewcKeral8]]
|53
|
|-
|958
|[[User:MalayalamWriterJomesh|MalayalamWriterJomesh]]
|53
|
|-
|959
|[[User:Fathima naalukolilRahul|Fathima naalukolilRahul]]
|53
|
|-
|960
|[[User:SachundaK7L|SachundaK7L]]
|5253
|
|-
|961
|[[User:DumdumHarikovilakam|DumdumHarikovilakam]]
|5253
|
|-
|962
|[[User:RakeshnambooSachunda|RakeshnambooSachunda]]
|52
|
|-
|963
|[[User:PkacharyDumdum|PkacharyDumdum]]
|52
|
|-
|964
|[[User:IjasaslamRakeshnamboo|IjasaslamRakeshnamboo]]
|52
|
|-
|965
|[[User:Ashwin147Pkachary|Ashwin147Pkachary]]
|52
|
|-
|966
|[[User:BoldrinmichaelIjasaslam|BoldrinmichaelIjasaslam]]
|52
|
|-
|967
|[[User:Krishna NandaAshwin147|Krishna NandaAshwin147]]
|52
|
|-
|968
|[[User:പ്രീതിBoldrinmichael|പ്രീതിBoldrinmichael]]
|52
|
|-
|969
|[[User:MatiiaKrishna Nanda|MatiiaKrishna Nanda]]
|52
|
|-
|970
|[[User:പ്രീതി|പ്രീതി]]
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|52
|
|-
|971
|[[User:SamsameerMatiia|SamsameerMatiia]]
|52
|
|-
|972
|[[User:അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി|അഹമ്മദ് സഗീർ കെ. വി]]
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|52
|
|-
|973
|[[User:ThusharavineshSamsameer|ThusharavineshSamsameer]]
|52
|
|-
|974
|[[User:Jayakrishna ramanpillai|Jayakrishna ramanpillai]]
|[[User:Ghskarippoor|Ghskarippoor]]
|52
|
|-
|975
|[[User:Sumesh0909Thusharavinesh|Sumesh0909Thusharavinesh]]
|52
|
|-
|976
|[[User:MsyamlalGhskarippoor|MsyamlalGhskarippoor]]
|5152
|
|-
|977
|[[User:Jomyjosepala2Sumesh0909|Jomyjosepala2Sumesh0909]]
|5152
|
|-
|978
|[[User:MunanasMsyamlal|MunanasMsyamlal]]
|51
|
|-
|979
|[[User:Jomyjosepala2|Jomyjosepala2]]
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|51
|
|-
|980
|[[User:Suneesh CMunanas|Suneesh CMunanas]]
|51
|
|-
|981
|[[User:സുജയ് വി|സുജയ് വി]]
|[[User:Elambassery|Elambassery]]
|51
|
|-
|982
|[[User:KrajSuneesh C|KrajSuneesh C]]
|51
|
|-
|983
|[[User:Sinud3Elambassery|Sinud3Elambassery]]
|51
|
|-
|984
|[[User:KondottySultanKraj|KondottySultanKraj]]
|51
|
|-
|985
|[[User:MuthukurussiSinud3|MuthukurussiSinud3]]
|51
|
|-
|986
|[[User:Sanya3KondottySultan|Sanya3KondottySultan]]
|51
|
|-
|987
|[[User:ValsalaMuthukurussi|ValsalaMuthukurussi]]
|51
|
|-
|988
|[[User:Jinesh.ptbSanya3|Jinesh.ptbSanya3]]
|51
|
|-
|989
|[[User:MalarzBOTValsala|MalarzBOTValsala]]
|51
|
|-
|990
|[[User:Syam cheraiJinesh.ptb|Syam cheraiJinesh.ptb]]
|5051
|
|-
|991
|[[User:MSBOTMalarzBOT|MSBOTMalarzBOT]]
|5051
|
|-
|992
|[[User:JayarathinaSyam cherai|JayarathinaSyam cherai]]
|50
|
|-
|993
|[[User:Zeal4linuxMSBOT|Zeal4linuxMSBOT]]
|50
|
|-
|994
|[[User:RevikumarvasuJayarathina|RevikumarvasuJayarathina]]
|50
|
|-
|995
|[[User:SaleemperumukkuZeal4linux|SaleemperumukkuZeal4linux]]
|50
|
|-
|996
|[[User:NjardarBotRevikumarvasu|NjardarBotRevikumarvasu]]
|50
|
|-
|997
|[[User:Pranav V RSaleemperumukku|Pranav V RSaleemperumukku]]
|50
|
|-
|998
|[[User:AtuduNjardarBot|AtuduNjardarBot]]
|50
|
|-
|999
|[[User:SajeerkanhirodePranav V R|SajeerkanhirodePranav V R]]
|50
|
|-
|1000
|[[User:Hariprasad vkAtudu|Hariprasad vkAtudu]]
|50
|
5,926

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3440445" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്